1061-IPTPB1.4511.947.2016.1.MM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni, jako współwłaściciela przedszkola niepublicznego, z tytułu pełnienia w nim funkcji nauczyciela, pokryte z dotacji otrzymywanej z budżetu gminy na prowadzenie przedszkola niepublicznego, jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2016 r. (data wpływu 16 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania wynagrodzenia dyrektora przedszkola niepublicznego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni, jako wspólnik spółki cywilnej, wraz ze wspólnikiem ..., prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia żłobka i przedszkola niepublicznego „...” w .... Wnioskodawczyni wraz ze wspólnikiem prowadzi przedszkole niepubliczne na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Prezydenta Miasta .... Zdarzenia gospodarcze związane z tą działalnością ewidencjonowane są w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, przy czym odrębnie dla żłobka i odrębnie dla przedszkola.

Źródła przychodów (dochodów) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą dotyczące prowadzenia przedszkola niepublicznego to:

  1. Opłaty za przedszkole dokonywane przez rodziców (czesne, żywienie). Z wpłat rodziców pokrywane są koszty związane z wydatkami, które nie mogą być finansowane z dotacji oświatowej oraz te, na które kwota dotacji jest niewystarczająca. Powyższe koszty są kosztami uzyskania przychodów, a dochód uzyskany z powyższych źródeł podlega opodatkowaniu.
  2. Dotacje otrzymywane z budżetu Miasta .... Dotacje te, są przekazywane przez jednostkę samorządu terytorialnego na prowadzenie przedszkola i są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania, opieki i mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących przedszkola, w tym na wynagrodzenia pracowników przedszkola i wynagrodzenie dyrektora przedszkola. Koszty poniesione z dotacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Wnioskodawczyni sprawuje w przedszkolu niepublicznym funkcję nauczyciela wychowania przedszkolnego, koszty utrzymania nauczyciela przedszkola należą do wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem przedszkola niepublicznego. Katalog wydatków jakie mogą być sfinansowane z ww. dotacji określa art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z nim z dotacji otrzymywanych z budżetu gminy na pokrycie wydatków bieżących przedszkola można finansować m.in. wynagrodzenia pracowników oraz osoby fizycznej, prowadzącej przedszkole i pełniącej funkcję dyrektora przedszkola, nauczyciela. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji nauczyciela niepublicznego przedszkola Wnioskodawczyni pokrywa z dotacji otrzymywanej z budżetu gminy na podstawie comiesięcznej listy wypłat (dowodu wewnętrznego) w wysokości ustalonej zarządzeniem wspólników Spółki cywilnej. Kwota wynagrodzenia nauczyciela przedszkola, podobnie jak wszystkie wydatki poniesione z dotacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Rozliczenie z dotacji odbywa się w okresach rocznych, poprzez złożenie sprawozdania z wykorzystania dotacji do 10-tego stycznia następnego roku po poniesieniu wydatku. Wykorzystanie dotacji oznacza faktyczne poniesienie wydatku podlegającego finansowaniu z dotacji, dokumentowane stosownymi rachunkami, fakturami i innymi dokumentami stanowiącymi dowód operacji księgowej wraz z dowodami ich zapłaty. Tylko faktycznie poniesiony wydatek (zapłacony) w danym okresie rozliczeniowym podlega rozliczeniu z dotacji i może być ujęty w sprawozdaniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni, jako współwłaściciela przedszkola niepublicznego, z tytułu pełnienia w nim funkcji nauczyciela, pokryte z dotacji otrzymywanej z budżetu gminy na prowadzenie przedszkola niepublicznego, jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, wynagrodzenie pobierane przez Nią jako osobę prowadzącą przedszkole niepubliczne z tytułu pełnienia w nim funkcji nauczyciela, finansowane z dotacji z budżetu gminy, otrzymanej na prowadzenie tego przedszkola niepublicznego, jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku odchodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenie to stanowi dla Wnioskodawczyni przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolniony z opodatkowania na podstawie ww. ustawy i nie podlega wykazaniu w zeznaniu rocznym. Część dotacji przeznaczona na wynagrodzenie nauczyciela z chwilą jego wpłaty (przelewu na konto Wnioskodawczyni) nie zmienia swojego charakteru, dalej pozostaje przychodem z działalności gospodarczej pochodzącym z dotacji, nie staje się wynagrodzeniem za pracę. Nie podlega opodatkowaniu i nie podlega wykazaniu w zeznaniu rocznym. Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zwolnienie to dotyczy każdego rodzaju dotacji, która spełnia dwa warunki, tj. jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz pochodzi z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Łączne spełnienie powyższych przesłanek jest warunkiem koniecznym, ale i wystarczającym do stwierdzenia, że dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z treści art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) wynika, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią. Taką ustawą jest ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.), która zgodnie z art. 90 ust. 1-3e daje możliwość przyznawania dotacji przedszkolom niepublicznym z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Wnioskodawczyni, wynagrodzenie nauczyciela przedszkola sfinansowane z dotacji przyznanej na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, nie stanowi dla Niej odrębnego przychodu, lecz jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Osoby fizyczne osiągające dochody z prowadzenia niepublicznego przedszkola – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.), są podatnikami podatku dochodowego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032).

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z prowadzenia przez osoby fizyczne przedszkoli niepublicznych stanowią przychody ze źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy (pozarolnicza działalność gospodarcza).

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

  1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
  2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
  3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
  2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
  3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni, jako wspólnik spółki cywilnej, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia żłobka i przedszkola niepublicznego. Zdarzenia gospodarcze związane z tą działalnością ewidencjonowane są w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, przy czym odrębnie dla żłobka i odrębnie dla przedszkola.

Źródła przychodów (dochodów) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą dotyczące prowadzenia przedszkola niepublicznego to: opłaty za przedszkole dokonywane przez rodziców (czesne, żywienie) oraz dotacje otrzymywane z budżetu – przekazywane przez jednostkę samorządu terytorialnego na prowadzenie przedszkola, które są przeznaczone m.in. na wynagrodzenia pracowników przedszkola i wynagrodzenie dyrektora przedszkola.

Wnioskodawczyni sprawuje w przedszkolu niepublicznym funkcję nauczyciela wychowania przedszkolnego, koszty utrzymania nauczyciela przedszkola należą do wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem przedszkola niepublicznego. Katalog wydatków jakie mogą być sfinansowane z ww. dotacji określa art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z nim z dotacji otrzymywanych z budżetu gminy na pokrycie wydatków bieżących przedszkola można finansować m.in. wynagrodzenia pracowników oraz osoby fizycznej, prowadzącej przedszkole i pełniącej funkcję dyrektora przedszkola, nauczyciela. Kwota wynagrodzenia nauczyciela przedszkola, podobnie jak wszystkie wydatki poniesione z dotacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle cytowanej powyżej definicji działalności gospodarczej, zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, prowadzenie niepublicznych przedszkoli, o których mowa w ww. ustawie o systemie oświaty, jest rodzajem aktywności określonej jako działalność podjęta w celu zarobkowym, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W świetle art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również: dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze treść powyższego przepisu należy stwierdzić, że ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji, dopłat, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

  • dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
  • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

W myśl natomiast art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy (w treści obowiązującej w 2016 r.), wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zwolnienie wynikające z powyższego przepisu dotyczy każdego rodzaju dotacji, która spełnia dwa warunki, a mianowicie jest dotacją w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz pochodzi z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Łączne spełnienie powyższych przesłanek jest warunkiem koniecznym, ale i wystarczającym do stwierdzenia, że dotacja jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z treści art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) wynika, że z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią.

Zatem dotacje przyznane przedszkolom niepublicznym z budżetu jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie art. 90 ustawy o systemie oświaty, przeznaczone na działalność oświatową, są dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Mając na uwadze przedstawione regulacje prawne na tle zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, że wynagrodzenie Wnioskodawczyni, jako współwłaściciela przedszkola niepublicznego, pokryte z dotacji otrzymywanej z budżetu gminy, będzie dla Niej przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej – proporcjonalnie do Jej prawa do udziału w zyskach Spółki cywilnej, stosownie do art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zwolnionym od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pamiętać również należy, że stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137. W konsekwencji wydatki bezpośrednio sfinansowane z otrzymanej, a zwolnionej od opodatkowania dotacji, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie wskazanego art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy.

Ponadto wskazać należy, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) – niniejsza interpretacja dotyczy Wnioskodawczyni. Nie wywołuje skutków prawnych dla drugiego wspólnika Spółki cywilnej.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zauważyć należy, że gdyby jednak zmianie uległ stan faktyczny opisany we wniosku lub ewentualnie stan prawny po wydaniu niniejszej interpretacji to nie będzie ona chroniła Wnioskodawczyni.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.