ILPB1/415-984/14-2/AMN | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie przedmiotowe.
ILPB1/415-984/14-2/AMNinterpretacja indywidualna
 1. dyrektor
 2. przedszkole
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2014 r. (data wpływu 27 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza otworzyć niepubliczne przedszkole od 1 września 2014 r., które będzie prowadzone na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Wnioskodawczyni będzie w tym przedszkolu pełniła jednocześnie funkcję organu prowadzącego (właściciela) i dyrektora.

Przedszkole będzie posiadało dwie formy finansowania:

 1. dotację otrzymywaną z budżetu gminy,
 2. czesne opłacane przez rodziców wychowanków.

Dotacja, którą Wnioskodawca będzie otrzymywał z budżetu gminy - na podstawie art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty - na działalność przedszkola, będzie dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i w związku z powyższym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest ona zwolniona z opodatkowania, kiedy zostaną spełnione dwa warunki, tj.

 1. otrzymana dotacja jest dotacją w rozumieniu o finansach publicznych,
 2. pochodzi z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki pokrywane z dotacji nie są kosztami uzyskania przychodu. Otrzymywana dotacja stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z podatku i niepodlegający wykazaniu w zeznaniu rocznym.

Co prawda zgodnie z art. 83a ustawy o systemie oświaty prowadzenie przedszkola nie jest działalnością gospodarczą, jednak z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zasady opodatkowania innych dochodów niż otrzymywane z dotacji podlegają opodatkowaniu jak na zasadach działalności gospodarczej. Dochodami takimi będą wpłaty od rodziców z tytułu czesnego. Wnioskodawca zamierza rozliczać się podatkowo na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów i wybierze skalę podatkową.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty pracą przedszkola kieruje dyrektor. Wnioskodawca posiada odpowiednie kwalifikacje do sprawowania funkcji dyrektora i zamierza być w założonym przedszkolu zarówno organem prowadzącym (właścicielem) jak i dyrektorem. Jako dyrektor Wnioskodawca będzie wykonywać zadania określone dla dyrektora w statucie przedszkola: opracowywać dokumenty programowo-organizacyjne przedszkola, zatwierdzać programy i plany pracy, prowadzić nadzór pedagogiczny, opracować zakresy obowiązków pracowników, zatrudniać pracowników bądź rozwiązywać z nimi stosunek pracy, analizować wyniki pracy nauczycieli, reprezentować przedszkole na zewnątrz.

Niewątpliwie wynagrodzenie dyrektora stanowi wydatek bieżący w rozumieniu art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji dyrektora przedszkola pokrywane będzie z dotacji wypłacanej z Urzędu Gminy na podstawie comiesięcznej noty księgowej w wysokości uśrednionej płacy dyrektorów placówek przedszkolnych z terenu gminy Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wynagrodzenie za sprawowanie funkcji dyrektora pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu gminy jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatek sfinansowany otrzymaną dotacją podmiotową z Urzędu Gminy nie staje się z chwilą wypłacenia go jako wynagrodzenia przychodem do opodatkowania.

Skoro kwota ta pochodzi z dotacji, którą Zainteresowany będzie otrzymywał jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z podatku, to z powodu wypłacenia tejże kwoty jako wynagrodzenia nie zmieni się jej status i nadal będzie zwolniona z podatku i nie będzie podlegać wykazaniu w zeznaniu rocznym.

Wnioskodawca uważa, że w świetle obowiązujących przepisów - część dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy na pokrycie kosztów pracy właściciela (za pełnienie statutowych obowiązków dyrektora przedszkola, w oddzieleniu od działań organu prowadzącego) będzie zwolniona z podatku dochodowego (na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i w tym przypadku w ogóle nie powstaną koszty, ponieważ żaden wydatek sfinansowany dotacją nie stanowi kosztu. Nie powstaną też zobowiązania podatkowe, ponieważ kwota wynagrodzenia nie jest otrzymywana przez Wnioskodawcę powtórnie - z innego niż dotacja źródła przychodów.

Według Zainteresowanego, fakt przekazania środków pochodzących z dotacji na własne wynagrodzenie nie spowoduje obowiązku opodatkowania dotacji lub jej części. Prowadząc działalność gospodarczą Wnioskodawca będzie uzyskiwać przychody i ponosić koszty uzyskania przychodów, które są rozliczane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Otrzymana dotacja nie stanowi dla Zainteresowanego wynagrodzenia za pracę (w myśl Kodeksu pracy), lecz przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania.

Wynagrodzenie za pełnienie funkcji dyrektora w niepublicznym przedszkolu nie zmienia się z przychodu zwolnionego z podatku na przychód podlegający opodatkowaniu. Na potwierdzenie prawidłowości własnego stanowiska w sprawie Wnioskodawcy przywołuje następujące interpretacje indywidualne:

 • z dnia 17.08.2009 r., sygn. ITPB1/415-496/09/MM Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, - z dnia 04.02.2010 r., sygn. IBPB1/1/415-943/09/AS Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach,
 • z dnia 08.06.2010 r., sygn. ITPB1/415-261/10/DP Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
 • z dnia 24.12.2010 r., sygn. IPPB1/415-889/10-2/KS Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie,
 • z dnia 05.09.2012 r., sygn. IPTPB4/415-333/12-4/KW Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi,
 • z dnia 20.12.2012 r., sygn. IPPB4/415-934/12-2/MP Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z prowadzenia przez osoby fizyczne przedszkoli niepublicznych stanowią przychody ze źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy (pozarolnicza działalność gospodarcza).

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza prowadzić niepubliczne przedszkole, którego działalność finansowana jest z dotacji otrzymywanych z budżetu gminy oraz czesnego wpłacanego przez rodziców.

W świetle cytowanej powyżej definicji działalności gospodarczej, zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzenie niepublicznych przedszkoli, o których mowa w ww. ustawie o systemie oświaty, jest rodzajem aktywności określonej jako działalność podjęta w celu zarobkowym, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W świetle art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również: dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, iż ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 cytowanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zwolnienie wynikające z powyższego przepisu dotyczy każdego rodzaju dotacji, która spełnia dwa warunki, a mianowicie:

 • jest dotacja w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz
 • pochodzi z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Łączne spełnienie powyższych elementów jest warunkiem koniecznym, ale i wystarczającym do stwierdzenia, że dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z brzmienia art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) wynika, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią.

Taką odrębną ustawą jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Treść art. 90 ust. 1 tej ustawy stanowi, że niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, otrzymują dotacje z budżetu gminy.

Zatem, dotacje przyznane przedszkolom niepublicznym z budżetu gminy jako dotacje podmiotowe pochodzące od jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, przeznaczone na działalność oświatową, są dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

W świetle powołanych przepisów w odniesieniu do przedstawionych we wniosku informacji należy stwierdzić, że dotacje udzielone przedszkolom niepublicznym jako dotacje z jednostek samorządu terytorialnego – są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wobec powyższego, dotacja na prowadzenie przedszkola niepublicznego, o którym mowa we wniosku, którą otrzyma Wnioskodawca będzie przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego stan faktyczny oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że Wnioskodawca prowadząc działalność gospodarczą będzie uzyskiwał przychody, które są rozliczane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wynagrodzenie osoby prowadzącej przedszkole niepubliczne otrzymane za sprawowanie funkcji dyrektora przedszkola, sfinansowane dotacją z budżetu gminy, jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.