IBPP1/4512-75/16/AR | Interpretacja indywidualna

Możliwość zastosowania podmiotowego zwolnienia Wnioskodawcy wykonującego usługi z zakresu wykonywania projektów budowlanych, nadzoru budowlanego, pełnienia obowiązków kierownika budowy, wykonywania okresowych przeglądów technicznych budynków zaklasyfikowanych zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności pod numerami 71.11.Z i 71.12.Z, oraz wykonywania kosztorysów sklasyfikowanych pod numerem 74.90.Z
IBPP1/4512-75/16/ARinterpretacja indywidualna
 1. kierownik
 2. limit
 3. opinia rzeczoznawcy
 4. przegląd techniczny
 5. rzeczoznawca
 6. rzeczoznawstwo
 7. szacowanie wartości
 8. wycena nieruchomości
 9. zwolnienia podmiotowe
 10. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 2 i § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 stycznia 2016 r. (data wpływu 28 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług w zakresie wykonywania projektów budowlanych, nadzoru budowlanego, pełnienia obowiązków kierownika budowy, wykonywania okresowych przeglądów technicznych budynków zaklasyfikowanych zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności pod numerami 71.11.Z i 71.12.Z, oraz wykonywania kosztorysów sklasyfikowanych pod numerem 74.90.Z – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2016 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług w zakresie wykonywania projektów budowlanych, nadzoru budowlanego, pełnienia obowiązków kierownika budowy, wykonywania okresowych przeglądów technicznych budynków zaklasyfikowanych zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności pod numerami 71.11.Z i 71.12.Z oraz wykonywania kosztorysów sklasyfikowanych pod numerem 74.90.Z.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą prawną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą od 21 lipca 2014 r. Wnioskodawca korzysta z podmiotowego zwolnienia z opłacania podatku VAT, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W Krajowym Rejestrze Sądowym jego działalność objęta została kodami:

PKD 71.11.Z - działalność w zakresie architektury, -PKD 71.12.Z- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, - PKD 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Zainteresowany zamierza złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oświadczenie, że nie wykonuje on i nie zamierza wykonywać usług doradczych, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą, mimo ww. kodów PKD. W trakcie wykonywania swojej dotychczasowej działalności Wnioskodawca wykonywał projekty budowlane i nadzór budowlany zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane oraz wykonywał kosztorysy inwestorskie, czynności te zamierza wykonywać również w przyszłości. Pod wymienionymi numerami PKD w ich rozwinięciach kryją się także m.in. usługi doradztwa, jednak Wnioskodawca nie zamierza i nie będzie wykonywał całego pełnego zakresu usług ujętych pod wyżej wymienionymi kodami.

W ramach PKD 71.11.Z i 71.12.Z zainteresowany zamierza wykonywać projekty budowlane, pełnić obowiązki kierownika budowy, dokonywać okresowych przeglądów technicznych budynków. Nie będzie natomiast przygotowywał opinii budowlanych, których przygotowywanie stanowi usługi doradcze. Natomiast w odniesieniu do PKD 74.90.Z wykonywać będzie jedynie działalność związaną z opracowywaniem kosztorysów z wyłączeniem wszystkich innych działalności wymienionych w tej podklasie.

Ponadto Wnioskodawca nie przekroczył w poprzednim, ani bieżącym roku podatkowym kwoty sprzedaży 150.000 zł rocznie, nie planuje w najbliższych latach przekroczyć tej kwoty sprzedaży, ani też w ciągu roku podatkowego przekroczyć powyższej kwoty wartości sprzedaży w proporcji do okresu prowadzonej działalności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca, wykonując usługi z zakresu: wykonania projektów budowlanych w zakresie opisanym w opisie stanu faktycznego oraz uzasadnieniu wniosku, nadzoru budowlanego, pełnienia obowiązków kierownika budowy, wykonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków zaklasyfikowanych zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności pod numerami 71.11.Z i 71.12.Z, oraz wykonywania kosztorysów sklasyfikowanego pod numerem 74.90.Z, ma prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z opłacania podatku VAT, w przypadku spełniania kryterium wartości sprzedaży opodatkowanej zawartego w ustawie...

Zdaniem Wnioskodawcy pomimo faktu, iż na liście działalności wymienianych pod numerami PKD ujawnionych w KRS znajdują się także m.in. usługi doradcze, to jednak Wnioskodawca nie świadczy takich usług. Wnioskodawca wykonuje inne działalności wymieniane pod tymi numerami PKD, lecz niestanowiące doradztwa. Istotnym dla powstania obowiązku podatkowego lub zwolnienia z niego jest faktycznie wykonywana działalność, a nie ujawniona, niewykonywana działalność zgodnie z klasyfikacją PKD. Ponieważ w przepisach brak jest sprecyzowania, co rozumie się pod pojęciem „doradztwo”, w związku z tym należy kierować się słownikową definicją „doradztwa”. Wg Małego słownika języka polskiego PWN z 1995 r. „doradca” to „ten, kto doradza”. W internetowym Słowniku języka polskiego PWN podobnie jak w Wielkim słowniku języka polskiego PAN, „doradztwo” to „udzielenie fachowych porad”. Natomiast „doradzać” - w myśl powołanego wyżej Małego słownika języka polskiego - oznacza „dać radę, udzielić porady, podać, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Tak więc doradztwo jest udzielaniem fachowych zaleceń, porad, zwłaszcza ekonomicznych, finansowych, a przez doradcę rozumie się tego, kto udziela porad, doradza. W zakresie wykonywanych przez Wnioskodawcę usług Wnioskodawca nie zamierza nikomu doradzać ani udzielać porad. Sporządzanie dokumentacji projektowych i kosztorysów inwestorskich ma charakter sformalizowany oparty na przepisach Prawa Budowlanego w odniesieniu do projektów budowlanych oraz oparty na Katalogach Norm Robót w odniesieniu do kosztorysów. Dokumenty te sporządzane są więc według obiektywnych i ściśle określonych w przepisach zasad i nie stanowią subiektywnych ocen i porad autora. Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę przy realizacji usług mają charakter czynności technicznych, wynikających z procedur i zasad określonych w odpowiadających przepisach prawa oraz standardach branżowych, które Wnioskodawca zachowuje.

Ponadto w przypadku Wnioskodawcy nie mają zastosowania żadne pozostałe z wyłączeń ze zwolnienia, wymienione w art. 113 ust. 13 ustawy, ponieważ nie zamierza on i nie będzie wykonywał żadnej z innych działalności wymienionych w tym ustępie. W odniesieniu natomiast do wartości sprzedaży opodatkowanej, wartość ta nie przekroczyła w poprzednim i bieżącym roku podatkowym 150 000 zł lub kwoty proporcjonalnej do okresu prowadzenia działalności w tym roku.

Dlatego też zdaniem Wnioskodawcy może on korzystać ze zwolnienia podmiotowego z opłacania podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ww. ustawy o VAT, do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  1. transakcji związanych z nieruchomościami,
  2. usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  3. usług ubezpieczeniowych
  - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W myśl art. 113 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności – przed dniem wykonania tej czynności.

W myśl art. 113 ust. 5 ww. ustawy, jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Zgodnie z art. 113 ust. 11 ustawy o VAT podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

Przepis ust. 11 stosuje się odpowiednio do podatnika będącego osobą fizyczną, który przed zakończeniem działalności gospodarczej utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, a następnie rozpoczął ponownie wykonywanie czynności, o których mowa w art. 5 (art. 113 ust. 11a ww. ustawy o VAT obowiązujący od dnia 1 stycznia 2014 r.).

Z kolei przepis art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, stanowi, że zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   - energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   - wyrobów tytoniowych,
   - samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  4. terenów budowlanych,
  5. nowych środków transportu;
 2. świadczących usługi:
  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie;
 3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Biorąc pod uwagę powołany powyżej przepis art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy stwierdzić należy, że ze zwolnienia podmiotowego od podatku nie korzystają m.in. usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa.

W tym miejscu podkreślić należy, że ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani przepisy wykonawcze do niej, nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin „doradztwo” obejmuje szereg usług doradczych, tj. np.: podatkowe, prawne, finansowe. Zakres znaczeniowy pojęcia „usługi w zakresie doradztwa” jest szerszy niż termin „usługi w zakresie doradztwa podatkowego”. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN 2006, pod pojęciem „doradcy” należy rozumieć „tego, kto doradza”. Natomiast „doradzać”, w myśl powołanego wyżej Słownika Języka Polskiego PWN 2006, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Doradztwo jest zatem udzieleniem fachowych zaleceń, porad, np. ekonomicznych czy finansowych. Użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć w związku z tym szeroko.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą prawną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą od 21 lipca 2014 r. W Krajowym Rejestrze Sądowym jego działalność objęta została kodami: PKD 71.11.Z - działalność w zakresie architektury, -PKD 71.12.Z- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, - PKD 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. W trakcie wykonywania swojej dotychczasowej działalności Wnioskodawca wykonywał projekty budowlane i nadzór budowlany zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane oraz wykonywał kosztorysy inwestorskie, czynności te zamierza wykonywać również w przyszłości. Pod wymienionymi numerami PKD w ich rozwinięciach kryją się także m.in. usługi doradztwa, jednak Wnioskodawca nie zamierza i nie będzie wykonywał całego pełnego zakresu usług ujętych pod wyżej wymienionymi kodami. Wnioskodawca zamierza wykonywać projekty budowlane, pełnić obowiązki kierownika budowy, dokonywać okresowych przeglądów technicznych budynków.

Wnioskodawca nie będzie natomiast przygotowywał opinii budowlanych, których przygotowywanie stanowi usługi doradcze. Natomiast w odniesieniu do PKD 74.90.Z wykonywać będzie jedynie działalność związaną z opracowywaniem kosztorysów z wyłączeniem wszystkich innych działalności wymienionych w tej podklasie.

Jednocześnie Wnioskodawca podał, że zamierza złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego oświadczenie, że nie wykonuje i nie zamierza wykonywać usług doradczych, o których mowa w art. 113 ust.13 ustawy o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą, mimo ww. kodów PKD.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że korzysta ze zwolnienia podmiotowego z opłacania podatku VAT, nie przekroczył w poprzednim, ani bieżącym roku podatkowym kwoty sprzedaży 150.000 zł rocznie, nie planuje w najbliższych latach przekroczyć tej kwoty sprzedaży, ani też w ciągu roku podatkowego przekroczyć powyższej kwoty wartości sprzedaży w proporcji do okresu prowadzonej działalności.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane uregulowania prawne należy stwierdzić, że jeżeli świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegają wyłącznie na wykonywaniu projektów budowlanych, nadzoru budowlanego, pełnienia obowiązków kierownika budowy, wykonywania okresowych przeglądów technicznych budynków zaklasyfikowanych zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności pod numerami 71.11.Z i 71.12.Z, oraz wykonywaniu kosztorysów sklasyfikowanych pod numerem 74.90.Z, tj. Wnioskodawca nie będzie wykonywać jakichkolwiek czynności doradczych, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług - wówczas Wnioskodawcy przysługuje prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Jeżeli jednak faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwolnienie utraci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Ponadto Wnioskodawca utraci prawo do zwolnienia podmiotowego w momencie wykonania czynności doradztwa niezależnie od posiadanych przez Wnioskodawcę uprawnień.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

W szczególności niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku, gdyby świadczone przez Wnioskodawcę usługi były usługami doradztwa w jakimkolwiek zakresie (z wyjątkiem doradztwa rolniczego).

Niniejsza interpretacja indywidualna traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163 poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.