Przedszkole | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedszkole. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
20
gru

Istota:

W zakresie ustalenia czy w przypadku korzystania przez dzieci z wyżywienia podczas pobytu w przedszkolu oraz czy w odniesieniu do pobytu, opieki i nauczania dzieci w przedszkolach ponad podstawę programową, za które pobierana jest od rodziców opłata, Gmina wykonuje czynności statutowe w zakresie edukacji publicznej będące poza zakresem ustawy, czy występuje jako podmiot gospodarczy

Fragment:

Gmina uważa, że zapewnienie wyżywienia w przedszkolu mieści się w zadaniach edukacyjnych, jako organu władzy publicznej i w związku z tym, w tym zakresie Gmina nie jest podatnikiem podatku VAT, stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do treści art. 108 ww. ustawy o prawie oświatowym, przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z pomieszczeń, placu zabaw, posiłków. W związku z czym przedszkole może zorganizować stołówkę. Korzystanie z wyżywienia jest odpłatne. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie art. 106 ustawy o prawie oświatowym. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez dzieci z posiłku, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Organ prowadzący przedszkole może zwolnić rodziców albo dziecko z całości lub części opłat w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, a także może upoważnić do udzielania zwolnień, dyrektora, w której zorganizowano stołówkę. Z powoływanych przepisów wynika, że zorganizowanie wyżywienia w przedszkolu dla dzieci jest zadaniem realizowanym w ramach szeroko pojętej edukacji publicznej, które należy do zadań publicznych Gminy realizowanych jako organ władzy publicznej.

2018
6
gru

Istota:

Opodatkowanie usług opieki nad dziećmi w przedszkolu ponad 5-godzinny limit oraz wyżywienia w przedszkolu.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2018 r. (data wpływu 1 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług opieki nad dziećmi w przedszkolu ponad 5-godzinny limit oraz wyżywienia w przedszkolu – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług opieki nad dziećmi w przedszkolu ponad 5-godzinny limit oraz wyżywienia w przedszkolu. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Złożony wniosek dotyczy zdarzeń mających miejsce od dnia 1 stycznia 2018 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Gmina (...) (dalej: „ Wnioskodawca ” lub „ Gmina ”) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: „ VAT ”). Gmina jest organem prowadzącym dla przedszkoli publicznych, będących jednostkami budżetowymi Wnioskodawcy. Przedszkola wchodzą w skład systemu oświaty (zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.; dalej: „ Prawo oświatowe ”)). Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 Prawa oświatowego, przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

2018
3
gru

Istota:

Brak opodatkowania pobieranych opłat za pobyt dzieci w przedszkolu ponad podstawę programową oraz czynności polegającej na żywieniu dzieci, personelu pedagogicznego oraz personelu niepedagogicznego w przedszkolu.

Fragment:

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań edukacyjnych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju dzieci, z wyżywienia w przedszkolach korzystają odpłatnie również pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni danego przedszkola. Wysokość opłat za posiłki pracowników ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole. Wysokość miesięcznej opłaty za wyżywienie jest iloczynem dziennej stawki żywieniowej powiększonej o 50% i liczby dni roboczych w danym miesiącu roku szkolnego (np. dzienna stawka żywieniowa za dziecko równa się 3 zł, dzienna stawka żywieniowa za pracownika równa się 4,50 zł). Wysokość opłat za wyżywienie pracowników przedszkoli publicznych ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza S. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w odniesieniu do pobytu i nauczania dzieci w przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie, za które pobiera się opłatę, gmina prowadzi działalność gospodarczą zwolnioną od podatku w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, czy wykonuje wyłącznie czynności statutowe, niepodlegające podatkowi VAT? Czy w zakresie korzystania przez dzieci z wyżywienia w stołówce podczas pobytu w przedszkolu, za (...)

2018
24
lis

Istota:

Brak opodatkowania czynności wykonywanych za pośrednictwem Przedszkoli polegających na zapewnieniu wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia wychowanków, a także braku opodatkowania czynności wykonywanych za pośrednictwem Szkół polegających na zapewnieniu wyżywienia uczniom oraz Pracownikom.

Fragment:

Wspólnym z Gminą rozliczaniem VAT objęte zostały m.in. poniższe jednostki organizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. a Ustawy centralizacyjnej, realizujące zadania Gminy w zakresie edukacji publicznej: Przedszkole A, Publiczne Przedszkole B; Szkoła Podstawowa 1 (dalej: SP 1); Szkoła Podstawowa 2 (dalej: SP 2); Zespół Szkół; Szkoła Podstawowa 3 (dalej: SP 3); Szkoła Podstawowa 4 (dalej: SP 4); Zespół: Szkoła Podstawowa i Przedszkole 1 (dalej: ZS 1). Wymienione wyżej jednostki organizacyjne określane są łącznie jako: Jednostki. Jednostki posiadają status jednostek budżetowych w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Przedszkole A, Przedszkole B oraz ZS 1 (dalej łącznie jako: Przedszkola) to jednostki budżetowe utworzone przez Gminę w celu realizacji ustawowo założonego na gminy obowiązkowego zadania własnego polegającego na zakładaniu i prowadzeniu publicznych przedszkoli. Przedszkola – jako jednostki budżetowe – nie posiadają osobowości prawnej i pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu Gminy. Przedszkola działają na podstawie statutów, które określają m.in. przedmiot ich działalności. Przedszkola realizują cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w podstawie programowej określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia (...)

2018
18
lis

Istota:

Opodatkowanie usług opieki nad dziećmi w przedszkolu ponad 5 godzinny limit oraz wyżywienia w przedszkolu, a także usług dotyczących wyżywienia pracowników pedagogicznych przedszkola (nauczycieli)

Fragment:

Gmina na podstawie ww. przepisów pobiera opłaty dotyczące opieki nad dziećmi w przedszkolu ponad 5 godzinny limit oraz wyżywienia w przedszkolu, a także opłaty dotyczące wyżywienia pracowników pedagogicznych przedszkola (nauczycieli). Realizacja zadań określonych przepisami Prawa oświatowego, stanowi realizację zadań własnych Gminy wynikających z przepisów ustawy o samorządzie gminnym, w szczególności w zakresie edukacji publicznej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy pobierane przez Gminę od dnia 1 stycznia 2018 r. (tj. od dnia wejścia w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) opłaty dotyczące opieki nad dziećmi w przedszkolu ponad 5 godzinny limit oraz wyżywienia w przedszkolu, a także opłaty dotyczące wyżywienia pracowników pedagogicznych przedszkola (nauczycieli), stanowiące w myśl art. 52 ust. 15 o finansowaniu zadań oświatowych niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, podlegają opodatkowaniu VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, pobierane od dnia 1 stycznia 2018 r. (tj. od dnia wejścia w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) opłaty dotyczące opieki nad dziećmi w przedszkolu ponad 5 godzinny limit oraz wyżywienia w przedszkolu, a także opłaty dotyczące wyżywienia pracowników pedagogicznych przedszkola (nauczycieli), stanowiące w myśl art. 52 ust. 15 o finansowaniu zadań oświatowych niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, nie podlegają opodatkowaniu VAT.

2018
1
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie organizowania stołówki szkolnej (wyżywienie) i dokonywania sprzedaży posiłków w przedszkolach, wykonywanie opieki nad dziećmi w przedszkolu publicznym ponad podstawę programową, wydawanie duplikatów świadectw oraz legitymacji.

Fragment:

(...) przedszkoli na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć. Przedszkola działające w Gminie zapewniają dzieciom pełne wyżywienie – poprzez zlecenie przygotowania posiłków Ajentowi, wybieranemu z zachowaniem procedur ustawy o zamówieniach publicznych. Opłaty za wyżywienie dzieci pobierane są przez poszczególne Przedszkola jako dochody budżetowe. Za usługę gastronomiczną Ajent wystawia fakturę płatną przez Przedszkole w ramach wydatków budżetowych. Zgodnie z § 6 pkt 2 Uchwały Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola samorządowe na terenie Gminy, rodzice (opiekunowie) dziecka uczęszczającego do przedszkola zobowiązani są do ponoszenia odpłatności za posiłki, kalkulowanej w każdym przedszkolu odrębnie. Wskazane przez Wnioskodawcę wyżej jednostki, działając na podstawie art. 11 ustawy o systemie oświaty wydają także świadectwa i dyplomy państwowe stanowiące dokumenty urzędowe. Zgodnie z § 23 ust. 1 rozporządzenia, jednostka oświatowa jest zobowiązana do wydania na wniosek zainteresowanej osoby, duplikatu określonego dokumentu np.

2018
25
paź

Istota:

Opodatkowanie świadczeń związanych z wyżywieniem dzieci i nauczycieli oraz pobytem dzieci w przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych ponad podstawę programową

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 25 września 2018 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczeń związanych z wyżywieniem dzieci i nauczycieli oraz pobytem dzieci w przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych ponad podstawę programową. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca – Gmina jest zarejestrowana dla celów podatku od towarów i usług (dalej VAT lub podatek), jako podatnik czynny. Gmina, będąca organem władzy publicznej, realizuje zadania nałożone na nią przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej ustawa o samorządzie gminnym). Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, obejmujących sprawy edukacji publicznej. Wśród jednostek, powołanych przez Gminę do realizacji jej zadań własnych w ww. zakresie są: Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 2, Przedszkole Nr 4, Przedszkole Nr 5, Przedszkole Nr 6, Przedszkole Nr 9, Przedszkole Nr 11, Przedszkole Nr 12, Przedszkole Nr 17, Przedszkole Nr 20, Przedszkole Nr 21, Przedszkole Nr 22, Przedszkole Nr 24, Przedszkole Nr 26, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, (dalej jednostki).

2018
24
paź

Istota:

Opodatkowanie opłat pobieranych za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym limit 5 godzin dziennie.

Fragment:

W świetle art. 4 pkt 1 i pkt 20 ww. ustawy Prawo oświatowe, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole; uczniach – należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 4-13, może być zakładana i prowadzona przez: jednostkę samorządu terytorialnego; inną osobę prawną; osobę fizyczną. Według ust. 15 ww. artykułu – zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkoli integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 32 ust. 2, szkół podstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego; zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie; przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1.

2018
12
paź

Istota:

Nieuznania Gminy za podatnika VAT z tytułu świadczeń dotyczących pobytu dzieci w przedszkolach oraz wyżywienia dzieci w przedszkolach

Fragment:

W myśl art. 13 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, przedszkolem publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 32 ust. 2, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym jednak niż czas określony w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 11 (art. 13 ust. 2 powyższej ustawy). Wobec art. 13 ust. 3 tej ustawy, w przypadku publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez osobę prowadzącą, zgodnie z ust. 1 pkt 2 i ust. 2, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony, zgodnie z ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przez radę gminy dla publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę. Według art. 102 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, statut przedszkola zawiera w szczególności, nazwę i rodzaj przedszkola oraz jego siedzibę. Zgodnie (...)

2018
3
paź

Istota:

Opodatkowanie świadczeń związanych z pobytem dzieci w przedszkolu ponad ustalony limit godzin oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu.

Fragment:

Jednostką powołaną przez Gminę do realizacji jej zadań własnych w ww. zakresie, realizującą zadania w obszarze edukacji przedszkolnej, jest Przedszkole Miejskie. Z dniem 1 stycznia 2017 r. doszło do scentralizowania rozliczeń Gminy oraz jej jednostek budżetowych, w związku z czym Przedszkole nie jest odrębnie od Gminy zarejestrowanym podatnikiem VAT. Przedszkole, poza zapewnieniem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi w określonym limitem czasie (tj. 5 godzin dziennie), dokonuje innych, związanych ściśle z ww. czynnościami świadczeń, za które pobierane są opłaty. Do świadczeń tych należą: pobyt dzieci w Przedszkolu (korzystanie z wychowania przedszkolnego) ponad ustalony limit godzin oraz wyżywienie dzieci w Przedszkolu (w tym również dzieci z Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w X  pokrywane przez powiat Y) Ustalenie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje w drodze uchwały Rady Gminy, natomiast do ustalania opłat za korzystanie z wyżywienia, wysokość tych opłat ustala dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Gminą. Do dnia 1 stycznia 2018 r., pobierane przez Gminę (za pośrednictwem Przedszkola) opłaty z tytułu wykonywania Świadczeń Gmina traktowała jako należności o charakterze cywilnoprawnym - dyrektor Przedszkola zawierał (w imieniu i na rzecz Gminy) umowy cywilnoprawne z opiekunami, określające wysokość i zasady wnoszenia wskazanych opłat.