Przedszkole | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedszkole. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
11
lip

Istota:

Czy opłaty pobierane przez Wnioskodawcę za pobyt i nauczanie dzieci w przedszkolach w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie oraz za korzystanie przez dzieci z wyżywienia podczas pobytu w przedszkolu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Uchwała Nr xx Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę, określa, że Gmina zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone przez przedszkola w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Z kolei za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym powyższy wymiar, wysokość opłat wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć z dzieckiem w wieku do 5 lat. Opłata ta nie obejmuje kosztów wyżywienia, których wysokość ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole. W przedszkolach publicznych Gminy pobierane są zatem następujące opłaty: za pobyt i nauczanie dzieci w przedszkolach w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie, za korzystanie przez dzieci z wyżywienia podczas pobytu w przedszkolu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy opłaty pobierane przez Wnioskodawcę za pobyt i nauczanie dzieci w przedszkolach w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie oraz za korzystanie przez dzieci z wyżywienia podczas pobytu w przedszkolu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zdaniem Gminy, opłaty za pobyt i nauczanie dzieci w przedszkolach w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie oraz za korzystanie przez dzieci z wyżywienia podczas pobytu w przedszkolu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
23
cze

Istota:

Uznanie Wnioskodawcy za podatnika z tytułu wykonywanych czynności (tj. pobyt w przedszkolach i korzystanie z wyżywienia przez dzieci podczas pobytu w przedszkolach) oraz ich opodatkowania.

Fragment:

(...) przedszkola i należy to do zadań własnych gmin. Ponadto, w ramach struktury Gminy funkcjonują m.in. jednostki budżetowe, które nie posiadają osobowości prawnej i są powołane przez Gminę na podstawie odrębnych przepisów w celu realizacji zadań własnych. Do jednostek wchodzących w struktury Gminy należy zaliczyć: Zespół Szkół Publicznych nr 1 w X, Zespół Szkół Publicznych nr 2 w X, Zespół Szkół Publicznych nr 3 w X, Zespół Szkół Publicznych w Y, Zespół Szkół Publicznych w Z, Zespół Szkół Publicznych w L, Przedszkole nr 1 w X, Przedszkole nr 2 w X, Przedszkole nr 3 w X. Wyżej wymienione jednostki budżetowe w ramach całokształtu prowadzonej przez siebie działalności realizują określone czynności. Są nimi: pobór opłaty za pobyt w przedszkolach oraz opłaty za korzystanie przez dzieci z wyżywienia podczas pobytu w przedszkolach. Wnioskodawca poprzez te jednostki realizuje zadania własne w zakresie edukacji publicznej. W publicznych przedszkolach prowadzonych przez Wnioskodawcę, zapewnione jest bezpłatne nauczanie, wychowanie oraz opieka w wymiarze 5 godzin dziennie, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

2018
20
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu usług opieki i wyżywienia dzieci w przedszkolu.

Fragment:

Tym samym, wyłączenie z zakresu opodatkowania świadczenia usług wychowawczo-edukacyjnych w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie (pobyt w przedszkolu), czy też wyżywienia dzieci w przedszkolu przez Zainteresowanego stanowiłoby zakłócenie konkurencji i nierówne traktowanie podmiotów wykonujących te same usługi w stosunku do innych niż Gmina podmiotów prowadzących przedszkola. Prawdą jest, że pobyt w przedszkolu dzieci powyżej 5 godzin dziennie oraz wyżywienie w przedszkolu wpisuje się w zakres zadań Gminy, ale jednak odbywa się to odpłatnie, jak również dotyczy takiej sfery działalności (rodzaju usług), w której na rynku działają również inne podmioty, których działalność nie podlega wyłączeniu z zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług. Tak więc, w analizowanej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której występuje skonkretyzowane świadczenie (zapewnienie opieki w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie oraz wyżywienia dzieci w przedszkolu), które jest/będzie wykonywane pomiędzy dwoma określonymi stronami transakcji, dla którego istnieje/będzie istniał bezpośredni beneficjent czynności. Wnioskodawca zobowiązuje się wykonać określone czynności na rzecz konkretnej osoby, za które otrzymuje opłaty w wysokości określonej w uchwale.

2018
20
cze

Istota:

Czy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego (opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu) prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach nie podlegają podatkowi od towarów i usług, czy korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkoli integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 32 ust. 2, szkół podstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin (art. 8 ust. 15 ustawy Prawo oświatowe). W myśl art. 13 ust. 1 pkt 2 wskazanej ustawy, przedszkolem publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Jak stanowi art. 106 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Stosownie do ust. 2 ww. artykułu, korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Z ust. 3 tego artykułu wynika, że warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

2018
13
cze

Istota:

Zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z realizacją zadania polegającego na urządzeniu zieleni wokół Przedszkola w .... w ramach zagospodarowania terenu wokół przedszkola

Fragment:

W tym celu Gmina ... planuje urządzenie zieleni wokół Przedszkola w ... oraz budowę placu zabaw przy przedszkolu w .... Na dofinansowanie urządzenia zieleni w ramach zagospodarowania terenu wokół Przedszkola w ... planuje pozyskać dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w .... Planowana inwestycja w żaden sposób nie będzie wykorzystana do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, zarówno w trakcie urządzania zieleni jak i po zakończeniu inwestycji. Mieszkańcy będą korzystali z zagospodarowanego terenu zielonego nieodpłatnie. Teren będzie ogólnodostępny i będą mogli z niego korzystać wszyscy chętni bez ponoszenia jakichkolwiek opłat z tego tytułu. Znajdujący się również na terenie przedszkola plac zabaw oraz urządzona zieleń będą tworzyły miejsce rekreacji i wypoczynku dla całych rodzin. W wyniku powyższej inwestycji zagospodarowany zostanie teren wokół przedszkola, w wyniku czego powstanie miejsce do spędzania wolnego czasu, z którego będą korzystali wszyscy mieszkańcy Gminy .... Z terenu zielonego będą korzystały głównie dzieci uczęszczające do przedszkola w .... W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

2018
28
maj

Istota:

Ustalenie czy pobierane przez Gminę opłaty dotyczące opieki nad dziećmi w przedszkolu ponad 5 godzinny limit oraz wyżywienia w przedszkolu, a także opłaty dotyczące wyżywienia pracowników pedagogicznych przedszkola (nauczycieli) stanowią podstawę opodatkowania świadczenia podlegającego opodatkowaniu VAT.

Fragment:

Gmina na podstawie ww. przepisów pobiera opłaty dotyczące opieki nad dziećmi w przedszkolu ponad 5 godzinny limit oraz wyżywienia w przedszkolu, a także opłaty dotyczące wyżywienia pracowników pedagogicznych przedszkola (nauczycieli). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy pobierane przez Gminę od dnia 1 stycznia 2018 r. (tj. od dnia wejścia w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) opłaty dotyczące opieki nad dziećmi w przedszkolu ponad 5 godzinny limit oraz wyżywienia w przedszkolu, a także opłaty dotyczące wyżywienia pracowników pedagogicznych przedszkola (nauczycieli), stanowiące w myśl art. 52 ust. 15 o finansowaniu zadań oświatowych niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, stanowią podstawę opodatkowania świadczenia podlegającego opodatkowaniu VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, pobierane przez Gminę od dnia 1 stycznia 2018 r. (tj. od dnia wejścia w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) opłaty dotyczące opieki nad dziećmi w przedszkolu ponad 5 godzinny limit oraz wyżywienia w przedszkolu, a także opłaty dotyczące wyżywienia pracowników pedagogicznych przedszkola (nauczycieli), stanowiące w myśl art. 52 ust. 15 o finansowaniu zadań oświatowych niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, nie stanowią podstawy opodatkowania świadczenia podlegającego opodatkowaniu VAT.

2018
16
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola”.

Fragment:

Publiczne Przedszkole. ZSP jest jednostką budżetową Gminy. Gmina będzie realizowała projekt pn.: „ Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynku Przedszkola ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Projekt obejmuje docieplenie budynku Przedszkola oraz wymianę okien i drzwi. Ponadto wykonana zostanie nowa instalacja grzewcza budynku przedszkola, dla której źródłem ciepła będzie sprężarkowa pompa ciepła, pobierająca energię odnawialną z wymiennika gruntowego. Projektowana pompa ciepła zasilać będzie zmodernizowaną instalację grzewczą. W obrębie ogrodu przedszkola powstaną także panele fotowoltaiczne, które będą zasilać budynek przedszkola w energię elektryczną. Projekt obejmie również wewnętrzną instalację oświetleniową. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w ramach realizacji ww. projektu będą wystawiane na Gminę. Gmina wykorzystuje budynek przedszkola do realizacji jego zadań statutowych w zakresie opieki/wychowania. Ponadto, Gmina (poprzez przedszkole) na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych uzyskuje wpływy z tytułu opłaty za opiekę nad dziećmi przedszkolnymi w czasie wykraczającym poza minimum programowe.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy Miasto w związku z pobytem w przedszkolach dzieci niebędących jego mieszkańcami, obciążając gminę, której mieszkańcami są te dzieci o zwrot dotacji, jest zobowiązane wystawiać faktury stosując zwolnienie od podatku.

Fragment:

W świetle art. 80 ust. 2 cyt. wyżej ustawy, prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne publiczne przedszkola, niebędące przedszkolami specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących, niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Na podstawie art. 80 ust. 2a ww. ustawy, jeżeli do publicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 2, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2, pomniejszonej o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy.

2018
15
kwi

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu towarów i usług nabytych w związku z realizacją projektu dot. rozbudowy przedszkola.

Fragment:

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca wskazał, że prowadzi Przedszkole Niepubliczne „ ... ” w ... od 1 września 2008 r. na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wydanego dnia 5 czerwca 2008 r. przez Wójta Gminy .... Działalność przedszkola (sprzedaż usług) objęta jest zwolnieniem z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a) zgodnie z którym zwalnia się od podatku VAT usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty. Obecnie Wnioskodawca bierze udział w realizacji projektu „ ... ”. Projekt zakłada rozbudowę istniejącego budynku przedszkola wraz z wykonaniem ogrodzenia, parkingu i drogi wjazdowej, budowę placu zabaw oraz wyposażenie przedszkola w tablice interaktywną wraz z oprzyrządowaniem: projektor, komputer, uchwyt ruchomy, a także zakup wyposażenia kuchni, oraz poniesienie wydatków związanych z promocją projektu: zakup tablic informacyjnych oraz zamieszczenie informacji na portalu. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że odliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

2018
15
kwi

Istota:

Zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dotacji na prowadzenie przedszkola niepublicznego

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 7 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dotacji na prowadzenie przedszkola niepublicznego. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Niepubliczne przedszkole "X" jest prowadzone przez osobę fizyczną. Działalność jest utrzymywana z subwencji oświatowych dla niepublicznych szkół i przedszkoli, otrzymywanych co miesiąc z urzędu miasta oraz z wpłat czesnych dokonywanych przez rodziców. Kwota subwencji obliczana jest na podstawie miesięcznych deklaracji o liczbie dzieci uczęszczających do przedszkola. Podatnik rozlicza się na zasadach podatku liniowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przychód przedszkola osiągnięty z tytułu subwencji oświatowych dla niepublicznych szkół i przedszkoli otrzymywanych z urzędu miasta, obliczany na podstawie ilości dzieci uczęszczających do placówki, stanowi przychód nieopodatkowany, a koszty działalności przedszkola finansowane z otrzymywanych dotacji, nie są kosztami prowadzenia działalności gospodarczej? Zdaniem Wnioskodawcy, dotacja otrzymana z urzędu miasta na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem niepublicznego przedszkola, jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej – jednak przychód ten korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 tej ustawy.