Przedszkole | Interpretacje podatkowe

Przedszkole | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedszkole. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania.
Fragment:
W myśl art. 80 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, dotacje, o których mowa w ust. 2, 2b, 2c i 3-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na: pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na: wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 5 ust. 7 - z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach, sprzęt rekreacyjny i sportowy, meble, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.
2016
18
maj

Istota:
Brak możliwości odliczenia podatku VAT w związku z przebudową przedszkola.
Fragment:
Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego w zdegradowanym budynku Przedszkola nr x przy ul. O. wraz z niezbędnym jego wyposażeniem. Zakres projektu obejmuje: adaptację budynku Przedszkola nr x, rozbudowę o nową część budynku, w którym zaplanowano kuchnię wraz z wyposażeniem technologicznym, plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią oraz zakup sprzętu i wyposażenia przedszkola. Dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji uruchomione zostanie przedszkole ośmiodziałowe z oddziałami integracyjnymi, które przystosowane będzie do potrzeb dzieci o zróżnicowanym stopniu niepełnosprawności, mogące zapewnić pobyt 165 dzieciom. Przedszkole będzie realizować wyłącznie cele statutowe. Podczas realizacji projektu Wnioskodawca dokona płatności na podstawie wystawionych przez wykonawcę dostaw towarów i usług faktur VAT za zrealizowanie przedmiotu projektu zgodnie z dokumentacją projektową i postanowieniami SIWZ oraz faktur związanych z działaniami promocyjnymi. Wnioskodawca jako jednostka realizująca projekt będzie figurowała jako nabywca na wystawionych przez wykonawcę prac fakturach VAT. Po zakończeniu realizacji projektu, obiekt zostanie oddany w zarząd trwały dyrektorowi jednostki organizacyjnej miasta Przedszkola nr x, posiadającemu status jednostki budżetowej.
2016
11
maj

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych (dotacji) otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w związku z prowadzoną działalnością oświatową, w części przeznaczonej na wynagrodzenie Wnioskodawcy, jako osoby współprowadzącej przedszkole
Fragment:
We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest jednym z dwóch wspólników spółki cywilnej, która od 2010 r. zajmuje się prowadzeniem niepublicznego przedszkola. Przedszkole jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy. Zgodnie ze statutem, organami przedszkola są Dyrektor Przedszkola oraz Dyrektor Przedszkola ds. administracyjnych. Wspólnicy pełnią w przedszkolu funkcje dyrektorów, wykonując prace związane z działalnością przedszkoli. Wnioskodawca jako Dyrektor Przedszkola pełni nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny nauczycieli, kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą przedszkola. Drugi wspólnik (jako Dyrektor Przedszkola ds. administracyjnych) odpowiada za prace związane z zapewnieniem obsługi administracyjnej, księgowej i kadrowej przedszkola (szereg czynności związanych z tzw. obsługą). W związku z prowadzeniem ww. przedszkola Wnioskodawca wraz ze wspólnikiem otrzymuje dotację z budżetu gminy na realizację zadań statutowych przedszkola w zakresie procesu kształcenia, wychowania i opieki zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty. Dotacja jest przekazywana co miesiąc na rachunek bankowy przedszkola. Jest to dotacja w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.).
2016
26
kwi

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania środków finansowych (dotacji) otrzymanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w związku z prowadzoną działalnością oświatową, w części przeznaczonej na wynagrodzenie Wnioskodawcy, jako osoby współprowadzącej przedszkole
Fragment:
We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest jednym z dwóch wspólników spółki cywilnej, która od 2010 r. zajmuje się prowadzeniem niepublicznego przedszkola. Przedszkole jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy. Zgodnie ze statutem, organami przedszkola są Dyrektor Przedszkola oraz Dyrektor Przedszkola ds. administracyjnych. Wspólnicy pełnią w przedszkolu funkcje dyrektorów, wykonując prace związane z działalnością przedszkoli. Wnioskodawca jako Dyrektor Przedszkola ds. administracyjnych odpowiada za prace związane z zapewnieniem obsługi administracyjnej, księgowej i kadrowej przedszkola (szereg czynności związanych z tzw. obsługą wyszczególnionych w statucie przedszkola). Drugi wspólnik (jako Dyrektor Przedszkola) pełni nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny nauczycieli, kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą przedszkola. W związku z prowadzeniem ww. przedszkola Wnioskodawca wraz ze wspólnikiem otrzymuje dotację z budżetu gminy na realizację zadań statutowych przedszkola w zakresie procesu kształcenia, wychowania i opieki zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty. Dotacja jest przekazywana co miesiąc na rachunek bankowy przedszkola. Jest to dotacja w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.).
2016
26
kwi

Istota:
Wnioskodawca, jako zarejestrowany czynny podatnik VAT, prowadzący handel hurtowy oraz przedszkole, w ramach którego świadczy usługi opieki nad dziećmi zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy, winien wykazać w deklaracji VAT-7 w poz. 10 wartość czynności zwolnionych od podatku VAT.
Fragment:
Działalność przedszkola finansowana jest z dotacji celowej Urzędu Miasta i Gminy w ... oraz wpłat rodziców za wyżywienie i czesne. Wpłaty rodziców rejestrowane są na kasie fiskalnej znajdującej się w przedszkolu. Żywienie dzieci odbywa się w formie cateringu, który Zainteresowany nabywa od firmy cateringowej. W przedszkolu jest sprawowana opieka nad dziećmi powyżej 3-go roku życia. Działalność przedszkola prowadzona jest na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku – art. 82 ust. 3 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami). Wnioskodawca prowadzi odrębną ewidencję księgową dla hurtowni i odrębnie dla przedszkola. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy, jeżeli Wnioskodawca prowadzi handel hurtowy i jest czynnym podatnikiem podatku VAT, może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w zakresie prowadzenia niepublicznego przedszkola na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT, jeżeli tak to czy Zainteresowany ma wykazywać w miesięcznej deklaracji VAT-7 dostawy zwolnione (przychody z przedszkola)... (oznaczone jako pytanie nr 1 wniosku ORD-IN) Zdaniem Wnioskodawcy, działalność przedszkola jest zwolniona z podatku VAT, gdyż podlega przepisom o systemie oświaty, posiada odrębny numer REGON.
2016
6
kwi

Istota:
Czy osiągnięty dochód korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli zostanie przeznaczony na pokrycie wydatków zgodnych z tymi, które określono w art. 17 ust. 8 tej ustawy?
Fragment:
W związku z prowadzoną działalnością, Spółka osiąga przychody w postaci m.in. czesnego, wpisowego oraz wyżywienia dzieci, a także ponosi wydatki, związane głównie z zakupem materiałów, sprzętu dydaktycznego, a także na wynagrodzenia pracowników, obsługi księgowej i bankowej oraz kosztów reklamy przedszkola. Wątpliwość Wnioskodawcy dotyczy możliwości zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 45 updop, w stosunku do osiąganych dochodów z prowadzonej działalności, w postaci niepublicznego przedszkola, jeżeli zostanie on przeznaczony na pokrycie wydatków wskazanych w art. 17 ust. 8 updop. W myśl art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156, ze zm.), system ten obejmuje, przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne. Zgodnie z art. 3 tej ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole. W świetle powyższych przepisów stwierdzić zatem należy, że w art. 17 ust. 1 pkt 45 updop, odnosi się również do przedszkoli, bowiem jest w nim mowa o szkole w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, a zgodnie z cytowanym powyżej art. 3 pkt 1 tej ustawy, przez szkołę rozumie się także przedszkole. Reasumując, osiągnięty przez Spółkę dochód z tytułu prowadzenia Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego będzie korzystał ze zwolnienia wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 45 updop, jeżeli zostanie przeznaczony i wydatkowany na cele wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 8 updop.
2016
13
mar

Istota:
Czy osiągnięty dochód korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli zostanie przeznaczony na bieżące wydatki przedszkola, takie jak materiały dydaktyczne, środki czystości, wynagrodzenia pracowników przedszkola lub inne koszty związane z bieżącą obsługą przedszkola, które jednocześnie nie spełniają warunków określonych w art. 17 ust. 8 ustawy o PDOP.
Fragment:
Dodatkowo otrzymuje darowizny pieniężne i rzeczowe na sfinansowanie bieżącej działalności przedszkola oraz korzysta z bezpłatnych usług podmiotów zewnętrznych (nieodpłatne świadczenia, takie jak: nieodpłatne użyczenie lokalu, nieodpłatne użyczenie przestrzeni reklamowej). Wydatki ponoszone przez przedszkole w głównej mierze związane są z zakupem materiałów i sprzętu dydaktycznego, wynagrodzeń nauczycieli, terapeutów i dyrekcji przedszkola, obsługi księgowej i bankowej oraz kosztów reklamy przedszkola. W związku z powyższym zadano m. in. następujące pytanie: Czy osiągnięty dochód korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli zostanie przeznaczony na bieżące wydatki przedszkola, takie jak materiały dydaktyczne, środki czystości, wynagrodzenia pracowników przedszkola lub inne koszty związane z bieżącą obsługą przedszkola, które jednocześnie nie spełniają warunków określonych w art. 17 ust. 8 ustawy o PDOP... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy dochody, które przeznaczone zostaną na bieżące wydatki przedszkola, takie jak materiały dydaktyczne, środki czystości, wynagrodzenia pracowników przedszkola oraz inne koszty związane z bieżącą obsługą przedszkola, które jednocześnie nie spełniają warunków określonych w art. 17 ust. 8 ustawy o PDOP, nie korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.
2016
13
mar

Istota:
Zwolnienie od opodatkowania wynagrodzenia właściciela niepublicznego przedszkola.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 15 grudnia 2015 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 15 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania wynagrodzenia właściciela niepublicznego przedszkola. W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu, przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadzi niepubliczne przedszkole, którego działalność finansowana jest z dotacji otrzymanych z Urzędu Gminy oraz wpłat dokonywanych przez rodziców. W prowadzonej placówce oświatowej Wnioskodawca wykonuje obowiązki związane z organizacją pracy przedszkola, rekrutacją kadry pedagogicznej i pracowników pomocniczych, prowadzeniem księgowości, koordynacją pracy, zaopatrzeniem, administrowaniem lokalem, pełni funkcje zarządcze i nadzorcze nad całokształtem funkcjonowania przedszkola. Własne wynagrodzenie Wnioskodawca pokrywa z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy (podobnie jak pozostałych pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wynagrodzenie (zarobek) właściciela niepublicznego przedszkola pokryte z dotacji podmiotowej z Urzędu Gminy jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie ma konieczności pobierania od wynagrodzenia zaliczek na podatek dochodowy jak w przypadku wynagrodzenia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowy zlecenie pracowników...
2016
4
mar

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę, wyposażenie i utrzymanie przedszkola z oddziałem żłobkowym.
Fragment:
W ramach zawartej umowy Wnioskodawca zapewnia podmiotowi wyspecjalizowanemu zarządzającemu przedszkolem, wyposażony budynek przedszkola. Udostępnienie budynku dostosowanego do potrzeb prowadzenia przedszkola jest obowiązkiem Wnioskodawcy wynikającym z umowy zawartej z wyspecjalizowanym podmiotem zarządzającym przedszkolem. Obiekt (budynek) przedszkola służy realizacji postanowień umowy zawartej pomiędzy stronami zarządzania przedszkolem (tj. prowadzeniu przedszkola dla pracowników Wnioskodawcy), bez odrębnego wynagrodzenia za jego udostępnienia należnego Wnioskodawcy. Zatem budynek pozostaje cały czas własnością Wnioskodawcy, a jego powierzenie, bez dodatkowego wynagrodzenia, wyspecjalizowanemu podmiotowi zarządzającemu przedszkolem służy wyłącznie realizacji przedsięwzięcia jakim jest prowadzenie przedszkola dla dzieci pracowników Wnioskodawcy (czyli nie jest dokonywane ani w ramach umowy najmu ani też użyczenia w znaczeniu cywilnoprawnym). Przewidywane koszty utrzymania przedszkola, zgodnie z umową o zarządzanie przedszkolem kreujące cenę płaconą przez Wnioskodawcę (na zasadach w niej określonych, tj. nieznajdujące pokrycia w sumie opłat wnoszonych przez rodziców dzieci oraz dotacji gminnej), to: koszty personelu, zajęć dodatkowych, cateringu, artykułów spożywczych, szkoleń, księgowości, materiałów edukacyjnych, środków czystości i artykułów higienicznych, a także inne koszty związane z funkcjonowaniem przedszkola, tj. koszty wycieczek dla dzieci, teatrzyków, zabaw itp., które nie mogą być na chwilę obecną wyspecyfikowane w zamkniętym katalogu.
2015
1
gru

Istota:
Możliwość zwolnienia częśći dotacji z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fragment:
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako przedsiębiorca jednoosobowy pod firmą „ Przedszkole niepubliczne ”. W ramach tej działalności prowadzi niepubliczne przedszkole , którego działalność finansowana jest z dotacji otrzymanych z urzędu gminy oraz wpłat dokonywanych przez rodziców. W prowadzonej placówce oświatowej Wnioskodawca zamierza pełnić funkcje dyrektora (od 1 września 2015 r.). Do zakresu jego obowiązków należeć będą sprawy związane z nadzorem nad całokształtem funkcjonowania przedszkola, w szczególności wykonywać będzie liczne obowiązki związane z procesem i organizacją oraz rekrutacją kadry pedagogicznej i pracowników pomocniczych, koordynacją pracy przedszkola, współpracy z rodzicami oraz z organami nadzorującymi i kontrolującymi działalność przedszkola, dysponowaniem środkami określonymi w planie finansowym przedszkola oraz ponoszeniem odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, organizowaniem administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola, czynnościami związanymi z obsługą uzyskiwanej dotacji, reprezentowaniem przedszkola. W związku z pełnieniem funkcji dyrektora zamierza pobierać wynagrodzenie, które w całości zostanie pokryte/sfinansowane z dotacji podmiotowej otrzymywanej z urzędu gminy.
2015
1
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Przedszkole
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.