Przegląd | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przegląd. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
28
lis

Istota:

W zakresie miejsca świadczenia usługi serwisu oraz okresowego przeglądu śluzy osobowej

Fragment:

Zleceniodawcy zobowiązani są w ramach udzielonej gwarancji na sprzedawany sprzęt antywłamaniowy do serwisowania tego sprzętu oraz do dokonywania przeglądów okresowych. Beneficjentami gwarancji są klienci Zleceniodawcy, którzy zdecydowali się zamontować sprzęt antywłamaniowy w budynkach położonych w Polsce. W przypadku wystąpienia awarii lub konieczności dokonania przeglądu okresowego Zleceniodawca zobowiązany jest usnąć awarię w ramach usługi serwisowej lub dokonać okresowego przeglądu. Zleceniodawca może wykonać ww. czynności osobiście, tj. np. za pomocą swoich pracowników, jak również powierzyć wykonanie takich czynności podmiotowi trzeciemu (podwykonawcy). Niniejszy wniosek dotyczy właśnie tej ostatniej sytuacji, tj. powierzenia Wnioskodawcy przez Zleceniodawcę wykonania usługi serwisowej lub dokonania okresowego przeglądu sprzętu antywłamaniowego. Tym samym, Wnioskodawca świadczy usługę na rzecz Zleceniodawcy. Za tę usługę Wnioskodawca pobiera od Zleceniodawcy wynagrodzenie, które dokumentowane jest fakturą. Rozliczenie pomiędzy Zleceniodawcą, a klientem Zleceniodawcy następuje według ustaleń pomiędzy tymi podmiotami. Wnioskodawca nie ma wiedzy jak takie rozliczenie następuje. Wnioskodawca nie jest związany żadną umową, jak również nie pobiera wynagrodzenia od klienta Zleceniodawcy.

2016
15
cze

Istota:

Stawka podatku dla usług przeglądu gazowego (instalacji gazowej) wraz z czynnościami konserwacyjnymi

Fragment:

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi przeglądu instalacji gazowych. W myśl § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836, z późn. zm.), pomieszczenia w budynku przeznaczone do wspólnego użytkowania oraz elementy i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku użytkowane intensywnie lub narażone na uszkodzenia powinny być objęte przeglądami co najmniej dwa razy w roku oraz poddawane odpowiedniej konserwacji. Zgodnie z § 10 ust. 2 ww. rozporządzenia, częstotliwość przeglądów, o których mowa w ust. 1, powinna być ustalona przez właściciela budynku. Zakres robót konserwacyjnych, o których mowa w ust. 1, powinien być ustalany na podstawie wyników przeglądów oraz potrzeb zgłoszonych przez użytkowników lokali (§ 10 ust. 3 ww. rozporządzenia). Mając na uwadze powołane wyżej przepisy stwierdzić należy, że usługi przeglądów nie zostały wymienione w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług (art. 41 ust. 12), ani rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (§ 3 ust. 1).

2016
15
cze

Istota:

Stawka podatku dla usług przeglądu wentylacyjnego (instalacji wentylacyjnej) wraz z czynnościami konserwacyjnymi

Fragment:

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi przeglądów wentylacyjnych. W myśl § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836, z późn. zm.), pomieszczenia w budynku przeznaczone do wspólnego użytkowania oraz elementy i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku użytkowane intensywnie lub narażone na uszkodzenia powinny być objęte przeglądami co najmniej dwa razy w roku oraz poddawane odpowiedniej konserwacji. Zgodnie z § 10 ust. 2 ww. rozporządzenia, częstotliwość przeglądów, o których mowa w ust. 1, powinna być ustalona przez właściciela budynku. Zakres robót konserwacyjnych, o których mowa w ust. 1, powinien być ustalany na podstawie wyników przeglądów oraz potrzeb zgłoszonych przez użytkowników lokali (§ 10 ust. 3 ww. rozporządzenia). Mając na uwadze powołane wyżej przepisy stwierdzić należy, że usługi przeglądów nie zostały wymienione w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług (art. 41 ust. 12), ani rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (§ 3 ust. 1).

2012
25
kwi

Istota:

Czy zmiana, zgodnie z którą zastosowany MSR 16 "Rzeczowe aktywa trwałe" powoduje, że wydatki na przeglądy III, IV i V poziomu utrzymania (koszty prac o charakterze remontów) księgowane są jako komponenty środków trwałych i rozliczane pomiędzy kolejnymi przeglądami poprzez amortyzację powoduje zmianę ujmowania ww. kosztów remontów w rozliczeniu w podatku dochodowym, czy też Spółka może tak jak dotychczas ujmować je w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo?

Fragment:

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, iż Spółka posiada i eksploatuje tabor kolejowy w postaci lokomotyw oraz wagonów, dla których zachodzi potrzeba wykonywania przeglądów okresowych, wg określonego cyklu przeglądowo - naprawczego. Przeglądy mają charakter dopuszczeniowy, tzn. po upływie ustalonego czasu lub przejechaniu określonego limitem kilometrażu, czynności te należy bezwzględnie wykonać, w przeciwnym bowiem razie pojazdy należy wycofać z ruchu. Przeglądy i naprawy okresowe mają różne zakresy, określone w zależności od poziomu utrzymania przypadającego akurat w cyklu. Przeglądy III - V poziomu utrzymania wykonywane są w odstępach kilkuletnich. Jak wskazuje Wnioskodawca, omawiane wydatki na przeglądy i naprawy okresowe dotyczą prac o charakterze remontowym, przeglądy te mają bowiem charakter dopuszczeniowy, a brak ich wykonania skutkuje wycofaniem lokomotywy lub wagonu z ruchu. Kryteriami, które decydują o terminie przeprowadzenia kolejnego remontu taboru kolejowego (lokomotyw i wagonów) jest co do zasady wykonanie wyznaczonej liczby motogodzin lub przejechanie określonej liczby kilometrów. Zatem przeglądy i remonty taboru kolejowego dokonywane są okresowo, a więc wydatki dotyczące tych remontów i przeglądów dotyczą konkretnych okresów pomiędzy jednym planowanym remontem czy przeglądem, a następnym przeprowadzonym w późniejszym terminie.

2012
11
kwi

Istota:

1) Czy spółka prawidłowo rozlicza koszty napraw i przeglądów własnego taboru kolejowego lub taboru kolejowego używanego na podstawie umowy leasingu finansowego przyjmując dla celów podatkowych zasady ujmowania w czasie kosztów uzyskania przychodu stosowane dla celów bilansowych, które zostały opisane w treści zapytania?2) Czy spółka prawidłowo rozlicza koszty napraw i przeglądów taboru kolejowego dzierżawionego/używanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego nie zaliczając do kosztów uzyskania przychodu rozliczeń międzyokresowych biernych i ujmując je jednorazowo poprzez wykazanie w kosztach operacyjnych spółki w miesiącu poniesienia kosztu, tj. ujęcia w księgach rachunkowych?

Fragment:

Rezerwy budowane są stopniowo od początku okresu umowy do pierwszej naprawy/przeglądu i od naprawy do następnej naprawy/przeglądu. Rezerwa rozwiązywana jest w momencie zakończenia naprawy/przeglądu po otrzymaniu faktury dokumentującej poniesienie kosztu. Koszty bilansowe pozostają bez zmiany, natomiast wartość kosztu z faktury jest jednorazowo ujmowana w podatkowych kosztach operacyjnych w momencie otrzymania faktury dokumentującej poniesienie kosztu czyli w miesiącu zakończenia naprawy/przeglądu. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy spółka prawidłowo rozlicza koszty napraw i przeglądów własnego taboru kolejowego lub taboru kolejowego używanego na podstawie umowy leasingu finansowego przyjmując dla celów podatkowych zasady ujmowania w czasie kosztów uzyskania przychodu stosowane dla celów bilansowych, które zostały opisane w treści zapytania... Czy spółka prawidłowo rozlicza koszty napraw i przeglądów taboru kolejowego dzierżawionego/używanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego nie zaliczając do kosztów uzyskania przychodu rozliczeń międzyokresowych biernych i ujmując je jednorazowo poprzez wykazanie w kosztach operacyjnych spółki w miesiącu poniesienia kosztu, tj. ujęcia w księgach rachunkowych...

2011
1
paź

Istota:

Czy Wnioskodawca prawidłowo stosuje stawkę VAT w wysokości 8% do ww. usługi?

Fragment:

W myśl § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pomieszczenia w budynku przeznaczone do wspólnego użytkowania oraz elementy i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku użytkowane intensywnie lub narażone na uszkodzenia powinny być objęte przeglądami co najmniej dwa razy w roku oraz poddawane odpowiedniej konserwacji. Zgodnie z § 10 ust. 2 ww. rozporządzenia, częstotliwość przeglądów, o których mowa w ust. 1, powinna być ustalona przez właściciela budynku. Zakres robót konserwacyjnych, o których mowa w ust. 1, powinien być ustalany na podstawie wyników przeglądów oraz potrzeb zgłoszonych przez użytkowników lokali (§ 10 ust. 3 ww. rozporządzenia). Mając na uwadze powołane wyżej przepisy stwierdzić należy, że usługi przeglądów nie zostały wymienione w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług (art. 43 ust. 12), ani rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (§ 7 ust. 1). Zatem podlegają one opodatkowaniu wg stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy. Zatem w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z usługami o różnym charakterze, dla których ustawodawca przewidział dwie odrębne stawki podatku od towarów i usług. Bowiem usługi polegające na przeglądzie instalacji gazowych stanowią odrębne świadczenie od usług konserwacji tych instalacji. Reasumując, usługi związane z usunięciem wykrytych nieszczelności polegające na dokręceniu, przesmarowaniu i doszczelnieniu połączeń gwintowanych, konserwacji zaworów gazowych w budynkach mieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, podlegają opodatkowaniu według 8% stawki podatku, na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r.

2011
1
lip

Istota:

Czy wydatek na remont wozu wiertniczego podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, tj. w momencie ich poniesienia, czy też powinien być rozłożony w czasie, w przypadku gdy Spółka nie jest w stanie ustalić długości okresu, którego te wydatki dotyczą?

Fragment:

Według Spółki zasada rozkładania kosztów w czasie może być stosowana tylko w takich przypadkach, w których wiadomo jest z góry, już w momencie poniesienia wydatku, jakiego okresu czasu wydatek ten dotyczy. Natomiast w sytuacji, w której rezultaty poczynionych prac mogą być wykorzystywane w niepewnym i zmiennym okresie czasu, podlegają potrąceniu w koszty w momencie ich poniesienia. W momencie ponoszenia kosztu i ewidencjonowania go w księgach rachunkowych wiadomym jest, że wyremontowany wóz wiertniczy będzie pracował kilka lat, lecz nie jest możliwe określenie, czy następny remont będzie wykonywany za 3 lata czy np. za kilka miesięcy. Termin następnego remontu zależy nie tylko od technicznej trwałości wykonywanych prac, ale również od zróżnicowanych warunków geologicznych występujących na realizowanych kontraktach górniczych, intensywności pracy maszyny, zdarzeń losowych, awarii oraz innych czynników niemożliwych do przewidzenia. Identyczne stanowisko w prezentowanej sprawie przyjął Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach sygnatura RO/423-11/07 z dnia 02 maja 2007 r. oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach IBPB/423-300/08/BG (KAN-3795/04/08/KAN-4384/04/08) z dnia 21 lipca 2008r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

2011
1
lip

Istota:

Ustalenie sposobu i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na remont lokomotywy.

Fragment:

Poza naprawami rewizyjnymi i naprawami głównymi Spółka dokonuje okresowych przeglądów lokomotywy. De facto co drugi dzień maszynista sprawdza ogólny stan lokomotywy. Ponadto Spółka wynajmuje specjalistyczną firmę, która dokonuje generalnego przeglądu lokomotywy. Przeglądy takie mają miejsce co 30, 60 lub 90 dni. Spółka przeprowadza również przeglądy poszerzone (mniej więcej co 2 lata). Wszystkie te przeglądy mają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie lokomotywy. Z każdego z przeglądów może wynikać, że jakaś część lokomotywy nadaje się do naprawy. W ramach takich przeglądów dokonywane są remonty podzespołów, natomiast naprawa rewizyjna i naprawa główna mają służyć całościowemu przeglądowi lokomotywy, w ramach których dokonywane są wszelkie potrzebne naprawy. Jeśli dana część lokomotywy zostanie naprawiona w wyniku „ zwykłego ” przeglądu, nie jest już naprawiana w ramach naprawy głównej, czy rewizyjnej. Spółka wyjaśnia, że nie jest w stanie dokładnie sprecyzować, kiedy będzie potrzebny następny remont lokomotywy. Termin i zakres kolejnego remontu może zostać wyznaczony po przeglądzie maszynisty, po przeglądzie poszerzonym lub po naprawie rewizyjnej, czy głównej. Termin ten zależy bowiem nie tylko od technicznej trwałości wykonanych prac, ale również od intensywności pracy lokomotywy, jej obciążenia, a także zdarzeń losowych, awarii oraz innych czynników, które nie są możliwe do przewidzenia.

2011
1
lip

Istota:

Momentu zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących remontów statków.

Fragment:

Warunkiem utrzymania klasy jest między innymi przeprowadzenie należytych przeglądów okresowych, do których zalicza się przegląd roczny, pośredni, dla odnowienia klasy, podwodnej części kadłuba oraz (jeżeli występują) wału śrubowego oraz kotła i zbiorników ciśnieniowych (pkt 5.1.2). Ponadto wszystkie statki klasyfikowane przez Polski Rejestr Statków podlegają przeglądom doraźnym (pkt 5.1.3). Przegląd roczny przeprowadzany jest nie wcześniej niż 3 miesiące przed i nie później niż 3 miesiące po upływie każdego okresu rocznego, licząc od daty nadania lub odnowienia klasy. Z kolei przeglądy dla odnowienia klasy należy przeprowadzać w okresie nie przekraczającym 5 lat. Jednak w szczególnych okolicznościach, na podstawie zgody udzielonej przez Polski Rejestr Statków, klasa zachowuje ważność przez 3 miesiące po upływie 5 lat. W tym miejscu wskazać należy, iż Przepisy Klasyfikacji i Budowy Statków Morskich nie określają wprost terminów przeprowadzania jakichkolwiek remontów („ remontów klasowych ”). Nie określają one również zakresu remontów, jakie mają być dokonane dla utrzymania klasy. Określają natomiast zakresy poszczególnych przeglądów. Z punktu widzenia utrzymania klasy nie ma bowiem znaczenia jakie remonty i kiedy zostaną przeprowadzone.

2011
1
lip

Istota:

Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy naliczyć do usługi?

Fragment:

Planuje Pani otworzyć firmę usługową zajmującą się wykonywaniem okresowych przeglądów szczelności instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Pismem z dnia 15 czerwca 2009 r. uzupełniono wniosek poprzez wskazanie, iż okresowy przegląd instalacji gazowych polegał będzie na sprawdzeniu ich szczelności za pomocą atestowanego przyrządu elektronicznego w piwnicach budynków, na klatkach schodowych i w mieszkaniach. Przegląd polegał będzie również na wizualnej ocenie stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych, tj.: zauważeniu śladów korozji na rurach gazowych; zgodnego z przepisami usytuowania urządzeń gazowych w mieszkaniach (zachowania odpowiedniej odległości od okna, rozdzielnicy elektrycznej, przewodów kominowych, wentylacyjnych); zastosowaniu atestowanych przewodów, wykorzystywanych do podłączenia urządzeń gazowych. Przegląd zakończony będzie wystawieniem protokołu dla zarządcy budynku, wraz z zaleceniem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Czynności te zostały sklasyfikowane przez Panią pod symbolem PKWiU 43.22.20.0. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Jaką stawkę podatku od towarów i usług należy naliczyć do tej usługi... Zdaniem Wnioskodawcy, okresowe przeglądy szczelności instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (budynki o trzech i większej ilości mieszkań – PKOB 1122) należy zaliczyć do usług związanych z bieżącą konserwacją obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej.