IPPP3/443-1116/14-2/JŻ | Interpretacja indywidualna

Rejestracja przedstawicielstwa podmiotu zagranicznego, jako odrębnego podatnika w zakresie podatku od towarów i usług
IPPP3/443-1116/14-2/JŻinterpretacja indywidualna
  1. podatnik podatku od towarów i usług
  2. podmiot zagraniczny
  3. przedstawicielstwa
  4. rejestracja
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rejestracji przedstawicielstwa podmiotu zagranicznego, jako odrębnego podatnika w zakresie podatku od towarów i usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rejestracji przedstawicielstwa podmiotu zagranicznego, jako odrębnego podatnika w zakresie podatku od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka z siedzibą w Wiedniu jest spółką prawa austriackiego. Głównym przedmiotem działalności austriackiej spółki jest sprzedaż produktów leczniczych. W związku z zamiarem rozszerzenia działalności na polskim rynku, Wnioskodawca otworzył przedstawicielstwo w naszym kraju. Ww. przedstawicielstwo zostało zarejestrowane w rejestrze przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonym przez Ministra Gospodarki w dniu 23 maja 2014 roku pod numerem 373/R. Zgodnie z przepisem artykułu 94 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm., dalej: „usdg”), zakres działania przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego obejmuje jedynie działalność w zakresie promocji i reklamy tegoż przedsiębiorcy zagranicznego. Ww. przedstawicielstwo w Polsce nie stanowi zakładu zagranicznego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 lit. e) umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Wiedniu 13 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2005 r., Nr 224, poz. 1921; dalej: „Umowa”), z uwagi na fakt, iż służy wyłącznie prowadzeniu przez Wnioskodawcę działalności o charakterze przygotowawczym lub pomocniczym. Wnioskodawca dnia 10 czerwca 2013 roku uzyskał numer NIP jako pracodawca zagraniczny w celu rejestracji, jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne, wymagany przez przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego zarejestrowane w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez Ministra Gospodarki jest obowiązane do rejestracji i uzyskania nr NIP, jako odrębny podatnik w zakresie podatku od towarów i usług (VAT)...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisko, że przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego zarejestrowane w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez Ministra Gospodarki nie jest zobligowane do rejestracji i uzyskania nr NIP, jako odrębny podatnik w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), jak również nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) w Polsce oraz nie jest zobowiązane do składania zeznań podatkowych dla podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) oraz sprawozdań finansowych w zakresie działalności prowadzonej na terytorium Polski.

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą ogólną, zawartą w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tj. Dz.U. Nr 177, poz. 1054 ze zm., zwaną dalej: „ustawą o VAT”), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Jak stanowi ust. 2 cytowanego artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podatnikami podatku od towarów i usług są zatem podmioty wykonujące działalność gospodarczą. Wskazać należy, iż tak ukształtowany zakres podmiotowy opodatkowania odnosi się do podmiotów, które cechuje samodzielność wynikająca z odrębności prawnej, ekonomicznej i organizacyjnej. Podobnie zaznaczyć należy, iż podatnikami podatku od towarów i usług są jedynie przedsiębiorcy działający bez stosunku podporządkowania tj. w warunkach niepewności, na własny rachunek i ryzyko.

Przedstawiciel wnioskodawcy jest zarejestrowanym na podstawie art. 93 usdg przedstawicielstwem przedsiębiorstwa zagranicznego - spółki austriackiej z siedzibą poza terytorium Polski. Zgodnie z art. 94 usdg, zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Przedstawicielstwo, jako takie nie może być podejmować jakiejkolwiek innej działalności noszącej znamiona samodzielności i autonomiczności (wszelkie decyzje są podejmowane bezpośrednio przez Wnioskodawca , wyłącznie zarząd Wnioskodawca jest upoważniony do zawierania ewentualnych umów z polskimi kontrahentami, przedstawicielstwo nie podejmuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jakichkolwiek innych działań poza promocją produktów oferowanych przez Wnioskodawca ). Działalność przedstawicielstwa sprowadza się jedynie do czynności pomocniczych dla Wnioskodawca .

W świetle powyższego należy uznać, iż brak jest podstaw prawnych do zarejestrowania przedstawicielstwa, jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług, przede wszystkim z uwagi na zakres czynności możliwych do wykonywania na terytorium kraju przez przedstawicielstwo osoby zagranicznej, a mianowicie wyłącznie działania w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Tego rodzaju czynności nie stanowią prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Podobnie o zbliżonym stanie faktycznym wypowiadają się organy podatkowe. W interpretacji indywidualnej z dnia 25 września 2006 roku Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził:

Mając powyższe przepisy na uwadze należy uznać, że działalność przedstawicielstwa, prowadzona wyłącznie w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego, nie jest działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec tego przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego nie jest również podmiotem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ww. ustawy, co oznacza, że nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Z powołanego art. 15 ust. 1 ww. ustawy wynika również, że dla uzyskania statusu podatnika podatku od towarów i usług istotne jest, aby podmiot prowadzący działalność gospodarczą, wykonywał ją samodzielnie tj. był wyodrębniony prawnie, ekonomicznie i organizacyjnie. Warunków tych nie spełnia przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Kwestie dotyczące funkcjonowania przedstawicielstwa podmiotu zagranicznego działającego w Polsce regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.).

W myśl art. 93 przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć przedstawicielstwo z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polski, zwane dalej „przedstawicielstwami”.

Przepis ten zawiera ogólne uprawnienie dla przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, do otwierania oraz prowadzenia w Polsce przedstawicielstw.

Art. 94 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.

Z kolei art. 95 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że przedstawicielstwo mogą utworzyć również osoby zagraniczne, powołane aktem właściwego organu kraju ich siedziby, do promocji gospodarki tego kraju, z tym że zakres działania takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tego kraju.

Ponadto w art. 96 ust. 1 ww. ustawy wprowadzono wymóg formalny, zgodnie z którym utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, zwanego dalej „rejestrem przedstawicielstw”, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Treść art. 94 oraz art. 95 ust. 1 powołanej ustawy daje odpowiedź, jaki rodzaj działalności jest zastrzeżony dla przedstawicielstw zagranicznych osób utworzonych w Polsce. Działalność takiego przedstawicielstwa może dotyczyć wyłącznie promocji i reklamy przedsiębiorcy zagranicznego lub reklamy i reprezentacji gospodarki kraju osoby zagranicznej, a zatem nie jest działalnością gospodarczą i wobec tego przedstawicielstwo nie może zostać uznane za przedsiębiorcę. Co do zasady, przedstawicielstwa nie są tworzone do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski przez zagranicznych przedsiębiorców w zakresie, w jakim ci przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą w państwie macierzystym. Tworzenie przedstawicielstw przez przedsiębiorców zagranicznych ma na celu zwrócenie uwagi klientów innego państwa na działalność gospodarczą przedsiębiorców zagranicznych. Taka promocja oraz reklama może jednak dotyczyć jedynie zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez macierzystego przedsiębiorcę. Natomiast w żadnym przypadku zakres działalności przedstawicielstwa nie może być szerszy niż reklama i promocja przedsiębiorcy zagranicznego, ponieważ gdyby przedstawicielstwo zamierzało prowadzić działalność wykraczającą poza te dziedziny, minister właściwy do spraw gospodarki ma obowiązek wydania decyzji administracyjnej odmawiającej wpisania go do rejestru przedstawicielstw.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że Wnioskodawca z siedzibą w Wiedniu jest spółką prawa austriackiego. Głównym przedmiotem działalności austriackiej spółki jest sprzedaż produktów leczniczych. W związku z zamiarem rozszerzenia działalności na polskim rynku, Wnioskodawca otworzył przedstawicielstwo w kraju. Przedstawicielstwo zostało zarejestrowane w rejestrze przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonym przez Ministra Gospodarki w dniu 23 maja 2014 roku . Zgodnie z przepisem artykułu 94 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r., zakres działania przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego obejmuje jedynie działalność w zakresie promocji i reklamy tegoż przedsiębiorcy zagranicznego.

Wszelkie decyzje są podejmowane bezpośrednio przez Wnioskodawca , wyłącznie zarząd Wnioskodawca jest upoważniony do zawierania ewentualnych umów z polskimi kontrahentami, przedstawicielstwo nie podejmuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jakichkolwiek innych działań poza promocją produktów oferowanych przez Wnioskodawca . Działalność przedstawicielstwa sprowadza się jedynie do czynności pomocniczych dla Wnioskodawca .

Z uwagi na wyżej przedstawione okoliczności sprawy, należy stwierdzić, że przedstawicielstwo przedsiebiorcy zagranicznego nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a tym samym nie jest podatnikiem VAT.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako „podatnika VAT czynnego” lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako „podatnika VAT zwolnionego” (art. 96 ust. 4 ustawy).

Z ww. przepisu wynika, że rejestracji jako podatnik VAT czynny podlegają jedynie podmioty, które są podatnikami podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy i wykonują czynności opodatkowane podatkiem VAT. Jak wskazano powyżej przedstawicielstwo podmiotu zagranicznego z tytułu wykonywania czynności opisanych we wniosku nie będzie podatnikiem VAT, tym samym też nie powinno podlegać rejestracji jako podatnik VAT czynny i uzyskać NIP.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w wyżej przedstawionym zakresie jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z poźn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.