Przegląd techniczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przegląd techniczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
5
kwi

Istota:

Możliwość zastosowania podmiotowego zwolnienia Wnioskodawcy wykonującego usługi z zakresu wykonywania projektów budowlanych, nadzoru budowlanego, pełnienia obowiązków kierownika budowy, wykonywania okresowych przeglądów technicznych budynków zaklasyfikowanych zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności pod numerami 71.11.Z i 71.12.Z, oraz wykonywania kosztorysów sklasyfikowanych pod numerem 74.90.Z

Fragment:

W ramach PKD 71.11.Z i 71.12.Z zainteresowany zamierza wykonywać projekty budowlane, pełnić obowiązki kierownika budowy, dokonywać okresowych przeglądów technicznych budynków. Nie będzie natomiast przygotowywał opinii budowlanych, których przygotowywanie stanowi usługi doradcze. Natomiast w odniesieniu do PKD 74.90.Z wykonywać będzie jedynie działalność związaną z opracowywaniem kosztorysów z wyłączeniem wszystkich innych działalności wymienionych w tej podklasie. Ponadto Wnioskodawca nie przekroczył w poprzednim, ani bieżącym roku podatkowym kwoty sprzedaży 150.000 zł rocznie, nie planuje w najbliższych latach przekroczyć tej kwoty sprzedaży, ani też w ciągu roku podatkowego przekroczyć powyższej kwoty wartości sprzedaży w proporcji do okresu prowadzonej działalności. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca, wykonując usługi z zakresu: wykonania projektów budowlanych w zakresie opisanym w opisie stanu faktycznego oraz uzasadnieniu wniosku, nadzoru budowlanego, pełnienia obowiązków kierownika budowy, wykonywanie okresowych przeglądów technicznych budynków zaklasyfikowanych zgodnie z zapisami Polskiej Klasyfikacji Działalności pod numerami 71.11.Z i 71.12.Z, oraz wykonywania kosztorysów sklasyfikowanego pod numerem 74.90.Z, ma prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z opłacania podatku VAT, w przypadku spełniania kryterium wartości sprzedaży opodatkowanej zawartego w ustawie...

2015
30
paź

Istota:

Wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu dokonania przeglądu technicznego kasy rejestrującej w powiązaniu z terminem pierwszej fiskalizacji.

Fragment:

Innymi słowy, wcześniejsze dokonanie pierwszego przeglądu poniekąd przerywa bieg dwuletniego terminu na dokonanie pierwszego przeglądu technicznego. Zdaniem Spółki, nie będzie ona miała wtedy obowiązku dokonywania jeszcze jednego przeglądu technicznego kasy dwa lata po jej fiskalizacji. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy W myśl art. 111 ust. 3a pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, są obowiązani zgłaszać kasy rejestrujące do obowiązkowego przeglądu technicznego właściwemu podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących. Zgodnie zaś z § 33 Rozporządzenia MF obowiązkowego przeglądu technicznego kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata. Termin pierwszego, obowiązkowego przeglądu technicznego, liczony jest od dnia fiskalizacji kasy. Wskazany termin liczony jest zgodnie z przepisami art. 12 § 3-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Obowiązkowemu przeglądowi technicznemu powinna być również poddana każda kasa rejestrująca, która została przez podatnika utracona (np. w wyniku kradzieży), a następnie odzyskana i przeznaczona ponownie do ewidencjonowania. Przy czym ponowne jej zastosowanie może nastąpić nie wcześniej niż dnia następnego po dokonaniu tego przeglądu.

2014
26
lut

Istota:

Sposób dokumentowania przeprowadzonych obowiązkowych przeglądów technicznych.

Fragment:

(...) przeglądu technicznego kasy. W dniu przeglądu Serwisant będzie potwierdzał przeprowadzenie przeglądu technicznego kasy poprzez wpisanie jego wyniku każdorazowo do książki kasy oraz poprzez dołączenie do książki kasy ewentualnych zaleceń pokontrolnych. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca w sposób prawidłowy będzie prowadzić dokumentację dotyczącą przebiegu eksploatacji kas rejestrujących w zakresie dokumentowania obowiązkowych przeglądów technicznych, jeżeli kopia zbiorczej ryczałtowej faktury za opiekę serwisową wraz z załącznikiem potwierdzającym wykonanie przeglądu technicznego kas rejestrujących będzie dołączana do książki kasy przez Kierownika Apteki po otrzymaniu skanu wyżej wymienionych dokumentów... Zdaniem Wnioskodawcy, sposób prowadzenia dokumentacji kas rejestrujących w zakresie dokumentowania przeprowadzonych obowiązkowych przeglądów technicznych jest prawidłowy. Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 9 na Wnioskodawcy jako podatniku ciąży obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej. Stosownie do § 14 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących podatnicy stosujący kasy, przechowują książkę kasy a także programy, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust 9 ustawy o VAT przez okres użytkowania kasy oraz udostępniają je na żądanie właściwych organów.

2011
1
lip

Istota:

Termin wykonania przeglądu technicznego.

Fragment:

Nr 108, poz. 948 ze zm.) Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 tego rozporządzenia, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, obowiązani byli między innymi do wykonywania co 12 miesięcy obowiązkowego przeglądu technicznego kasy przez właściwy serwis. Przepisy powyższego rozporządzenia straciły jednak moc z dniem 1 grudnia 2008 r. na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Odnosząc przedstawiony opis stanu faktycznego do powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, kasy rejestrujące należy poddawać obowiązkowym przeglądom technicznym co 24 miesiące. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że ostatni przegląd techniczny kasy rejestrującej Spółka przeprowadziła w dniu 29 września 2008 r. Zatem mając powyższe na względzie, przy założeniu, że Spółka nie stosuje do ewidencjonowania kasy o zastosowaniu specjalnym przeznaczonej do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami, obowiązek dokonania kolejnego przeglądu technicznego kasy rejestrującej przypadnie na wrzesień 2010 r. Należy zauważyć, że stosownie do treści § 15 obowiązującego od 1 grudnia 2008 r. rozporządzenia, przeglądem technicznym kas należy objąć: stan wszystkich plomb (...)

2011
1
lip

Istota:

Termin wykonania przeglądu technicznego.

Fragment:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 tego rozporządzenia, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, obowiązani byli między innymi do wykonywania co 12 miesięcy obowiązkowego przeglądu technicznego kasy przez właściwy serwis. Przepisy powyższego rozporządzenia straciły jednak moc z dniem 1 grudnia 2008 r. na podstawie § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania. Odnosząc przedstawiony opis stanu faktycznego do powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, iż kasy rejestrujące należy poddawać obowiązkowym przeglądom technicznym co 24 miesiące. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że ostatni przegląd techniczny kasy rejestrującej przeprowadził Pan w sierpniu 2008 r. Zatem mając powyższe na względzie, przy założeniu, że nie stosuje Pan do ewidencjonowania kasy o zastosowaniu specjalnym przeznaczonej do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami, obowiązek dokonania kolejnego przeglądu technicznego kasy rejestrującej przypadnie na sierpień 2010 r. Należy zaznaczyć, iż powołane rozporządzenie zostało wydane przez Ministra Finansów w oparciu o delegację ustawową wynikającą z treści art. 111 ust. 9 ustawy i w zakresie interpretowanego przepisu zawiera korzystniejsze rozwiązanie dla podatników.

2011
1
maj

Istota:

Usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.30.15-00.00 „usługi przeglądów technicznych pozostałe” tj. wykonanie pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznych oraz badań i pomiarów instalacji piorunochronnych, niezależnie od tego w jakich obiektach są wykonywane, podlegają opodatkowaniu stawką 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż świadczone przez niego usługi związane z wykonywania pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznych w zakresie skuteczności ochrony przed porażeniem, rezystancji izolacji przewodów oraz badań i pomiarów instalacji piorunochronnych mieszczą się w grupie PKWiU 74.30.15-00.00 „ usługi przeglądów technicznych pozostałe ”. Mając na uwadze powołane wyżej unormowania oraz opisane we wniosku zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, iż usługi będące przedmiotem zapytania nie stanowią robót budowlanych, remontowych ani konserwacyjnych. Zatem świadczone przez Wnioskodawcę usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.30.15-00.00 „ usługi przeglądów technicznych pozostałe ” tj. wykonanie pomiarów kontrolnych instalacji elektrycznych oraz badań i pomiarów instalacji piorunochronnych, niezależnie od tego w jakich obiektach są wykonywane, podlegają opodatkowaniu stawką 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.

2011
1
maj

Istota:

Czy w momencie przeniesienia do nowego pojazdu zarówno taksometru jak i kasy fiskalnej, która posiada aktualny przegląd techniczny ( ważny do grudnia 2007 r. ) firma serwisująca ma obowiązek wykonać płatny przegląd kasy?

Fragment:

Wobec powyższego nie uszkadzając pozakładanych plomb dokonał Pan zdemontowania wymienionych urządzeń i zgłosił się do punktu serwisowego, gdzie poinformowano Pana, że instalacja kasy w nowym samochodzie musi zostać poprzedzona przeglądem technicznym kasy rejestrującej, co wiąże się z dodatkowymi opłatami. Zapytanie i własne stanowisko podatnika: Zwracając się z zapytaniem czy przy zmianie samochodu był Pan zobowiązany wykonać dodatkowy płatny przegląd techniczny kasy rejestrującej, prezentuje Pan stanowisko, iż w momencie przeniesienia do nowego pojazdu zarówno taksometru jak i kasy fiskalnej, która miała aktualny przegląd techniczny ważny do grudnia 2007 r., firma serwisująca niesłusznie wykonała płatny przegląd kasy. Ocena prawna stanowiska pytającego: Po przeanalizowaniu stanu faktycznego oraz mając na uwadze obowiązujący stan prawny, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze, stwierdza, co następuje.W § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansówz dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników ( Dz.U. Nr 108, poz. 948 ze zmianami ) ustawodawca zawarł warunek, iż podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani do wykonywania przeglądu technicznego kasy, o której mowa w § 3 ust. 2 przez właściwy serwis nie rzadziej niż w terminach wymaganych zgodnie z odrębnymi przepisami dla taksometrów.

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnikowi przysługuje prawo odliczenia podatku VAT przy nabyciu paliwa do samochodu typu VANo dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony, dla którego badanie techniczne przeprowadzono po dniu 31.05.2006r.?

Fragment:

Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych przepisem art. 86 ust. 4 ww. ustawy, stwierdza się zgodnie z przepisem art. 86 ust. 5 na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań. Kopię zaświadczenia podatnik jest obowiązany dostarczyć w terminie 14 dni od jego otrzymania do naczelnika urzędu skarbowego. Ponadto stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756) na potrzeby rozliczeń podatku VAT w zakresie odliczania podatku naliczonego przy nabyciu paliw wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 4 pkt. 1-4, nabytych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. (tj. przed dniem 1 czerwca 2005 r.) dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy, czyli przed dniem 1 czerwca 2006 r. Mając na uwadze powyższe przepisy (...)

2011
1
mar

Istota:

Dot. wykonywania przeglądów technicznych kas o zastosowaniu specjalnym, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami.

Fragment:

Reasumując, przegląd techniczny kasy rejestrującej o zastosowaniu specjalnym przeznaczonej do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami winien być dokonywany nie rzadziej niż w terminie określonym dla okresu ważności taksometru ? 25 m-cy.Jeżeli jednak wystąpią okoliczności powodujące konieczność przeprowadzenia legalizacji ponownej taksometru przed upływem 25 m-cy (np. uszkodzenie cech zabezpieczających, uszkodzenie taksometru, zmiana miejsca instalacji lub użytkowania taksometru, w którym legalizacja była wykonana) wówczas równolegle z legalizacją ponowną taksometru należy dokonać przeglądu technicznego kasy.Ponadto informuje się, że wykonujący serwis dokonuje na zlecenie podatnika obowiązkowego przeglądu technicznego kasy, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 cytowanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, ... (załącznik nr 7 pkt 10 do ww. rozporządzenia), tak więc obowiązkiem Podatnika jest dbałość o terminowe wykonanie przeglądów technicznych kasy.

2011
1
lut

Istota:

Kiedy należy dokonać przeglądu kasy rejestrującej zainstalowanej w taksówce osobowej?

Fragment:

Zatem w myśl powyższych przepisów Podatnik jest obowiązany do dokonania przeglądu technicznego kasy nie rzadziej, niż co 25 miesięcy licząc od dnia legalizacji taksometru poświadczonej świadectwem legalizacji ponownej, pod warunkiem, że wskazane świadectwo nie utraciło przed tym terminem swojej ważności. Słuszne jest zatem stanowisko Podatnika, iż należy dokonać przeglądu technicznego kasy fiskalnej wraz z datą upływu ważności legalizacji taksometru, tj. w dniu 31.12.2005 r., a wszystkie następne przeglądy techniczne powinny się również odbywać w terminie podanym w świadectwie legalizacji taksometru fiskalnego. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia tego zdarzenia. Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku. (art. 236 § 2 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa).