Przedstawicielstwa | Interpretacje podatkowe

Przedstawicielstwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedstawicielstwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie mo?liwooci zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Wnioskodawce na za3o?enie oraz funkcjonowanie przedstawicielstwa w Chinach
Fragment:
Z uwagi na lokalne uregulowania prawne, przedstawicielstwo nie mo?e podejmowaa innej dzia3alnooci ni? opisana, w szczególnooci nie mo?e prowadzia sprzeda?y. Dlatego te?, przedstawicielstwo nie jest umocowane do prowadzenia dzia3alnooci komercyjnej (sprzeda?y), a zawieraniem umów sprzeda?y oraz wystawianiem faktur dokumentuj1cych sprzeda? zajmuj1 sie wy31cznie pracownicy Spó3ki w Polsce. W rezultacie, przedstawicielstwo stanowi1c sta31 placówke prowadzi wy31cznie dzia3alnooa nieoperacyjn1 przedsiebiorstwa Wnioskodawcy, tj. tak1, któr1 nale?y postrzegaa jako dzia3alnooa o charakterze pomocniczym lub przygotowawczym wobec produkcji i sprzeda?y napojów (dzia3alnooci operacyjnej). W zwi1zku z utworzeniem przedstawicielstwa, Spó3ka ponios3a na terytorium Chin wydatki w postaci: koszty najmu biura, koszty rejestracji przedstawicielstwa, koszty wyposa?enia biurowego, koszty podró?y s3u?bowych pracowników Spó3ki zaanga?owanych w ustanowienie przedstawicielstwa oraz rozpoczecie jego dzia3alnooci, koszty lokalnego doradztwa prawnego i ksiegowego, koszty lokalnego doradztwa marketingowego, koszty us3ug obcych o podobnym charakterze. Jednoczeonie, celem prowadzenia dzia3alnooci przedstawicielstwa, Spó3ka ponios3a i ponosia (...)
2017
26
sty

Istota:
W zakresie sposobu wystawiania faktur za usługi wynajmu nieruchomości na rzecz przedstawicielstwa w Polsce przedsiębiorstwa zagranicznego.
Fragment:
Przepis ten zawiera ogólne uprawnienie dla przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, do otwierania oraz prowadzenia w Polsce przedstawicielstw. Art. 94 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Z kolei art. 95 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że przedstawicielstwo mogą utworzyć również osoby zagraniczne, powołane aktem właściwego organu kraju ich siedziby, do promocji gospodarki tego kraju, z tym że zakres działania takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tego kraju. Treść art. 94 oraz art. 95 ust. 1 powołanej ustawy daje odpowiedź, jaki rodzaj działalności jest zastrzeżony dla przedstawicielstw zagranicznych osób utworzonych w Polsce. Działalność takiego przedstawicielstwa może dotyczyć wyłącznie promocji i reklamy przedsiębiorcy zagranicznego lub reklamy i reprezentacji gospodarki kraju osoby zagranicznej, a zatem nie jest działalnością gospodarczą i wobec tego przedstawicielstwo nie może zostać uznane za przedsiębiorcę. Co do zasady, przedstawicielstwa nie są tworzone do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski przez zagranicznych przedsiębiorców w zakresie, w jakim ci przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą w państwie macierzystym.
2016
6
gru

Istota:
W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług przez Wnioskodawcę, z siedzibą działalności gospodarczej w Szwajcarii który funkcjonuje na terytorium kraju w postaci przedstawicielstwa.
Fragment:
Przepis ten zawiera ogólne uprawnienie dla przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, do otwierania oraz prowadzenia w Polsce przedstawicielstw. Art. 94 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Z kolei art. 95 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że przedstawicielstwo mogą utworzyć również osoby zagraniczne, powołane aktem właściwego organu kraju ich siedziby, do promocji gospodarki tego kraju, z tym że zakres działania takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tego kraju. Treść art. 94 oraz art. 95 ust. 1 powołanej ustawy daje odpowiedź, jaki rodzaj działalności jest zastrzeżony dla przedstawicielstw zagranicznych osób utworzonych w Polsce. Działalność takiego przedstawicielstwa może dotyczyć wyłącznie promocji i reklamy przedsiębiorcy zagranicznego lub reklamy i reprezentacji gospodarki kraju osoby zagranicznej, a zatem nie jest działalnością gospodarczą i wobec tego przedstawicielstwo nie może zostać uznane za przedsiębiorcę. Co do zasady, przedstawicielstwa nie są tworzone do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski przez zagranicznych przedsiębiorców w zakresie, w jakim ci przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą w państwie macierzystym.
2016
3
gru

Istota:
Sposób rozliczania faktur przez przedstawicielstwo w Polsce firmy zagranicznej oraz wskazywanie danych identyfikacyjnych na fakturach w związku z nabywaniem przez przedstawicielstwo towarów i usług
Fragment:
Przepis ten zawiera ogólne uprawnienie dla przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, do otwierania oraz prowadzenia w Polsce przedstawicielstw. Art. 94 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Z kolei art. 95 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że przedstawicielstwo mogą utworzyć również osoby zagraniczne, powołane aktem właściwego organu kraju ich siedziby, do promocji gospodarki tego kraju, z tym że zakres działania takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tego kraju. Treść art. 94 oraz art. 95 ust. 1 powołanej ustawy daje odpowiedź, jaki rodzaj działalności jest zastrzeżony dla przedstawicielstw zagranicznych osób utworzonych w Polsce. Działalność takiego przedstawicielstwa może dotyczyć wyłącznie promocji i reklamy przedsiębiorcy zagranicznego lub reklamy i reprezentacji gospodarki kraju osoby zagranicznej, a zatem nie jest działalnością gospodarczą i wobec tego przedstawicielstwo nie może zostać uznane za przedsiębiorcę. Co do zasady, przedstawicielstwa nie są tworzone do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski przez zagranicznych przedsiębiorców w zakresie, w jakim ci przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą w państwie macierzystym.
2016
28
lis

Istota:
Rejestracja przedstawicielstwa podmiotu zagranicznego, jako odrębnego podatnika w zakresie podatku od towarów i usług
Fragment:
Z kolei art. 95 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że przedstawicielstwo mogą utworzyć również osoby zagraniczne, powołane aktem właściwego organu kraju ich siedziby, do promocji gospodarki tego kraju, z tym że zakres działania takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tego kraju. Ponadto w art. 96 ust. 1 ww. ustawy wprowadzono wymóg formalny, zgodnie z którym utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, zwanego dalej „ rejestrem przedstawicielstw ”, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Treść art. 94 oraz art. 95 ust. 1 powołanej ustawy daje odpowiedź, jaki rodzaj działalności jest zastrzeżony dla przedstawicielstw zagranicznych osób utworzonych w Polsce. Działalność takiego przedstawicielstwa może dotyczyć wyłącznie promocji i reklamy przedsiębiorcy zagranicznego lub reklamy i reprezentacji gospodarki kraju osoby zagranicznej, a zatem nie jest działalnością gospodarczą i wobec tego przedstawicielstwo nie może zostać uznane za przedsiębiorcę. Co do zasady, przedstawicielstwa nie są tworzone do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski przez zagranicznych przedsiębiorców w zakresie, w jakim ci przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą w państwie macierzystym. Tworzenie przedstawicielstw przez przedsiębiorców zagranicznych ma na celu zwrócenie uwagi klientów innego państwa na działalność gospodarczą przedsiębiorców zagranicznych.
2015
17
maj

Istota:
Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 23% za usługi świadczone na rzecz przedstawicielstwa w Polsce przedsiębiorstwa zagranicznego
Fragment:
W przedmiotowej sprawie kontrahentem Spółki jest przedstawicielstwo w Polsce przedsiębiorstwa zagranicznego z Unii Europejskiej. Umowa na usługi podpisana jest z przedstawicielstwem i dotyczy pracowników przedstawicielstwa w Polsce. Przedstawicielstwo to posiada na terytorium Polski swoją siedzibę, nazwę, numer identyfikacji podatkowej, prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z przepisami prawa polskiego. Jednocześnie jak wskazuje Wnioskodawca przedstawicielstwo nie prowadzi działalności gospodarczej, zajmuje się reklamą i promocją produktów swojej firmy. Z uwagi na treść opisu sprawy, należy stwierdzić, że przedstawicielstwo w Polsce przedsiębiorstwa zagranicznego z Unii Europejskiej, nie stanowi stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa zagranicznego na terytorium kraju. Pomimo, że umowa podpisana pomiedzy Spółką, a przedstawicielstwem dotyczy pracowników przedstawicielstwa w Polsce i przedstawicielstwo posiada na terytorium Polski swoją siedzibę, nazwę, numer identyfikacji podatkowej, prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z przepisami prawa polskiego, przedstawicielstwo to nie prowadzi działalności gospodarczej, a tym samym nie dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które zostały wymienione w art. 5 ustawy.
2015
17
maj

Istota:
W zakresie ustalenia miejsca świadczenia usług księgowych świadczonych na rzecz przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego oraz sposobu wystawienia faktur za te usługi księgowe
Fragment:
Siedziba Przedstawicielstwa mieści się w mieszkaniu prywatnym osoby fizycznej kierującej działaniami Przedstawicielstwa. Przedstawicielstwo w Polsce zostało utworzone na czas nieokreślony. W każdym czasie jeżeli taka będzie wola przedsiębiorcy zagranicznego Przedstawicielstwo może zostać zamknięte. Charakter Przedstawicielstwa zgodnie z przepisami art. 94 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie promocji i reklamy przedsiębiorcy zagranicznego. Przedstawicielstwo nie może i nie wystawia faktur sprzedaży lub innych dokumentów tożsamych, gdyż charakter Przedstawicielstwa na to nie pozwala. Przedstawicielstwo nie posiada personelu ani środków technicznych umożliwiających świadczenie usług lub dostawę towarów. Wszelkie ewentualne transakcje handlowe zawierane są bezpośrednio pomiędzy przedsiębiorcą zagranicznym i jego kontrahentem. Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego nie jest stałym miejscem prowadzenia działalności. Przedstawicielstwo nie wykonuje i nie będzie wykonywać działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego. Przedstawicielstwo nie jest zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako podatnik VAT i nie wykonuje na jej terytorium czynności podlegających opodatkowaniu.
2014
24
kwi

Istota:
Przedstawicielstwo (Wnioskodawca), wypłacając wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę Generalnego Przedstawiciela, jest zobowiązane jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych pobrać zaliczkę na podatek dochodowy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym przesłać do urzędu skarbowego roczną deklarację, według ustalonego wzoru (PIT-4R), a także w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11).
Fragment:
Jednym z pracowników, którzy pracują w Przedstawicielstwie jest Generalny Przedstawiciel, tj. osoba odpowiedzialna w Przedstawicielstwie m.in. za: organizację pracy Przedstawicielstwa, reprezentowanie interesów R. na całym terytorium kraju, zarządzanie mieniem Przedstawicielstwa w ramach ustawodawstwa R., Regulaminem o Przedstawicielstwach, inną wewnętrzną dokumentacją R., utrzymywanie go w stanie nienaruszonym oraz zapewnienie jego efektywnego wykorzystania, zawieranie – w ramach umocowania Przedstawicielstwa – umów w imieniu R., otwieranie i zamykanie kont walutowych Przedstawicielstwa w bankach i realizację operacji bankowych z uwzględnieniem ustawodawstwa kraju pobytu, wewnętrznej dokumentacji R., realizację praw i obowiązków pracodawcy co do pracowników Przedstawicielstwa, również w zakresie przyjmowania oraz zwalniania pracowników z Przedstawicielstwa, wydawanie poleceń, rozporządzeń oraz innych dokumentów, obowiązujących wszystkich pracowników Przedstawicielstwa, realizowanie innych obowiązków, wyznaczonych przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej, ustawę R., Regulamin o Przedstawicielstwach, inną wewnętrzną dokumentację R., Pełnomocnictwo dla Przedstawicielstwa oraz aktualną umową o pracę.
2014
30
mar

Istota:
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w części dotyczącej wykorzystywania tych towarów i usług dla Przedstawicielstwa
Fragment:
Uwzględniając powyższe oraz biorąc pod uwagę cel, w jakim tworzone jest przedstawicielstwo, tj. reklama i reprezentacja firmy macierzystej stwierdzić należy, iż Spółka niemiecka nie ma w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności. Wskazać należy, iż w sytuacji, gdy Przedstawicielstwo nie uczestniczy w transakcjach, jako stałe miejsce prowadzenia działalności podatek VAT z tytułu nabycia usług związanych z tym Przedstawicielstwem winien być rozliczany w zależności od ustalonego miejsca świadczenia danych usług przez Wnioskodawcę, jako podatnika niemieckiego lub świadczącego podatnika polskiego. Wynika to z cytowanych wyżej przepisów ustawy, wskazujących zasadę ogólną bądź innych przepisów dotyczących szczególnego miejsca świadczenia usług w zależności od rodzaju wykonywanych czynności. Przedstawicielstwo jest elementem wewnętrznej struktury organizacyjnej podatnika służącym rozszerzeniu jego działalności opodatkowanej w Polsce (w zakresie WNT i WDT) poprzez działania promocyjne i reklamowe. Dokonywanie zakupów dla potrzeb tego przedstawicielstwa, bez względu na jego status organizacyjno-prawny w myśl prawa polskiego, nie przesądza o braku związku z czynnościami opodatkowanymi Spółki, wykonywanymi na terenie Polski.
2013
13
sie

Istota:
Czy usługi świadczone na rzecz zagranicznych przedstawicielstw Wnioskodawcy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce?
Fragment:
Ma on siedzibę w Polsce, posiada jednak przedstawicielstwa w różnych krajach, zarówno na terenie Unii Europejskiej jak i poza nią, według wykazu: przedstawicielstwo w Bułgarii zatrudnia 9 osób, przedstawicielstwo na Węgrzech zatrudnia 2 osoby, przedstawicielstwo w Rosji zatrudnia 46 osób, przedstawicielstwo na Ukrainie zatrudnia 16 osób. Przedstawicielstwa nie posiadają osobowości prawnej. Zadaniem przedstawicielstw jest prowadzenie działalności marketingowej i reklamowej produktów Spółki na rynkach zagranicznych, w tym poprzez działania przedstawicieli medycznych i handlowych zatrudnionych w przedstawicielstwach. Przedstawicielstwa nie zajmują się działalnością w zakresie dystrybucji produktów leczniczych. W miejscach swojego położenia nabywają one od dostawców lokalnych (przedsiębiorców) na potrzeby własnej działalności szereg usług, m.in.: sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentów, praw do znaków fabrycznych, handlowych, oddania do używania wspólnego znaku towarowego albo wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw; reklamy; doradczych, inżynierskich, prawniczych, księgowych oraz podobnych usług, (...)
2011
1
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.