IBPP1/443-74/13/LSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Usługi sprawowania opieki dziennej nad dziećmi wraz z wyżywieniem w zakresie prowadzonego przedszkola niepublicznego objęte są zwolnieniem w podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2013r. (data wpływu 29 stycznia 2013r.), uzupełniony pismem z dnia 25 kwietnia 2013r. (data wpływu 30 kwietnia 2013r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy usługi sprawowania opieki dziennej nad dziećmi wraz z wyżywieniem w zakresie prowadzonego przedszkola niepublicznego objęte są zwolnieniem w podatku VAT – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2013r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy usługi sprawowania opieki dziennej nad dziećmi wraz z wyżywieniem w zakresie prowadzonego przedszkola niepublicznego objęte są zwolnieniem w podatku VAT.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 kwietnia 2013r. (data wpływu 30 kwietnia 2013r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-74/13/LSz z dnia 19 kwietnia 2013r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą od 14 lutego 2011 roku. W zakresie działalności Spółka prowadzi przedszkole niepubliczne na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty.

Podmiot nie jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca świadczy usługi przedszkolne w zakresie opieki na dziećmi wraz z wyżywieniem oraz jako dyżury wakacyjne. Żywienie dzieci przedszkolnych odbywa się w formie cateringu, który podatnik nabywa od firmy cateringowej. Dodatkowo Wnioskodawca wynajmuje podmiotowi gospodarczemu część powierzchni użytkowej. Sprzedaż usług najmu nie przekroczyła jednak w roku podatkowym 2012 kwoty korzystającej ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku VAT, czyli kwoty 150.000,00 zł. Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, w których na odrębnych kontach księgowane są przychody z tytułu opłat od rodziców oraz przychody z tytułu dotacji otrzymywanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Działalność przedszkola finansowana jest zarówno z wpłat rodziców za czesne i wyżywienie jak i z dotacji z jednostki samorządu terytorialnego. Dotacja jest przekazywana z ogólnym przeznaczeniem na zdefiniowane ustawą oświatową cele. Dotacje przyznawane są w zależności od ilości dzieci uczęszczających do przedszkola. Wnioskodawca otrzymuje dotacje i opłaty od rodziców na bieżący rachunek firmowy. Dysponując łączną kwotą środków pieniężnych w momencie dokonywania bieżących wydatków Wnioskodawca wydatkuje zarówno środki z dotacji jak i wpłat od rodziców w związku z tym Spółka nie prowadzi odrębnej ewidencji kosztów finansowanych bezpośrednio z dotacji.

Dotację można przeznaczyć wyłączenie na zdefiniowane ustawą oświatową cele. Wnioskodawca półrocznie i rocznie składa sprawozdanie z wykorzystania dotacji w którym przedstawia w jakich sumach dotacje zostały wydatkowane na poszczególne zdefiniowane ustawą oświatową cele. Nie wykorzystane dotacje podlegają zwrotowi.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca podał, że PKD dla usług przedszkolnych: EDUKACJA 85.1. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 85.10. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 85.10.Z.

Przedszkole funkcjonuje na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (art. 14 ust. 1b) do przedszkola mogą uczęszczać dzieci które ukończyły 2.5 roku, przedszkole przyjmuje dzieci w tym wieku, jednakże w przedszkolu jest sprawowana opieka głównie nad dziećmi w wieku 3-6 lat.

W związku z zadano następujące pytanie:

Czy usługi opieki nad dziećmi wraz z wyżywieniem w zakresie prowadzonego przedszkola niepublicznego korzystają ze zwolnienia od podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, opieka nad dziećmi wraz z wyżywieniem zarówno świadczona w ciągu roku przedszkolnego jak i podczas dyżurów wakacyjnych korzysta ze zwolnienia od podatku z zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z brzmieniem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146a pkt 1 ww. ustawy o VAT – obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011r. – w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 tej ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

-oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, wykonywane:

 1. w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty,
 2. przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Powyższy przepis odsyła bezpośrednio do przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 182) oraz przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Jak zatem wynika z art. 2 pkt 1 ww. ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego. W regulacji tej ustawodawca określił zamknięty katalog (listę) podmiotów podlegających ustawie o systemie oświaty i działających według jej przepisów. Z przepisu tego wynika, że zalicza on przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego do jednostek tworzących system oświaty.

W myśl art. 3 pkt 1, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole.

Z kolei art. 5 ust. 1 ustawy o systemie oświaty określa, iż szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

W świetle art. 5 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. inną osobę prawną;
 3. osobę fizyczną.

Przepis art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty stanowi, iż przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:

 1. realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
 2. zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
 3. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 4. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

W art. 6 ust. 2 ww. ustawy wskazano, iż publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. 1a, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym jednak niż czas określony w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7.

Z kolei art. 6 ust. 3 ww. ustawy stanowi, że do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego stosuje się przepisy ust. 1 pkt 1 i 3, a do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego – przepis ust. 1 pkt 1.

Ponadto w myśl art. 14 ust. 1 tej ustawy, wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, z zastrzeżeniem art. 14a ust. 5.

W myśl art. 14 ust. 1a i ust. 1b ww. ustawy, w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Według art. 82 ust. 1 ww. ustawy, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od dnia 14 lutego 2011 roku., w ramach której prowadzi przedszkole niepubliczne. Przedszkole funkcjonuje na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. W przedszkolu sprawowana jest głównie opieka nad dziećmi w wieku 3-6 lat. Do przedszkola mogą także uczęszczać dzieci, które ukończyły 2.5 roku zgodnie z art. 14 ust. 1b ustawy o systemie oświaty. Wnioskodawca świadczy usługi przedszkolne w zakresie opieki na dziećmi wraz z wyżywieniem oraz jako dyżury wakacyjne. Żywienie dzieci przedszkolnych odbywa się w formie cateringu, który podatnik nabywa od firmy cateringowej. Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego do 150.000 zł.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, że jeśli działalność Wnioskodawcy będącego jednostką objętą systemem oświaty w zakresie prowadzenia przedszkola, wpisuje się w świadczenie usług w zakresie opieki nad dziećmi, wypełniona zostaje podmiotowo-przedmiotowa dyspozycja art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT i opisane we wniosku usługi korzystają ze zwolnienia w podatku od towarów i usług na podstawie ww. przepisu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż opieka nad dziećmi wraz z wyżywieniem zarówno świadczona w ciągu roku przedszkolnego jak i podczas dyżurów wakacyjnych korzysta ze zwolnienia od podatku z zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku VAT, należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

W pozostałym zakresie objętym wnioskiem wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.