Przedstawicielstwa osób zagranicznych | Interpretacje podatkowe

Przedstawicielstwa osób zagranicznych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedstawicielstwa osób zagranicznych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wystąpi dochód, w przypadku gdy koszty funfcjonowania przedstawicielstwa sa wyższe niż przychód uzyskany ze sprzedaży samochodu osobowego.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki, z dnia 25.05.2005r. (data wpływu do Urzędu 06.06.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: - uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przestawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego sprawy wynika, że Spółka jako przedstawicielstwo zagranicznej osoby prawnej, która w Polsce nie prowadzi działalności gospodarczej, pozyskuje klientów i gromadzi koszty. Spółka wykupiła z leasingu operacyjnego samochód. Auto zostało wniesione do ewidencji środków trwałych i amortyzowane. Po trzech miesiącach od dnia wykupu w/w samochodu Spółka dokona (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy Spółka jako przedstawicielstwo osoby zagranicznej w Polsce ma obowiązek składania miesięcznych deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 Nr 54, poz. 654 ze zm.).
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku "X"Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Polsce, z dnia 8 marca 2005r. (data wpływu do Urzędu 14.03.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy Spółka jako przedstawicielstwo osoby zagranicznej w Polsce ma obowiązek składania miesięcznych deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przestawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że jest ona (...)
2011
1
mar

Istota:
Przedstawicielstwo pyta jak należy traktować odsetki z rachunku bankowego i przychody ze sprzedaży majątku, koszty poniesione przez przedstawicielstwo na terenie Polski np.: wynagrodzenia, diety, ZUS? Czy należy składać deklarację CIT – 2 oraz bilans roczny i deklarację CIT – 8?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 22.04.2005 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 02.05.2005 r.), uzupełnione w dniu 25.05.2005 r. postanawia uznać stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż XXX GmbH jest Przedstawicielstwem w Polsce zagranicznej firmy z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec. Przedmiotem działalności macierzystej jednostki jest wytwarzanie i dystrybucja produktów chemicznych i farmaceutycznych wszelkiego rodzaju. Przedmiotem działalności Przedstawicielstwa jest promocja i reklama na terenie (...)
2011
1
mar

Istota:
Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przedstawicielstwa niemieckiej spółki.
Fragment:
(...) Odpowiadając na pismo z dnia 11 sierpnia 2004 r. (data wpływu 11.08.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 15 września 2004 r., złożone w Łódzkim Urzędzie Skarbowym w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje: Zasady tworzenia i funkcjonowania na terytorium RP przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych regulują, obowiązujące od 21 sierpnia 2004 r., przepisy rozdziału 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807). Stosownie do postanowień art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808), do oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych utworzonych na podstawie (...)
2011
1
lut

Istota:
Dotyczy obowiązku składania oraz sposobu sporządzania przez przedstawicielstwa osób zagranicznych w Polsce deklaracji CIT-2 i zeznań CIT-8, o których mowa w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm.)
Fragment:
(...) wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacj a podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Izba Skarbowa w Krakowie, kierując się informacją Ministerstwa Finansów, otrzymaną w odpowiedzi na przedstawione przez Izbę wątpliwości w związku z treścią zapytania podatnika, działając na podstawie art. 14 b § 2 wymienionej powyżej ustawy stwierdza, co następuje: Zapytanie dotyczy obowiązku składania oraz sposobu sporządzania przez przedstawicielstwa osób zagranicznych w Polsce deklaracji CIT - 2 i zeznań CIT - 8, o których mowa w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm.). Zgodnie z treścią art. 43 ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium RP. W myśl art. 44 cyt. powyżej ustawy prawnie ograniczono (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.