Przedszkole | Interpretacje podatkowe

Przedszkole | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedszkole. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, ?e Wnioskodawca ma zamiar uzyskaa wpis do ewidencji jednostek oowiatowych i staa sie osob1 prowadz1c1 przedszkole niepubliczne. Ponadto Zainteresowany wskaza3, ?e przys3ugiwaa mu bedzie dotacja oowiatowa. Dotacja ta bedzie w czeoci przeznaczona na pe3nion1 przez Wnioskodawce w tym przedszkolu funkcje dyrektora przedszkola, jako wynagrodzenie. W zwi1zku z tym, maj1c na uwadze treoa art. 21 ust. 1 pkt 129 w zw. z art. 21 ust. 36 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazaa nale?y, ?e w stanie prawnym od 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie Wnioskodawcy pobierane z racji pe3nienia funkcji dyrektora niepublicznego przedszkola finansowane z dotacji samorz1du terytorialnego bedzie podlega3o opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem b3edne jest twierdzenie Wnioskodawcy, ?e wynagrodzenie dyrektora przedszkola bed1cego jednoczeonie organem prowadz1cym dla tego przedszkola, bedzie nadal wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych po 1 stycznia 2017 r. Bior1c pod uwage powy?sze, orodki finansowe pochodz1ce z dotacji i przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzenia w3aociciela niepublicznego przedszkola pe3ni1cego funkcje dyrektora, co do zasady stanowi1 przychód ze Yród3a wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej.
2017
15
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dotacji na prowadzenie przedszkola niepublicznego.
Fragment:
Treoa art. 90 ust. 1 tej ustawy stanowi, ?e niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szko3y podstawowe i gimnazja, w tym z oddzia3ami integracyjnymi, z wyj1tkiem szkó3 podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkó3 podstawowych artystycznych, otrzymuj1 dotacje z bud?etu gminy. Zatem dotacje przyznane przedszkolom niepublicznym z Urzedu Miasta jako dotacje podmiotowe pochodz1ce od jednostek samorz1du terytorialnego – na podstawie art. 90 ustawy o systemie oowiaty, przeznaczone na dzia3alnooa oowiatow1, s1 dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Wobec powy?szego nale?y uznaa, ?e dotacja otrzymywana z bud?etu jednostki samorz1du terytorialnego (UM) na dofinansowanie dzia3alnooci przedszkola niepublicznego prowadzonego przez osobe fizyczn1 w roku 2017, z której – jak wskaza3 Wnioskodawca − nie bedzie pokrywane wynagrodzenie osoby prowadz1cej przedszkole, bedzie objeta zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powy?szego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dotacji jest prawid3owe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.
2017
15
sty

Istota:
Posługiwanie się odrębnym numerem identyfikacji podatkowej w sytuacji prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i prowadzenia niepublicznego przedszkola.
Fragment:
Przedszkole nie jest instytucją samodzielną i w związku z tym nie posiada (jako przedszkole) zdolności zaciągania zobowiązań. Zgodnie z zapisem w statucie niepublicznego przedszkola, osobą prowadzącą jest Wnioskodawca, nadzór pedagogiczny sprawuje właściwy kurator oświaty, a nadzór nad prawidłowością wydatkowania dotacji oświatowej sprawuje Urząd Gminy. Wszystkie sprawy finansowe, organizacyjne, gospodarcze i kadrowo-płacowe zainteresowany prowadzi sam jako właściciel i dyrektor przedszkola oraz całej firmy, której integralną częścią jest placówka. Urząd Miejski na mocy obowiązujących go przepisów wysłał informację o tym fakcie do GUS-u i oni nadali Wnioskodawcy drugi numer regon. W maju br. Wnioskodawca otrzymał pismo od Urzędu Miejskiego, który, na mocy przepisów prawa oświatowego dotuje działalność przedszkola, że Przedszkole powinno opłacać wszystkie podatki oraz składki ZUS jako odrębny płatnik, a nie firma P., faktury zakupowe powinny być wystawione na przedszkole, a nie na firmę, która jest organem prowadzącym. Także umowy z pracownikami powinny być zawierane z Przedszkolem, a nie firmą - P. W tym miejscu wskazać należy, że na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.
2016
17
gru

Istota:
Brak prawa do odliczenia przez Gminę podatku naliczonego przy realizacji projektu polegającego na przebudowie przedszkola
Fragment:
GZEAO jest to jednostka budżetową gminy realizującą zadania z zakresu prowadzenia dokumentacji kadrowej oraz obsługę finansowo-księgową i administracyjno-gospodarczą gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkoli, świetlic szkolnych. Przedszkola pobierają opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia. Opłaty wspomniane w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku. Jednakże przedszkola korzystają ze zwolnienia podatkowego ze względu na wysokość obrotów (art. 113 ustawy o VAT). Ponadto przedszkola nie wynajmują sal i innych pomieszczeń, które podlegałyby opodatkowaniu VAT. Przedszkola osiągają ewentualnie prowizje z ZUS i urzędu skarbowego oraz darowizny, które nie są objęte VAT. Po centralizacji gminy ze swoimi jednostkami budżetowymi w myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, Gmina pobierając opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia będzie traktowana w tym zakresie jako podatnik VAT i dochody przedszkola z tytułu opłat za wyżywienie i opiekę przedszkolną będą stanowiły obroty gminy z tytułu świadczenia usług i będą wykazywane w deklaracji VAT-7 jako zwolnione od podatku. Gmina rozpoczyna realizację projektu pt. „ ... ”. Inwestycja będzie realizowana z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Oś Priorytetowa XII.
2016
4
gru

Istota:
Czy pobieranie przez miasto opłat za pobyt w przedszkolach podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
Fragment:
Zasady gospodarki finansowej tych przedszkoli określają odrębne przepisy regulujące zasady funkcjonowania poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Przedszkola gminne są zatem jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadzają na jego rachunek. Nauczanie, wychowanie i opieka w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego w czasie nieobjętym czasem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalonym przez Radę Gminy ma charakter odpłatny. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego określa, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, rada gminy (Miasta). Reasumując rozważania odnośnie objęcia podatkiem VAT opłat za usługi świadczone przez przedszkola Miasta należy zauważyć, że: przedszkola gminne są tworzone, łączone i likwidowane w drodze uchwały przez radę gminy, która nadaje im statut i przekazuje mienie w zarząd; przedszkola gminne prowadzą politykę finansową w oparciu o plany finansowe; przedszkola gminne nie posiadają statusu przedsiębiorcy, a zatem nie wykazują nastawienia na zysk; przedszkola gminne jako samorządowe (...)
2016
28
lis

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług poradnictwa żywieniowo-psychologicznego świadczonych w ramach konsultacji indywidualnych i usług świadczonych na rzecz podmiotów (szkół, przedszkoli).
Fragment:
Zatem świadczenia medyczne w zakresie poradnictwa żywieniowo – psychologicznego wykonywane przez Wnioskodawczynię na zlecenie innych podmiotów – poradni dietetycznych, szkół i przedszkoli realizowane są w innym celu niż postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz w zakresie, w jakim to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych. Nie można więc usług w zakresie poradnictwa żywieniowo-psychologicznego świadczonych na rzecz ww. podmiotów określić mianem usług w zakresie opieki medycznej. Brak bezpośredniej relacji nie pozwala na konkretną diagnozę klienta i profilaktykę bądź leczenie w konkretnym kierunku. Nie sposób świadczyć usług w zakresie opieki medycznej bez wnikliwego zbadania danej osoby, jej obserwacji oraz opieki nad nią w procesie działań medycznych, a to podstawowe warunki definiujące te usługi. W konsekwencji, wykonywane przez Wnioskodawczynię usługi w zakresie poradnictwa żywieniowo – psychologicznego wykonywane na rzecz podmiotów – poradni dietetycznych, szkół i przedszkoli nie służą – wbrew twierdzeniu Wnioskodawczyni – profilaktyce i poprawie zdrowia klientów. Usługi te nie mają bezpośredniego związku z leczeniem. Dla leczenia niezbędna jest możliwość oceny stanu zdrowia pacjenta w celu postawienia prawidłowej diagnozy oraz zaordynowania odpowiedniego, dostosowanego do wymogów konkretnej osoby postępowania terapeutycznego.
2016
10
sie

Istota:
Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni, jako właściciela przedszkola niepublicznego, z tytułu pełnienia w przedszkolu niepublicznym funkcji dyrektora, pokryte z dotacji otrzymywanej z budżetu gminy na prowadzenie przedszkola niepublicznego, jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Dotacje przeznaczone są na prowadzenie przedszkola i dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania, opieki. Środki mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących przedszkola, w tym na wynagrodzenia pracowników przedszkola i wynagrodzenie dyrektora przedszkola. Koszty poniesione z dotacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Wnioskodawczyni sprawuje w przedszkolu niepublicznym funkcję dyrektora na podstawie wpisu do ewidencji placówek niepublicznych. Koszty utrzymania dyrektora przedszkola należą do wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem przedszkola niepublicznego. Katalog wydatków jakie mogą być sfinansowane z ww. dotacji określa art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: ustawa SO). Zgodnie z nim, z dotacji otrzymywanych z budżetu gminy na pokrycie wydatków bieżących przedszkola można finansować m.in. wynagrodzenia pracowników oraz osoby fizycznej prowadzącej przedszkole i pełniącej funkcję dyrektora przedszkola. Kwota wynagrodzenia dyrektora przedszkola, podobnie jak wszystkie wydatki poniesione z dotacji, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.
2016
31
lip

Istota:
W zakresie:
- posługiwania się odrębnym numerem identyfikacji podatkowej w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej pod nazwą firmy „P.” i świadczenia usług prowadzenia prywatnego przedszkola,
- prawidłowości danych umieszczanych na wystawianych na Wnioskodawcę fakturach VAT dotyczących zakupów dla Przedszkola.
Fragment:
W zakresie obowiązków Wnioskodawcy są m.in. kierowanie placówką, prowadzenie dokumentacji przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie pracowników, przyjmowanie dzieci do przedszkola, zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dla dzieci, prowadzenie dokumentacji księgowej, zaopatrywanie placówki we wszelkie niezbędne rzeczy i materiały zapewniając e prawidłowe funkcjonowanie przedszkola i inne. Przedszkole nie jest instytucją samodzielną i nie posiada zdolności do zaciągania zobowiązań. Zgodnie z zapisem w statucie Przedszkola, osobą prowadzącą placówkę jest F.H.U. „ P ” B.B.. Działalność przedszkola finansowana jest z dotacji Urzędu Miasta oraz z wpłat rodziców. W lutym bieżącego roku Wnioskodawca miał kontrolę z Urzędu Miasta, która dotyczyła prawidłowości wykorzystania i rozliczania otrzymanych dotacji. Zdaniem kontrolującego przedszkole prowadzone przez Wnioskodawcę powinno mieć odrębny numer identyfikacji podatkowej NIP, a faktury zakupowe dla Przedszkola powinny być wystawiane na Przedszkole, a nie na firmę „ P ”, która jest organem prowadzącym. Także umowy z pracownikami, cateringiem oraz na wynajem lokalu, w którym mieści się przedszkole, zdaniem kontrolującego powinny być zawarte z Przedszkolem a nie z F.H.U. „ P ”. Jako firma „ P ” Wnioskodawca założył odrębne konto bankowe dla rozliczania dotacji, które według kontrolującego też jest założone niewłaściwie, bo na firmę, a nie na Przedszkole. Dla kontrolującego nie ma znaczenia, że numer REGON nadany dla Przedszkola widnieje w umowie z bankiem i to tylko on pozwolił na otwarcie drugiego rachunku w banku ING oraz umożliwił oznaczenie adresu korespondencyjnego na Niepubliczne Przedszkole „ ... ”, C.
2016
31
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania.
Fragment:
W myśl art. 80 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, dotacje, o których mowa w ust. 2, 2b, 2c i 3-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na: pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na: wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 5 ust. 7 - z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach, sprzęt rekreacyjny i sportowy, meble, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.
2016
10
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania.
Fragment:
W myśl art. 80 ust. 3d ustawy o systemie oświaty, dotacje, o których mowa w ust. 2, 2b, 2c i 3-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na: pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na: wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego, sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, o których mowa w art. 5 ust. 7 - z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach, sprzęt rekreacyjny i sportowy, meble, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.
2016
18
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Przedszkole
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.