IPPP2/4512-554/15-2/MMa | Interpretacja indywidualna

Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu dokonania przeglądu technicznego kasy rejestrującej w powiązaniu z terminem pierwszej fiskalizacji.
IPPP2/4512-554/15-2/MMainterpretacja indywidualna
 1. kasa rejestrująca
 2. przegląd techniczny
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2015 r. (data wpływu 15 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu dokonania przeglądu technicznego kasy rejestrującej w powiązaniu z terminem pierwszej fiskalizacji – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu dokonania przeglądu technicznego kasy rejestrującej w powiązaniu z terminem pierwszej fiskalizacji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka jest przedsiębiorcą, zajmującym się sprzedażą detaliczną w sieci sklepów wielkopowierzchniowych rozmieszczonych na terenie całego kraju. Kupującymi są przede wszystkim osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, tj. konsumenci. Zgodnie z przepisami z zakresu podatku od towarów i usług, Spółka ewidencjonuje sprzedaż za pomocą kas rejestrujących.

Spółka ma podpisaną umowę z firmą serwisową która dokonuje wymaganych przez przepisy prawa przeglądów technicznych kas rejestrujących. Postanowienia umowy przewidują z uwagi na specyfikę działalności Spółki i konieczność stałego kontrolowania używanego sprzętu we wszystkich punktach sprzedaży, że przeglądy techniczne będą dokonywane częściej niż co dwa lata. Częstotliwość przeglądów, konserwacji i napraw kas wynika z szybkiej eksploatacji drukarek fiskalnych. Zdarza się, że niezależnie od daty ostatniego przeglądu, np. przy okazji uruchamiania nowych kas, dokonywany jest przegląd techniczny pozostałych kas już używanych w tym miejscu sprzedaży. Dodatkowo, regułą jest, że w przypadku przeglądu kasy w danym punkcie sprzedaży, z uwagi na zbliżający się ustawowy termin przeglądu, przeglądowi poddawane są wszystkie kasy rejestrujące w tym punkcie sprzedaży, bez względu na to, ile czasu upłynęło od ich ostatniego przeglądu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Jak należy liczyć termin, w którym powinien być obecnie wykonywany obowiązkowy przegląd techniczny kasy rejestrującej, w szczególności w powiązaniu z terminem pierwszej fiskalizacji...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, ma ona obecnie obowiązek wykonać obowiązkowy przegląd techniczny każdej pojedynczej kasy nie rzadziej niż co 2 lata, co oznacza, że może ona dokonywać ich częściej, zgodnie z własnym zapotrzebowaniem, a ostateczny termin kolejnego przeglądu upłynie 2 lata od poprzedniego przeglądu.

W szczególności, jeżeli Spółka dokona pierwszego przeglądu technicznego w terminie roku od pierwszej fiskalizacji, to kolejnego przeglądu powinna dokonać nie później niż 2 lata po tym pierwszym przeglądzie. Innymi słowy, wcześniejsze dokonanie pierwszego przeglądu poniekąd przerywa bieg dwuletniego terminu na dokonanie pierwszego przeglądu technicznego. Zdaniem Spółki, nie będzie ona miała wtedy obowiązku dokonywania jeszcze jednego przeglądu technicznego kasy dwa lata po jej fiskalizacji.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

W myśl art. 111 ust. 3a pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, są obowiązani zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących.

Zgodnie zaś z § 33 Rozporządzenia MF obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata. Termin pierwszego, obowiązkowego przeglądu technicznego, liczony jest od dnia fiskalizacji kasy. Wskazany termin liczony jest zgodnie z przepisami art. 12 § 3-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Obowiązkowemu przeglądowi technicznemu powinna być również poddana każda kasa rejestrująca, która została przez podatnika utracona (np. w wyniku kradzieży), a następnie odzyskana i przeznaczona ponownie do ewidencjonowania. Przy czym ponowne jej zastosowanie może nastąpić nie wcześniej niż dnia następnego po dokonaniu tego przeglądu.

Jak wskazano wyżej, termin pierwszego, obowiązkowego przeglądu technicznego kasy liczony jest od dnia fiskalizacji kasy, przez którą należy rozumieć jednokrotną i niepowtarzalną czynność inicjującą pracę modułu fiskalnego z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego (§ 2 pkt 2 Rozporządzenia MF).

Podmiot prowadzący serwis główny lub podmiot prowadzący serwis kas dokonuje przeglądu technicznego na zlecenie podatnika, tak więc obowiązkiem podatnika jest dbałość o terminowe wykonywanie przeglądów, co wynika z § 14 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia MF.

Jeśli chodzi natomiast o sposób liczenia terminu wykonania obowiązkowego przeglądu technicznego kas, to zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej:

 1. terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca,
 2. terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było - w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień,
 3. jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Uzasadniając prawidłowość stanowiska prezentowanego przez Spółkę, że może ona dokonywać przeglądów technicznych kas częściej niż co dwa lata, jednak nie później niż w terminie dwóch lat liczonych od ostatnio przeprowadzonego przeglądu technicznego danej kasy rejestrującej, nie sposób pominąć regulacji poprzednio obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, których muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (dalej: Rozporządzenie MF z dnia 28 listopada 2008 r.). Mianowicie, zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, kasa rejestrująca musiała być poddawana obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy serwis, co 24 miesiące.

Takie zakreślenie terminu, w przeciwieństwie do obecnie obowiązujących przepisów, wskazywało właściwe wprost, że przeglądy powinny być dokonywane co 24 miesiące, a tym samym odstępy pomiędzy kolejnymi przeglądami musiały wynosić 24 miesiące.

W tym pierwszy przegląd po fiskalizacji powinien się odbyć po 24 miesiącach od tej fiskalizacji.

Jednakże, jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 19 kwietnia 2011 r. (sygn. IBPP4/443-388/11/JP), „powyższe przepisy określały maksymalny dopuszczalny okres pomiędzy przeglądami. Równocześnie w cytowanych przepisach nie ma uregulowań, z których wynikałoby, że przeglądów okresowych nie można dokonywać częściej.

Organ podatkowy potwierdził zatem stanowisko, w myśl którego wykonanie przeglądu okresowego wcześniej niż przed upływem 24 miesięcy od poprzedniego przeglądu jest dopuszczalne, pomimo tego że dosłowne brzmienie przepisu par. 16 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 28 listopada 2008 r. takiej możliwości wprost nie przewidywało.

Mając na uwadze powyższe, skoro obecnie obowiązujące przepisy wprost zakreślają najpóźniejszą datę, w jakiej ma być dokonany obowiązkowy, okresowy przegląd techniczny kasy, to podatnik może ten przegląd przeprowadzać częściej, w szczególności z uwagi na warunki użytkowania kas rejestrujących. Spółka wyraża przekonanie, że pierwszy przegląd techniczny powinien być wykonany nie później niż 2 lata od daty fiskalizacji kasy - aczkolwiek może być dokonany np. po roku, zaś kolejne przeglądy tej kasy powinny być dokonane nie później niż 2 lata licząc od daty poprzedniego przeglądu. Innymi słowy, data dokonania fiskalizacji kasy nie wpływa bezpośrednio na termin obowiązkowego przeglądu technicznego kasy, z wyłączeniem pierwszego obowiązkowego przeglądu kasy, który musi być przeprowadzony nie później niż w ciągu 2 lat od dnia fiskalizacji kasy.

Oznacza to tym samym, że wykonanie zarówno pierwszego jak i każdego kolejnego przeglądu kasy rozpoczyna nowy dwuletni okres dla następnego obowiązkowego przeglądu.

Tytułem przykładu, jeżeli fiskalizacja „zwykłej” kasy rejestrującej nastąpiła 17 lipca 2013 r., to pierwszy obowiązkowy przegląd tego urządzenia powinien nastąpić nie później niż 17 lipca 2015 r. Jeżeli jednak przegląd ten nastąpił np. 20 lipca 2014 r., to było to prawidłowe, a kolejny przegląd tego urządzenia powinien nastąpić najpóźniej 20 lipca 2016 r. (względnie w pierwszym dniu roboczym po tym dniu).

Dla porządku, Spółka uważa, że identyczne zasady dokonywania przeglądów dotyczą także tych kas rejestrujących, które zostały poddane pierwszej fiskalizacji w okresie obowiązywania Rozporządzenia MF z dnia 28 listopada 2008 r. Jak już bowiem zostało wykazane powyżej, także na gruncie poprzednio obowiązujących regulacji dopuszczalne było częstsze wykonywanie przeglądów technicznych, niż co 24 miesiące.

Tytułem przykładu, według Spółki, jeżeli data fiskalizacji drukarki to 5 stycznia 2013 r. (czyli w okresie obowiązywania Rozporządzenia MF z dnia 28 listopada 2008 r.), a pierwszego przeglądu technicznego kasy dokonano 5 stycznia 2014 r. (czyli już po wejściu w życie nowych przepisów), to kolejny przegląd tej kasy powinien nastąpić nie później niż 5 stycznia 2016 r.

Podsumowując, Spółka stoi na stanowisku, że przeglądy techniczne (okresowe) używanych kas rejestrujących mogą być wykonywane częściej i w różnych odstępach czasu, lecz nie później niż dwa lata licząc od dnia poprzedniego przeglądu technicznego bądź też od dnia fiskalizacji kasy - w przypadku pierwszego przeglądu. Zasada ta, zdaniem Spółki, dotyczy także kas zafiskalizowanych w okresie obowiązywania Rozporządzenia MF z dnia 28 listopada 2008 r., wskazującego terminy dokonywania obowiązkowych przeglądów technicznych kas rejestrujących.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z póżn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 4 i 9 ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących oraz prowadzić i przechowywać dokumentację o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 7a i ust. 9 pkt 1.

Zgodnie z art. 111 ust. 6a powołanej ustawy, kasa rejestrująca służąca do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie podstawowych danych dotyczących zawieranych transakcji, w tym wysokości uzyskiwanego przez podatnika obrotu i kwot podatku należnego, oraz musi przechowywać te dane lub też zapewniać bezpieczny ich przekaz na zewnętrzne nośniki danych.

Producenci krajowi i importerzy kas rejestrujących są obowiązani do uzyskania dla kas służących do prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, potwierdzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych, że kasy te spełniają funkcje wymienione w ust. 6a oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać (art. 111 ust. 6b).

Zgodnie z art. 111 ust. 6c ustawy, producenci krajowi i importerzy kas rejestrujących, którzy uzyskali potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6b, są obowiązani do zorganizowania serwisu kas dokonującego miedzy innymi przeglądów technicznych kas.

Należy wskazać, że od dnia 1 kwietnia 2013 r. wymogi m.in. co do sposobu prowadzenia przez podatników ewidencji oraz warunków używania kas rejestrujących, regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363).

W myśl przepisu § 2 pkt 21 powołanego rozporządzenia, przez serwis kas rozumie się czynności obejmujące fiskalizację kas, ich naprawy i konserwacje oraz przeglądy techniczne prowadzone zgodnie z wymogami rozporządzenia.

Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, stosowanie do treści § 14 ust. 1 pkt 4 powołanego rozporządzenia, są obowiązani między innymi do zgłaszania do obowiązkowego przeglądu technicznego kas u właściwego serwisanta kas w terminach wynikających z § 33.

W myśl § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 17 ust. 2 pkt 2.

Zgodnie z § 33 ust. 2 rozporządzenia w przypadku kas o zastosowaniu specjalnym, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami, obowiązkowego przeglądu dokonuje się nie rzadziej niż w terminach wymaganych do kolejnej legalizacji określonych w odrębnych przepisach o prawnej kontroli metrologicznej dla taksometru używanego do współpracy z kasą przez podatnika, jednak nie rzadziej niż co 25 miesięcy.

Stosownie do § 33 ust. 3 rozporządzenia, na potrzeby stosowania ust. 1 i 2 termin pierwszego, obowiązkowego przeglądu technicznego liczony jest od dnia fiskalizacji kasy.

Jak wynika z § 33 ust. 4 rozporządzenia, termin określony w ust. 1 i 2 liczony jest zgodnie z przepisami art. 12 § 3-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Jeśli chodzi natomiast o sposób ustalenia terminu wykonania obowiązkowego przeglądu technicznego kas, to należy stosować tu przepisy art. 12 § 3-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), w myśl których:

 • terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca,
 • terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było - w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień,
 • jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Czynności jakie wykonuje się podczas przeglądu określa § 34 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje sprawdzenie:

 1. stanu plomb na obudowie kasy, a w przypadku kas bez programu aplikacyjnego (drukarek fiskalnych) – również stanu plomb na module fiskalnym kasy, oraz zgodności ich z zapisem w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;
 2. stanu obudowy kasy;
 3. czytelności dokumentów fiskalnych drukowanych przez kasę;
 4. programu pracy kasy i programu archiwizującego, jego wersji co do zgodności z zapisami w książce kasy i dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;
 5. poprawności działania kasy, w szczególności w zakresie emisji dokumentów fiskalnych;
 6. poprawności działania wyświetlacza klienta;
 7. stanu pamięci fiskalnej i modułu fiskalnego kasy co do zgodności z dokumentacją związaną z wykonywanym serwisem kasy;
 8. stanu technicznego akumulatorów lub baterii wewnętrznego zasilania kasy.

Zgodnie z § 34 ust. 2 rozporządzenia obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje również:

 1. wpis jego wyniku do książki kasy;
 2. dołączenie do książki kasy zaleceń pokontrolnych oraz kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu technicznego, w szczególności kopii faktury.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca ma podpisaną umowę z firmą serwisową która dokonuje wymaganych przez przepisy prawa przeglądów technicznych kas rejestrujących. Postanowienia umowy przewidują z uwagi na specyfikę działalności Spółki i konieczność stałego kontrolowania używanego sprzętu we wszystkich punktach sprzedaży, że przeglądy techniczne będą dokonywane częściej niż co dwa lata. Częstotliwość przeglądów, konserwacji i napraw kas wynika z szybkiej eksploatacji drukarek fiskalnych.

Zdarza się, że niezależnie od daty ostatniego przeglądu, np. przy okazji uruchamiania nowych kas, dokonywany jest przegląd techniczny pozostałych kas już używanych w tym miejscu sprzedaży.

Dodatkowo, regułą jest, że w przypadku przeglądu kasy w danym punkcie sprzedaży, z uwagi na zbliżający się ustawowy termin przeglądu, przeglądowi poddawane są wszystkie kasy rejestrujące w tym punkcie sprzedaży, bez względu na to, ile czasu upłynęło od ich ostatniego przeglądu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii jak należy liczyć termin, w którym powinien być obecnie wykonywany obowiązkowy przegląd techniczny kasy rejestrującej, w powiązaniu z terminem pierwszej fiskalizacji.

Z uwagi na opisany stan faktyczny oraz przywołane wyżej przepisy należy stwierdzić, że obowiązkowy przegląd techniczny kasy według cytowanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących, powinien być wykonany nie rzadziej niż co 2 lata licząc od dnia poprzedniego przeglądu technicznego kasy, zgodnie z przepisem § 33 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Reasumując pierwszy przegląd techniczny kasy rejestrującej powinien być wykonany nie później niż 2 lata od daty pierwszej fiskalizacji, zaś wykonanie zarówno pierwszego jak i każdego kolejnego przeglądu kasy rozpoczyna nowy dwuletni okres dla następnego obowiązkowego przeglądu.

W świetle powyższych ustaleń, stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art.52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kasa rejestrująca
IBPP3/4512-467/15/AŚ | Interpretacja indywidualna

przegląd techniczny
IBPP3/443-1242/13/KG | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP4/443-388/11/JP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.