Przejazdy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przejazdy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
8
maj

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przysługujących żołnierzom zawodowym należności z tytułu ulgowych przejazdów Polskimi Kolejami Państwowymi .

Fragment:

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 84 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń z tytułu uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego, wynikających z przepisów o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Przepisami o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, wymienionymi w pkt 84 ww. artykułu 21 są przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tj. Dz. U. z 2002 Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.) W myśl art. 1a ust. 3 tej ustawy przewoźnicy wykonujący publiczny transport zbiorowy mogą wprowadzić uprawnienia do bezpłatnych albo ulgowych przejazdów dla swoich pracowników oraz emerytów i rencistów i najbliższych członków rodzin. Oznacza to, iż uprawnienia do bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów udzielonych wymienionym w tym uregulowaniu osobom odnoszą się do podmiotów posiadających status przewoźnika wykonującego publiczny transport zbiorowy. Ponadto w art. 1b ust. 1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy zastrzeżono, iż przepisów ustawy nie stosuje się do osób odbywających podróż na podstawie wykupionych od przewoźnika na rzecz tych osób legitymacji lub biletów uprawnionych do ulgowych przejazdów. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pracodawca nie jest przewoźnikiem wykonującym publiczny transport zbiorowy natomiast zapewnia pracownikom (żołnierzom zawodowym, żołnierzom nadterminowym oraz pracownikom wojska) legitymacje PKP uprawniające do ulgowych przejazdów realizowanych przez przewoźników kolejowych zgodnie z Decyzją Nr 564/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2007 r.

2016
1
sty

Istota:

Opodatkowanie świadczonych przez Wnioskodawcę usług publicznego transportu zbiorowego dla osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów komunikacją miejską

Fragment:

Z komunikacji korzystają również osoby z innych miast, gdzie jakiekolwiek dokumentowanie przejazdu bezpłatnego nie jest wymagane. Niektóre uprawnienia do przejazdów bezpłatnych nie mają ograniczeń podmiotowych lecz obowiązują dla wszystkich pasażerów w wybranym dniu (przejazdy w dniu 1 listopada lub 22 września - w przypadku posiadaczy samochodów). Z tego względu, w przypadku przejazdów bezpłatnych, imienna ewidencja przejazdów nie jest prowadzona. Wnioskodawca potrafi jedynie enumeratywnie wskazać osoby, które posiadają uprawnienie z tytułu posiadania Karty Rodziny Wielodzietnej i pracowników Wnioskodawcy. Nawet w tym przypadku Wnioskodawca nie jest jednak w stanie wskazać, kiedy osoby te realizują swoje uprawnienia, korzystając z komunikacji miejskiej. W przypadku przejazdów ulgowych, osoba uprawniona do ulgi okazuje stosowny dokument poświadczający to uprawnienie bezpośrednio podczas kontroli biletów. Wcześniej, po wejściu do autobusu, może zupełnie anonimowo zakupić bilet ulgowy u kierowcy czy w automacie biletowym. Prowadzenie imiennej ewidencji takich przejazdów jest również niewykonalne, z podobnych względów wykazanych w przypadku przejazdów bezpłatnych. Tutaj również nie można warunkować zgody na skorzystanie z przejazdu autobusem od posiadania imiennej karty miejskiej.

2013
12
lip

Istota:

Zakres skutków podatkowych udostępniania osobie fizycznej na podstawie umowy o zarządzanie mienia Spółki oraz pokrywania przez Spółkę lub zwrotu kosztów eksploatacji sprzętu oraz kosztów noclegów, przejazdów krajowych i zagranicznych, związanych z wykonywaniem kontraktu w części dotyczącej braku powstania po stronie osoby zarządzającej przychodu z tytułu pokrywania lub zwrotu przez Spółkę kosztów noclegów, przejazdów krajowych i zagranicznych oraz w pozostałej części.

Fragment:

(...) przejazdów krajowych i zagranicznych, związanych z wykonywaniem kontraktu – jest: nieprawidłowe - w części dotyczącej braku powstania po stronie osoby zarządzającej przychodu z tytułu pokrywania lub zwrotu przez Spółkę kosztów noclegów, przejazdów krajowych i zagranicznych, prawidłowe - w pozostałej części. UZASADNIENIE W dniu 10.05.2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych udostępniania osobie fizycznej na podstawie umowy o zarządzanie mienia Spółki oraz pokrywania przez Spółkę lub zwrotu kosztów eksploatacji sprzętu oraz kosztów noclegów, przejazdów krajowych i zagranicznych, związanych z wykonywaniem kontraktu. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Spółka prowadząca działalność o profilu informatyczno - technologicznym, zamierza zawrzeć z osobą fizyczną umowę o zarządzanie kontraktem. Na podstawie umowy o zarządzanie Spółka powierzy osobie fizycznej zarządzanie strategicznym dla Spółki kontraktem na realizację określonej inwestycji.

2012
14
sie

Istota:

Należy uznać, że wydatki udokumentowane paragonem mogą stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki, z tym jednak zastrzeżeniem, że ocena, czy w określonej sytuacji znajduje uzasadnienie udokumentowanie wydatku określonym dowodem może być dokonana przez organ podatkowy jedynie podczas postępowania dowodowego.

Fragment:

W trakcie delegacji pracownicy za przyzwoleniem pracodawcy korzystają z przejazdów taksówkami np. na lotnisko, do hotelu, na spotkanie itp. W sposób generalny Spółka wymaga od pracowników, aby w przypadkach, w których jest to możliwe pracownicy potwierdzali poniesienie wydatku za przejazdy taksówkami. Pracownicy potwierdzają poniesienie tych wydatków na usługi przejazdu taksówkami paragonami potwierdzającymi nabycie usługi i wartość wydatku, jednakże na tych paragonach nie ma danych odbiorcy usługi. Pracodawca dokonuje zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki wydatków pracowników w trakcie delegacji służbowej, natomiast zwracane pracownikowi koszty poniesione na przejazdy taksówkami w trakcie delegacji traktuje jako korzystające ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka ma też wątpliwości, iż w przypadku, gdy pracownik nie przedłoży faktury VAT za korzystanie z taksówki, a jedynie paragon potwierdzający przejazd i wydatek, który nie wskazuje odbiorcy, to kwoty wydatkowane przez Spółkę powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem Spółki wydatki te należy zakwalifikować jako poniesione w celu osiągnięcia przychodu, w związku z wykonywaniem spraw związanych z działalnością Spółki.

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy sposobu udokumentowania wydatków z tytułu opłacenia przewodników oraz z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na zabiegi leczniczo - rehabilitacyjne.

Fragment:

Pani zdaniem, przysługuje Pani uprawnienie do odliczenia w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne kwoty 2.280 zł. z tytułu opłacenia przewodnika oraz kwoty 2.280 zł. z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z przejazdami na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - bez konieczności posiadania dokumentów stwierdzających poniesienie tych wydatków. Stosownie do postanowień art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), podstawę obliczenia podatku, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. W myśl art. 26 ust. 7a pkt 7 w/w ustawy, za wydatki o których mowa w ust. 1 pkt 6, uważa się wydatki poniesione na opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł. (pkt 7) oraz na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł (pkt 14).

2011
1
kwi

Istota:

Czy wydatki poniesione przez osobe niepełnosprawną na: przejazdy taksówkami i innymi samochodami osobowymi, pomoc w pracach domowych można odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym jako wydatki na cele rehabilitacyjne?

Fragment:

Poniosła Pani wydatki na przejazdy taksówkami i innymi samochodami osobowymi. Nie posiada Pani własnego samochodu. Nie może Pani udokumentować poniesionych wydatków na przejazdy innymi środkami transportu. Zgodnie z pismem wyjaśniającym złożonym w urzędzie dn. 28.02.2006r. korzysta Pani z pomocy doraźnej osób, które pomagają Pani w pracach domowych. W Pani ocenie ze względu na chorobę ma Pani prawo do korzystania z ulgi podatkowej w związku poniesionymi wydatkami. Nie potwierdziła Pani w piśmie uzupełniającym złożonym w urzędzie w dn. 28.02.2006r., że poniosła Pani wydatki na opłacanie w 2005r. przewodnika. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dn. 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000r. nr 14 poz. 176 ze zmianami/ od podstawy obliczenia podatku, odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, ponoszonych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Zgodnie z art. 26. ust. 7a pkt 13 cytowanej ustawy za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się wydatki na odpłatny, konieczny przewóz na (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wartość wykupionych dla żołnierzy zawodowych, żołnierzy pełniących nadterminową służbę wojskową oraz dla pracowników wojska legitymacji uprawniających do przejazdów z 50-procentową ulgą pociągami pasażerskimi przewoźników podlega opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Kwestie tych uprawnień regulują przepisy ustawy z dnia 20.06.1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 ze zm.). W myśl art. 1b ust. 1 pkt 1 nie mają one jednak zastosowania do osób odbywających podróż na podstawie wykupionych od przewoźnika na rzecz tych osób legitymacji uprawniających do ulgowych przejazdów, zatem nie stosuje się ich również do żołnierzy zawodowych, żołnierzy pełniących nadterminową służbę wojskową oraz pracowników wojska, na rzecz których MON dokonał wykupu uprawnień (legitymacji) do przejazdów z 50-procentową ulgą pociągami pasażerskimi uruchomionymi przez przewoźników. Zatem świadczenia z tytułu wykupionych przez resort MON dla żołnierzy i pracowników wojska uprawnień (legitymacji) do ulgowych przejazdów pociągami przewoźników nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na mocy powołanego art. 21 ust. 1 pkt 84 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy także wskazać, że świadczenia z tytułu wykupionych przez MON uprawnień (legitymacji) do ulgowych przejazdów pociągami przewoźników nie zostały ujęte w katalogu innych zwolnień wynikających z art. 21,art. 52, art. 52a i art. 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz, że od dochodów tych nie zaniechano poboru podatku na mocy ustawy - Ordynacja podatkowa.

2011
1
mar

Istota:

Czy wydatki na dojazdy na uczelnię poniesione w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez studia o specjalności ratownictwo medyczne, poza miejscem zamieszkania, (ukończenie tych studiów umożliwi podatnikowi kontynuowanie działalności gospodarczej) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

Jednakże, aby dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, podatnik musi wykazać jego bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz to, iż jego poniesienie miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Wydatek ten powinien być racjonalny i gospodarczo uzasadniony. Ustawodawca wiąże koszty uzyskania przychodu z celem ich poniesienia, jakim jest osiągnięcie przychodów. Cel ten musi być widoczny, a poniesione wydatki powinny go bezpośrednio realizować lub co najmniej go zakładać jako realny. W wyżej cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca nie przewidział również szczególnych wymogów, jakie musza być spełnione, aby podatnik mógł zaliczyć wydatki związane z wykorzystywaniem w prowadzonej działalności gospodarczej samochodu ujętego w ewidencji środków trwałych .Warunkiem jest wynikający z postanowień art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy wymóg istnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionymi wydatkami a osiąganymi przychodami, a ponadto aby wydatkami tymi można było obciążyć koszty uzyskania przychodu prowadzonej przez Pana pozarolniczej działalności gospodarczej musi Pan jeszcze spełnić warunki jakim powinna odpowiadać podatkowa księga przychodów i rozchodów ,aby stanowiła podstawę do ustalenia zobowiązań podatkowych, które zostały określone w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.

2011
1
mar

Istota:

Czy wydatki na dojazdy na uczelnię poniesione w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez studia o specjalności ratownictwo medyczne, poza miejscem zamieszkania, (ukończenie tych studiów umożliwi podatnikowi kontynuowanie działalności gospodarczej) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

W wyżej cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca nie przewidział również szczególnych wymogów, jakie muszą być spełnione, aby podatnik mógł zaliczyć wydatki związane z wykorzystywaniem w prowadzonej działalności gospodarczej samochodu ujętego w ewidencji środków trwałych .Jedynym warunkiem jest wynikający z postanowień art. 22 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy wymóg istnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionymi wydatkami a osiąganymi przychodami a ponadto aby wydatkami tymi można było obciążyć koszty uzyskania przychodu prowadzonej przez Pana pozarolniczej działalności gospodarczej musi Pan jeszcze spełnić warunki jakim powinna odpowiadać podatkowa księga przychodów i rozchodów ,aby stanowiła podstawę do ustalenia zobowiązań podatkowych, które zostały określone w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz.1475 z późn.zm), to znaczy: „Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są: faktury VAT, w szczególności faktury VAT marżą, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące ,zwane dalej ”fakturami”, odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach, lub inne dowody, wymienione w §13 i 14, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy dotacje do biletów ulgowych na przejazdy środkami transportu miejskiego są dotacjami brutto czy netto?

Fragment:

Jednocześnie nadmienić należy, że zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2002r. Nr 175 poz. 1440 ze zm), kwotę dopłaty stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczona według cen nieuwzględniających ustawowych ulg a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi. Przy określeniu wielkości dopłaty nie uwzględnia się podatku od towarów i usług.