Przedszkole | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedszkole. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
paź

Istota:

Nieuznania Gminy za podatnika VAT z tytułu świadczeń dotyczących pobytu dzieci w przedszkolach oraz wyżywienia dzieci w przedszkolach

Fragment:

W myśl art. 13 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, przedszkolem publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 32 ust. 2, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym jednak niż czas określony w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 11 (art. 13 ust. 2 powyższej ustawy). Wobec art. 13 ust. 3 tej ustawy, w przypadku publicznych przedszkoli i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez osobę prowadzącą, zgodnie z ust. 1 pkt 2 i ust. 2, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony, zgodnie z ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przez radę gminy dla publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę. Według art. 102 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, statut przedszkola zawiera w szczególności, nazwę i rodzaj przedszkola oraz jego siedzibę. Zgodnie (...)

2018
3
paź

Istota:

Opodatkowanie świadczeń związanych z pobytem dzieci w przedszkolu ponad ustalony limit godzin oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu.

Fragment:

Jednostką powołaną przez Gminę do realizacji jej zadań własnych w ww. zakresie, realizującą zadania w obszarze edukacji przedszkolnej, jest Przedszkole Miejskie. Z dniem 1 stycznia 2017 r. doszło do scentralizowania rozliczeń Gminy oraz jej jednostek budżetowych, w związku z czym Przedszkole nie jest odrębnie od Gminy zarejestrowanym podatnikiem VAT. Przedszkole, poza zapewnieniem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi w określonym limitem czasie (tj. 5 godzin dziennie), dokonuje innych, związanych ściśle z ww. czynnościami świadczeń, za które pobierane są opłaty. Do świadczeń tych należą: pobyt dzieci w Przedszkolu (korzystanie z wychowania przedszkolnego) ponad ustalony limit godzin oraz wyżywienie dzieci w Przedszkolu (w tym również dzieci z Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w X  pokrywane przez powiat Y) Ustalenie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje w drodze uchwały Rady Gminy, natomiast do ustalania opłat za korzystanie z wyżywienia, wysokość tych opłat ustala dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Gminą. Do dnia 1 stycznia 2018 r., pobierane przez Gminę (za pośrednictwem Przedszkola) opłaty z tytułu wykonywania Świadczeń Gmina traktowała jako należności o charakterze cywilnoprawnym - dyrektor Przedszkola zawierał (w imieniu i na rzecz Gminy) umowy cywilnoprawne z opiekunami, określające wysokość i zasady wnoszenia wskazanych opłat.

2018
29
wrz

Istota:

Niepodlegania opodatkowaniu odpłatnych usług w zakresie ponadpięciogodzinnego pobytu oraz wyżywienia dzieci w przedszkolu

Fragment:

Stosownie do art. 4 pkt 1 ww. ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. Według art. 8 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 4-13, może być zakładana i prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkoli integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 32 ust. 2, szkół podstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin (art. 8 ust. 15 ustawy Prawo oświatowe). W myśl art. 13 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, przedszkolem publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Z kolei w myśl art. 108 ww. ustawy, przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z: pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki; placu zabaw; pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni; posiłków.

2018
28
wrz

Istota:

 • podlegania opodatkowaniu wykonywanych przez Gminę usług wychowania przedszkolnego w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Szkoły
 • podlegania opodatkowaniu wyżywienia dzieci w Przedszkolu za które pobierane są opłaty w wysokości tzw. wkładu do kotła oraz wyżywienia w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Szkoły
 • zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT wyżywienia dzieci w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Szkoły.
 • Fragment:

  Przy tym – co również należy podkreślić – istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonywanymi płatnościami a usługami świadczonymi przez Przedszkola oraz Szkoły prowadzące oddziały przedszkolne podlegające Gminie. Beneficjentem świadczonych przez Wnioskodawcę usług za odpłatnością są rodzice lub opiekunowie prawni dzieci. Zatem, zapewniając wychowanie w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez szkoły oraz wyżywienie w przedszkolu w wysokości tzw. wkładu do kotła oraz wyżywienie w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez szkoły na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca występuje jako podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy realizujący odpłatne świadczenie usług. Wobec powyższego usługi w zakresie wychowania w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez szkoły oraz w zakresie wyżywienia w przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez szkoły podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie podlegania opodatkowaniu wykonywanych przez Gminę usług wychowania przedszkolnego w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Szkoły oraz podlegania opodatkowaniu wyżywienia w Przedszkolu za które pobierane są opłaty w wysokości tzw. wkładu do kotła oraz wyżywienia w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Szkoły należało uznać za prawidłowe.

  2018
  28
  wrz

  Istota:

  Treść wystawianej faktury otrzymywanej przez podmiot prowadzący przedszkola i żłobki dla skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

  Fragment:

  Organu Spółka na pytanie: Jakie czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wykonuje Spółka (wymienić), wskazała: Spółka wykonuje czynności opodatkowane takie jak wynajem nieruchomości, sprzedaż nieruchomości oraz doradztwo przy zakupie nieruchomości; na pytanie: Jakich towarów i usług (wymienić) dotyczą wystawiane faktury dotyczące przedszkoli i żłobków, które otrzymuje Spółka, wskazała: Faktury otrzymywane przez Spółkę dotyczące przedszkoli i żłobków dotyczą nabycia usług księgowych, najmu nieruchomości, dostarczania mediów (gaz, prąd, woda). Ponadto Spółka otrzymuje faktury dotyczące zakupu nieruchomości oraz robót budowlanych tych nieruchomości, które następnie są przedmiotem sprzedaży podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług; na pytanie: Czy wydatki dotyczące towarów i usług, dokumentowane fakturami, o których mowa w pytaniu, są związane wyłącznie ze świadczeniem usług w zakresie prowadzenia przedszkoli i żłobków i czy usługi te (prowadzenia przedszkoli i żłobków) są usługami korzystającymi ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, wskazała: Faktury otrzymywane przez Spółkę częściowo związane są z działalnością związaną z prowadzeniem przedszkoli i żłobków oraz częściowo z działalnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: W jaki sposób powinny być wystawiane faktury za towary i usługi dotyczące przedszkoli i żłobków, tj. jakie (...)

  2018
  21
  wrz

  Istota:

  Brak opodatkowania świadczeń związanych z pobytem i nauczaniem dzieci w przedszkolach ponad ustalony limit i wyżywienia dzieci w przedszkolach oraz braku uznania Wnioskodawcy za podatnika z tytułu wykonywanych czynności

  Fragment:

  W strukturze organizacyjnej Miasta działają powołane przez Wnioskodawcę jednostki oświatowe: Przedszkole Miejskie Nr 2; Przedszkole Miejskie Nr 3; Przedszkole Miejskie Nr 4; Przedszkole Miejskie Nr 5; Przedszkole Miejskie Nr 6; Przedszkole Miejskie Nr 8; Przedszkole Miejskie Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi; Przedszkole Miejskie Nr 12; Przedszkole Miejskie Nr 13; Przedszkole Miejskie Nr 14; Przedszkole Miejskie Nr 15; Przedszkole Miejskie Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi; dalej: łącznie jako: Przedszkola. Jednostki te zostały powołane do realizacji zadań własnych Miasta z zakresu edukacji publicznej zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym. Jednocześnie, w świetle ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454 ze zm.), z dniem 1 stycznia 2017 r. doszło do scentralizowania rozliczeń Miasta oraz jego jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, w związku z czym Przedszkola nie są odrębnie od Miasta zarejestrowanymi podatnikami VAT.

  2018
  21
  wrz

  Istota:

  Określenie, czy czynności polegające na opiece nad dziećmi w przedszkolu ponad 5 godzinny limit oraz wyżywieniu dzieci w przedszkolu, a także wyżywieniu pracowników pedagogicznych przedszkola stanowią czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT

  Fragment:

  Wskazać należy, co istotne w niniejszej sprawie, że usługi opieki nad dziećmi w przedszkolu ponad 5 godzinny limit, wyżywienie dzieci oraz pracowników pedagogicznych w przedszkolach są odpłatne – Gmina pobiera za nie opłaty. Przy tym – co również należy podkreślić – istnieje bezpośredni związek pomiędzy dokonaną płatnością a świadczoną przez Gminę za pośrednictwem przedszkola usługą. Zatem Gmina będzie wykonywać czynności wskazane w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. Uwzględniając treść przywołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że nie można zgodzić się ze stanowiskiem Gminy, że opłaty dotyczące opieki nad dziećmi w przedszkolu ponad 5 godzinny limit oraz wyżywienia dzieci w przedszkolu, a także opłaty dotyczące wyżywienia pracowników pedagogicznych przedszkola stanowią wynagrodzenie za czynności niepodlegające opodatkowaniu VAT. Należy bowiem zauważyć, że czynności te wykonywane są przez Gminę (za pośrednictwem przedszkola) na rzecz konkretnego beneficjenta – dziecka (jego rodzica) lub pracownika, za odpłatnością. W każdym z tych przypadków świadczenie ww. usług odbywa się pomiędzy placówką oświatową, a dziećmi w przedszkolu (ich rodzicami) lub pracownikami przedszkola. Zatem, Wnioskodawca zobowiązuje się wykonać określone czynności na rzecz konkretnej osoby, za które to czynności dokonuje się opłaty w określonej wysokości.

  2018
  14
  wrz

  Istota:

  Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn.: ,,Budowa budynku przedszkola o czterech oddziałach wraz z infrastrukturą techniczną (...)”.

  Fragment:

  UZASADNIENIE W dniu 6 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji pn.: „ Budowa budynku przedszkola o czterech oddziałach wraz z infrastrukturą techniczną (...) ”. Wniosek uzupełniono w dniu 29 sierpnia 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina zamierza przystąpić do realizacji inwestycji pn.: „ Budowa budynku przedszkola o czterech oddziałach wraz z infrastrukturą techniczną (...) ”. Pomieszczenia przedszkola zlokalizowane będą na parterze oraz piętrze budynku. W budynku zaprojektowano 4 sale zajęć dla 4 grup przedszkolnych z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, schowkami oraz wspólnymi tarasami. W budynku przewiduje się funkcjonowanie 4 oddziałów dla 60 dzieci, w tym: 2 oddziały przedszkolne po 20 dzieci każdy, w wieku 3-4 lata; 2 oddziały przedszkolne po 10 dzieci każdy, w wieku 3-4 lata. Zakłada się dzienny pobyt dzieci powyżej 5 godzin. W budynku, który powstanie w ramach planowanej inwestycji będzie prowadzona tylko edukacja przedszkolna. Założenia przyjęte do inwestycji nie przewidują możliwości odpłatnego udostępniania pomieszczeń w budynku przedszkola. Przedszkole będzie pobierało odpłatność za wyżywienie dla dzieci przedszkolnych, a zasady odpłatności i wysokość stawki żywieniowej będzie ustalał dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, oraz opłatę za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej powyżej pięciu godzin bezpłatnych w wysokości jeden złotych za każdą godzinę.

  2018
  20
  sie

  Istota:

  Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności opieki nad dziećmi w przedszkolach ponad ustalony limit godzin oraz wyżywienia dzieci w przedszkolach.

  Fragment:

  Do jednostek powołanych przez Gminę do realizacji jej zadań własnych w ww. zakresie, realizujących zadania w obszarze edukacji przedszkolnej, należą: Przedszkole Publiczne A; Przedszkole Publiczne B; Przedszkole Publiczne C; Przedszkole Publiczne D; Zespół Szkolno-Przedszkolny A; Zespół Szkolno-Przedszkolny B; Zespół Szkolno-Przedszkolny C; Przedszkole Publiczne E. Dalej łącznie jako: Przedszkola. Jednocześnie, w świetle ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454, ze zm.), z dniem 1 stycznia 2017 r. doszło do scentralizowania rozliczeń Gminy oraz jej jednostek budżetowych, w związku z czym Przedszkola nie są odrębnie od Gminy zarejestrowanymi podatnikami VAT. Przedszkola, poza zapewnieniem bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi w określonym limitem czasie (tj. 5 godzin dziennie), dokonują innych, związanych ściśle z ww. czynnościami świadczeń, za które pobierane są opłaty. Do świadczeń tych należą: pobyt dzieci w Przedszkolach (korzystanie z wychowania przedszkolnego) ponad ustalony limit godzin oraz wyżywienie dzieci w Przedszkolach, dalej łącznie jako: Świadczenia.

  2018
  10
  sie

  Istota:

  Opodatkowanie usług opieki nad dziećmi w przedszkolu ponad 5 godzinny limit oraz wyżywienia w przedszkolu, a także usług dotyczących wyżywienia pracowników pedagogicznych przedszkola (nauczycieli).

  Fragment:

  Gmina na podstawie ww. przepisów pobiera opłaty dotyczące opieki nad dziećmi w przedszkolu ponad 5 godzinny limit oraz wyżywienia w przedszkolu, a także opłaty dotyczące wyżywienia pracowników pedagogicznych przedszkola (nauczycieli). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy pobierane przez Gminę od dnia 1 stycznia 2018 r. (tj. od dnia wejścia w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) opłaty dotyczące opieki nad dziećmi w przedszkolu ponad 5 godzinny limit oraz wyżywienia w przedszkolu, a także opłaty dotyczące wyżywienia pracowników pedagogicznych przedszkola (nauczycieli), stanowiące w myśl art. 52 ust. 15 o finansowaniu zadań oświatowych niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, podlegają opodatkowaniu VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, pobierane przez niego od dnia 1 stycznia 2018 r. (tj. od dnia wejścia w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) opłaty dotyczące opieki nad dziećmi w przedszkolu ponad 5 godzinny limit oraz wyżywienia w przedszkolu, a także opłaty dotyczące wyżywienia pracowników pedagogicznych przedszkola (nauczycieli), stanowiące w myśl art. 52 ust. 15 o finansowaniu zadań oświatowych niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, nie podlegają opodatkowaniu VAT.