IPPP2/4519-4/15-4/MT | Interpretacja indywidualna

Obowiązek posiadania odrębnego numeru NIP dla przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Wnioskodawcę.
IPPP2/4519-4/15-4/MTinterpretacja indywidualna
 1. Numer Identyfikacji Podatkowej
 2. osoby fizyczne
 3. podatnik
 4. przedszkole
 1. Ewidencja i identyfikacja podatników (NIP) -> Postępowanie w sprawie nadania NIP -> Zgłoszenie identyfikacyjne
 2. Ewidencja i identyfikacja podatników (NIP) -> Przepisy ogólne -> Zakres podmiotowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu 23 kwietnia 2015 r.) uzupełniony pismem w dniu 2 lipca 2015 r. na wezwanie tut. Organu z dnia 23 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie dotyczącym obowiązku posiadania odrębnego numeru NIP dla przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Wnioskodawcę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej dotyczącym obowiązku posiadania odrębnego numeru NIP dla przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Wnioskodawcę. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem w dniu 2 lipca 2015 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr IPPP2/4519-4/15-2/MT z dnia 23 czerwca 2015 r. (skutecznie doręczone 25 czerwca 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Organ założycielski, czyli Przedszkole ... sp. z o.o. jako jeden z rodzajów działalności ma wpisane w KRS kod PKD 85.10.Z, czyli wychowanie przedszkolne. Jest zarejestrowana w KRS, ma nadany REGON i NIP.

We wrześniu 2014 roku Spółka z o.o. zgłosiła wniosek o wpis do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta ..., co skutkuje prawem do uzyskania dotacji z budżetu gminy na prowadzenie przedszkola.

Wpis do Ewidencji szkół i placówek oświatowych skutkuje otrzymaniem numeru RSPO (w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej), a w następstwie nadano nowy numer REGON, w opisie którego widnieje:

nazwa PRZEDSZKOLE ... (ale nie sp. z o.o.)

REGON ...

NIP ...

nazwa PRZEDSZKOLE ...

kod i nazwa podstawowej formy prawnej 2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

kod i nazwa szczególnej formy prawnej 382 - PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE

kod i nazwa formy własności 215 - WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

organ rejestrowy MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

rodzaj rejestru lub ewidencji REJESTR SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

numer w rejestrze lub ewidencji ...

Następnie poinformowano w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta ..., że należy wystąpić do Urzędu Skarbowego celem nadania numeru NIP dla nowej jednostki, de facto jednostki nieposiadającej osobowości prawnej. W urzędzie skarbowym złożono druk NIP 2 jako zgłoszenie identyfikacyjne. W nazwie firmy podano Przedszkole ... (zgodnie z informacjami GUS). Placówka otrzymała nowy numer NIP.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 2 lipca, Zainteresowany wskazał, co następuje:

Placówka Przedszkole ... nie jest płatnikiem składek ubezpieczeniowych ani płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy. Pracodawcą jest Przedszkole ... sp. z o.o.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy postępowanie nadania NIP jest prawidłowe...
 2. Czy należy zarejestrować placówkę jako płatnika składek...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Nie ma żadnych podstaw ani uzasadnienia do nadania odrębnego NIP dla placówki. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw. Fakt, że każda placówka posiada wpis do rejestru placówek niepublicznych oraz odrębny REGON nie ma wpływu na obowiązujące w tym zakresie zasady rozliczeń z Urzędem Skarbowym i ZUS. Temat opisany w pytaniu był przedmiotem kilku rozstrzygnięcia Dyrektorów Izby Skarbowych z powodu rzeczywistych zawiłości związanych z odrębnym rejestrem placówek oświatowych oraz odrębnym REGON. Z przedłożonych w załączeniu interpretacji jednoznacznie wynika, ze placówki oświatowe powinny posługiwać się NIP organu założycielskiego, ponieważ nie podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu, nie występują jako odrębny podatnik, płatnik podatków bądź płatnik składek ubezpieczeniowych i w konsekwencji przedszkola nie są zobowiązane do posiadania własnego NIP.

Placówka oświatowa nie jest samodzielnym podmiotem i nie może działać w oderwaniu od osoby prawnej, którą ją założyła. Spółka z o.o. ma osobowość prawną i jako organ prowadzący rozlicza zobowiązania publicznoprawne. Na gruncie przepisów podatkowych osoba prawna prowadząca niepubliczne przedszkole rozlicza się ze źródła dochodów działalności gospodarczej, mimo, że ustawa o systemie oświaty stanowi, że prowadzenie szkoły nie jest działalnością gospodarczą. Przedszkole nie jest odrębnym podmiotem działającymi niezależnie od organu prowadzącego, którym jest osoba prawna jako spółka z o.o., a tym samym nie jest odrębnym podatnikiem. Podatnikiem podatku dochodowego i płatnikiem składe ZUS jest osoba prawna. W związku z tym do opłacania zaliczek na podatek dochodowy ze wszystkich źródeł aktywności gospodarczej zobowiązana jest osoba prawna będąca organem prowadzącym szkoły. Organ prowadzący jest płatnikiem składek i dokonuje rozliczeń zatrudnionych pracowników z każdego rodzaju aktywności gospodarczej na jednej deklaracji ZUS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2012 r., poz. 1314, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o NIP, określa między innymi zasady ewidencji podatników, płatników, płatników składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, zwanych „płatnikami składek ubezpieczeniowych”.

I tak, stosownie do treści art. 2 ust. 1 ustawy o NIP, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.

Na podstawie art. 2 ust. 2 i ust. 3 ustawy o NIP, obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, oraz płatnicy podatków, a także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek ubezpieczeniowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o NIP, identyfikatorem podatkowym jest:

 1. numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
 2. NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o NIP, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Na mocy przepisu art. 8a ustawy o NIP, nadanie NIP następuje przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, zwanego dalej „A.”, po dokonaniu zgłoszenia identyfikacyjnego.

Z kolei, w myśl art. 8c ust. 2 pkt 1 ustawy o NIP, naczelnik urzędu skarbowego unieważnia z urzędu, w drodze decyzji, NIP nadany podmiotowi, w przypadku wielokrotnego nadania NIP, biorąc pod uwagę interes prawny i gospodarczy podmiotu.

Z powołanego powyżej przepisu wynika zatem, że podatnik nie może posiadać dwóch identyfikatorów podatkowych NIP.

Wobec tego, numer NIP nadany może być wyłącznie podatnikowi w przypadku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, przy czym podatnik może posiadać tylko jeden numer NIP.

Należy zaznaczyć, że powszechny obowiązek ewidencyjny jest zasadniczo niezależny od statusu organizacyjno-prawnego, jaki zachowuje konkretny podmiot, w szczególności od tego, czy (poza osobami fizycznymi) funkcjonuje on jako osoba prawna czy jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Zasadnicze znaczenie ma tutaj zachowywanie statusu niezależnego podatnika w systemie opodatkowania co najmniej w jednym z obowiązujących podatków.

Ze złożonego wniosku wynika, że Spółka jako jeden z rodzajów działalności ma wpisane w KRS kod PKD 85.10.Z, czyli wychowanie przedszkolne. Jest zarejestrowana w KRS, ma nadany REGON i NIP. We wrześniu 2014 roku Spółka z o.o. zgłosiła wniosek o wpis do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Żyrardowa, co skutkuje prawem do uzyskania dotacji z budżetu gminy na prowadzenie przedszkola. Wpis do Ewidencji szkół i placówek oświatowych skutkuje otrzymaniem numeru RSPO (w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej), a w następstwie nadano nowy numer REGON. Następnie poinformowano Spółkę, że należy wystąpić do Urzędu Skarbowego celem nadania numeru NIP dla nowej jednostki, de facto jednostki nieposiadającej osobowości prawnej. W urzędzie skarbowym złożono druk NIP 2 jako zgłoszenie identyfikacyjne. Placówka otrzymała nowy numer NIP. Spółka nie jest płatnikiem składek ubezpieczeniowych ani płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy. Pracodawcą jest Przedszkole Niepubliczne Pozytywka sp. z o.o.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą czy Przedszkole Niepubliczne Pozytywka powinno posługiwać się odrębnym numerem NIP.

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole.

Natomiast w myśl art. 3 pkt 5 ww. ustawy o systemie oświaty, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o organie prowadzącym szkołę lub placówkę - należy przez to rozumieć ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne.

Stosownie do art. 5 ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

Jak wynika z art. 5 ust. 2 ww. ustawy o systemie oświaty, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. inną osobę prawną;
 3. osobę fizyczną.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 i ust. 1a ww. ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać niepubliczne szkoły artystyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wszelka zatem odpowiedzialność, w tym obowiązki rejestracyjne, ciąży na osobie zakładającej i prowadzącej placówkę, tak więc sama placówka nie jest w pełni samodzielnym podmiotem i nie może działać w oderwaniu od podmiotu, który ją założył.

Również fakt uzyskania odrębnego numeru REGON nie przesądza o tym, że dany podmiot staje się odrębnym od osoby założyciela podatnikiem.

W ocenie tut. organu ten właśnie brak całkowitej samodzielności jednostki oświatowej jak i odpowiedzialność jaka ciąży na Wnioskodawcy jako założycielu jednostki oświatowej wskazuje, że w przedmiotowej sprawie to Wnioskodawca ma status podatnika i płatnika, a nie sama założona przez niego jednostka oświatowa.

Stosownie do treści art. 83a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, nie jest działalnością gospodarczą.

Na podstawie art. 7 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Jak stanowi art. 7 § 2 Ordynacji podatkowej, ustawy podatkowe mogą ustanawiać podatnikami inne podmioty niż wymienione w § 1.

Zgodnie zaś z art. 8 ww. ustawy, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego, do obliczenia i pobrania podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na przedstawiony opis sprawy oraz przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, że Przedszkole Niepubliczne prowadzone przez Wnioskodawcę nie podlega obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Jak wynika z opisu sprawy Przedszkole Niepubliczne ... nie jest płatnikiem składek ubezpieczeniowych ani płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy, pracodawcą jest Przedszkole Niepubliczne ... Sp. z o.o., co oznacza, że utworzone Przedszkole nie jest zobowiązane do posiadania własnego NIP. To Wnioskodawca jako osoba fizyczna jest płatnikiem podatków i składek ubezpieczeniowych, i powinien posiadać numer NIP, nie zaś prowadzone przez Wnioskodawcę Przedszkole Niepubliczne .... Tym samym nie ma możliwości nadania przedszkolu odrębnego od jego organu prowadzącego Numeru Identyfikacji Podatkowej.

Reasumując, nie ma prawnej możliwości nadania placówce odrębnego od organu prowadzącego Numeru Identyfikacji Podatkowej. Tym samym dana placówka powinna wykorzystywać NIP organu prowadzącego tj. Wnioskodawcy.

W świetle powyższych okoliczności, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do przedstawionego we wniosku pytania nr 3 zostanie wydane odrębne roztrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.