Przedszkole | Interpretacje podatkowe

Przedszkole | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedszkole. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu
Fragment:
Od września 2017 r. stołówka szkolna będzie zapewniać wyżywienie wychowankom przedszkola. Za wyżywienie wychowanków przedszkole będzie obciążane notą przez stołówkę szkolną. W przedszkolu zbierana będzie opłata za wyżywienie od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Przepis art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że w celu wykonywania zadań własnych gmina może tworzyć jednostki organizacyjne. Zespół Szkół w ... oraz Przedszkole Samorządowe w ... są samorządowymi jednostkami budżetowymi utworzonymi zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Zespół Szkół w ... oraz Przedszkole Samorządowe w ... realizują zadania własne Gminy ... w zakresie edukacji publicznej. Zespół Szkół w ... oraz Przedszkole Samorządowe w ... w ramach całokształtu prowadzonej przez siebie działalności wykonują określone czynności. W przypadku Zespołu Szkół jest to wyżywienie uczniów szkoły oraz od września 2017 roku wychowanków przedszkola. W przypadku Przedszkola Samorządowego w ... jest to pobór opłat za pobyt w przedszkolu i wyżywienie. Usługa zapewnienia wyżywienia na rzecz wychowanków przedszkola, a w szczególności w zakresie ustalenia odpłatności za nią, jest świadczona na zasadach określonych w art. 67a ustawy o systemie oświaty.
2017
14
cze

Istota:
W zakresie braku opodatkowania zwrotu kosztów dotacji dla przedszkoli i ich dokumentacji notą obciążeniową
Fragment:
Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków, o których mowa w ust. 1b, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji (art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty). Jeżeli do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w ust. 2b, uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli, o których mowa w ust. 2b, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, przewidzianej na ucznia na dany rok budżetowy (art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty).
2017
11
maj

Istota:
Usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki przedszkolne na rzecz dzieci i młodzieży, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT.
Fragment:
W związku z powyższym, na terenie Miasta działają w formie samorządowych jednostek budżetowych – m.in. publiczne przedszkola nr 1, 2, 3 (dalej jako: Przedszkola) poprzez które Miasto realizuje zadania własne w zakresie edukacji publicznej. Wyżej wymienione jednostki budżetowe w ramach całokształtu prowadzonej przez siebie działalności realizują określone czynności. W związku z nimi Przedszkola pobierają m.in. opłaty za pobyt (powyżej określonego limitu godzin) oraz opłaty za wyżywienie uczniów. Wskazane opłaty określone zostały na podstawie uchwał Rady Miasta. Odnośnie opłaty pobieranej z tytułu zapewnienia dzieciom wyżywienia w Przedszkolach, Miasto zaznacza, że pokrywa ona jedynie koszty wytworzenia posiłków (tzw. "wkład do kotła"). Opłaty te nie służą finansowaniu wynagrodzeń pracowników przygotowujących wyżywienie przedszkolne oraz pokrywaniu kosztów utrzymania stołówki, co w szczególności oznacza, że Przedszkola nie mogą swobodnie dysponować tymi środkami pieniężnymi i przeznaczyć je na dowolny cel. Należności za świadczone ww. usługi regulowane są na rachunek Przedszkoli. Opłaty pobrane przez Przedszkola za świadczone usługi odprowadzane są do budżetu Miasta, z którego to Przedszkola otrzymują również środki na wydatki. Przedszkola do 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, jednakże od dnia 1 stycznia 2017 r, na skutek centralizacji podatkowej w podatku VAT jest częścią składową jednego, scentralizowanego podatnika, jakim jest Miasto.
2017
10
maj

Istota:
Usługi wyżywienia dzieci w przedszkolach jako usługi mieszczące się w zakresie opieki nad dziećmi polegające na ich żywieniu, za które pobierane są opłaty stanowiące dochód Miasta korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT. Należy bowiem wskazać, że powołane wyżej przepisy o systemie oświaty wyraźnie wskazują na możliwość prowadzenia przez przedszkola stołówek. Celem ich prowadzenia nie jest jednak świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji przez placówki funkcji opiekuńczej. Funkcjonowanie stołówek służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju dzieci, do których jednostki te są między innymi powołane. Zatem usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki przedszkolne na rzecz dzieci i młodzieży, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT.
Fragment:
Jednocześnie zgodnie z § 3 ust. 2 „ W przypadku dokonania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ogłoszenia, o którym mowa w art. 14 ust. 5e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, opłatę wymienioną w ust. 1 pobiera się w maksymalnej wysokości określonej w tym ogłoszeniu. ” Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie, jest uiszczana na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Miastem reprezentowanym przez dyrektora przedszkola a rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w wymiarze przekraczającym 5 godzin dziennie podlega zwrotowi za każdą niewykorzystaną godzinę podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, ponadto, rodzice (opiekunowie) ponoszą opłaty z tytułu korzystania przez dzieci z wyżywienia (trzy posiłki - śniadanie, obiad i podwieczorek). Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie art. 67a (w związku z art. 14 ust. 6) Ustawy o systemie oświaty. W związku z tym wysokość opłaty za wyżywienie została ustalona w zarządzeniach wydanych przez dyrektorów przedszkoli publicznych działających na terenie Miasta. Opłata za wyżywienie jest również przedmiotem umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Miastem reprezentowanym przez dyrektorów przedszkoli a rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka. Zgodnie z art. 67a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty do opłaty wnoszonej za korzystanie z posiłków nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki, zatem obejmuje ona jedynie koszt surowców użytych do przygotowania posiłków (tzw. wsad do kotła).
2017
10
maj

Istota:
W zakresie wyłączenia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT opłat za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu oraz usług związanych z wydawaniem posiłków w stołówce szkolnej dla uczniów i nauczycieli oraz opodatkowania podatkiem od towarów i usług według stawki podatku 8% wydawania posiłków w stołówce szkolnej na rzecz pracowników administracji (niepedagogicznych)
Fragment:
Opłaty za przedszkole oraz wyżywienie w przedszkolu pobierane są przez Publiczne Przedszkole, które jest odrębną jednostką budżetową. Opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej pobierane są przez Zespół Szkół. Wysokość opłaty za przedszkole oraz sposób jej pobierania została określona w uchwale Rady Gminy z 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę. Wysokość opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej została określona w uchwale Rady Gminy z 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej w Zespole Szkół prowadzonym przez Gminę. Uchwała ta wskazuje również kto może korzystać z posiłków w stołówce szkolnej. Obydwie uchwały stanowią akt prawa miejscowego. Zasady korzystania z usług edukacyjnych świadczonych w Zespole Szkół oraz w Publicznym Przedszkolu określają statuty tych jednostek nadane przez Radę Gminy. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą następujących kwestii: Czy opłaty za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu są wyłączone z podatku od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, Czy usługi związane z wydawaniem obiadów w stołówce szkolnej dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół korzystają z wyłączenia z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 6 tej ustawy, Czy opłaty za posiłki wydawane dla pracowników niepedagogicznych szkoły korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.
2017
10
maj

Istota:
Czy pobieranie przez miasto czesnego za nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
Fragment:
Przyjęcia dzieci do przedszkoli samorządowych (rekrutacja) prowadzone są zgodnie zasadą powszechnej dostępności oraz z wymogami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty – Rozdział 2a. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola składają drogą elektroniczną kartę rekrutacyjną na podstawie której przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne. Po pozytywnej klasyfikacji rodzice podpisują „ Umowę o świadczenie usług przez Przedszkole Samorządowe ”. Zgodnie z art. 14 ust. 5 u.s.o., opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy, z uwzględnieniem art. 6 ust 1 pkt 2. Wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu ustalana jest przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym zgodnie z art. 67a u.s.o. Reasumując, w przedszkolach samorządowych Gminy pobierane są następujące odpłaty: za wychowanie/edukację (czesne) ponad ustalony 5-godzinny bezpłatny limit, za wyżywienie (wychowanków). Rada Miasta uchwałami ustaliła wysokość opłat za pobyt i nauczanie dziecka w przedszkolu oraz za wyżywienie. Wskazać należy, co istotne w niniejszej sprawie, że pobyt i nauczanie dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie – jak wskazał sam Wnioskodawca – są czynnościami odpłatnymi, a wysokość opłat jest określana na podstawie uchwał Rady Miasta.
2017
23
lut

Istota:
Opodatkowanie świadczonych przez Wnioskodawcę usług
Fragment:
W myśl art. 3 pkt 1 ww. ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole. Na podstawie art. 5 ust. 1 cyt. ustawy, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. W myśl zaś ust. 2 powołanego artykułu, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez: jednostkę samorządu terytorialnego; inną osobę prawną; osobę fizyczną. Przepis art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty stanowi, iż przedszkolem publicznym jest przedszkole, które: realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego: zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie; przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy o systemie oświaty niepubliczne przedszkole: realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego; zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych; przepisy ust. 6 i art. 7 ust. 1ba stosuje się odpowiednio.
2017
9
lut

Istota:
Czy wynagrodzenie (zarobek) właściciela niepublicznego przedszkola – za pełnienie funkcji dyrektora i nauczyciela przedszkola zgodnie ze statutem placówki – sfinansowane z dotacji podmiotowej z Urzędu Miasta jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 8 lipca 2016 roku został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od opodatkowania wynagrodzenia właściciela niepublicznego przedszkola za pełnienie funkcji dyrektora i nauczyciela. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest właścicielem niepublicznego przedszkola, które prowadzi na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta X oraz na podstawie statutu Niepublicznego Przedszkola X. W tym przedszkolu pełni jednocześnie osobiście funkcje dyrektora i nauczyciela, za co przysługuje Mu wynagrodzenie. Wnioskodawca jako dyrektor wykonuje prace określone w statucie przedszkola, tj.: opracowuje dokumentację programowo – organizacyjną, administracyjną, reprezentuje przedszkole na zewnątrz, podpisuje wszystkie dokumenty sprawozdawcze, rozliczeniowe, umowy, prowadzi dokumentację zatrudnienia i doskonalenia nauczycieli, zatwierdza programy i plany pracy, prowadzi nadzór pedagogiczny, opracowuje zakresy obowiązków pracowników, zatrudnia bądź rozwiązuje stosunek pracy, analizuje wynik pracy nauczyciela, prowadzi analizę finansową przedszkola, wydatkuje i rozlicza dotacje, prowadzi dokumentację rozwoju i kształcenia dzieci. Wnioskodawca jako nauczyciel każdego dnia prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, dydaktyczne z dziećmi w godzinach od 7:00 do 15:00.
2017
2
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, ?e Wnioskodawca ma zamiar uzyskaa wpis do ewidencji jednostek oowiatowych i staa sie osob1 prowadz1c1 przedszkole niepubliczne. Ponadto Zainteresowany wskaza3, ?e przys3ugiwaa mu bedzie dotacja oowiatowa. Dotacja ta bedzie w czeoci przeznaczona na pe3nion1 przez Wnioskodawce w tym przedszkolu funkcje dyrektora przedszkola, jako wynagrodzenie. W zwi1zku z tym, maj1c na uwadze treoa art. 21 ust. 1 pkt 129 w zw. z art. 21 ust. 36 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazaa nale?y, ?e w stanie prawnym od 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie Wnioskodawcy pobierane z racji pe3nienia funkcji dyrektora niepublicznego przedszkola finansowane z dotacji samorz1du terytorialnego bedzie podlega3o opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem b3edne jest twierdzenie Wnioskodawcy, ?e wynagrodzenie dyrektora przedszkola bed1cego jednoczeonie organem prowadz1cym dla tego przedszkola, bedzie nadal wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych po 1 stycznia 2017 r. Bior1c pod uwage powy?sze, orodki finansowe pochodz1ce z dotacji i przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzenia w3aociciela niepublicznego przedszkola pe3ni1cego funkcje dyrektora, co do zasady stanowi1 przychód ze Yród3a wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej dzia3alnooci gospodarczej.
2017
15
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dotacji na prowadzenie przedszkola niepublicznego.
Fragment:
Treoa art. 90 ust. 1 tej ustawy stanowi, ?e niepubliczne przedszkola, w tym specjalne, szko3y podstawowe i gimnazja, w tym z oddzia3ami integracyjnymi, z wyj1tkiem szkó3 podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych oraz szkó3 podstawowych artystycznych, otrzymuj1 dotacje z bud?etu gminy. Zatem dotacje przyznane przedszkolom niepublicznym z Urzedu Miasta jako dotacje podmiotowe pochodz1ce od jednostek samorz1du terytorialnego – na podstawie art. 90 ustawy o systemie oowiaty, przeznaczone na dzia3alnooa oowiatow1, s1 dotacjami w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Wobec powy?szego nale?y uznaa, ?e dotacja otrzymywana z bud?etu jednostki samorz1du terytorialnego (UM) na dofinansowanie dzia3alnooci przedszkola niepublicznego prowadzonego przez osobe fizyczn1 w roku 2017, z której – jak wskaza3 Wnioskodawca − nie bedzie pokrywane wynagrodzenie osoby prowadz1cej przedszkole, bedzie objeta zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powy?szego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dotacji jest prawid3owe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.
2017
15
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Przedszkole
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.