Przedszkole | Interpretacje podatkowe

Przedszkole | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedszkole. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania usług wyżywienia, nauczania i zapewnienia pobytu w przedszkolach za czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, od 1 stycznia 2017 r. rozlicza podatek VAT z jednostkami budżetowymi, wśród których są jednostki budżetowe powołane w celu realizacji zadania własnego Gminy (m.in. przedszkola), określonych w art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), tj. edukacji publicznej. Pobyt i nauczanie dzieci w przedszkolach do godziny 13-tej są finansowane z budżetu Gminy, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198). Po godzinie 13-tej finansowanie pobytu i nauczanie dziecka w przedszkolu jest przedmiotem porozumienia zawartego z rodzicami dziecka. Rodzice uiszczają opłaty z tytułu korzystania przez dzieci z wyżywienia (śniadanie, obiad, podwieczorek). Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie art. 67a w związku z art. 14 ust. 6 u.s.o. Zgodnie z art. 67a ust. 4 u.s.o. do opłaty wnoszonej za korzystanie z posiłków nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń, obejmuje jedynie koszt surowców użytych do przygotowania posiłków (tzw. wsad do kotła). Opłata za stawkę żywieniową podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu. Przedszkola wykazują opiekę i nauczanie dzieci po godzinie 13-tej jako świadczenie usług zwolnione od podatku, korzystanie przez nie z posiłków jako dostawę towarów zwolnioną od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT.
2018
17
lut

Istota:
Wnioskodawca świadcząc opisane usługi jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, prowadzącym działalność gospodarczą, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Tym samym, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Zatem, usługi w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, pobytu i wyżywienia dzieci w publicznych żłobkach oraz wyżywienia osób trzecich korzystających z wyżywienia w publicznych szkołach i przedszkolach podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.), do ustalania opłat za korzystanie z wyżywienia w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych formach wychowania przedszkolnego przepisy art. 106 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio. Kwestie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego regulują następujące przepisy. Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, przedszkolem publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Według art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rada gminy: określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę: publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe; może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o których mowa w pkt 1.
2018
10
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług w zakresie korzystania przez dzieci z wyżywienia podczas pobytu w przedszkolu oraz zwolnienia od podatku VAT usług w zakresie pobytu i nauczania dzieci w przedszkolach po godz. 13:00.
Fragment:
Tym samym wyłączenie z zakresu opodatkowania usług pobytu i nauczania dzieci w przedszkolach po godz. 13:00 czy też korzystania przez dzieci z wyżywienia w przedszkolu przez Gminę stanowiłoby zakłócenie konkurencji i nierówne traktowanie podmiotów wykonujących te same usługi w stosunku do innych niż Gmina podmiotów prowadzących przedszkola. Prawdą jest, że prowadzenie przedszkola po upływie 5 godzin dziennie (po godz. 13:00) i wyżywienia w przedszkolach wpisuje się w zakres zadań Gminy, ale jednak odbywa się to odpłatnie, jak również dotyczy takiej sfery działalności (rodzaju usług), w której na rynku działają również inne podmioty, których działalność nie podlega wyłączeniu z zakresu działania ustawy o VAT. Tak więc w analizowanej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, w której występuje skonkretyzowane świadczenie (zapewnienie opieki w przedszkolu po godz. 13:00 oraz wyżywienia dzieci w przedszkolu), które jest wykonywane pomiędzy dwoma określonymi stronami transakcji, dla którego istnieje bezpośredni beneficjent czynności. Wnioskodawca zobowiązuje się wykonać określone czynności na rzecz konkretnej osoby, za które otrzymuje opłaty w wysokości określonej w uchwale. Możliwe jest zatem zidentyfikowanie konkretnego świadczenia wykonywanego przez Wnioskodawcę na rzecz określonego podmiotu (nabywcy).
2018
2
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie: zwolnienia od podatku VAT opłat wnoszonych przez płatników zewnętrznych za posiłki w stołówkach szkolnych dla uczniów placówek oświatowych, uznania usług stołówkowych, za które płatności dokonuje MOPS, za czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, zwolnienia od podatku VAT opłat za wydawanie duplikatu legitymacji oraz świadectw szkolnych oraz zwolnienia od podatku VAT opłat pobieranych za nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w przedszkolach w wymiarze przekraczającym 5 godzinną podstawę programową.
Fragment:
Zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy. Przyjęcia dzieci do przedszkoli prowadzone są zgodnie z zasadą powszechnej dostępności oraz wymogami wynikającymi z ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, wysokość opłat za świadczenia wychowawczo/edukacyjne w czasie przekraczającym 5 bezpłatnych godzin dziennie w prowadzonych prze gminę przedszkolach publicznych ustala Rada Gminy. Wysokość tej opłaty limitowana jest art. 14 ust. 5a ustawy o systemie oświaty do maksymalnej kwoty 1 zł za godzinę zajęć. W Gminie wysokość opłaty wynosi 1 zł za pierwsze dziecko uczęszczające do przedszkola za każdą zadeklarowaną godzinę wykraczającą poza podstawę programową, 0,50 zł za drugie dziecko, trzecie dziecko i dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności są zwolnione z opłaty. Po przyjęciu dziecka do przedszkola, rodzice podpisują umowę o świadczenie usług z danym przedszkolem. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sprecyzowane w piśmie z dnia 15 stycznia 2018 r.): Czy opłaty za posiłki w stołówkach szkolnych (...)
2018
2
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie uznania usług opieki i wyżywienia dzieci w przedszkolach oraz usług wyżywienia uczniów w szkołach za niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
Gmina realizuje zadanie własne polegające na edukacji publicznej za pośrednictwem utworzonych w tym celu jednostek budżetowych, tj. szkół i przedszkoli. Gmina pobiera odpłatność za wyżywienie dzieci w szkołach oraz w przedszkolach. Za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej 5 godzin rodzice ponoszą opłaty na podstawie zawartych z Gminą umów lub porozumień, których wysokość ustalona jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej. Uchwałą z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 października 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach samorządowych zmieniono brzmienie § 2.1. na następujące: „ Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ”. W stosunku do wszystkich powyższych odpłatności Wnioskodawca stosował i nadal stosuje zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a) lub pkt 26 lit. a) ustawy o VAT. W art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, z późn. zm.; dalej: ustawa Prawo oświatowe) wskazano; że przedszkolem publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.
2018
26
sty

Istota:
W zakresie wyłączenia z opodatkowania sprzedaży posiłków wychowankom Miejskiego Przedszkola.
Fragment:
Miasto, przy pomocy jednostki budżetowej, którą jest Miejskie Przedszkole wykonuje zadania z zakresu edukacji, w tym wyżywienia wychowanków Przedszkola. Posiłki dla wychowanków Miejskiego Przedszkola są przygotowywane przez pracowników stołówki, która znajduje się w Miejskim Przedszkolu. Miejskie Przedszkole pobiera opłaty z tytułu wyżywienia wychowanków przedszkola. Wysokość opłat za wydawane w stołówkach szkolnych posiłki określa Dyrektor jednostki w porozumieniu z organem prowadzącym jednostkę budżetową. Opłaty za posiłki dla wychowanków przedszkola ustalane są w wysokości kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłków (tzw. wkład do kotła). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy realizowanie zadania własnego Miasta, jakim jest sprzedaż posiłków wychowankom Miejskiego Przedszkola, należy uznać za podlegające wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710)? Stanowisko Wnioskodawcy: W związku z treścią ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.
2018
19
sty

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania czynności obejmujących organizowanie pobytu i zajęć edukacyjnych w godzinach spoza zakresu godzinowego 9:00-14:00 oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym utworzonym przy szkole podstawowej.
Fragment:
Opiekę, nauczanie oraz zapewnianie posiłków dla dzieci w ramach realizacji zadania publicznego nałożonego przepisami ustawy o samorządzie gminnymi i ustawy o systemie oświaty, prowadzą na terenie Gminy oświatowe jednostki budżetowe, wśród których znajdują się przedszkola publiczne oraz szkoły podstawowe przy których utworzono oddziały przedszkolne. Reasumując: Przedszkole publiczne (oddział przedszkolny) sprawuje opiekę i prowadzi nauczanie dzieci w godzinach od 9:00 do 14:00 co jest w całości finansowane z budżetu Gminy. Przedszkole publiczne (oddział przedszkolny) sprawuje opiekę i prowadzi nauczanie w godzinach spoza zakresu godzinowego 9:00 - 14:00 co jest przedmiotem umów zawartych z rodzicami (opiekunami) dziecka. Opłaty pobierane za świadczenie tych usług stanowią część zwrotu kosztów, jakie przedszkole ponosi w związku z realizacją zadania publicznego jakim jest edukacja publiczna. Obecnie przedszkola (oddziały przedszkolne) wykazują opiekę i nauczanie dzieci w godzinach spoza zakresu godzinowego 9:00 - 14:00 jako świadczenie usług opodatkowane stawką „ zwolnione ” na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT. Korzystanie przez dziecko z posiłków w przedszkolu (oddziale przedszkolnym) jest wykazywane jako dostawa towarów zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina realizując zadania w zakresie edukacji, (...)
2018
19
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca pobierając opłaty za pobyt i wychowanie dzieci w przedszkolach oraz opłat za wyżywienie jest podatnikiem podatku VAT.
Fragment:
Opłata za stawkę żywieniową podlega zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu. Reasumując: Przedszkole publiczne sprawuje opiekę i prowadzi nauczanie dzieci do godziny 13:00 co jest w całości finansowane z budżetu Miasta. Przedszkole publiczne sprawuje opiekę i prowadzi nauczanie dzieci po godz. 13:00 co jest przedmiotem porozumienia z rodzicami (opiekunami) dziecka. Opłaty pobierane za świadczenie tych usług stanowią część zwrotu kosztów, jakie przedszkole ponosi w związku z realizacją zadania publicznego jakim jest edukacja publiczna. Obecnie przedszkola wykazują opiekę i nauczanie dzieci po godz. 13:00 jako świadczenie usług zwolnione od podatku. Korzystanie przez dziecko z posiłków w przedszkolu jest wykazywane jako dostawa towarów zwolniona od podatku. Przy tak postawionym opisie sprawy Wnioskodawca ma wątpliwości, czy pobierając od rodziców opłatę za pobyt i nauczanie dzieci w przedszkolach po godz. 13 oraz pobierając od rodziców opłatę za korzystanie przez dzieci z wyżywienia podczas pobytu w przedszkolu – prowadzi on działalność gospodarczą zwolnioną od podatku VAT, czy też wykonuje wyłącznie czynności statutowe. Zgodnie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
2018
13
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku opłat za pobyt dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych ponad 5-godzinny bezpłatny limit; opłat za wydawanie duplikatów dokumentów szkolnych oraz opłat za korzystanie przez dzieci i nauczycieli zatrudnionych w Placówkach oświatowych ze stołówek szkolnych/przedszkolnych.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.), gdzie zgodnie z art. 2 pkt 1 – obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2017 r. – system oświaty obejmuje przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2017 r. – rada gminy: określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w prowadzonych przez gminę: publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2; może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o których mowa w pkt 1. Natomiast, w myśl art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty – obowiązującym od dnia 1 września 2017 r. w następującym brzmieniu – rada gminy: określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę: publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe; może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o których mowa w pkt 1.
2018
11
sty

Istota:
Zwolnienie od podatku usług świadczonych za pośrednictwem przedszkoli.
Fragment:
W świetle powołanych przepisów należy stwierdzić, że zapewnienie pobytu dzieciom w przedszkolu i nauczania dzieci w przedszkolu po godzinie 13, jak również zapewnienie posiłków dzieciom z przedszkola, za które pobierane są opłaty, wypełnia definicję działalności gospodarczej wskazanej w art. 15 ust. 2 ustawy podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. Gmina świadcząc odpłatnie te usługi działa w reżimie cywilnoprawnym (a nie publicznoprawnym), a zatem wykonuje czynności wskazane w art. 5 ust. 1 ustawy. Przy tym – co również należy podkreślić – istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi płatnościami a usługami świadczonymi przez przedszkole i szkoły podlegające Gminie. Beneficjentem świadczonych przez Wnioskodawcę usług za odpłatnością są rodzice (opiekunowie) dzieci. W konsekwencji należy stwierdzić, że Wnioskodawca świadcząc odpłatnie ww. usługi zapewnienia pobytu dzieciom w przedszkolu i nauczania dzieci w przedszkolu po godzinie 13 oraz wyżywienia dzieci z przedszkola jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy i w zakresie, w jakim realizuje ww. zadania nie jest objęty regulacją przepisu art. 15 ust. 6 ustawy. Zatem czynności polegające na zapewnieniu pobytu i nauczaniu dzieci w przedszkolu po godzinie 13 oraz zapewnieniu posiłków dzieciom z przedszkola podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
2018
6
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Przedszkole
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.