Przedstawicielstwa osób zagranicznych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedstawicielstwa osób zagranicznych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy wystąpi dochód, w przypadku gdy koszty funfcjonowania przedstawicielstwa sa wyższe niż przychód uzyskany ze sprzedaży samochodu osobowego.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki, z dnia 25.05.2005r. (data wpływu do Urzędu 06.06.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: - uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przestawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego sprawy wynika, że Spółka jako przedstawicielstwo zagranicznej osoby prawnej, która w Polsce nie prowadzi działalności gospodarczej, pozyskuje klientów i gromadzi koszty. Spółka wykupiła z leasingu operacyjnego samochód. Auto zostało wniesione do ewidencji środków trwałych i amortyzowane. Po trzech miesiącach od dnia wykupu w/w samochodu Spółka dokona (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy Spółka jako przedstawicielstwo osoby zagranicznej w Polsce ma obowiązek składania miesięcznych deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku "X"Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Polsce, z dnia 8 marca 2005r. (data wpływu do Urzędu 14.03.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy Spółka jako przedstawicielstwo osoby zagranicznej w Polsce ma obowiązek składania miesięcznych deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przestawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że jest ona (...)

2011
1
mar

Istota:

Przedstawicielstwo pyta jak należy traktować odsetki z rachunku bankowego i przychody ze sprzedaży majątku, koszty poniesione przez przedstawicielstwo na terenie Polski np.: wynagrodzenia, diety, ZUS? Czy należy składać deklarację CIT – 2 oraz bilans roczny i deklarację CIT – 8?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 22.04.2005 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 02.05.2005 r.), uzupełnione w dniu 25.05.2005 r. postanawia uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż XXX GmbH jest Przedstawicielstwem w Polsce zagranicznej firmy z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec. Przedmiotem działalności macierzystej jednostki jest wytwarzanie i dystrybucja produktów chemicznych i farmaceutycznych wszelkiego rodzaju. Przedmiotem działalności Przedstawicielstwa jest promocja i reklama na terenie (...)

2011
1
lut

Istota:

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przedstawicielstwa niemieckiej spółki.

Fragment:

(...) Odpowiadając na pismo z dnia 11 sierpnia 2004 r. (data wpływu 11.08.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 15 września 2004 r., złożone w Łódzkim Urzędzie Skarbowym w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje: Zasady tworzenia i funkcjonowania na terytorium RP przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych regulują, obowiązujące od 21 sierpnia 2004 r., przepisy rozdziału 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807). Stosownie do postanowień art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808), do oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych utworzonych na podstawie (...)

2011
1
sty

Istota:

Dotyczy obowiązku składania oraz sposobu sporządzania przez przedstawicielstwa osób zagranicznych w Polsce deklaracji CIT-2 i zeznań CIT-8, o których mowa w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm.)

Fragment:

(...) wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacj a podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Izba Skarbowa w Krakowie, kierując się informacją Ministerstwa Finansów, otrzymaną w odpowiedzi na przedstawione przez Izbę wątpliwości w związku z treścią zapytania podatnika, działając na podstawie art. 14 b § 2 wymienionej powyżej ustawy stwierdza, co następuje: Zapytanie dotyczy obowiązku składania oraz sposobu sporządzania przez przedstawicielstwa osób zagranicznych w Polsce deklaracji CIT - 2 i zeznań CIT - 8, o których mowa w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm.). Zgodnie z treścią art. 43 ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium RP. W myśl art. 44 cyt. powyżej ustawy prawnie ograniczono (...)