Przedszkole | Interpretacje podatkowe

Przedszkole | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedszkole. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie opłaty za pobyt w przedszkolu.
Fragment:
Rodzice dokonują odpłatności za przedszkole w wysokości ustalonej jako iloczyn opłaty podstawowej, tj. 1 zł za godzinę i ilości godzin pobytu dziecka w placówce, powyżej 5 godzin dziennie i dokonują wpłat na wyodrębniony rachunek dochodów własnych przedszkola. Rodzice dokonując zapisu dziecka do przedszkola zawierają dorozumianą umowę z przedszkolem, której przedmiotem jest świadczenie edukacji przedszkolnej na rzecz dziecka, tym samym rodzice zobowiązują się do przestrzegania postanowień uchwały w spawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz zapisów statutu przedszkola, w którym znajduje się adnotacja o opłacie za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin pobytu dziennego. Przedszkola gminne są zatem jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadzają na jego rachunek. Nauczanie, wychowanie i opieka w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego w czasie nieobjętym czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalonym przez Radę Miejską ma charakter odpłatny. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego określa, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, Rada Miejska. Gmina pragnie wskazać, że pobór opłat za pobyt dzieci w przedszkolu ma charakter publicznoprawny, dlatego nie powinny rodzić żadnych skutków na gruncie ustawy o VAT.
2017
10
sie

Istota:
Zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT działalności wykonywanej przez jednostki budżetowe Gminy polegającej w szczególności na:
 • opiece nad dziećmi w przedszkolach w ramach podstawy programowej,
 • opiece nad dziećmi w przedszkolu ponad podstawę programową,
 • żywieniu dzieci i nauczycieli w przedszkolu,
 • opiece nad dziećmi w żłobku,
 • żywieniu dzieci i opiekunów w żłobku,
 • sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej na rzecz uczniów, wychowanków i nauczycieli szkoły prowadzącej stołówkę,
 • sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej na rzecz uczniów lub wychowanków innych szkół, zakwaterowanych w internatach lub bursach szkoły prowadzącej stołówkę,
 • sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej na rzecz przyjezdnych grup i wycieczek niebędących uczniami lub wychowankami innych szkół,
 • wydawaniu dodatkowej karty do terminala,
 • wykonywaniu przewozu dzieci z miejsc zamieszkania do przedszkoli i z przedszkoli do miejsc zamieszkania,
 • Fragment:
  Czy opisana działalność wykonywana przez jednostki budżetowe Gminy polegająca w szczególności na: opiece nad dziećmi w przedszkolach w ramach podstawy programowej, opiece nad dziećmi w przedszkolu ponad podstawę programową, żywieniu dzieci i nauczycieli w przedszkolu, opiece nad dziećmi w żłobku, żywieniu dzieci i opiekunów w żłobku, sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej na rzecz uczniów, wychowanków i nauczycieli szkoły prowadzącej stołówkę, sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej na rzecz uczniów lub wychowanków innych szkół, zakwaterowanych w internatach lub bursach szkoły prowadzącej stołówkę, sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej na rzecz przyjezdnych grup i wycieczek niebędących uczniami lub wychowankami innych szkół, wydawaniu dodatkowej karty do terminala, wykonywaniu przewozu dzieci z miejsc zamieszkania do przedszkoli i z przedszkoli do miejsc zamieszkania, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, (we wniosku Ad. 2) opisana działalność wykonywana przez jednostki budżetowe Gminy polegająca w szczególności na: opiece nad dziećmi w przedszkolach w ramach podstawy programowej, opiece nad dziećmi w przedszkolu ponad podstawę programową, żywieniu dzieci i nauczycieli w przedszkolu, opiece (...)
  2017
  14
  lip

  Istota:
  Brak opodatkowania usług opieki nad dziećmi, w tym ich wyżywienia, wykonywanej przez Miasto za pośrednictwem żłobka i przedszkoli oraz zastosowania zwolnienia od podatku do ww. usług.
  Fragment:
  U. z 2016 r. poz. 1943), system oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Stosownie do art. 3 pkt 1 wskazanej ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole. W oparciu o art. 5 ust. 2 powołanej ustawy, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez: jednostkę samorządu terytorialnego; inną osobę prawną; osobę fizyczną. W świetle art. 5 ust. 5 tej ustawy, zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin. Artykuł 6 ust. 1 ustawy, przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego; zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie; przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem ust. 6.
  2017
  8
  lip

  Istota:
  Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży posiłków na rzecz dzieci uczęszczających do Przedszkola.
  Fragment:
  Ponadto, Wnioskodawca poprzez Szkołę dokonuje sprzedaży posiłków przygotowywanych w Stołówce (dalej: Posiłki) do Przedszkola ... w ... (dalej: Przedszkole). Przedszkole jest jednostką objętą systemem oświaty i ma status przedszkola publicznego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. Organem prowadzącym Przedszkole jest Dom Zakonny ... (dalej: Dom Zakonny). W Przedszkolu nie funkcjonuje stołówka, w której mogłyby być przygotowywane posiłki dla dzieci uczęszczających do Przedszkola, w związku z czym zostało zawarte porozumienie, na podstawie którego ustalono warunki nabycia posiłków (dalej: Umowa). Stronami Umowy są Szkoła i Przedszkole. Cena jednego dwudaniowego Posiłku jest stałą kwotą kalkulowaną w oparciu o (i) wartość składników potrzebnych do przygotowania posiłku (tzw. wsad do kotła) oraz (ii) inne koszty przygotowania posiłku, w szczególności media. Posiłki są odbierane ze Stołówki przez przedstawicieli Przedszkola w naczyniach stanowiących własność Przedszkola. Przy przygotowywaniu posiłków pracownicy Szkoły uwzględniają wiek i zapotrzebowanie energetyczne (kaloryczne) dzieci uczęszczających do Przedszkola. Po upływie danego okresu rozliczeniowego, wynikającego z Umowy Gmina otrzymuje płatność wynagrodzenia od Domu Zakonnego za posiłki nabyte na potrzeby dzieci uczęszczających do Przedszkola w tym okresie.
  2017
  7
  lip

  Istota:
  Zapewnienie posiłków uczniom i wychowania przedszkolnego dzieciom uczęszczającym do przedszkoli nie będzie wyłączone z opodatkowania.
  Fragment:
  Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy o systemie oświaty zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 3, oraz realizacji prawa, o którym mowa w ust. 3b, jest zadaniem własnym gminy W myśl ust. 4b zadanie, o którym mowa w ust. 4, jest wykonywane przez gminę przez zapewnienie dziecku możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w: publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, lub publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną, położonych na obszarze gminy, lub niepublicznym przedszkolu, o którym mowa w art. 90 ust. 1b, lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 90 ust. 1c, położonych na obszarze gminy. W myśl art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy Rada gminy: określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę: publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2; może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o których mowa w pkt 1. 5a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5 pkt 1, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
  2017
  30
  cze

  Istota:
  Czy w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017 r. nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie nowego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 129 wynagrodzenie właściciela przedszkola z tytułu pełnienia funkcji dyrektora przedszkola będącego jednocześnie organem prowadzącym dla tego przedszkola, będzie opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jeśli tak to czy część dotacji przeznaczona na to wynagrodzenie powinna być przychodem z działalności gospodarczej i wykazywana w PIT-36 lub PIT-36L, czy powinna być uwzględniana na liście płac jako wynagrodzenie ze stosunku pracy i wykazywana w PIT-11?
  Fragment:
  W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Przepis art. 90 ust. 3d pkt 1 lit a) ww. ustawy stanowi, że dotacje, o których mowa w ust. 1a-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego – z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
  2017
  30
  cze

  Istota:
  Braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
  Fragment:
  Od września 2017 r. stołówka szkolna będzie zapewniać wyżywienie wychowankom przedszkola. Za wyżywienie wychowanków przedszkole będzie obciążane notą przez stołówkę szkolną. W przedszkolu zbierana będzie opłata za wyżywienie od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Przepis art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że w celu wykonywania zadań własnych gmina może tworzyć jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w ... oraz Przedszkole Samorządowe w ... są samorządowymi jednostkami budżetowymi utworzonymi zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zespół Szkół w ... oraz Przedszkole Samorządowe w ... realizują zadania własne Gminy ... w zakresie edukacji publicznej. Zespół Szkół w ... oraz Przedszkole Samorządowe w ... w ramach całokształtu prowadzonej przez siebie działalności wykonują określone czynności. W przypadku Zespołu Szkół jest to wyżywienie uczniów szkoły oraz od września 2017 roku wychowanków przedszkola. W przypadku Przedszkola Samorządowego w ... jest to pobór opłat za pobyt w przedszkolu i wyżywienie. Usługa zapewnienia wyżywienia na rzecz wychowanków przedszkola, a w szczególności w zakresie ustalenia odpłatności za nią, jest świadczona na zasadach określonych w art. 67a ustawy o systemie oświaty.
  2017
  14
  cze

  Istota:
  W zakresie braku opodatkowania zwrotu kosztów dotacji dla przedszkoli i ich dokumentacji notą obciążeniową
  Fragment:
  Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1b, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji (art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty). Jeżeli do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli, o których mowa w ust. 2b, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy (art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty).
  2017
  11
  maj

  Istota:
  Usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki przedszkolne na rzecz dzieci i młodzieży, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT.
  Fragment:
  W związku z powyższym, na terenie Miasta działają w formie samorządowych jednostek budżetowych – m.in. publiczne przedszkola nr 1, 2, 3 (dalej jako: Przedszkola) poprzez które Miasto realizuje zadania własne w zakresie edukacji publicznej. Wyżej wymienione jednostki budżetowe w ramach całokształtu prowadzonej przez siebie działalności realizują określone czynności. W związku z nimi Przedszkola pobierają m.in. opłaty za pobyt (powyżej określonego limitu godzin) oraz opłaty za wyżywienie uczniów. Wskazane opłaty określone zostały na podstawie uchwał Rady Miasta. Odnośnie opłaty pobieranej z tytułu zapewnienia dzieciom wyżywienia w Przedszkolach, Miasto zaznacza, że pokrywa ona jedynie koszty wytworzenia posiłków (tzw. "wkład do kotła"). Opłaty te nie służą finansowaniu wynagrodzeń pracowników przygotowujących wyżywienie przedszkolne oraz pokrywaniu kosztów utrzymania stołówki, co w szczególności oznacza, że Przedszkola nie mogą swobodnie dysponować tymi środkami pieniężnymi i przeznaczyć je na dowolny cel. Należności za świadczone ww. usługi regulowane są na rachunek Przedszkoli. Opłaty pobrane przez Przedszkola za świadczone usługi odprowadzane są do budżetu Miasta, z którego to Przedszkola otrzymują również środki na wydatki. Przedszkola do 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, jednakże od dnia 1 stycznia 2017 r, na skutek centralizacji podatkowej w podatku VAT jest częścią składową jednego, scentralizowanego podatnika, jakim jest Miasto.
  2017
  10
  maj

  Istota:
  Usługi wyżywienia dzieci w przedszkolach jako usługi mieszczące się w zakresie opieki nad dziećmi polegające na ich żywieniu, za które pobierane są opłaty stanowiące dochód Miasta korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT. Należy bowiem wskazać, że powołane wyżej przepisy o systemie oświaty wyraźnie wskazują na możliwość prowadzenia przez przedszkola stołówek. Celem ich prowadzenia nie jest jednak świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji przez placówki funkcji opiekuńczej. Funkcjonowanie stołówek służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju dzieci, do których jednostki te są między innymi powołane. Zatem usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki przedszkolne na rzecz dzieci i młodzieży, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT.
  Fragment:
  Jednocześnie zgodnie z § 3 ust. 2 „ W przypadku dokonania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ogłoszenia, o którym mowa w art. 14 ust. 5e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, opłatę wymienioną w ust. 1 pobiera się w maksymalnej wysokości określonej w tym ogłoszeniu. ” Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie, jest uiszczana na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Miastem reprezentowanym przez dyrektora przedszkola a rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie podlega zwrotowi za każdą niewykorzystaną godzinę podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, ponadto, rodzice (opiekunowie) ponoszą opłaty z tytułu korzystania przez dzieci z wyżywienia (trzy posiłki - śniadanie, obiad i podwieczorek). Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie art. 67a (w związku z art. 14 ust. 6) Ustawy o systemie oświaty. W związku z tym wysokość opłaty za wyżywienie została ustalona w zarządzeniach wydanych przez dyrektorów przedszkoli publicznych działających na terenie Miasta. Opłata za wyżywienie jest również przedmiotem umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Miastem reprezentowanym przez dyrektorów przedszkoli a rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka. Zgodnie z art. 67a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty do opłaty wnoszonej za korzystanie z posiłków nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki, zatem obejmuje ona jedynie koszt surowców użytych do przygotowania posiłków (tzw. wsad do kotła).
  2017
  10
  maj
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Przedszkole
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.