Przedszkole | Interpretacje podatkowe

Przedszkole | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedszkole. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży kart zbliżeniowych, wykonywanych przez Miasto za pośrednictwem przedszkoli.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.), zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin. Przepis art. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty wskazuje, że system oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Według art. 3 pkt 1 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole. Na podstawie art. 5a ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, jest zadaniem oświatowym gmin – w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, a także w szkołach, o których mowa w art. 5 ust. 5. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, przedszkolem publicznym jest przedszkole, (...)
2017
27
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy rozliczenia z innymi gminami dokonywane na podstawie art. 79a ust. 2 oraz art. 90 ust. 2e USO podlegają regulacjom ustawy o VAT oraz ich dokumentowania notami obciążeniowymi.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.), system oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami budżetowymi. Zasady gospodarki finansowej tych szkół, przedszkoli i placówek określają odrębne przepisy, z zastrzeżeniem ust. 1c – art. 79 ust. 1 ww. ustawy. Na mocy art. 14d ust. 1 cyt. wyżej ustawy, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, dla danej gminy jest obliczana – w oparciu o art. 14d ust. 7 ww. ustawy – jako iloczyn kwoty rocznej, o której mowa w ust. 4, oraz liczby dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W myśl art. 79a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, jeżeli do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego (...)
2017
9
wrz

Istota:
Czy od wynagrodzenia wypłacanego jedynemu udziałowcowi spółki z o.o. z tytułu pełnienia funkcji dyrektora przedszkola należy potrącać i odprowadzać do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Spółka wypłaca na rzecz członka Zarządu, który jest równocześnie Dyrektorem przedszkola, wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – Dyrektora przedszkola, na podstawie uchwały wspólników. W związku z powyższym należy stwierdzić, że beneficjentem dotacji jest osoba prawna (Wnioskodawca jako sp. z o.o.) a nie osoba fizyczna. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu, będącego również Dyrektorem przedszkola, z tytułu pełnienia swoich obowiązków (na podstawie powołania) nie mieści się w zakresie zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wskazano na wstępie, zakresem zwolnienia objęte są dotacje w ramach przepisów o finansach publicznych. Taką dotacją jest dotacja na prowadzenie przedszkoli niepublicznych, przyznawana podmiotom prowadzącym takie przedszkole (przedszkole prowadzi Spółka). Prezes Zarządu będący jednocześnie Dyrektorem przedszkola nie jest podmiotem prowadzącym przedszkole niepubliczne. Podstawą wypłaty jego wynagrodzenia jest pełnienie określonych funkcji na mocy powołania. Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż wynagrodzenie Prezes Zarządu będącego jednocześnie Dyrektorem przedszkola, niebędącego osobą prowadzącą to przedszkole (przedszkole prowadzi Spółka), nie korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie ww. art. 21 ust. 1 pkt 129.
2017
5
wrz

Istota:
 zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług działalności polegającej na opiece nad dziećmi w przedszkolu ponad podstawę programową
Fragment:
Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli należy do zadań własnych gmin. Jednocześnie w myśl art. 5a ust. 2 pkt 1 powyższej ustawy, zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej jest zadaniem oświatowym gmin w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, a także w szkołach, o których mowa w art. 5 ust 5. Przyjęcia dzieci do samorządowego przedszkola będą prowadzone zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy, będą składać stosowną dokumentację, na podstawie której przeprowadzane będzie postępowanie rekrutacyjne. Po pozytywnej klasyfikacji rodzice podpisują umowę z przedszkolem samorządowym. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć ustala rada gminy, z uwzględnieniem art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Zatem w przypadku przedszkola prowadzonego przez gminę, to rada gminy ustala wysokość opłaty za świadczenia wychowawczo-edukacyjne udzielane przez przedszkole publiczne, ale wyłączne w czasie przekraczającym wymiar zajęć określony w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, tj. nauczanie i wychowanie w czasie przekraczającym 5 bezpłatnych godzin dziennie.
2017
24
sie

Istota:
Opodatkowanie opłaty za pobyt w przedszkolu.
Fragment:
Rodzice dokonują odpłatności za przedszkole w wysokości ustalonej jako iloczyn opłaty podstawowej, tj. 1 zł za godzinę i ilości godzin pobytu dziecka w placówce, powyżej 5 godzin dziennie i dokonują wpłat na wyodrębniony rachunek dochodów własnych przedszkola. Rodzice dokonując zapisu dziecka do przedszkola zawierają dorozumianą umowę z przedszkolem, której przedmiotem jest świadczenie edukacji przedszkolnej na rzecz dziecka, tym samym rodzice zobowiązują się do przestrzegania postanowień uchwały w spawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz zapisów statutu przedszkola, w którym znajduje się adnotacja o opłacie za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin pobytu dziennego. Przedszkola gminne są zatem jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadzają na jego rachunek. Nauczanie, wychowanie i opieka w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego w czasie nieobjętym czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalonym przez Radę Miejską ma charakter odpłatny. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego określa, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, Rada Miejska. Gmina pragnie wskazać, że pobór opłat za pobyt dzieci w przedszkolu ma charakter publicznoprawny, dlatego nie powinny rodzić żadnych skutków na gruncie ustawy o VAT.
2017
10
sie

Istota:
Zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT działalności wykonywanej przez jednostki budżetowe Gminy polegającej w szczególności na:
 • opiece nad dziećmi w przedszkolach w ramach podstawy programowej,
 • opiece nad dziećmi w przedszkolu ponad podstawę programową,
 • żywieniu dzieci i nauczycieli w przedszkolu,
 • opiece nad dziećmi w żłobku,
 • żywieniu dzieci i opiekunów w żłobku,
 • sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej na rzecz uczniów, wychowanków i nauczycieli szkoły prowadzącej stołówkę,
 • sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej na rzecz uczniów lub wychowanków innych szkół, zakwaterowanych w internatach lub bursach szkoły prowadzącej stołówkę,
 • sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej na rzecz przyjezdnych grup i wycieczek niebędących uczniami lub wychowankami innych szkół,
 • wydawaniu dodatkowej karty do terminala,
 • wykonywaniu przewozu dzieci z miejsc zamieszkania do przedszkoli i z przedszkoli do miejsc zamieszkania,
 • Fragment:
  Czy opisana działalność wykonywana przez jednostki budżetowe Gminy polegająca w szczególności na: opiece nad dziećmi w przedszkolach w ramach podstawy programowej, opiece nad dziećmi w przedszkolu ponad podstawę programową, żywieniu dzieci i nauczycieli w przedszkolu, opiece nad dziećmi w żłobku, żywieniu dzieci i opiekunów w żłobku, sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej na rzecz uczniów, wychowanków i nauczycieli szkoły prowadzącej stołówkę, sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej na rzecz uczniów lub wychowanków innych szkół, zakwaterowanych w internatach lub bursach szkoły prowadzącej stołówkę, sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej na rzecz przyjezdnych grup i wycieczek niebędących uczniami lub wychowankami innych szkół, wydawaniu dodatkowej karty do terminala, wykonywaniu przewozu dzieci z miejsc zamieszkania do przedszkoli i z przedszkoli do miejsc zamieszkania, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, (we wniosku Ad. 2) opisana działalność wykonywana przez jednostki budżetowe Gminy polegająca w szczególności na: opiece nad dziećmi w przedszkolach w ramach podstawy programowej, opiece nad dziećmi w przedszkolu ponad podstawę programową, żywieniu dzieci i nauczycieli w przedszkolu, opiece (...)
  2017
  14
  lip

  Istota:
  Brak opodatkowania usług opieki nad dziećmi, w tym ich wyżywienia, wykonywanej przez Miasto za pośrednictwem żłobka i przedszkoli oraz zastosowania zwolnienia od podatku do ww. usług.
  Fragment:
  U. z 2016 r. poz. 1943), system oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Stosownie do art. 3 pkt 1 wskazanej ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole. W oparciu o art. 5 ust. 2 powołanej ustawy, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez: jednostkę samorządu terytorialnego; inną osobę prawną; osobę fizyczną. W świetle art. 5 ust. 5 tej ustawy, zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin. Artykuł 6 ust. 1 ustawy, przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego; zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie; przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem ust. 6.
  2017
  8
  lip

  Istota:
  Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży posiłków na rzecz dzieci uczęszczających do Przedszkola.
  Fragment:
  Ponadto, Wnioskodawca poprzez Szkołę dokonuje sprzedaży posiłków przygotowywanych w Stołówce (dalej: Posiłki) do Przedszkola ... w ... (dalej: Przedszkole). Przedszkole jest jednostką objętą systemem oświaty i ma status przedszkola publicznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Organem prowadzącym Przedszkole jest Dom Zakonny ... (dalej: Dom Zakonny). W Przedszkolu nie funkcjonuje stołówka, w której mogłyby być przygotowywane posiłki dla dzieci uczęszczających do Przedszkola, w związku z czym zostało zawarte porozumienie, na podstawie którego ustalono warunki nabycia posiłków (dalej: Umowa). Stronami Umowy są Szkoła i Przedszkole. Cena jednego dwudaniowego Posiłku jest stałą kwotą kalkulowaną w oparciu o (i) wartość składników potrzebnych do przygotowania posiłku (tzw. wsad do kotła) oraz (ii) inne koszty przygotowania posiłku, w szczególności media. Posiłki są odbierane ze Stołówki przez przedstawicieli Przedszkola w naczyniach stanowiących własność Przedszkola. Przy przygotowywaniu posiłków pracownicy Szkoły uwzględniają wiek i zapotrzebowanie energetyczne (kaloryczne) dzieci uczęszczających do Przedszkola. Po upływie danego okresu rozliczeniowego, wynikającego z Umowy Gmina otrzymuje płatność wynagrodzenia od Domu Zakonnego za posiłki nabyte na potrzeby dzieci uczęszczających do Przedszkola w tym okresie.
  2017
  7
  lip

  Istota:
  Zapewnienie posiłków uczniom i wychowania przedszkolnego dzieciom uczęszczającym do przedszkoli nie będzie wyłączone z opodatkowania.
  Fragment:
  Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy o systemie oświaty zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 3, oraz realizacji prawa, o którym mowa w ust. 3b, jest zadaniem własnym gminy W myśl ust. 4b zadanie, o którym mowa w ust. 4, jest wykonywane przez gminę przez zapewnienie dziecku możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w: publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, lub publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną, położonych na obszarze gminy, lub niepublicznym przedszkolu, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c, położonych na obszarze gminy. W myśl art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy Rada gminy: określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę: publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2; może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o których mowa w pkt 1. 5a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5 pkt 1, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
  2017
  30
  cze

  Istota:
  Czy w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017 r. nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie nowego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 129 wynagrodzenie właściciela przedszkola z tytułu pełnienia funkcji dyrektora przedszkola będącego jednocześnie organem prowadzącym dla tego przedszkola, będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeśli tak to czy część dotacji przeznaczona na to wynagrodzenie powinna być przychodem z działalności gospodarczej i wykazywana w PIT-36 lub PIT-36L, czy powinna być uwzględniana na liście płac jako wynagrodzenie ze stosunku pracy i wykazywana w PIT-11?
  Fragment:
  W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Przepis art. 90 ust. 3d pkt 1 lit a) ww. ustawy stanowi, że dotacje, o których mowa w ust. 1a-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego – z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
  2017
  30
  cze
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Przedszkole
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.