Przedszkole | Interpretacje podatkowe

Przedszkole | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedszkole. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Pobyt i nauczanie dzieci w przedszkolu i posiłki dla uczniów szkół i dzieci z przedszkola.
Fragment:
W świetle powołanych przepisów należy stwierdzić, że zapewnienie pobytu dzieciom w przedszkolu i nauczania dzieci w przedszkolu po godzinie 13 jak również zapewnienia posiłków uczniom szkół i dzieciom z przedszkola, za które pobierane są opłaty wypełniają definicję działalności gospodarczej wskazanej w art. 15 ust. 2 ustawy podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Gmina świadcząc odpłatnie te usługi działa w reżimie cywilnoprawnym (a nie publicznoprawnym), a zatem wykonuje czynności wskazane w art. 5 ust. 1 ustawy. Przy tym – co również należy podkreślić – istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi płatnościami a usługami świadczonymi przez przedszkole i szkoły podlegające Gminie. Beneficjentem świadczonych przez Wnioskodawcę usług za odpłatnością są rodzice (opiekunowie) dzieci. W konsekwencji należy stwierdzić, że Wnioskodawca świadcząc odpłatnie ww. usługi zapewnienia pobytu dzieciom w przedszkolu i nauczania dzieci w przedszkolu po godzinie 13 oraz wyżywienia uczniów szkół i dzieci z przedszkola jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy i w zakresie, w jakim realizuje ww. zadania nie jest objęty regulacją przepisu art. 15 ust. 6 ustawy. Zatem czynności polegające na zapewnieniu pobytu i nauczaniu dzieci w przedszkolu po godzinie 13 oraz zapewnieniu posiłków uczniom szkół i dzieciom z przedszkola podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
2017
16
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie.
Fragment:
Stosownie do art. 102 ust. 1 pkt 11 ustawy Prawo oświatowe, statut przedszkola zawiera w szczególności zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia ustalone przez organ prowadzący. Wątpliwości Gminy dotyczą opodatkowania opłat za pobyt dzieci w przedszkolu w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie. Przedszkola – jak już wskazano – są jednostkami objętymi systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania. Jak już podano, zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, przedszkolem publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.) o systemie oświaty, rada gminy: określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę: publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe; może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o których mowa w pkt 1.
2017
13
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania czy świadczenie przez Gminę usług nauczania, wychowania i opieki oraz wyżywienia, za które pobierane są Opłaty następuje w ramach statusu podatnika VAT i czy ww. usługi podlegają opodatkowaniu VAT.
Fragment:
Wspólnym z Gminą rozliczaniem VAT objęte zostały m.in. poniższe jednostki organizacyjne (przedszkola): Publiczne Przedszkole A, Publiczne Przedszkole B. Wyżej wymienione jednostki organizacyjne określane są dalej łącznie jako: „ Przedszkola ”. Przedszkola są jednostkami budżetowymi utworzonymi przez Gminę w celu realizacji przez nią ustawowo nałożonego na gminy obowiązkowego zadania własnego polegającego na zakładaniu i prowadzeniu publicznych przedszkoli. Przedszkola – jako jednostki budżetowe – nie posiadają osobowości prawnej i pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu Gminy. Przedszkola działają na podstawie statutów, które określają m.in. przedmiot ich działalności. Przedszkola realizują cele i zadania zgodnie z poniższymi przepisami: ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., poz. 60) – dalej jako: „ upwPO ”, zwłaszcza art. 1, art. 15 oraz art. 369 upwPO, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017 r., poz. 59) – dalej jako: „ uPO ”, ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943) – dalej jako: „ uSO ”.
2017
7
gru

Istota:
W zakresie wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT opłat pobieranych przez Wnioskodawcę z tytułu organizowania wyżywienia dzieci w szkole i przedszkolu oraz pobytu i nauczania w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie
Fragment:
Tym samym wyłączenie z zakresu opodatkowania usług pobytu dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin dziennie czy też wyżywienia dzieci w szkole i w przedszkolu przez Gminę stanowiłoby zakłócenie konkurencji i nierówne traktowanie podmiotów wykonujących te same usługi w stosunku do innych niż Gmina podmiotów prowadzących przedszkola i stołówki szkoły. Prawdą jest, że prowadzenie przedszkola powyżej 5 godzin dziennie, wyżywienie dzieci w szkole i przedszkolu wpisuje się w zakres zadań Gminy, ale jednak odbywa się to odpłatnie, jak również dotyczy takiej sfery działalności (rodzaju usług), w której na rynku działają również inne podmioty, których działalność nie podlega wyłączeniu z zakresu działania ustawy o VAT. Tak więc w analizowanej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której występuje skonkretyzowane świadczenie (zapewnienie opieki w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie oraz wyżywienia dzieci w szkole i przedszkolu), które jest wykonywane pomiędzy dwoma określonymi stronami transakcji, dla którego istnieje bezpośredni beneficjent czynności. Wnioskodawca zobowiązuje się wykonać określone czynności na rzecz konkretnej osoby, za które otrzymuje opłaty w wysokości określonej w uchwale.
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika z tytułu wykonywanych czynności wskazanych we wniosku oraz ich opodatkowania.
Fragment:
Wspólnym z Gminą rozliczaniem VAT objęte zostały m.in. poniższe jednostki organizacyjne (przedszkola): Przedszkole Samorządowe A, Przedszkole Samorządowe B, Przedszkole Samorządowe C, Przedszkole Samorządowe D. Wyżej wymienione jednostki organizacyjne określane są dalej łącznie jako: „ Przedszkola ”. Przedszkola są jednostkami budżetowymi utworzonymi przez Gminę w celu realizacji przez nią ustawowo nałożonego na gminy obowiązkowego zadania własnego polegającego na zakładaniu i prowadzeniu publicznych przedszkoli. Przedszkola – jako jednostki budżetowe – nie posiadają osobowości prawnej pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu Gminy. Przedszkola działają na podstawie statutów, które określają m.in. przedmiot ich działalności. Przedszkola realizują cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w podstawie programowej określonej załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. W ramach realizacji powyższych zadań i celów, Przedszkola zapewniają dzieciom również wyżywienie.
2017
14
lis

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania, że pobór opłat za pobyt dzieci w Przedszkolach za czas przekraczający 5 bezpłatnych godzin dziennie oraz za wyżywienie dzieci stanowi wynagrodzenie za czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy usług wyżywienia dzieci, zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy usług w zakresie pobytu dzieci powyżej 5 bezpłatnych godzin dziennie w Przedszkolach.
Fragment:
W pierwszej kolejności należy wskazać, że odpłatne zapewnienie dzieciom pobytu w Przedszkolach stanowi usługi w zakresie opieki nad dziećmi. Główne cele działalności Przedszkoli – wskazane w statutach poszczególnych Przedszkoli – polegające na sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Przedszkoli, stanowią usługi w zakresie opieki nad dziećmi, o których mowa w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT. Również zapewnienie wychowankom Przedszkoli – w ramach realizacji przez Przedszkola funkcji opiekuńczych, tj. polegających na zapewnieniu opieki dzieciom przebywającym w Przedszkolach – wyżywienia ma na celu wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych. W konsekwencji, zapewnienie wyżywienia wychowankom Przedszkoli jest usługą ściśle związaną z usługą polegającą na sprawowaniu opieki nad dziećmi. Dodatkowo, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie, jak również zapewnienie wyżywienia wychowankom Przedszkoli, w jednostkach samorządu terytorialnego wykonują jednostki organizacyjne, w tym jednostki oświatowe (przedszkola). Przedszkola są jednostkami organizacyjnymi Gminy powołanymi do realizacji strategii w zakresie zadań własnych Gminy, polegającej na zapewnieniu edukacji publicznej oraz opieki nad dziećmi, w tym zapewnieniu wyżywienia, w ramach wychowania przedszkolnego.
2017
8
lis

Istota:
Zastosowanie zwolnienia od podatku dla świadczonych usług.
Fragment:
W związku z nimi Przedszkole od dzieci z grup „ zerowych ” czynnych 5 godzin dziennie uczęszczających do przedszkola w ramach podstawy programowej bezpłatnie, pobiera opłaty za wydanie herbaty lub wody z cytryną. Pobyt dzieci jest bezpłatny – dzieci przynoszą do przedszkola swoje śniadania, które na miejscu podczas wspólnego spożywania konsumują, popijając otrzymaną herbatą lub wodą. Pobierane opłaty pokrywają koszty wytworzenia herbaty lub wody. Opłaty te nie służą finansowaniu wynagrodzeń przygotowania wyżywienia przedszkola oraz pokrycie kosztów utrzymania. Należności za świadczenia ww. usługi są regulowane na rachunek bankowy przedszkola. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wykonując czynności w zakresie edukacji publicznej Gmina działając jako podatnik VAT w efekcie opłaty pobieranej przez przedszkole na wydanie herbaty i wody ma prawo do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, usługi wyżywienia dzieci w przedszkolach jako usługi mieszczące się w zakresie opieki nad dziećmi polegające na ich żywieniu, za które pobierane są opłaty stanowiące dochód gminy korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT.
2017
19
paź

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży kart zbliżeniowych, wykonywanych przez Miasto za pośrednictwem przedszkoli.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.), zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin. Przepis art. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty wskazuje, że system oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Według art. 3 pkt 1 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole. Na podstawie art. 5a ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, jest zadaniem oświatowym gmin – w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, a także w szkołach, o których mowa w art. 5 ust. 5. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, przedszkolem publicznym jest przedszkole, (...)
2017
27
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy rozliczenia z innymi gminami dokonywane na podstawie art. 79a ust. 2 oraz art. 90 ust. 2e USO podlegają regulacjom ustawy o VAT oraz ich dokumentowania notami obciążeniowymi.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.), system oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Przedszkola, szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami budżetowymi. Zasady gospodarki finansowej tych szkół, przedszkoli i placówek określają odrębne przepisy, z zastrzeżeniem ust. 1c – art. 79 ust. 1 ww. ustawy. Na mocy art. 14d ust. 1 cyt. wyżej ustawy, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1, dla danej gminy jest obliczana – w oparciu o art. 14d ust. 7 ww. ustawy – jako iloczyn kwoty rocznej, o której mowa w ust. 4, oraz liczby dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W myśl art. 79a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, jeżeli do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego (...)
2017
9
wrz

Istota:
Czy od wynagrodzenia wypłacanego jedynemu udziałowcowi spółki z o.o. z tytułu pełnienia funkcji dyrektora przedszkola należy potrącać i odprowadzać do właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Spółka wypłaca na rzecz członka Zarządu, który jest równocześnie Dyrektorem przedszkola, wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – Dyrektora przedszkola, na podstawie uchwały wspólników. W związku z powyższym należy stwierdzić, że beneficjentem dotacji jest osoba prawna (Wnioskodawca jako sp. z o.o.) a nie osoba fizyczna. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu, będącego również Dyrektorem przedszkola, z tytułu pełnienia swoich obowiązków (na podstawie powołania) nie mieści się w zakresie zwolnienia o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wskazano na wstępie, zakresem zwolnienia objęte są dotacje w ramach przepisów o finansach publicznych. Taką dotacją jest dotacja na prowadzenie przedszkoli niepublicznych, przyznawana podmiotom prowadzącym takie przedszkole (przedszkole prowadzi Spółka). Prezes Zarządu będący jednocześnie Dyrektorem przedszkola nie jest podmiotem prowadzącym przedszkole niepubliczne. Podstawą wypłaty jego wynagrodzenia jest pełnienie określonych funkcji na mocy powołania. Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, iż wynagrodzenie Prezes Zarządu będącego jednocześnie Dyrektorem przedszkola, niebędącego osobą prowadzącą to przedszkole (przedszkole prowadzi Spółka), nie korzysta ze zwolnienia z podatku na podstawie ww. art. 21 ust. 1 pkt 129.
2017
5
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Przedszkole
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.