Przedszkole | Interpretacje podatkowe

Przedszkole | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedszkole. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na przebudowie przedszkola
Fragment:
GZEAO jest to jednostka budżetową gminy realizującą zadania z zakresu prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz obsługę finansowo-księgową i administracyjno-gospodarczą gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli, świetlic szkolnych. Przedszkola pobierają opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia. Opłaty wspomniane w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku. Jednakże przedszkola korzystają ze zwolnienia podatkowego ze względu na wysokość obrotów (art. 113 ustawy o VAT). Ponadto przedszkola nie wynajmują sal i innych pomieszczeń, które podlegałyby opodatkowaniu VAT. Przedszkola osiągają ewentualnie prowizje z ZUS i urzędu skarbowego oraz darowizny, które nie są objęte VAT. Po centralizacji gminy ze swoimi jednostkami budżetowymi w myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, Gmina pobierając opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia będzie traktowana w tym zakresie jako podatnik VAT i dochody przedszkola z tytułu opłat za wyżywienie i opiekę przedszkolną będą stanowiły obroty gminy z tytułu świadczenia usług i będą wykazywane w deklaracji VAT-7 jako zwolnione od podatku. Gmina rozpoczyna realizację projektu pt. „ ... ”. Inwestycja będzie realizowana z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Oś Priorytetowa XII.
2016
4
gru

Istota:
Czy pobieranie przez miasto opłat za pobyt w przedszkolach podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
Fragment:
Zasady gospodarki finansowej tych przedszkoli określają odrębne przepisy regulujące zasady funkcjonowania poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Przedszkola gminne są zatem jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadzają na jego rachunek. Nauczanie, wychowanie i opieka w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego w czasie nieobjętym czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalonym przez Radę Gminy ma charakter odpłatny. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego określa, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, rada gminy (Miasta). Reasumując rozważania odnośnie objęcia podatkiem VAT opłat za usługi świadczone przez przedszkola Miasta należy zauważyć, że: przedszkola gminne są tworzone, łączone i likwidowane w drodze uchwały przez radę gminy, która nadaje im statut i przekazuje mienie w zarząd; przedszkola gminne prowadzą politykę finansową w oparciu o plany finansowe; przedszkola gminne nie posiadają statusu przedsiębiorcy, a zatem nie wykazują nastawienia na zysk; przedszkola gminne jako samorządowe (...)
2016
28
lis

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług poradnictwa żywieniowo-psychologicznego świadczonych w ramach konsultacji indywidualnych i usług świadczonych na rzecz podmiotów (szkół, przedszkoli).
Fragment:
Zatem świadczenia medyczne w zakresie poradnictwa żywieniowo – psychologicznego wykonywane przez Wnioskodawczynię na zlecenie innych podmiotów – poradni dietetycznych, szkół i przedszkoli realizowane są w innym celu niż postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz w zakresie, w jakim to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych. Nie można więc usług w zakresie poradnictwa żywieniowo-psychologicznego świadczonych na rzecz ww. podmiotów określić mianem usług w zakresie opieki medycznej. Brak bezpośredniej relacji nie pozwala na konkretną diagnozę klienta i profilaktykę bądź leczenie w konkretnym kierunku. Nie sposób świadczyć usług w zakresie opieki medycznej bez wnikliwego zbadania danej osoby, jej obserwacji oraz opieki nad nią w procesie działań medycznych, a to podstawowe warunki definiujące te usługi. W konsekwencji, wykonywane przez Wnioskodawczynię usługi w zakresie poradnictwa żywieniowo – psychologicznego wykonywane na rzecz podmiotów – poradni dietetycznych, szkół i przedszkoli nie służą – wbrew twierdzeniu Wnioskodawczyni – profilaktyce i poprawie zdrowia klientów. Usługi te nie mają bezpośredniego związku z leczeniem. Dla leczenia niezbędna jest możliwość oceny stanu zdrowia pacjenta w celu postawienia prawidłowej diagnozy oraz zaordynowania odpowiedniego, dostosowanego do wymogów konkretnej osoby postępowania terapeutycznego.
2016
10
sie

Istota:
Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni, jako właściciela przedszkola niepublicznego, z tytułu pełnienia w przedszkolu niepublicznym funkcji dyrektora, pokryte z dotacji otrzymywanej z budżetu gminy na prowadzenie przedszkola niepublicznego, jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Dotacje przeznaczone są na prowadzenie przedszkola i dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania, opieki. Środki mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących przedszkola, w tym na wynagrodzenia pracowników przedszkola i wynagrodzenie dyrektora przedszkola. Koszty poniesione z dotacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Wnioskodawczyni sprawuje w przedszkolu niepublicznym funkcję dyrektora na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych. Koszty utrzymania dyrektora przedszkola należą do wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem przedszkola niepublicznego. Katalog wydatków jakie mogą być sfinansowane z ww. dotacji określa art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: ustawa SO). Zgodnie z nim, z dotacji otrzymywanych z budżetu gminy na pokrycie wydatków bieżących przedszkola można finansować m.in. wynagrodzenia pracowników oraz osoby fizycznej prowadzącej przedszkole i pełniącej funkcję dyrektora przedszkola. Kwota wynagrodzenia dyrektora przedszkola, podobnie jak wszystkie wydatki poniesione z dotacji, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.
2016
31
lip

Istota:
W zakresie:
- posługiwania się odrębnym numerem identyfikacji podatkowej w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą firmy „P.” i świadczenia usług prowadzenia prywatnego przedszkola,
- prawidłowości danych umieszczanych na wystawianych na Wnioskodawcę fakturach VAT dotyczących zakupów dla Przedszkola.
Fragment:
W zakresie obowiązków Wnioskodawcy są m.in. kierowanie placówką, prowadzenie dokumentacji przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie pracowników, przyjmowanie dzieci do przedszkola, zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dla dzieci, prowadzenie dokumentacji księgowej, zaopatrywanie placówki we wszelkie niezbędne rzeczy i materiały zapewniając e prawidłowe funkcjonowanie przedszkola i inne. Przedszkole nie jest instytucją samodzielną i nie posiada zdolności do zaciągania zobowiązań. Zgodnie z zapisem w statucie Przedszkola, osobą prowadzącą placówkę jest F.H.U. „ P ” B.B.. Działalność przedszkola finansowana jest z dotacji Urzędu Miasta oraz z wpłat rodziców. W lutym bieżącego roku Wnioskodawca miał kontrolę z Urzędu Miasta, która dotyczyła prawidłowości wykorzystania i rozliczania otrzymanych dotacji. Zdaniem kontrolującego przedszkole prowadzone przez Wnioskodawcę powinno mieć odrębny numer identyfikacji podatkowej NIP, a faktury zakupowe dla Przedszkola powinny być wystawiane na Przedszkole, a nie na firmę „ P ”, która jest organem prowadzącym. Także umowy z pracownikami, cateringiem oraz na wynajem lokalu, w którym mieści się przedszkole, zdaniem kontrolującego powinny być zawarte z Przedszkolem a nie z F.H.U. „ P ”. Jako firma „ P ” Wnioskodawca założył odrębne konto bankowe dla rozliczania dotacji, które według kontrolującego też jest założone niewłaściwie, bo na firmę, a nie na Przedszkole. Dla kontrolującego nie ma znaczenia, że numer REGON nadany dla Przedszkola widnieje w umowie z bankiem i to tylko on pozwolił na otwarcie drugiego rachunku w banku ING oraz umożliwił oznaczenie adresu korespondencyjnego na Niepubliczne Przedszkole „ ... ”, C.
2016
31
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania.
Fragment:
W myśl art. 80 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, dotacje, o których mowa w ust. 2, 2b, 2c i 3-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na: pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na: wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 5 ust. 7 - z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach, sprzęt rekreacyjny i sportowy, meble, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.
2016
10
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania.
Fragment:
W myśl art. 80 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, dotacje, o których mowa w ust. 2, 2b, 2c i 3-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na: pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na: wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 5 ust. 7 - z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach, sprzęt rekreacyjny i sportowy, meble, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.
2016
18
maj

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z przebudową przedszkola.
Fragment:
Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego w zdegradowanym budynku Przedszkola nr x przy ul. O. wraz z niezbędnym jego wyposażeniem. Zakres projektu obejmuje: adaptację budynku Przedszkola nr x, rozbudowę o nową część budynku, w którym zaplanowano kuchnię wraz z wyposażeniem technologicznym, plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią oraz zakup sprzętu i wyposażenia przedszkola. Dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji uruchomione zostanie przedszkole ośmiodziałowe z oddziałami integracyjnymi, które przystosowane będzie do potrzeb dzieci o zróżnicowanym stopniu niepełnosprawności, mogące zapewnić pobyt 165 dzieciom. Przedszkole będzie realizować wyłącznie cele statutowe. Podczas realizacji projektu Wnioskodawca dokona płatności na podstawie wystawionych przez wykonawcę dostaw towarów i usług faktur VAT za zrealizowanie przedmiotu projektu zgodnie z dokumentacją projektową i postanowieniami SIWZ oraz faktur związanych z działaniami promocyjnymi. Wnioskodawca jako jednostka realizująca projekt będzie figurowała jako nabywca na wystawionych przez wykonawcę prac fakturach VAT. Po zakończeniu realizacji projektu, obiekt zostanie oddany w zarząd trwały dyrektorowi jednostki organizacyjnej miasta Przedszkola nr x, posiadającemu status jednostki budżetowej.
2016
11
maj

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych (dotacji) otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w związku z prowadzoną działalnością oświatową, w części przeznaczonej na wynagrodzenie Wnioskodawcy, jako osoby współprowadzącej przedszkole
Fragment:
We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest jednym z dwóch wspólników spółki cywilnej, która od 2010 r. zajmuje się prowadzeniem niepublicznego przedszkola. Przedszkole jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy. Zgodnie ze statutem, organami przedszkola są Dyrektor Przedszkola oraz Dyrektor Przedszkola ds. administracyjnych. Wspólnicy pełnią w przedszkolu funkcje dyrektorów, wykonując prace związane z działalnością przedszkoli. Wnioskodawca jako Dyrektor Przedszkola pełni nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny nauczycieli, kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą przedszkola. Drugi wspólnik (jako Dyrektor Przedszkola ds. administracyjnych) odpowiada za prace związane z zapewnieniem obsługi administracyjnej, księgowej i kadrowej przedszkola (szereg czynności związanych z tzw. obsługą). W związku z prowadzeniem ww. przedszkola Wnioskodawca wraz ze wspólnikiem otrzymuje dotację z budżetu gminy na realizację zadań statutowych przedszkola w zakresie procesu kształcenia, wychowania i opieki zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty. Dotacja jest przekazywana co miesiąc na rachunek bankowy przedszkola. Jest to dotacja w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.).
2016
26
kwi

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych (dotacji) otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w związku z prowadzoną działalnością oświatową, w części przeznaczonej na wynagrodzenie Wnioskodawcy, jako osoby współprowadzącej przedszkole
Fragment:
We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest jednym z dwóch wspólników spółki cywilnej, która od 2010 r. zajmuje się prowadzeniem niepublicznego przedszkola. Przedszkole jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy. Zgodnie ze statutem, organami przedszkola są Dyrektor Przedszkola oraz Dyrektor Przedszkola ds. administracyjnych. Wspólnicy pełnią w przedszkolu funkcje dyrektorów, wykonując prace związane z działalnością przedszkoli. Wnioskodawca jako Dyrektor Przedszkola ds. administracyjnych odpowiada za prace związane z zapewnieniem obsługi administracyjnej, księgowej i kadrowej przedszkola (szereg czynności związanych z tzw. obsługą wyszczególnionych w statucie przedszkola). Drugi wspólnik (jako Dyrektor Przedszkola) pełni nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny nauczycieli, kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą przedszkola. W związku z prowadzeniem ww. przedszkola Wnioskodawca wraz ze wspólnikiem otrzymuje dotację z budżetu gminy na realizację zadań statutowych przedszkola w zakresie procesu kształcenia, wychowania i opieki zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty. Dotacja jest przekazywana co miesiąc na rachunek bankowy przedszkola. Jest to dotacja w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.).
2016
26
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Przedszkole
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.