IPPB2/415-101/08-5/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przysługujących żołnierzom zawodowym należności z tytułu ulgowych przejazdów Polskimi Kolejami Państwowymi .

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 07.01.2008 r. (data wpływu 17.01.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przysługujących żołnierzom zawodowym należności z tytułu ulgowych przejazdów Polskimi Kolejami Państwowymi - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17.01.2.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przysługujących żołnierzom zawodowym należności z tytułu przeniesienia służbowego, opodatkowania ulgowych przejazdów Polskimi Kolejami Państwowymi oraz dobrowolnych szczepień ochronnych przeciwko grypie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

I. Zgodnie z paragrafem 3 ust. 1 pkt 6 i ust. 3 i 4 rozporządzenia MON z dnia 28 maja 2004r. w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe, żołnierzowi zawodowemu w związku z przeniesieniem służbowym przysługuje:

 1. dodatek za rozłąkę,
 2. zwrot kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem w wysokości udokumentowanej imiennym biletem miesięcznym na przejazd środkiem publicznego transportu kolejowego lub autobusowego,
 3. ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do nowego miejsca pełnienia służby

Żołnierzowi spełniającemu warunki określone w rozporządzeniu wypłaca się tylko jedną należność. Żołnierz zawodowy wyznaczony na stanowisko służbowe pełni służbę przez określony czas, który obejmuje okres kadencji. Kadencja na danym stanowisku maksymalnie trwa 3 lata.

II. Pracodawca zapewnia pracownikom (żołnierzom zawodowym, żołnierzom nadterminowym oraz pracownikom wojska) legitymacje PKP uprawniające do ulgowych przejazdów realizowanych przez przewoźników kolejowych. Powyższe uprawnienia realizowane są zgodnie z Decyzją Nr 564/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 07 grudnia 2007r. w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej do przejazdów środkami publicznego transportu Zbiorowego kolejowego w 2008r.
III. Pracodawca umożliwia skorzystanie ze szczepień ochronnych przeciwko grypie.

Skorzystać mogą zarówno pracownicy administracji dla których szczepionki są dobrowolne, jak i pracownicy służby zdrowia, którym to pracodawca winien zapewnić szczepionki ochronne zgodnie z Decyzją Nr 376/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 2007r w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej programu szczepień ochronnych. Koszt jednostkowy szczepionki wynosi 19,13 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
 1. Czy wobec opisanego stanu faktycznego:
  1) dodatek za rozłąkę
  2) zwrot kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem w wysokości udokumentowanej imiennym biletem miesięcznym
  3) ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do nowego miejsca pełnienia służby, powinny korzystać ze zwolnienia podatkowego...
 2. Wobec opisanego stanu faktycznego równowartość otrzymanej legitymacji uprawniającej do ulgowych przejazdów PKP stanowi przychód ze stosunku służbowego, od którego pracownik winien dokonać wpłaty podatku dochodowego...
 3. Wobec opisanego stanu faktycznego równowartość otrzymanej szczepionki przez:
  1) pracowników służby zdrowia - nie stanowi przychodu ze stosunku służbowego
  2) pozostałych pracowników - stanowi przychód ze stosunku służbowego, od którego pracownik winien dokonać wpłaty podatku dochodowego...

Odpowiedź na pytanie Nr II stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Wniosek w zakresie pytania Nr I i Nr III zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną.

Zdaniem Wnioskodawcy,

 1. Organ finansowy stoi na stanowisku, iż:
  1) dodatek za rozłąkę winien podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego (pkt 18,)
  2) zwrot kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem w wysokości udokumentowanej imiennym biletem miesięcznym na przejazd środkiem publicznego transportu kolejowego lub autobusowego winien podlegać zwolnieniu od podatku dochodowego (pkt 14 i 112)
  3) ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do nowego miejsca pełnienia służby winien podlegaćopodatkowaniu.
 2. Wartość otrzymanej legitymacji PKP uprawniającej do ulgowych przejazdów środkamipublicznego transportu kolejowego stanowi przychód ze stosunku służbowego, od któregopracownik winien dokonać wpłaty podatku dochodowego.
  III. Wartość otrzymanej szczepionki przez:
  1) pracowników służby zdrowia nie stanowi przychodu ze stosunku służbowego (pkt 11a)
  2) pozostałych pracowników stanowi przychód ze stosunku służbowego, od którego pracownik winien dokonać wpłaty podatku dochodowego.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 84 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń z tytułu uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego, wynikających z przepisów o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Przepisami o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, wymienionymi w pkt 84 ww. artykułu 21 są przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tj. Dz. U. z 2002 Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.) W myśl art. 1a ust. 3 tej ustawy przewoźnicy wykonujący publiczny transport zbiorowy mogą wprowadzić uprawnienia do bezpłatnych albo ulgowych przejazdów dla swoich pracowników oraz emerytów i rencistów i najbliższych członków rodzin.

Oznacza to, iż uprawnienia do bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów udzielonych wymienionym w tym uregulowaniu osobom odnoszą się do podmiotów posiadających status przewoźnika wykonującego publiczny transport zbiorowy. Ponadto w art. 1b ust. 1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy zastrzeżono, iż przepisów ustawy nie stosuje się do osób odbywających podróż na podstawie wykupionych od przewoźnika na rzecz tych osób legitymacji lub biletów uprawnionych do ulgowych przejazdów.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pracodawca nie jest przewoźnikiem wykonującym publiczny transport zbiorowy natomiast zapewnia pracownikom (żołnierzom zawodowym, żołnierzom nadterminowym oraz pracownikom wojska) legitymacje PKP uprawniające do ulgowych przejazdów realizowanych przez przewoźników kolejowych zgodnie z Decyzją Nr 564/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2007 r.

W tym stanie faktycznym i prawnym należy stwierdzić, iż wartość świadczeń z tytułu uprawnień do ulgowych przejazdów środkami transportu kolejowego z których korzystają wskazane we wniosku podmioty – nie korzysta ze zwolnienia przewidzianego w pkt 84 ust. 1 art. 21 ww. ustawy.

Zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy wartość tych świadczeń będzie stanowiła dla ww. osób przychód ze stosunku pracy w momencie ich otrzymania lub postawienia do dyspozycji zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.