Przedstawicielstwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedstawicielstwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
23
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie określenia miejsca opodatkowania świadczonych usług.

Fragment:

(...) Przedstawicielstwo określane są każdorazowo przez Spółkę. Przedstawicielstwo zobowiązane będzie przygotowywać miesięczne raporty wykonanych czynności, które powinny być przedkładane najpóźniej do 7 dnia kolejnego miesiąca. Przedstawicielstwo nie będzie uprawnione do reprezentowania Spółki w relacjach z osobami trzecimi. Przedstawicielstwu zlecone zostaną jedynie zadania obejmujące koordynację i wsparcie we wskazanym wyżej zakresie. Przedstawicielstwo nie będzie na terytorium Polski dokonywać żadnych czynności opodatkowanych (nie będzie świadczyć usług ani dokonywać dostawy towaru). Na potrzeby Przedstawicielstwa wynajęte zostało biuro. Poza biurem, Przedstawicielstwo nie będzie posiadało w Polsce żadnych zasobów materialnych (samochodów, innych środków trwałych itd.). Na potrzeby Przedstawicielstwa Spółka nabywać będzie od polskich podatników usługi najmu (najem siedziby Przedstawicielstwa), usługi telekomunikacyjne oraz usługi rachunkowo-księgowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Spółka prosi o potwierdzenia prawidłowości swojego stanowiska, zgodnie z którym nie będzie posiadać na terytorium Polski (...)

2017
11
gru

Istota:

Czy Przedstawicielstwo, wypłacając wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę Kierownika Przedstawicielstwa jest zobowiązane jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych pobrać zaliczkę na podatek dochodowy oraz składać stosowne deklaracje do właściwego urzędu skarbowego, czy może to Kierownik Przedstawicielstwa, jako osoba związana umową o pracę zawartą w Korei z ...., LTD., będąc pracownikiem oddelegowanym, jest obowiązana samodzielnie bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, we własnym zakresie?

Fragment:

Przedstawicielstwo zatrudnia w oparciu o umowę o pracę z Przedstawicielstwem, jedną osobę, na stanowisku sekretarki (obywatelka Polski i polski rezydent podatkowy) i z tego tytułu Przedstawicielstwo uzyskało numer NIP i jest płatnikiem zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne. Kierownik Przedstawicielstwa na podstawie aneksu do umowy o pracę zawartej z ...., LTD w Korei, został wyznaczony do pełnienia swojej funkcji oraz świadczenia pracy na terytorium Polski i został oddelegowany do pracy w Przedstawicielstwie w Polsce. Wymieniony cudzoziemiec uzyskał również odpowiednie zezwolenie na wykonywanie pracy w Polsce. Wynagrodzenie na rzecz Kierownika Przedstawicielstwa jest przekazywane następującą drogą: Spółka z siedzibą w Korei dokonuje transferu środków finansowych na rachunek bankowy Przedstawicielstwa; Przedstawicielstwo w Polsce dokonuje przelewu środków otrzymanych od centrali z Korei, na wynagrodzenie dla Kierownika Przedstawicielstwa z tytułu umowy o pracę z ...., LTD z Korei, z siedzibą w .... Kierownik Przedstawicielstwa dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych podlegać będzie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, gdyż przebywać będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 183 dni w roku podatkowym.

2017
11
gru

Istota:

Czy Przedstawicielstwo opłacające świadczenia dla Cudzoziemca w okresie, kiedy nie posiadał pozwolenia na pracę i nie będąc z nim związane żadną umową, jest zobligowane do wydania temu pracownikowi informacji PIT-8C w odpowiednim czasie z tytułu przychodów z innych źródeł?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika zatem, że Przedstawicielstwo, finansuje świadczenia Osobie zarządzającej Przedstawicielstwem ze środków będących w Jego dyspozycji. Środki na prowadzenie Przedstawicielstwa pochodzą ze środków przedsiębiorcy zagranicznego. W oparciu o wewnętrzne regulacje ... LTD., przedstawicielstwo powinno wnioskować o przyznanie rocznego budżetu do Spółki. Następnie po weryfikacji wniosku, Spółka wysyła środki pieniężne Przedstawicielstwu. Przedstawicielstwo zagraniczne nie uzyskuje żadnego bezpośredniego dochodu ze swojej działalności, a jest jedynie jednostką, która wydatkuje środki pieniężne. Kierownik Przedstawicielstwa jest osobą zatrudnioną na umowę o pracę przez ... LTD z siedzibą w Korei Południowej, natomiast na podstawie oddelegowania praca wykonywana jest w Polsce. Opłacane świadczenia wypłacane są za pośrednictwem Przedstawicielstwa zarejestrowanego w Polsce. Tak więc pracodawca a co za tym idzie również zakład pracy nie znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Trudno więc uznać, że Przedstawicielstwo będąc tylko pośrednikiem w wypłacie wynagrodzenia będzie pełniło rolę płatnika w rozumieniu art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa.

2017
26
sty

Istota:

W zakresie mo?liwooci zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez Wnioskodawce na za3o?enie oraz funkcjonowanie przedstawicielstwa w Chinach

Fragment:

Z uwagi na lokalne uregulowania prawne, przedstawicielstwo nie mo?e podejmowaa innej dzia3alnooci ni? opisana, w szczególnooci nie mo?e prowadzia sprzeda?y. Dlatego te?, przedstawicielstwo nie jest umocowane do prowadzenia dzia3alnooci komercyjnej (sprzeda?y), a zawieraniem umów sprzeda?y oraz wystawianiem faktur dokumentuj1cych sprzeda? zajmuj1 sie wy31cznie pracownicy Spó3ki w Polsce. W rezultacie, przedstawicielstwo stanowi1c sta31 placówke prowadzi wy31cznie dzia3alnooa nieoperacyjn1 przedsiebiorstwa Wnioskodawcy, tj. tak1, któr1 nale?y postrzegaa jako dzia3alnooa o charakterze pomocniczym lub przygotowawczym wobec produkcji i sprzeda?y napojów (dzia3alnooci operacyjnej). W zwi1zku z utworzeniem przedstawicielstwa, Spó3ka ponios3a na terytorium Chin wydatki w postaci: koszty najmu biura, koszty rejestracji przedstawicielstwa, koszty wyposa?enia biurowego, koszty podró?y s3u?bowych pracowników Spó3ki zaanga?owanych w ustanowienie przedstawicielstwa oraz rozpoczecie jego dzia3alnooci, koszty lokalnego doradztwa prawnego i ksiegowego, koszty lokalnego doradztwa marketingowego, koszty us3ug obcych o podobnym charakterze. Jednoczeonie, celem prowadzenia dzia3alnooci przedstawicielstwa, Spó3ka ponios3a i ponosia (...)

2016
6
gru

Istota:

W zakresie sposobu wystawiania faktur za usługi wynajmu nieruchomości na rzecz przedstawicielstwa w Polsce przedsiębiorstwa zagranicznego.

Fragment:

Przepis ten zawiera ogólne uprawnienie dla przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, do otwierania oraz prowadzenia w Polsce przedstawicielstw. Art. 94 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Z kolei art. 95 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że przedstawicielstwo mogą utworzyć również osoby zagraniczne, powołane aktem właściwego organu kraju ich siedziby, do promocji gospodarki tego kraju, z tym że zakres działania takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tego kraju. Treść art. 94 oraz art. 95 ust. 1 powołanej ustawy daje odpowiedź, jaki rodzaj działalności jest zastrzeżony dla przedstawicielstw zagranicznych osób utworzonych w Polsce. Działalność takiego przedstawicielstwa może dotyczyć wyłącznie promocji i reklamy przedsiębiorcy zagranicznego lub reklamy i reprezentacji gospodarki kraju osoby zagranicznej, a zatem nie jest działalnością gospodarczą i wobec tego przedstawicielstwo nie może zostać uznane za przedsiębiorcę. Co do zasady, przedstawicielstwa nie są tworzone do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski przez zagranicznych przedsiębiorców w zakresie, w jakim ci przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą w państwie macierzystym.

2016
3
gru

Istota:

W zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług przez Wnioskodawcę, z siedzibą działalności gospodarczej w Szwajcarii który funkcjonuje na terytorium kraju w postaci przedstawicielstwa.

Fragment:

Przepis ten zawiera ogólne uprawnienie dla przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, do otwierania oraz prowadzenia w Polsce przedstawicielstw. Art. 94 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Z kolei art. 95 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że przedstawicielstwo mogą utworzyć również osoby zagraniczne, powołane aktem właściwego organu kraju ich siedziby, do promocji gospodarki tego kraju, z tym że zakres działania takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tego kraju. Treść art. 94 oraz art. 95 ust. 1 powołanej ustawy daje odpowiedź, jaki rodzaj działalności jest zastrzeżony dla przedstawicielstw zagranicznych osób utworzonych w Polsce. Działalność takiego przedstawicielstwa może dotyczyć wyłącznie promocji i reklamy przedsiębiorcy zagranicznego lub reklamy i reprezentacji gospodarki kraju osoby zagranicznej, a zatem nie jest działalnością gospodarczą i wobec tego przedstawicielstwo nie może zostać uznane za przedsiębiorcę. Co do zasady, przedstawicielstwa nie są tworzone do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski przez zagranicznych przedsiębiorców w zakresie, w jakim ci przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą w państwie macierzystym.

2016
28
lis

Istota:

Sposób rozliczania faktur przez przedstawicielstwo w Polsce firmy zagranicznej oraz wskazywanie danych identyfikacyjnych na fakturach w związku z nabywaniem przez przedstawicielstwo towarów i usług

Fragment:

Przepis ten zawiera ogólne uprawnienie dla przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, do otwierania oraz prowadzenia w Polsce przedstawicielstw. Art. 94 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej stanowi, że zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Z kolei art. 95 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że przedstawicielstwo mogą utworzyć również osoby zagraniczne, powołane aktem właściwego organu kraju ich siedziby, do promocji gospodarki tego kraju, z tym że zakres działania takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tego kraju. Treść art. 94 oraz art. 95 ust. 1 powołanej ustawy daje odpowiedź, jaki rodzaj działalności jest zastrzeżony dla przedstawicielstw zagranicznych osób utworzonych w Polsce. Działalność takiego przedstawicielstwa może dotyczyć wyłącznie promocji i reklamy przedsiębiorcy zagranicznego lub reklamy i reprezentacji gospodarki kraju osoby zagranicznej, a zatem nie jest działalnością gospodarczą i wobec tego przedstawicielstwo nie może zostać uznane za przedsiębiorcę. Co do zasady, przedstawicielstwa nie są tworzone do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski przez zagranicznych przedsiębiorców w zakresie, w jakim ci przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą w państwie macierzystym.

2015
17
maj

Istota:

Rejestracja przedstawicielstwa podmiotu zagranicznego, jako odrębnego podatnika w zakresie podatku od towarów i usług

Fragment:

Z kolei art. 95 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że przedstawicielstwo mogą utworzyć również osoby zagraniczne, powołane aktem właściwego organu kraju ich siedziby, do promocji gospodarki tego kraju, z tym że zakres działania takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tego kraju. Ponadto w art. 96 ust. 1 ww. ustawy wprowadzono wymóg formalny, zgodnie z którym utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, zwanego dalej „ rejestrem przedstawicielstw ”, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Treść art. 94 oraz art. 95 ust. 1 powołanej ustawy daje odpowiedź, jaki rodzaj działalności jest zastrzeżony dla przedstawicielstw zagranicznych osób utworzonych w Polsce. Działalność takiego przedstawicielstwa może dotyczyć wyłącznie promocji i reklamy przedsiębiorcy zagranicznego lub reklamy i reprezentacji gospodarki kraju osoby zagranicznej, a zatem nie jest działalnością gospodarczą i wobec tego przedstawicielstwo nie może zostać uznane za przedsiębiorcę. Co do zasady, przedstawicielstwa nie są tworzone do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski przez zagranicznych przedsiębiorców w zakresie, w jakim ci przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą w państwie macierzystym. Tworzenie przedstawicielstw przez przedsiębiorców zagranicznych ma na celu zwrócenie uwagi klientów innego państwa na działalność gospodarczą przedsiębiorców zagranicznych.

2015
17
maj

Istota:

Zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 23% za usługi świadczone na rzecz przedstawicielstwa w Polsce przedsiębiorstwa zagranicznego

Fragment:

W przedmiotowej sprawie kontrahentem Spółki jest przedstawicielstwo w Polsce przedsiębiorstwa zagranicznego z Unii Europejskiej. Umowa na usługi podpisana jest z przedstawicielstwem i dotyczy pracowników przedstawicielstwa w Polsce. Przedstawicielstwo to posiada na terytorium Polski swoją siedzibę, nazwę, numer identyfikacji podatkowej, prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z przepisami prawa polskiego. Jednocześnie jak wskazuje Wnioskodawca przedstawicielstwo nie prowadzi działalności gospodarczej, zajmuje się reklamą i promocją produktów swojej firmy. Z uwagi na treść opisu sprawy, należy stwierdzić, że przedstawicielstwo w Polsce przedsiębiorstwa zagranicznego z Unii Europejskiej, nie stanowi stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa zagranicznego na terytorium kraju. Pomimo, że umowa podpisana pomiedzy Spółką, a przedstawicielstwem dotyczy pracowników przedstawicielstwa w Polsce i przedstawicielstwo posiada na terytorium Polski swoją siedzibę, nazwę, numer identyfikacji podatkowej, prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z przepisami prawa polskiego, przedstawicielstwo to nie prowadzi działalności gospodarczej, a tym samym nie dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które zostały wymienione w art. 5 ustawy.

2014
24
kwi

Istota:

W zakresie ustalenia miejsca świadczenia usług księgowych świadczonych na rzecz przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego oraz sposobu wystawienia faktur za te usługi księgowe

Fragment:

Siedziba Przedstawicielstwa mieści się w mieszkaniu prywatnym osoby fizycznej kierującej działaniami Przedstawicielstwa. Przedstawicielstwo w Polsce zostało utworzone na czas nieokreślony. W każdym czasie jeżeli taka będzie wola przedsiębiorcy zagranicznego Przedstawicielstwo może zostać zamknięte. Charakter Przedstawicielstwa zgodnie z przepisami art. 94 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie promocji i reklamy przedsiębiorcy zagranicznego. Przedstawicielstwo nie może i nie wystawia faktur sprzedaży lub innych dokumentów tożsamych, gdyż charakter Przedstawicielstwa na to nie pozwala. Przedstawicielstwo nie posiada personelu ani środków technicznych umożliwiających świadczenie usług lub dostawę towarów. Wszelkie ewentualne transakcje handlowe zawierane są bezpośrednio pomiędzy przedsiębiorcą zagranicznym i jego kontrahentem. Przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego nie jest stałym miejscem prowadzenia działalności. Przedstawicielstwo nie wykonuje i nie będzie wykonywać działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego. Przedstawicielstwo nie jest zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako podatnik VAT i nie wykonuje na jej terytorium czynności podlegających opodatkowaniu.