0115-KDIT2-3.4011.2.2017.3.MJ | Interpretacja indywidualna

Czy od wynagrodzenia wypłacanego jedynemu udziałowcowi spółki z o.o. z tytułu pełnienia funkcji dyrektora przedszkola należy potrącać i odprowadzać do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
0115-KDIT2-3.4011.2.2017.3.MJinterpretacja indywidualna
 1. dyrektor
 2. przedszkole
 3. płatnik
 4. wynagrodzenia
 5. zaliczka
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 lutego 2017 r. (data wpływu 7 marca 2017 r.), uzupełnionym pismami z dnia 15 maja 2017 r. (data wpływu 22 maja 2017 r.) oraz z dnia 6 czerwca 2017 r. (data wpływu 14 czerwca 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia, czy od wynagrodzenia wypłacanego jedynemu udziałowcowi spółki z o.o. z tytułu pełnienia funkcji dyrektora przedszkola należy potrącać i odprowadzać do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej obowiązków płatnika.

Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, pismami z dnia 9 maja 2017 r., nr 0115-KDIT2-3.4011.2.2017.1.MJ oraz z dnia 31 maja 2017 r., nr 0115-KDIT2-3.4011.2.2017.2.MJ wezwano Wnioskodawcę do ich usunięcia. Wniosek uzupełniony został pismami z dnia 15 maja 2017 r. (data wpływu 22 maja 2017 r.) oraz z 6 czerwca 2017 r. (data wpływu 14 czerwca 2017 r.).

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka jest organem prowadzącym niepubliczne przedszkole, którego działalność jest finansowana z dotacji otrzymywanych z urzędu miasta oraz wpłat dokonywanych przez rodziców w postaci czesnego. Spółka prowadzi księgi zgodnie z ustawą o rachunkowości, nie jest podatnikiem VAT. Z dotacji z urzędu miejskiego finansowane jest między innymi wynagrodzenie dla jedynego udziałowca Spółki za pełnienie funkcji dyrektora przedszkola w związku z wykonywaniem obowiązków związanych z bieżącą organizacją i koordynacją całokształtu pracy placówki, rekrutacją pracowników, procedurą naboru dzieci, zaopatrzeniem i administrowaniem biura, kuchni i pomieszczeń dla dzieci oraz organizowaniem atrakcji dla dzieci, (przedstawienia, wycieczki itp.). Wysokość wynagrodzenia dyrektora uzależniona jest od nakładu pracy i wyników finansowych przedszkola. Pokrywane jest ono w całości z dotacji podmiotowej otrzymywanej z urzędu miasta. Z treści art. 218 ustawy o finansach publicznych wynika, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią. Taką odrębną ustawą jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dotacje przyznane przedszkolom niepublicznym z budżetu jednostek samorządu terytorialnego (np. przez urzędy gminy lub powiatu) na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, przeznaczone na działalność oświatową, są dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. W myśl art. 90 ust. 1 tej ustawy, niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych, otrzymują dotacje z budżetu gminy.

Ponadto wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia opisu stanu faktycznego pismami z dnia:

  a) 9 maja 2017 r. poprzez wskazanie:
  - na podstawie jakiej umowy/stosunku dyrektor Spółki uzyskuje wynagrodzenie od Wnioskodawcy za pełnienie funkcji dyrektora przedszkola?
  - jaki podmiot, zgodnie z zawartą umową z Urzędem Miasta, otrzymał przedmiotową dotację?
  Na tak zadane pytania Spółka wskazała, że
  - dyrektor Spółki wykonuje swoje funkcje na podstawie uchwały wspólników o powołaniu do pełnienia funkcji, a podstawą otrzymywania przez członka zarządu wynagrodzenia jest uchwała zgromadzenia wspólników,
  - dotację z Urzędu Miasta otrzymuje X Spółka z o.o. z siedzibą w X.
  b) 6 czerwca 2017 r., poprzez jednoznaczne wskazanie, za pełnienie jakiej funkcji jest wypłacane wynagrodzenie, o którym mowa we wniosku, tj. za pełnienie funkcji dyrektora przedszkola (o czym jest mowa w treści pierwotnego wniosku), czy za pełnienie funkcji członka zarządu (o czym jest mowa w złożonym uzupełnieniu wniosku)?

Na tak zadane pytania Spółka odpowiedziała, że dyrektor przedszkola (w poprzednim uzupełnieniu nieprecyzyjnie nazwany dyrektorem Spółki) wykonuje swoje funkcje na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników o powołaniu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu - Dyrektora Przedszkola. Funkcje te są w Spółce - ze względu na małą skalę działania i jednorodność prowadzonej działalności - połączone. Podstawą otrzymywania przez członka zarządu wynagrodzenia jest uchwała zgromadzenia wspólników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy od wynagrodzenia wypłacanego jedynemu udziałowcowi spółki z o.o. z tytułu pełnienia funkcji dyrektora przedszkola należy potrącać i odprowadzać do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko:

Spółka stoi na stanowisku, że w związku z faktem, iż wynagrodzenie dyrektora jest zwolnione od podatku, nie należy pobierać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Dotacje przeznaczone na prowadzenie przedszkoli niepublicznych objęte są jednak zwolnieniem od opodatkowania PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy. Wolne od podatku dochodowego są bowiem dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Innymi słowy: część dotacji, otrzymanej na pokrycie kosztów pracy właściciela (za pełnienie statutowych obowiązków dyrektora przedszkola), jest zwolniona z PIT.

Pobrane wynagrodzenie nie jest przy tym wynagrodzeniem za pracę w myśl kodeksu pracy. Jest to przychód, który jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) określa zasady na jakich prowadzone są szkoły, przedszkola, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki pracy przedszkolnej, placówki kształcenia ustawicznego, poradnie psychologiczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze oraz biblioteki pedagogiczne.

Zgodnie z art. 5 cyt. ustawy: organem prowadzącym szkołę lub placówkę może być minister, jednostka samorządu terytorialnego oraz inne osoby prawne i fizyczne.

Stosownie do treści art. 82 ust. 1 ww. ustawy: osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Z postanowień art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) wynika, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią. Taką odrębną ustawą jest ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Treść art. 90 ust. 1 tej ustawy stanowi, że niepubliczne przedszkola w tym specjalne, szkoły podstawowe i gimnazja, w tym z oddziałami integracyjnymi z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkół podstawowych artystycznych otrzymują dotację z budżetu gminy.

W myśl art. 90 ust. 3d ww. ustawy, dotacje o których mowa w ust. 1a-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:

 1. pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na:
  1. wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego,
  2. sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 5 ust. 7,
  3. z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;
 2. zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących:
  1. książki i inne zbiory biblioteczne,
  2. środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach,
  3. sprzęt sportowy i rekreacyjny,
  4. meble,
  5. pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka jest organem prowadzącym niepubliczne przedszkole, którego działalność jest finansowana min. z dotacji otrzymywanych przez Spółkę z Urzędu Miasta, a wiec otrzymana dotacja powiększa przychody Wnioskodawcy – jako osoby prawnej.

Spółka wypłaca na rzecz członka Zarządu, który jest równocześnie Dyrektorem przedszkola, wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – Dyrektora przedszkola, na podstawie uchwały wspólników.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że beneficjentem dotacji jest osoba prawna (Wnioskodawca jako sp. z o.o.) a nie osoba fizyczna.

Wynagrodzenie Prezesa Zarządu, będącego również Dyrektorem przedszkola, z tytułu pełnienia swoich obowiązków (na podstawie powołania) nie mieści się w zakresie zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wskazano na wstępie, zakresem zwolnienia objęte są dotacje w ramach przepisów o finansach publicznych. Taką dotacją jest dotacja na prowadzenie przedszkoli niepublicznych, przyznawana podmiotom prowadzącym takie przedszkole (przedszkole prowadzi Spółka).

Prezes Zarządu będący jednocześnie Dyrektorem przedszkola nie jest podmiotem prowadzącym przedszkole niepubliczne. Podstawą wypłaty jego wynagrodzenia jest pełnienie określonych funkcji na mocy powołania.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż wynagrodzenie Prezes Zarządu będącego jednocześnie Dyrektorem przedszkola, niebędącego osobą prowadzącą to przedszkole (przedszkole prowadzi Spółka), nie korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie ww. art. 21 ust. 1 pkt 129.

W związku z powyższym przedmiotowe wynagrodzenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, jako odrębne źródło przychodów ustawodawca wskazał działalność wykonywaną osobiście.

Według treści art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 13 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Wynagrodzenie wypłacane Członkowi Zarządu, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, z tytułu pełnionych funkcji, winno być zaliczone do źródła przychodu jakim jest działalność wykonywana osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 7 tej ustawy).

W konsekwencji, Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, ma obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia otrzymywanego przez Członka Zarządu według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów z działalności wykonywanej osobiście, określonych w art. 41 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z ww. przepisem, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa m.in. w art. 13 pkt 7, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.