I USB XVI/415/40/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy sposobu udokumentowania wydatków z tytułu opłacenia przewodników oraz z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne.

I USB XVI/415/40/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. dokumentowanie wydatków
 2. niepełnosprawni
 3. odliczenie od dochodu
 4. przejazdy
 5. rehabilitacja
 6. samochód
 7. warunek
 8. warunki odliczenia
 9. wydatki na rehabilitację
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Ustalenie podstawy opodatkowania

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie:

<
 • art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
 • art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a pkt 7 i 14 oraz ust. 7c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)

uznaje za prawidłowe stanowisko Pani wyrażone we wniosku z dnia 20.06.2006 r. w sprawie odliczenia od dochodu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne poniesionych wydatków z tytułu opłacenia przewodników oraz używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

W dniu 20.06.2006 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż jest Pani osobą niepełnosprawną, zaliczoną do pierwszej grupy inwalidów z ogólnego stanu zdrowia. Zgodnie z dołączonym wypisem z treści orzeczenia Komisji Lekarskiej d/s Inwalidztwa i Zatrudnienia z dnia 25.05.1995 r. inwalidztwo zostało spowodowane stanem narządu wzroku. Jako osoba niewidoma korzysta Pani z pomocy przewodnika, którego Pani wynagradza. Ponadto, ponosi Pani wydatki na używanie samochodu osobowego, stanowiącego Pani własność, dla potrzeb związanych z przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Pani zdaniem, przysługuje Pani uprawnienie do odliczenia w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne kwoty 2.280 zł. z tytułu opłacenia przewodnika oraz kwoty 2.280 zł. z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z przejazdami na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - bez konieczności posiadania dokumentów stwierdzających poniesienie tych wydatków.

Stosownie do postanowień art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), podstawę obliczenia podatku, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. W myśl art. 26 ust. 7a pkt 7 w/w ustawy, za wydatki o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł. (pkt 7) oraz na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł (pkt 14). Zgodnie z art. 26 ust. 7c w/w ustawy, wysokość wydatków na cele określone w ust. 7a ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z wyjątkiem wydatków, o których mowa w ust. 7a pkt 7, 8 i 14.

Z powołanych przepisów wynika, że w/w odliczenia, choć limitowane, nie przysługują każdej osobie niepełnosprawnej zaliczonej do określonej grupy inwalidztwa, a jedynie tej, która faktycznie poniosła wydatek. Skorzystanie przez podatnika z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na w/w cele nie wymaga posiadania dowodów stwierdzających kwotę faktycznie poniesionych wydatków, w rozumieniu dokumentowania ich wysokości w formie rachunków, faktur czy umów. A zatem, podatnik nie ma obowiązku posiadania dowodów na w/w wydatki, jednakże ich poniesienie musi być faktem. Oznacza to, iż skorzystanie z ulgi jest uzależnione od faktycznego opłacenia przewodnika i faktycznego używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Odliczenia w/w wydatków przysługują w kwocie faktycznie poniesionej nie wyższej jednak niż kwota 2.280 zł. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż jest Pani osobą niewidomą zaliczoną do pierwszej grupy inwalidztwa. Ponosi Pani wydatki z tytułu wynagradzania przewodnika oraz wydatki z tytułu używania samochodu osobowego, stanowiącego Pani własność, dla potrzeb związanych z przewozem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż w opisanym stanie faktycznym przysługuje Pani uprawnienie do odliczenia w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne poniesionych wydatków z tytułu opłacenia przewodników - w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł. oraz z tytułu używania samochodu osobowego - w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł. bez konieczności posiadania dokumentów stwierdzających ich poniesienie w rozumieniu dokumentowania wysokości wydatków. Należy jednak mieć na uwadze, iż każda ulga podatkowa stanowi wyjątek w zasadzie powszechności opodatkowania. W przypadku ewentualnego postępowania, na podatniku ciąży obowiązek wykazania, iż spełnia warunki określone przez ustawodawcę do skorzystania z odliczeń.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Panią i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanego przez Panią zdarzenia.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.