ITPB1/415-1107/13/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy jako osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu jednooddziałowego przedszkola, powinna uwzględniać wszystkie przychody i koszty w swoim rozliczeniu podatkowym o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 września 2013 r. (data wpływu), uzupełnionym pismem z dnia 22 października 2013 r. (data wpływu 28 października 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania działalności polegającej na prowadzeniu przedszkola niepublicznego przez osobę fizyczną - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania działalności polegającej na prowadzeniu przedszkola niepublicznego przez osobę fizyczną.

Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, pismem z dnia 15 października 2013 r. nr ITPB3/423-405/13-2/AW; ITPP1/443-878/13-2/KM wezwano Panią do ich usunięcia. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 22 października 2013 r. (data wpływu 28 października 2013 r.).

W ww. wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od 1 listopada 1998 r. prowadzi Pani niepubliczne przedszkole zgłoszone do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Nie jest Pani zarejestrowana w GEDIG, gdyż zgodnie z art. 42ust. 2a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 139, poz. 814), wpisowi do rejestru podmiotów nie podlega osoba fizyczna w zakresie prowadzonej działalności oświatowej obejmującej prowadzenie przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Jest Pani natomiast zarejestrowana – wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 117, poz. 759) stosownie do art. 82 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w dniu 2 kwietnia 1999 r. pod nr 38 wpisu o treści:

 • nazwa szkoły – Przedszkole .............;
 • typ szkoły – przedszkole;
 • miejsce prowadzenia szkoły – ............;
 • osoba zakładająca szkołę – .................;
 • data rozpoczęcia działalności – 1 listopada 1998 r.

Do dnia 12 kwietnia 2013 r. (data nadania nowego nr regon) posługiwała się Pani nr regon 510734492 nadanym 13 października 2009 r. przez GUS. Do tego numeru przypisane są następujące informacje:

 • ............... otrzymała nr regon ...................;
 • działalność prowadzona jest pod nazwą - Przedszkole ........................
 • rodzaj przeważającej działalności: wg PKD 2007 - 8510Z wychowanie przedszkolne, wg PKD 2004 – 8010A przedszkola;
 • liczba jednostek lokalnych: 1.

W związku z tym rozlicza się Pani jako osoba fizyczna na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W dniu 12 kwietnia 2013 r. otrzymała Pani nowy numer regon nadany na wniosek Wydziału Edukacji Urzędu Miasta. Do nowego nr regon przypisane są informacje:

 • zaświadcza się, że na podstawie złożonego wniosku jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej o nazwie – przedszkole ..................
 • szczególna forma prawna: 82 przedszkola niepubliczne;
 • własność: 214 własność krajowych osób fizycznych;
 • rodzaj przeważającej działalności: PKD 2007 85107 wychowanie przedszkolne;
 • liczba jednostek lokalnych: 1.

Na podstawie nowego nr regon uzyskała Pani informację, że jako osoba prawna winna uzyskać nowy nr NIP oraz składać zeznanie CIT-8.

W uzupełnieniu wniosku podaje Pani, że przedszkole, które prowadzi, nie posiada własnego wyodrębnionego majątku. Pomieszczenia, w których prowadzi jednooddziałowe przedszkole (działalność edukacyjną) są własnością Pani i męża. Niepubliczne przedszkole nie posiada też wykształconej struktury organizacyjnej. Jako właściciel przedszkola pełni Pani w nim wszystkie funkcje. Jest dyrektorem, odpowiada za sprawy organizacyjne, finansowe i pedagogiczne. Zatrudnia Pani jednego nauczyciela na umowę o pracę, osobę wspomagającą i sprzątającą na umowę zlecenia. Podpisuje Pani umowy. Sama również pełni rolę nauczyciela i prowadzi zajęcia z dziećmi. Prowadzi Pani i podpisuje cała dokumentację związaną z prowadzona działalnością edukacyjną. Przedszkole nie jest instytucją samodzielną i w związku z tym nie posiada (jako przedszkole)zdolności zaciągania zobowiązań. Zgodnie z zapisem w statucie niepublicznego przedszkola osobą prowadzącą przedszkole jest Pani. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje kurator oświaty. Organem kontrolującym jest również Wydział Edukacji Urzędu Miasta. Natomiast sprawy finansowe, organizacyjne, gospodarcze i kadrowo-płacowe prowadzi Pani jako właściciel i dyrektor przedszkola.

W związku z powyższym zwróciła się Pani do tut. organu m.in. z pytaniem - sformułowanym w piśmie będącym uzupełnieniem do wniosku – czy jako osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu jednooddziałowego przedszkola, powinna uwzględniać wszystkie przychody i koszty w swoim rozliczeniu podatkowym o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Uważa Pani, że wszystkie przychody i koszty z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej powinna uwzględniać w swoim rozliczeniu podatkowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 89a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), podjęcie przez osobę prawną lub fizyczną prowadzenia wychowania przedszkolnego w niepublicznych formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia tych form. Przepisy art. 82-84 i 89 stosuje się odpowiednio, z tym że zgłoszenie do ewidencji zamiast statutu powinno zawierać projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie.

Stosownie do postanowień art. 82 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Jednocześnie, stosownie do art. 83a ust. 1 niniejszej ustawy, prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 90a ust. 1, oraz innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. 1a, nie jest działalnością gospodarczą.

Z art. 14a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wynika iż Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Natomiast stosownie do art. 14 ust. 1a ustawy, w przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi rada gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego. Inne formy wychowania przedszkolnego organizuje się dla dzieci w miejscu zamieszkania lub w innym możliwie najbliższym miejscu.

Zgodnie z art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Przepisy prawa podatkowego, jak i cywilnego, nie zawierają natomiast określenia pojęcia jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

W art. 331 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustanowiono jedynie, iż do jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.

Wobec braku legalnej definicji jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w orzecznictwie i piśmiennictwie wskazuje się na szereg cech, którymi winna legitymować się jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej: własny majątek, wyodrębnioną strukturę organizacyjną, samodzielność decyzyjną.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż od 1 listopada 1998 r. prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia przedszkola niepublicznego, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Działalność opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Z całokształtu przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w przedmiotowej sprawie przedszkole nie będą stanowić wyodrębnionego podmiotu, charakteryzujących się cechami istotnymi dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Oznacza to, że status podatnika – w przedmiotowej sprawie – w rozumieniu art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej, będzie przysługiwał Pani – organowi prowadzącemu przedszkole. W konsekwencji, w analizowanej sprawie nie znajdą zastosowania przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.).

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.

W myśl art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W świetle cytowanej powyżej definicji działalności gospodarczej, zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzenie niepublicznych przedszkoli, o których mowa w ww. ustawie o systemie oświaty, jest rodzajem aktywności określonej jako działalność podjęta w celu zarobkowym, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Działalność ma charakter zarobkowy wówczas, gdy jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania, powtarzania określonego zespołu konkretnych działań.

Z powyższego wynika zatem, iż prowadzenie przez Panią niepublicznego przedszkola ma znamiona działalności gospodarczej i stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Tym samym dochód osiągnięty z tego źródła - co do zasady - podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle opisanego we wniosku stanu faktycznego oraz powołanych przepisów należy stwierdzić, że uzyskane przychody oraz poniesione koszty w związku z prowadzoną przez Panią pozarolniczą działalnością gospodarczą w zakresie prowadzenia przedszkola winna Pani uwzględnić w zeznaniu rocznym i opodatkować zgodnie z zasadami właściwymi dla wybranej przez Panią formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej.

W analizowanej sprawie należy podkreślić, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Treść przepisu art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej stanowi, iż ilekroć w ustawie jest mowa o przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.

Natomiast poprzez ustawy podatkowe, zgodnie z art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej, należy rozumieć ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów kompetencje Ministra Finansów w zakresie wydawania pisemnych interpretacji prawa podatkowego zostały ograniczone wyłącznie do ustaw podatkowych. W związku z powyższym niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie skutków podatkowych przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, nie rozstrzyga zaś kwestii prawidłowości działań na gruncie przepisów odrębnych (w tym przepisów o systemie oświaty oraz ustawy o statystyce publicznej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. - Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.