IBPBI-1-3/4510-700/15/WLK | Interpretacja indywidualna

Czy osiągnięty dochód korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli zostanie przeznaczony na pokrycie wydatków zgodnych z tymi, które określono w art. 17 ust. 8 tej ustawy?
IBPBI-1-3/4510-700/15/WLKinterpretacja indywidualna
 1. przedszkole
 2. system oświaty
 3. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 14 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 4 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m. in. w zakresie ustalenia, czy osiągnięty dochód korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli zostanie przeznaczony na pokrycie wydatków zgodnych z tymi, które określono w art. 17 ust. 8 tej ustawy (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie ustalenia, czy osiągnięty dochód korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli zostanie przeznaczony na pokrycie wydatków zgodnych z tymi, które określono w art. 17 ust. 8 tej ustawy.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawiązana na podstawie umowy spółki z 20 lipca 2015 r. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wychowanie przedszkolne - PKD 85.10.Z.

Pozostała działalność Spółki to wg PKD:

 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych,
 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna,
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna.

X Spółka z o.o. jest podmiotem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „X”. Spółka uzyskała 16 września 2015 r. wpis do ewidencji przedszkoli niepublicznych. Poza prowadzeniem przedszkola Spółka nie prowadzi innej działalności gospodarczej. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „X” posiada statut zgodnie z ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Przedszkole „X” opiekuje się dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „X” nie posiada wyodrębnionego majątku, nie posiada wyodrębnionej dokumentacji księgowej (odrębnych ksiąg rachunkowych), posiada wykształconą strukturę organizacyjną nie posiada samodzielności decyzyjnej w stosunku do podmiotu prowadzącego „X” Spółka z o.o. Przedszkole stanowi jednostkę organizacyjną w strukturze prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje kuratorium oświaty. Organem kontrolującym jest również Wydział Edukacji Urzędu Miasta. Sprawy finansowe, gospodarcze i kadrowo-płacowe prowadzi Spółka. Umowa Spółki nie zakazuje udziałowcom wypłaty dywidendy w przypadku osiągnięcia zysku za dany rok obrotowy.

X Spółka z o.o. osiąga przychody z tytułu działalności przedszkola - opłaty za wpisowe, czesne oraz wyżywienie dziecka. Dodatkowo otrzymuje darowizny pieniężne i rzeczowe na sfinansowanie bieżącej działalności przedszkola oraz korzysta z bezpłatnych usług podmiotów zewnętrznych (nieodpłatne świadczenia, takie jak: nieodpłatne użyczenie lokalu, nieodpłatne użyczenie przestrzeni reklamowej). Wydatki ponoszone przez przedszkole w głównej mierze związane są z zakupem materiałów i sprzętu dydaktycznego, wynagrodzeń nauczycieli, terapeutów i dyrekcji przedszkola, obsługi księgowej i bankowej oraz kosztów reklamy przedszkola.

W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytanie:

Czy osiągnięty dochód korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli zostanie przeznaczony na pokrycie wydatków zgodnych z tymi, które określono w art. 17 ust. 8 tej ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 45 ustawy o PDOP, wolne od podatku dochodowego są dochody z tytułu prowadzenia szkół w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w części wydatkowanej na cele szkoły w roku podatkowym lub w roku po nim następującym. Przy czym zakres wydatków objętych zwolnieniem reguluje art. 17 ust. 8 tej ustawy. Z kolei zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, system oświaty obejmuje m.in.:

 • przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego,
 • szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i artystyczne.

Jednocześnie, dyspozycja art. 3 pkt 1 tej ustawy stanowi, że jeżeli w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole, to należy przez to rozumieć także przedszkole. Status prawny przedszkola ma zatem charakter analogiczny do statusu szkoły. Oznacza to, że dochody osiągnięte z tytułu prowadzenia przedszkola, co do zasady, mogą korzystać ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 45 ustawy o PDOP.

Podobny pogląd na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych znajdujemy m.in. w interpretacji indywidualnej ITPB1/415-373/10/AD Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 12 lipca 2010 r.

Jednocześnie zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 45 nie dotyczy osiągniętego dochodu w części równej otrzymanych nieodpłatnych świadczeń (ze względu na fakt, że przedszkole fizycznie nie może przeznaczyć tej kwoty na poczet wydatków, o których mowa w art. 17 ust. 8.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, ze. zm., dalej „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Z art. 7 ust. 2 ww. ustawy wynika z kolei, że dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Taka, a nie inna konstrukcja art. 7 ust. 2 updop powoduje, że kluczowe znaczenie dla ustalenia zasad opodatkowania podatkiem dochodowym mają: po pierwsze – przychód, a po drugie – koszty jego uzyskania.

I tak, przychodami podatkowymi, o których mowa w regulacjach updop, są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1 updop).

Natomiast, z art. 15 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Ustalony w powyższy sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 updop. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku, czyli innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 45, wolne od podatku są, dochody z tytułu prowadzenia szkoły w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - w części przeznaczonej na cele szkoły, z zastrzeżeniem ust. 8.

Zgodnie z ust. 8 updop zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 45, ma zastosowanie, jeżeli dochody przeznaczone na cele szkoły zostaną wydatkowane na:

 1. zakup stanowiących środki trwałe pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia szkoły;
 2. organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów, w części stanowiącej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi, jeżeli nie zostało ono pokryte przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów.

W myśl art. 17 ust. 1a pkt 2 updop, zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Zgodnie z art. 17 ust 1b updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Katalog opisanych wyżej wydatków jest zamknięty. Oznacza to, że dochody przeznaczone na inne cele – nie są zwolnione z podatku dochodowego. Jednocześnie zwolnieniem objęte są tylko te dochody szkół, które pochodzą z ich prowadzenia w rozumieniu przepisów o systemie oświaty (czyli dochodów z tytułu edukacyjnej (oświatowej) działalności szkoły), natomiast nie obejmuje dochodów uzyskanych z innych źródeł, nawet jeśli są one przeznaczone na finansowanie szkoły.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku, wynika że Wnioskodawca jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawowym i jedynym przedmiotem działalności Spółki, jest prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego, które posiada statut, zgodnie z ustawą o systemie oświaty. W związku z prowadzoną działalnością, Spółka osiąga przychody w postaci m.in. czesnego, wpisowego oraz wyżywienia dzieci, a także ponosi wydatki, związane głównie z zakupem materiałów, sprzętu dydaktycznego, a także na wynagrodzenia pracowników, obsługi księgowej i bankowej oraz kosztów reklamy przedszkola.

Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy możliwości zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 45 updop, w stosunku do osiąganych dochodów z prowadzonej działalności, w postaci niepublicznego przedszkola, jeżeli zostanie on przeznaczony na pokrycie wydatków wskazanych w art. 17 ust. 8 updop.

W myśl art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156, ze zm.), system ten obejmuje, przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne.

Zgodnie z art. 3 tej ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole.

W świetle powyższych przepisów stwierdzić zatem należy, że w art. 17 ust. 1 pkt 45 updop, odnosi się również do przedszkoli, bowiem jest w nim mowa o szkole w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, a zgodnie z cytowanym powyżej art. 3 pkt 1 tej ustawy, przez szkołę rozumie się także przedszkole.

Reasumując, osiągnięty przez Spółkę dochód z tytułu prowadzenia Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego będzie korzystał ze zwolnienia wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 45 updop, jeżeli zostanie przeznaczony i wydatkowany na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 8 updop.

Jednocześnie należy wskazać, że powołany art. 17 ust. 1b updop, odnoszący się do terminu wydatkowania dochodu nie precyzuje ostatecznego terminu, do jakiego mają być wydatkowane dochody korzystające ze zwolnienia.

Ponadto, podkreślić należy, że zwolnienie wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 45 updop, nie ma zastosowania do dochodu w części dotyczącej nieodpłatnych świadczeń, bowiem dochód ten ma niejako charakter „wirtualny”, a więc niemożliwe jest przeznaczenie go, a tym bardziej wydatkowanie na cele wskazane w art. 17 ust. 8 updop.

W świetle powyższych przepisów, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPB1/415-373/10/AD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.