Przedszkole niepubliczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedszkole niepubliczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
18
maj

Istota:

Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni, jako współwłaściciela przedszkola niepublicznego, z tytułu pełnienia w nim funkcji nauczyciela, pokryte z dotacji otrzymywanej z budżetu gminy na prowadzenie przedszkola niepublicznego, jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni, jako wspólnik spółki cywilnej, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia żłobka i przedszkola niepublicznego. Zdarzenia gospodarcze związane z tą działalnością ewidencjonowane są w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, przy czym odrębnie dla żłobka i odrębnie dla przedszkola. Źródła przychodów (dochodów) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą dotyczące prowadzenia przedszkola niepublicznego to: opłaty za przedszkole dokonywane przez rodziców (czesne, żywienie) oraz dotacje otrzymywane z budżetu – przekazywane przez jednostkę samorządu terytorialnego na prowadzenie przedszkola, które są przeznaczone m.in. na wynagrodzenia pracowników przedszkola i wynagrodzenie dyrektora przedszkola. Wnioskodawczyni sprawuje w przedszkolu niepublicznym funkcję nauczyciela wychowania przedszkolnego, koszty utrzymania nauczyciela przedszkola należą do wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem przedszkola niepublicznego. Katalog wydatków jakie mogą być sfinansowane z ww. dotacji określa art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z nim z dotacji otrzymywanych z budżetu gminy na pokrycie wydatków bieżących przedszkola można finansować m.in. wynagrodzenia pracowników oraz osoby fizycznej, prowadzącej przedszkole i pełniącej funkcję dyrektora przedszkola, nauczyciela.

2016
27
lut

Istota:

Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni, jako współwłaściciela przedszkola niepublicznego, z tytułu pełnienia w przedszkolu niepublicznym funkcji dyrektora, pokryte z dotacji otrzymywanej z budżetu gminy na prowadzenie przedszkola niepublicznego, jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni, jako współwłaściciela przedszkola niepublicznego, z tytułu pełnienia w przedszkolu niepublicznym funkcji dyrektora, pokryte z dotacji otrzymywanej z budżetu gminy na prowadzenie przedszkola niepublicznego, jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, wynagrodzenie pobierane przez Nią jako osobę prowadzącą przedszkole niepubliczne z tytułu pełnienia w nim funkcji dyrektora, finansowane z dotacji z budżetu gminy otrzymanej na prowadzenie tego przedszkola niepublicznego, jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenie to stanowi dla Wnioskodawczyni przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolniony z opodatkowania na podstawie ww. ustawy i nie podlega wykazaniu w zeznaniu rocznym. Część dotacji przeznaczona na wynagrodzenie dyrektora z chwilą jego wpłaty (przelewu na konto Wnioskodawczyni) nie zmienia swojego charakteru, dalej pozostaje przychodem z działalności gospodarczej pochodzącym z dotacji, nie staje się wynagrodzeniem za pracę. Nie podlega opodatkowaniu i nie podlega wykazaniu w zeznaniu rocznym.

2014
3
lip

Istota:

Czy wynagrodzenie małżonka osoby fizycznej prowadzącej przedszkole niepubliczne, będącego dyrektorem administracyjnym w przedszkolu oraz wypełniającego liczne inne obowiązki na rzecz przedszkola, są zwolnione z podatku na podstawie art.21 ust.1 pkt 129 oraz art. 23 ust 1 pkt 56, a także art 23 ust.1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Ponadto w uzupełnieniu wniosku jednoznacznie wskazano, że Wnioskodawca nie jest wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych jako osoba prowadząca przedszkole niepubliczne. W wymienionej ewidencji jako organ prowadzący wpisana jest tylko małżonka Wnioskodawcy. Funkcję dyrektora administracyjnego Wnioskodawca pełni na podstawie powołania, którego dokonuje organ prowadzący przedszkole niepubliczne. Mając na uwadze wskazane przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu pełnienia obowiązków dyrektora administracyjnego przedszkola (na podstawie powołania) nie mieści się w zakresie zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wskazano na wstępie, zakresem zwolnienia objęte są dotacje w ramach przepisów o finansach publicznych. Taką dotacją jest dotacja na prowadzenie przedszkoli niepublicznych, przyznawana osobom (podmiotom) prowadzącym takie przedszkole. Wnioskodawca nie jest podmiotem prowadzącym przedszkole niepubliczne. Podstawą wypłaty wynagrodzenia Wnioskodawcy jest pełnienie funkcji dyrektora administracyjnego ustanowionego na mocy powołania. Reasumując mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż Wnioskodawca niebędący osobą prowadzącą działalność gospodarczą nie będzie miał możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129.

2014
6
lut

Istota:

Czy jako osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu jednooddziałowego przedszkola, powinna uwzględniać wszystkie przychody i koszty w swoim rozliczeniu podatkowym o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) przedszkola niepublicznego przez osobę fizyczną - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 września 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania działalności polegającej na prowadzeniu przedszkola niepublicznego przez osobę fizyczną. Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, pismem z dnia 15 października 2013 r. nr ITPB3/423-405/13-2/AW; ITPP1/443-878/13-2/KM wezwano Panią do ich usunięcia. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 22 października 2013 r. (data wpływu 28 października 2013 r.). W ww. wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Od 1 listopada 1998 r. prowadzi Pani niepubliczne przedszkole zgłoszone do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Nie jest Pani zarejestrowana w GEDIG, gdyż zgodnie z art. 42ust. 2a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 139, poz. 814), wpisowi do rejestru podmiotów nie podlega osoba fizyczna w zakresie prowadzonej działalności oświatowej obejmującej prowadzenie przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

2013
17
lis

Istota:

Usługi sprawowania opieki dziennej nad dziećmi wraz z wyżywieniem w zakresie prowadzonego przedszkola niepublicznego objęte są zwolnieniem w podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT

Fragment:

(...) przedszkola niepublicznego objęte są zwolnieniem w podatku VAT – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 stycznia 2013r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia czy usługi sprawowania opieki dziennej nad dziećmi wraz z wyżywieniem w zakresie prowadzonego przedszkola niepublicznego objęte są zwolnieniem w podatku VAT. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 25 kwietnia 2013r. (data wpływu 30 kwietnia 2013r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-74/13/LSz z dnia 19 kwietnia 2013r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka prowadzi działalność gospodarczą od 14 lutego 2011 roku. W zakresie działalności Spółka prowadzi przedszkole niepubliczne na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty. Podmiot nie jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca świadczy usługi przedszkolne w zakresie opieki na dziećmi wraz z wyżywieniem oraz jako dyżury wakacyjne. Żywienie dzieci przedszkolnych odbywa się w formie cateringu, który podatnik nabywa od firmy cateringowej.

2013
6
kwi

Istota:

Jaką formę dokumentacji finansowej: pełną księgowość czy księgę przychodów i rozchodów powinien prowadzić właściciel przedszkola niepublicznego?

Fragment:

Do numeru regon przypisane są następujące informacje: Szczególna forma prawna: 82 Przedszkola niepubliczne, Własność: 214 Własność krajowych osób fizycznych, Rodzaj przeważającej działalności: 8510Z Wychowanie przedszkolne. W związku z wystawionym regonem wezwano do Urzędu Skarbowego właściciela przedszkola celem nadania nowego numeru NIP nie na osobę fizyczną, którym Wnioskodawczyni posługiwała się dotychczas, a na odrębną jednostkę, uzasadniając to tym, iż w nazwie prowadzonej działalności nie zawarto imienia i nazwiska właściciela przedszkola. W związku z powyższym urząd skarbowy poinformował Wnioskodawczynię, iż nie będąc osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych i nie korzysta z uprawnień art. 24a ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Nadmieniono, że Wnioskodawczyni nie przekroczy w roku podatkowym przychodu w wysokości 1.200.000 euro. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Jaką formę dokumentacji finansowej: pełną księgowość czy księgę przychodów i rozchodów powinien prowadzić właściciel przedszkola niepublicznego... Zdaniem Wnioskodawczyni, jako osoba fizyczna korzysta z uprawnień art. 24a ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, gdyż nie przekroczy w roku podatkowym przychodu w wysokości 1.200.000 euro.

2013
6
kwi

Istota:

Jaką formę dokumentacji finansowej: pełną księgowość czy księgę przychodów i rozchodów powinien prowadzić właściciel przedszkola niepublicznego?

Fragment:

Do numeru regon przypisane są następujące informacje: Szczególna forma prawna: 82 Przedszkola niepubliczne, Własność: 214 Własność krajowych osób fizycznych, Rodzaj przeważającej działalności: 8510Z Wychowanie przedszkolne. W związku z wystawionym regonem wezwano do Urzędu Skarbowego właściciela przedszkola celem nadania nowego numeru NIP nie na osobę fizyczną, którym Wnioskodawczyni posługiwała się dotychczas, a na odrębną jednostkę, uzasadniając to tym, iż w nazwie prowadzonej działalności nie zawarto imienia i nazwiska właściciela przedszkola. W związku z powyższym Urząd Skarbowy poinformował Wnioskodawczynię, iż nie będąc osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych i nie korzysta z uprawnień art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Należy nadmienić, że Wnioskodawczyni nie przekroczy w roku podatkowym przychodu w wysokości 1.200.000 euro. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Jaką formę dokumentacji finansowej: pełną księgowość czy księgę przychodów i rozchodów powinien prowadzić właściciel przedszkola niepublicznego... Zdaniem Wnioskodawczyni, jako osoba fizyczna korzysta ona z uprawnień art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, gdyż nie przekroczy w roku podatkowym przychodu w wysokości 1.200.000 euro..

2013
6
kwi

Istota:

Jaką formę dokumentacji finansowej: pełną księgowość czy księgę przychodów i rozchodów powinien prowadzić właściciel przedszkola niepublicznego?

Fragment:

Do numeru regon przypisane są następujące informacje: Szczególna forma prawna: 82 Przedszkola niepublicznie, Własność: 214 Własność krajowych osób fizycznych, Rodzaj przeważającej działalności: 8510Z Wychowanie przedszkolne. W związku z wystawionym regonem wezwano do Urzędu Skarbowego właściciela przedszkola celem nadania nowego numeru NIP, nie na osobę fizyczną, którym Wnioskodawczyni posługiwała się dotychczas, a na odrębną jednostkę, uzasadniając to tym, iż w nazwie prowadzonej działalności nie zawarto imienia i nazwiska właściciela przedszkola. W związku z powyższym Urząd Skarbowy poinformował Wnioskodawczynię, iż nie będąc osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych i nie korzysta z uprawnień art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Należy nadmienić, że Wnioskodawczyni nie przekroczy w roku podatkowym przychodu w wysokości 1.200.000 euro. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Jaką formę dokumentacji finansowej: pełną księgowość czy księgę przychodów i rozchodów powinien prowadzić właściciel przedszkola niepublicznego...

2012
20
paź

Istota:

Czy jako osoba fizyczna, właścicielka przedszkoli niepublicznych powinna Pani prowadzić księgi rachunkowe czy podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Fragment:

Reasumując uważa Pani, iż jako osoba fizyczna prowadząca przedszkola niepubliczne ma prawo do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ponieważ nie przekroczyła przychodu netto w wysokości 1.200.000 Euro w myśl ustawy o rachunkowości oraz nie kwalifikuje się do podmiotów wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 ze zm.), ponieważ nie działa Pani jako stowarzyszenie, związek zawodowy, organizacja pracodawców, izba gospodarcza, fundacja, organizacja dobroczynności i opieki społecznej, przedstawicielstwo przedsiębiorców zagranicznych tylko prowadzi działalność (przedszkola niepubliczne) jako osoba fizyczna. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. W myśl art. 89a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), podjęcie przez osobę prawną lub fizyczną prowadzenia wychowania przedszkolnego w niepublicznych formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia tych form.

2012
14
mar

Istota:

Zakres określenia źródła przychodu oraz możliwości ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Fragment:

W świetle opisanego we wniosku stanu faktycznego oraz powołanych przepisów należy stwierdzić, iż jako osoba fizyczna prowadząca przedszkole niepubliczne może Pani w celu ewidencji podatkowej prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Jednakże w sytuacji gdy uzyskane przez Panią przychody netto za poprzedni rok obrotowy wyniosą co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 Euro, to począwszy od dnia 1 stycznia następnego roku będzie Pani zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie skutków podatkowych przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, nie rozstrzyga zaś kwestii prawidłowości działań na gruncie przepisów odrębnych (w tym przepisów o systemie oświaty oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz.