IBPBI-1-3/4510-93/16/WLK | Interpretacja indywidualna

Czy osiągnięty dochód korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli zostanie przeznaczony na bieżące wydatki przedszkola, takie jak materiały dydaktyczne, środki czystości, wynagrodzenia pracowników przedszkola lub inne koszty związane z bieżącą obsługą przedszkola, które jednocześnie nie spełniają warunków określonych w art. 17 ust. 8 ustawy o PDOP.
IBPBI-1-3/4510-93/16/WLKinterpretacja indywidualna
 1. przedszkole
 2. system oświaty
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione wewniosku z 14 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 4 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie ustalenia, czy osiągnięty dochód korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli zostanie przeznaczony na bieżące wydatki przedszkola, takie jak materiały dydaktyczne, środki czystości, wynagrodzenia pracowników przedszkola lub inne koszty związane z bieżącą obsługą przedszkola, które jednocześnie nie spełniają warunków określonych w art. 17 ust. 8 ustawy o PDOP (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie ustalenia, czy osiągnięty dochód korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli zostanie przeznaczony na bieżące wydatki przedszkola, takie jak materiały dydaktyczne, środki czystości, wynagrodzenia pracowników przedszkola lub inne koszty związane z bieżącą obsługą przedszkola, które jednocześnie nie spełniają warunków określonych w art. 17 ust. 8 ustawy o PDOP.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana na podstawie umowy Spółki z 20 lipca 2015 r. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wychowanie przedszkolne - PKD 85.10.Z.

Pozostała działalność spółki to wg. PKD:

 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna,
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna.

X Spółka z o.o. jest podmiotem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „X”. Spółka uzyskała 16 września 2015 r. wpis do ewidencji przedszkoli niepublicznych. Poza prowadzeniem przedszkola Spółka nie prowadzi innej działalności gospodarczej. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „X” posiada statut zgodnie z ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Przedszkole „X” opiekuje się dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „X” nie posiada wyodrębnionego majątku, nie posiada wyodrębnionej dokumentacji księgowej (odrębnych ksiąg rachunkowych), posiada wykształconą strukturę organizacyjną nie posiada samodzielności decyzyjnej w stosunku do podmiotu prowadzącego „X” Spółka z o.o. Przedszkole stanowi jednostkę organizacyjną w strukturze prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje kuratorium oświaty. Organem kontrolującym jest również Wydział Edukacji Urzędu Miasta. Sprawy finansowe, gospodarcze i kadrowo-płacowe prowadzi Spółka. Umowa Spółki nie zakazuje udziałowcom wypłaty dywidendy w przypadku osiągnięcia zysku za dany rok obrotowy.

X Spółka z o.o. osiąga przychody z tytułu działalności przedszkola - opłaty za wpisowe, czesne oraz wyżywienie dziecka. Dodatkowo otrzymuje darowizny pieniężne i rzeczowe na sfinansowanie bieżącej działalności przedszkola oraz korzysta z bezpłatnych usług podmiotów zewnętrznych (nieodpłatne świadczenia, takie jak: nieodpłatne użyczenie lokalu, nieodpłatne użyczenie przestrzeni reklamowej). Wydatki ponoszone przez przedszkole w głównej mierze związane są z zakupem materiałów i sprzętu dydaktycznego, wynagrodzeń nauczycieli, terapeutów i dyrekcji przedszkola, obsługi księgowej i bankowej oraz kosztów reklamy przedszkola.

W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytanie:

Czy osiągnięty dochód korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli zostanie przeznaczony na bieżące wydatki przedszkola, takie jak materiały dydaktyczne, środki czystości, wynagrodzenia pracowników przedszkola lub inne koszty związane z bieżącą obsługą przedszkola, które jednocześnie nie spełniają warunków określonych w art. 17 ust. 8 ustawy o PDOP... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy dochody, które przeznaczone zostaną na bieżące wydatki przedszkola, takie jak materiały dydaktyczne, środki czystości, wynagrodzenia pracowników przedszkola oraz inne koszty związane z bieżącą obsługą przedszkola, które jednocześnie nie spełniają warunków określonych w art. 17 ust. 8 ustawy o PDOP, nie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. W szczególności Spółka nie może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ze względu na ust. lc pkt 1, w którym z korzystania ze zwolnienia ustawodawca wyłączył podmioty zawiązane w formie spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze. zm., dalej „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 ww. ustawy wynika z kolei, że dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Taka, a nie inna konstrukcja art. 7 ust. 2 updop powoduje, że kluczowe znaczenie dla ustalenia zasad opodatkowania podatkiem dochodowym mają: po pierwsze – przychód, a po drugie – koszty jego uzyskania.

I tak, przychodami podatkowymi, o których mowa w regulacjach updop, są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1 updop).

Natomiast, z art. 15 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Ustalony w powyższy sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 updop. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku, czyli innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

I tak, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele. Stosownie do art. 17 ust. 1c updop, przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:

 1. przedsiębiorstwach państwowych, spółdzielniach i spółkach;
 2. przedsiębiorstwach komunalnych mających osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrębnych przepisów;
 3. samorządowych zakładach budżetowych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, wynika że Wnioskodawca jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawowym i jedynym przedmiotem działalności Spółki, jest prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego, które posiada statut, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

W związku z prowadzoną działalnością, Spółka osiąga przychody w postaci m.in. czesnego, wpisowego oraz wyżywienia dzieci, a także ponosi wydatki, związane głównie z zakupem materiałów, sprzętu dydaktycznego, a także na wynagrodzenia pracowników, obsługi księgowej i bankowej oraz kosztów reklamy przedszkola.

W świetle powyższego Wnioskodawca ma wątpliwości w zakresie, możliwości zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4, w stosunku do osiąganych dochodów z prowadzonej działalności, w postaci niepublicznego przedszkola, w sytuacji, gdy wydatki te nie spełniają warunków, określonych w art. 17 ust. 8 updop.

Z powyższych przepisów wynika, że dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele, zostały objęte zwolnieniem od podatku. Jednakże, ustawodawca zastrzegł możliwość zastosowania powyższego zwolnienia przez przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie a także spółki.

W związku z tym, że Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, został wykluczony z możliwości zastosowania powyższego zwolnienia.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.