Przedszkole | Interpretacje podatkowe

Przedszkole | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedszkole. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę, wyposażenie i utrzymanie przedszkola z oddziałem żłobkowym.
Fragment:
W ramach zawartej umowy Wnioskodawca zapewnia podmiotowi wyspecjalizowanemu zarządzającemu przedszkolem, wyposażony budynek przedszkola. Udostępnienie budynku dostosowanego do potrzeb prowadzenia przedszkola jest obowiązkiem Wnioskodawcy wynikającym z umowy zawartej z wyspecjalizowanym podmiotem zarządzającym przedszkolem. Obiekt (budynek) przedszkola służy realizacji postanowień umowy zawartej pomiędzy stronami zarządzania przedszkolem (tj. prowadzeniu przedszkola dla pracowników Wnioskodawcy), bez odrębnego wynagrodzenia za jego udostępnienia należnego Wnioskodawcy. Zatem budynek pozostaje cały czas własnością Wnioskodawcy, a jego powierzenie, bez dodatkowego wynagrodzenia, wyspecjalizowanemu podmiotowi zarządzającemu przedszkolem służy wyłącznie realizacji przedsięwzięcia jakim jest prowadzenie przedszkola dla dzieci pracowników Wnioskodawcy (czyli nie jest dokonywane ani w ramach umowy najmu ani też użyczenia w znaczeniu cywilnoprawnym). Przewidywane koszty utrzymania przedszkola, zgodnie z umową o zarządzanie przedszkolem kreujące cenę płaconą przez Wnioskodawcę (na zasadach w niej określonych, tj. nieznajdujące pokrycia w sumie opłat wnoszonych przez rodziców dzieci oraz dotacji gminnej), to: koszty personelu, zajęć dodatkowych, cateringu, artykułów spożywczych, szkoleń, księgowości, materiałów edukacyjnych, środków czystości i artykułów higienicznych, a także inne koszty związane z funkcjonowaniem przedszkola, tj. koszty wycieczek dla dzieci, teatrzyków, zabaw itp., które nie mogą być na chwilę obecną wyspecyfikowane w zamkniętym katalogu.
2015
1
gru

Istota:
Możliwość zwolnienia częśći dotacji z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fragment:
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako przedsiębiorca jednoosobowy pod firmą „ Przedszkole niepubliczne ”. W ramach tej działalności prowadzi niepubliczne przedszkole , którego działalność finansowana jest z dotacji otrzymanych z urzędu gminy oraz wpłat dokonywanych przez rodziców. W prowadzonej placówce oświatowej Wnioskodawca zamierza pełnić funkcje dyrektora (od 1 września 2015 r.). Do zakresu jego obowiązków należeć będą sprawy związane z nadzorem nad całokształtem funkcjonowania przedszkola, w szczególności wykonywać będzie liczne obowiązki związane z procesem i organizacją oraz rekrutacją kadry pedagogicznej i pracowników pomocniczych, koordynacją pracy przedszkola, współpracy z rodzicami oraz z organami nadzorującymi i kontrolującymi działalność przedszkola, dysponowaniem środkami określonymi w planie finansowym przedszkola oraz ponoszeniem odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, organizowaniem administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola, czynnościami związanymi z obsługą uzyskiwanej dotacji, reprezentowaniem przedszkola. W związku z pełnieniem funkcji dyrektora zamierza pobierać wynagrodzenie, które w całości zostanie pokryte/sfinansowane z dotacji podmiotowej otrzymywanej z urzędu gminy.
2015
1
lis

Istota:
Obowiązek posiadania odrębnego numeru NIP dla przedszkola niepublicznego prowadzonego przez Wnioskodawcę.
Fragment:
Z uwagi na przedstawiony opis sprawy oraz przytoczone przepisy prawa należy stwierdzić, że Przedszkole Niepubliczne prowadzone przez Wnioskodawcę nie podlega obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Jak wynika z opisu sprawy Przedszkole Niepubliczne ... nie jest płatnikiem składek ubezpieczeniowych ani płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy, pracodawcą jest Przedszkole Niepubliczne ... Sp. z o.o., co oznacza, że utworzone Przedszkole nie jest zobowiązane do posiadania własnego NIP. To Wnioskodawca jako osoba fizyczna jest płatnikiem podatków i składek ubezpieczeniowych, i powinien posiadać numer NIP, nie zaś prowadzone przez Wnioskodawcę Przedszkole Niepubliczne .... Tym samym nie ma możliwości nadania przedszkolu odrębnego od jego organu prowadzącego Numeru Identyfikacji Podatkowej. Reasumując, nie ma prawnej możliwości nadania placówce odrębnego od organu prowadzącego Numeru Identyfikacji Podatkowej. Tym samym dana placówka powinna wykorzystywać NIP organu prowadzącego tj. Wnioskodawcy. W świetle powyższych okoliczności, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. W odniesieniu do przedstawionego we wniosku pytania nr 3 zostanie wydane odrębne roztrzygnięcie.
2015
28
paź

Istota:
Czy pracownik, którego dziecko uczęszcza do Przedszkola uzyskuje z tego tytułu przychód, od którego Wnioskodawca – jako płatnik – powinien pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca prowadzi przedszkole zakładowe (dalej „ Przedszkole zakładowe ”). Działalność Przedszkola zakładowego częściowo jest dofinansowana ze środków ZFŚS, zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Kwota dofinansowania jest ustalana na początku roku w planie finansowym ZFŚŚ. Następnie dofinansowywanie wypłacane jest w równych miesięcznych ratach. W pozostałym zakresie działalność Przedszkola zakładowego finansowana jest z opłat uiszczanych przez rodziców dzieci, które do tego przedszkola uczęszczają (czyli pracowników Wnioskodawcy). Pracownicy ci płacą miesięczne stałe czesne, niezależne od obecności dziecka w przedszkolu, oraz pokrywają koszty wyżywienia dzieci i zajęć dodatkowych zależne od faktycznej frekwencji dzieci. Wysokość opłat ponoszonych przez rodziców jest nieznacznie większa niż wysokość opłat ponoszonych przez rodziców, których dzieci uczęszczają do przedszkola publicznego. Realną korzyścią pracowników jest zatem nie wysokość opłat, ale to, że przedszkole położone jest blisko miejsca wykonywania pracy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy pracownik, którego dziecko uczęszcza do Przedszkola uzyskuje z tego tytułu przychód, od którego Wnioskodawca – jako płatnik – powinien pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych...
2015
7
sie

Istota:
Czy jeśli część dotacji zostanie przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń właściciela przedszkola sprawującego funkcję dyrektora ds. finansowych to ta część dotacji jest zwolniona z podatku dochodowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a koszty w tym przypadku nie powstaną, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy?
Fragment:
Liczba dyrektorów jest uzasadniona z uwagi na znaczna liczbę dzieci jaka uczęszcza do przedszkola oraz czas otwarcia przedszkola, który zdecydowanie wykracza ponad godziny pracy przedszkoli publicznych i dostosowany jest do czasu pracy klientów przedszkola. Podjęcie przez wspólników pracy na stanowisku dyrektorów (finansowego i administracyjnego) nastąpiło w drodze jednomyślnej uchwały wspólników spółki, która określiła funkcję oraz wynagrodzenie z tytułu zajmowanego stanowiska. W zakresie obowiązków dyrektorów przedszkola mieści się m.in.: prowadzenie rekrutacji i przyjmowanie dzieci, decydowanie o przyjmowaniu dzieci, które ukończyły 2,5 rok życia oraz o przyjmowaniu dzieci w trakcie roku; zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola; przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola; gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy; organizowanie i pomoc w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i innych pracowników przedszkola; sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania; opracowanie rocznego planu pracy przedszkola; tworzenie kalendarza imprez i wycieczek; (...)
2015
2
sie

Istota:
Czy jeżeli część dotacji otrzymywanej na podstawie uchwały odpowiedniej rady gminy jest przeznaczana na pokrycie wynagrodzeń właściciela przedszkola sprawującego funkcję dyrektora zarządzającego, administracyjno-finansowego to ta część dotacji jest zwolniona z podatku dochodowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a koszty w tym przypadku nie powstaną zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 56 ww. ustawy?
Fragment:
Zgodnie z art. 82 ust 1 ustawy o systemie oświaty, każdy ze wspólników Spółki jawnej jest organem prowadzącym dla Niepublicznego Przedszkola, bowiem tego typu placówki zakładać mogą wyłącznie osoby fizyczne lub prawne, a nie innego rodzaju podmioty lub związki takich podmiotów np. spółki osobowe. Wspólnicy po spełnieniu ustawowych wymogów uzyskali wpis do ewidencji przedszkoli niepublicznych prowadzonej przez Wydział Oświaty w Urzędzie Miasta Z. oraz Biuro Edukacji Urzędu. Działalność obu przedszkoli finansowana jest z wpłat od rodziców oraz dotacji otrzymywanej z wymienionych urzędów miasta, której zasady wpłaty określane są stosownymi uchwałami rady gminy, do których wydania każda gmina ma delegację zawartą w Ustawie z dnia 07.09.1991 roku - o systemie oświaty. W prowadzonych przedszkolach Wnioskodawczyni oraz jej mąż poza wykonywaniem czynności związanych z funkcją organu prowadzącego przedszkole (zapewnienie warunków sprawnego działania przedszkola, wykonywanie remontów, zadań inwestycyjnych w tym zakresie) zajmują stanowiska dyrektorów przedszkola. Wnioskodawczyni pełni funkcję Dyrektora zarządzającego w Niepublicznym Przedszkolu w Z. oraz dyrektora finansowo – administracyjnego w Niepublicznym Przedszkolu z siedzibą w W.. Wnioskodawczyni pełni swoją funkcję na podstawie uchwały wspólników spółki jawnej powołującą ją na powyższe stanowiska (uchwała z dnia 30.04.2014 roku - stanowisko dyrektora zarządzającego, uchwała z dnia 30.07.2014 r.- stanowisko dyrektora finansowo-księgowego).
2015
24
cze

Istota:
Czy jeżeli część dotacji otrzymywanej na podstawie uchwały odpowiedniej rady gminy jest przeznaczana na pokrycie wynagrodzeń właściciela przedszkola sprawującego funkcję dyrektora zarządzającego to ta część dotacji jest zwolniona z podatku dochodowego, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a koszty w tym przypadku nie powstaną zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 56 ww. ustawy?
Fragment:
W prowadzonych przedszkolach Wnioskodawca oraz jego żona poza wykonywaniem czynności związanych z funkcją organu prowadzącego przedszkole (zapewnienie warunków sprawnego działania przedszkola, wykonywanie remontów, zadań inwestycyjnych w tym zakresie) zajmują stanowiska dyrektorów przedszkola. Wnioskodawca pełni funkcję Dyrektora zarządzającego w Niepublicznym Przedszkolu w W.. Wnioskodawca pełni swoją funkcję na podstawie uchwały wspólników spółki jawnej powołującą ją na powyższe stanowiska (uchwała z dnia 30.04.2014 r.). Drugi wspólnik spółki jawnej pełni funkcję Dyrektora zarządzającego w Niepublicznym Przedszkolu w Z. oraz dyrektora administracyjno-finansowego w Niepublicznym Przedszkolu z siedzibą w Warszawie. Poza sprawowaniem funkcji dyrektorów przez Wnioskodawcę i jego żonę spółka jawna zatrudnia jeszcze w Niepublicznych Przedszkolach osobę trzecią niebędącą wspólnikiem na umowę cywilnoprawną, na stanowisku osoby odpowiadającej za sprawy pedagogiczno-oświatowe. Każdy ze wspólników spółki jawnej ma udokumentowane długoletnie doświadczenie we współpracy przy zarządzaniu placówkami o charakterze przedszkolnym, niepubliczne przedszkole prowadzone jest przez Wnioskodawcę i jego żonę już kilkanaście lat, a działalność z roku na rok rozszerza się.
2015
24
cze

Istota:
Prawo podatkowe dotyczące zasad ewidencji i identyfikacji podatkowej (NIP).
Fragment:
Wnioskodawca jest organem prowadzącym przedszkole niepubliczne, przedszkole nie posiada wyodrębnionego majątku, adres przedszkola jest taki sam jak adres prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, przedszkole nie ma własnego numeru NIP, przy czym przedszkole ma własną strukturę organizacyjną albowiem prowadzi je dyrektor (Zainteresowany nie jest dyrektorem tylko organem prowadzącym). W ostatnim okresie prawidłowość rozliczeń dotacji otrzymanych z urzędu gminy na działalność przedszkola była skontrolowana przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Z wykonujący kontrolę dla Urzędu Gminy w Z. Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości rozliczeń finansowych, tylko w zaleceniach pokontrolnych zalecili sposób dokumentowania działalności przedszkola, tj. zobowiązali do tego aby faktury zakupowe dla przedszkola były wystawiane na przedszkole a nie na Wnioskodawcę jako osobę fizyczną prowadzącą działalność. Zdaniem kontrolujących, faktury kosztowe (zakupowe) winny być wystawiane na niepubliczne przedszkole a nie na osobę fizyczną. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Na kogo mają być wystawiane faktury kosztowe (zakupowe) dla przedszkola, czy na Wnioskodawcę jako osobę fizyczną prowadzącą działalność czy też na przedszkole niepubliczne, a co za tym idzie czy przedszkole ma mieć osobny numer NIP oraz czy Wnioskodawca jako podatnik może posiadać dwa numeny NIP...
2015
21
maj

Istota:
Czy wynagrodzenie Wnioskodawczyni (osoby fizycznej) - organu prowadzącego (osoby prowadzącej) niepubliczne przedszkole, z tytułu pełnienia w nim również funkcji dyrektora przedszkola, finansowane z dotacji otrzymywanej od jednostki samorządu terytorialnego (dotacje w rozumieniu art. 90 ust. 3d pkt 1 ustawy o systemie oświaty) jest opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) przedszkole poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola publicznego, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkola publicznego. Jak stanowi art. 90 ust. 3d ww. ustawy, dotacje, o których mowa w ust. 1a-3b, są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na: 1. pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie (...)
2015
13
maj

Istota:
Brak obowiązku nadania numerów NIP dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez Wnioskodawcę
Fragment:
Ponadto, odpowiadając na pytanie nr 4 zawarte w wezwaniu tut. organu, cyt.: „ Kto podejmuje decyzje dotyczące działalności ww. przedszkoli (z wyłączeniem kwestii pedagogicznych) tj. np. decyduje o zatrudnieniu i zwolnieniu pracowników, podpisuje (kto jest stroną) umowy cywilnoprawne (np. dotyczące najmu pomieszczeń, dostawy energii elektrycznej, wody), kto reprezentuje przedszkola na zewnątrz i kto ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za działalność tych przedszkoli... ” Wnioskodawca sam wskazał, że zgodnie z § 3 ust. 1 Statutu Przedszkola G. decyzje dotyczące działalności przedszkola objęte zakresem pytania 4 podejmuje dyrektor zarządzający - tj. Wnioskodawca. Analogiczna sytuacja odnosi się do przedszkola H. Tak więc brak jest całkowitej samodzielności jednostek oświatowych (przedszkoli), dla których Wnioskodawca jest organem prowadzącym. Wszelkie istotne decyzje dotyczące działalności ww. przedszkoli podejmuje Wnioskodawca. Wnioskodawca podał w treści wniosku, że umowy o pracę jak również umowy cywilnoprawne zawierane są pomiędzy konkretną placówką przedszkola a danym pracownikiem, tak więc w zależności od placówki - pracodawcą jest Przedszkole H. bądź Niepubliczne Przedszkole G. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że jako dyrektor zarządzający wyłącznie reprezentuje daną placówkę - nie jest on pracodawcą. Należy jednak zauważyć, że z opisu sprawy wynika, że decyzje dotyczące działalności przedszkoli objęte zakresem pytania 4 a więc również decyzje dotyczące zatrudnienia i zwolnienia pracowników, podejmuje Wnioskodawca.
2015
24
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Przedszkole
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.