Przedstawiciel podatkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedstawiciel podatkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Warunki dla przedstawicieli podatkowych

Fragment:

Warunki te przedstawiciel podatkowy zobowiązany był natomiast spełnić w stanie prawnym przed 1 kwietnia 2011 r., od tej bowiem daty wymogi dotyczące przedstawiciel podatkowego zostały przez ustawodawcę złagodzone. Wobec powyższego, w obowiązującym stanie prawnym, brak jest podstaw do uznania, że przedstawicielem podatkowym może być jedynie osoba prawna istniejąca w chwili ustanawiania jej przedstawicielem podatkowym od co najmniej 24 miesięcy. Natomiast w stanie prawnym sprzed 1 kwietnia 2011 r. wymóg terminowego rozliczania podatku przez co najmniej 24 miesięcy zawarty był w pkt 2 art. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie przedstawiciela podatkowego. Porównanie i analiza przepisów Rozporządzenia w sprawie przedstawiciela podatkowego (art. 2) oraz przepisów art. 18b ust. 1 obowiązującej w chwili obecnej u.p.t.u. prowadzi do wniosku, że art. 18b ust. 1 jest odpowiednikiem uchylonych z dniem 1 kwietnia 2013 r. przepisów zawartych w art. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie przedstawiciela podatkowego. Przepisy obydwóch aktów prawnych dotyczą tych samych zagadnień, przy czym w kwestii budzącej wątpliwość Wnioskodawcy i będącej przedmiotem niniejszego Wniosku istotne jest, że tylko niektóre warunki jakie spełnić musi obecnie przedstawiciel podatkowy, zawarte uprzednio w art. 2 nieobowiązującego w tej chwili rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r., zostały przeniesione do art. 18b ust. 1 obowiązującej aktualnie u.p.t.u.

2015
23
gru

Istota:

Rozliczanie czynności przedstawicielstwa podatkowego.

Fragment:

(...) przedstawiciela podatkowego w deklaracji VAT-7 i VAT-UE oraz ujęcia w deklaracji VAT-13 i VAT-UEK sprzedaży przez firmę ze Słowacji na rzecz firmy czeskiej. We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne. 1. Wnioskodawca prowadzi agencję celną, przepisy ustawy o VAT umożliwiły Jemu pełnienie funkcji przedstawiciela podatkowego, z której skorzystał. Wnioskodawca spełnia wszystkie wymogi określone w ustawie dla agencji celnej pełniącej rolę przedstawiciela podatkowego. Dnia ... maja 2015 r. Wnioskodawca został ustanowiony, w drodze pisemnej umowy, przedstawicielem podatkowym przez firmę z Francji „ ... ”, dokonującej transakcji zakupu towaru na Białorusi. Towar ten jest transportowany jednym środkiem transportu z Białorusi do innego kraju EU, tj. do Francji (kupujący i odbiorca to firma „ ... ”). Agencja celna Wnioskodawcy, działając jednocześnie jako przedstawiciel podatkowy, dokonała zgłoszenia celnego do procedury dopuszczenia do obrotu, które „ podlegają dostawie zwolnionej od VAT ” do innego państwa członkowskiego (procedura 4200). Firma z Francji posiada aktywny VAT EU. 2. W drugim przypadku, Wnioskodawca został ustanowiony przedstawicielem podatkowym przez firmę „ ... ” ze Słowacji w dniu ... maja 2015 r.

2015
8
kwi

Istota:

W zakresie określenia zobowiązań podatkowych, za które odpowiada solidarnie z podatnikiem przedstawiciel podatkowy

Fragment:

Przy czym zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy w przypadku gdy podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ustanowiły przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 18d ust. 1, podatnikiem jest ten przedstawiciel podatkowy - w zakresie, w jakim działa w imieniu własnym na rzecz tych podmiotów. W myśl art. 18a ust. 2 ustawy, podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju może ustanowić przedstawiciela podatkowego. Natomiast zgodnie z art. 18b ust. 4 ustawy przedstawiciela podatkowego ustanawia się w drodze pisemnej umowy, która powinna zawierać: nazwy stron umowy oraz ich adresy i dane identyfikacyjne na potrzeby odpowiednio podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze; adres, pod którym będzie prowadzona i przechowywana dokumentacja na potrzeby podatku; oświadczenie podmiotu, który jest ustanawiany przedstawicielem podatkowym, o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1; zakres upoważnienia w przypadku określonym w art. 18c ust. 1 pkt 2; w przypadku, o którym mowa w art. 18d ust. 1, zgodę przedstawiciela podatkowego na wykonywanie obowiązków i czynności podatnika, dla którego został ustanowiony, w imieniu własnym i na rzecz tego podatnika. Stosownie do art. 18c ust. 1 ustawy, przedstawiciel (...)

2014
28
mar

Istota:

Konieczność ustanowienia przedstawiciela podatkowego

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca, spełniając wymagania do wykonywania obowiązków przedstawiciela podatkowego, ma zawrzeć umowę z firmą amerykańską umowę ustanawiającą Wnioskodawcę jej przedstawicielem podatkowym. Amerykański podmiot nie ma siedziby ani miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Natomiast będzie sprowadzać na terytorium Polski towary - dyski. Polski podmiot, do którego towar będzie przekazywany (inny aniżeli przedstawiciel podatkowy) dysponując procedurą uszlachetniania czynnego, w systemie zawieszenia cła, będzie dokonywał przetworzenia dostarczonych elementów: obróbka mechaniczne i badania nieniszczące. W procesie obróbki powstają odpady w postaci wiór, które firma amerykańska pozostawia do dyspozycji wskazanej powyżej polskiej spółce, a spółka ta sprzedaje je do firm skupujących złom. Natomiast gotowy towar po obróbce będzie przekazywany dalej do podmiotu w Niemczech. Właścicielem dysków cały czas będzie pozostawać firma amerykańska. Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że: Amerykański podmiot, którego przedstawicielem podatkowym ma być Wnioskodawca nie będzie dokonywał importu towaru na terytorium kraju. Amerykański podmiot którego przedstawicielem podatkowym będzie Wnioskodawca nie będzie sprowadzał na terytorium kraju towary w procedurze uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń.

2012
22
sie

Istota:

Spełnienie przez będącą przedstawicielem podatkowym, jednoosobową spółkę kapitałową powstałą w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej, warunku nieposiadania zaległości podatkowych przez ostatnie 24 miesiące.

Fragment:

(...) przedstawicielem podatkowym, jednoosobową spółkę kapitałową powstałą w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej, warunku nieposiadania zaległości podatkowych przez ostatnie 24 miesiące – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 grudnia 2011 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 20 lutego 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie spełnienia przez będącą przedstawicielem podatkowym, jednoosobową spółkę kapitałową powstałą w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej, warunku nieposiadania zaległości podatkowych przez ostatnie 24 miesiące. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Jest Pan podatnikiem VAT czynnym. Prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą jako osoba fizyczna i jest doradcą podatkowym. Jako osoba fizyczna prowadząca przedsiębiorstwo we własnym imieniu, spełnia Pan wszystkie warunki wynikające z art. 15 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., pozwalające uzyskać status przedstawiciela podatkowego. Zamierza Pan, na podstawie art. 13a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przekształcić swoje przedsiębiorstwo w jednoosobową sp. z o.o., w której będzie jedynym członkiem zarządu.

2012
22
sie

Istota:

Określenie zobowiązań podatkowych, za które odpowiada solidarnie z podatnikiem przedstawiciel podatkowy oraz okresu, w którym ta odpowiedzialność obowiązuje.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytania: Za jakie zobowiązania podatkowe podatnika, o których mowa w art. 15 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, odpowiada solidarnie jego przedstawiciel podatkowy... Czy odpowiada za wszelkie zobowiązania podatkowe podatnika, czy tylko za zobowiązania podatkowe wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług... Czy przedstawiciel podatkowy odpowiada za zobowiązania podatkowe podatnika powstałe przed dniem, od którego został przez podatnika ustanowiony jego przedstawicielem podatkowym... Zdaniem Wnioskodawcy, usytuowania przepisu o solidarnej odpowiedzialności przedstawiciela podatkowego za zobowiązania podatkowe podatnika, którego reprezentuje, w ustawie o podatku od towarów i usług wskazuje na to, że przedstawiciel podatkowy odpowiada solidarnie tylko za zobowiązania podatkowe podatnika wynikające z tej ustawy. W Pana ocenie, przedstawiciel podatkowy nie odpowiada za zobowiązania podatkowe podatnika powstałe przed dniem, od którego został przez podatnika ustanowiony jego przedstawicielem podatkowym. Solidarna odpowiedzialność przedstawiciela podatkowego wynikająca z art. 15 ust. 9 ustawy powstaje dopiero z dniem, od którego został przez podatnika ustanowiony jego przedstawicielem podatkowym i dotyczy tylko zaległości podatkowych podatnika powstałych od tego dnia. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

2012
17
lip

Istota:

Odpowiedzialność solidarna przedstawiciela podatkowego za zobowiązania podatkowe podatnika, powstałe w trakcie trwania umowy, po rozwiązaniu tej umowy

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy solidarna odpowiedzialność P., wynikająca z art. 15 ust. 9 ustawy o VAT i dotycząca zobowiązań podatkowych podatnika VAT (klienta P.) powstałych w trakcie trwania umowy o ustanowienie przedstawiciela podatkowego, trwać będzie także po rozwiązaniu tej umowy, to jest wówczas, gdy P. nie będzie pełnić funkcji przedstawiciela podatkowego... Zdaniem Wnioskodawcy: Z chwilą rozwiązania umowy o ustanowienie przedstawiciela podatkowego ustanie także solidarna odpowiedzialność P. za zobowiązania podatkowe w podatku VAT ciążące na podatniku, na rzecz którego P. pełnił funkcję przedstawiciela podatkowego. Wprawdzie zobowiązania podatkowe powstały w trakcie obowiązywania umowy o ustanowienie przedstawiciela podatkowego, której stroną był P., jednakże art. 15 ust. 9 ustawy VAT nakłada solidarną odpowiedzialność wyłącznie na przedstawiciela podatkowego reprezentującego podatnika VAT. A contrario, skoro z chwilą rozwiązania umowy o ustanowienie przedstawiciela podatkowego, P. utraci status przedstawiciela podatkowego i nie będzie już reprezentował w tej roli swojego dotychczasowego klienta, to P. nie może już ponosić odpowiedzialności solidarnej wskazanej w art. 15 ust. 9 ustawy o VAT. W doktrynie podatkowej podkreśla się, iż z uwagi na daninowy charakter obowiązków podatkowych, muszą być one ustalane przez ustawodawcę w sposób jasny i precyzyjny.

2011
28
gru

Istota:

Agencja celna jako przedstawiciel podatkowy.

Fragment:

Mając powyższe na uwadze podmiot hiszpański nie ma obowiązku ustanawiania przedstawiciela podatkowego dla dokonania przedstawionej czynności tj. importu na terytorium kraju, po którym następuje bezpośrednie przemieszczenie importowanych towarów na terytorium innego państwa członkowskiego. Powyższe oznacza zarazem, iż podmiot hiszpański dokonując importu na terytorium kraju, którym bezpośrednio dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do innego państwa członkowskiego (Łotwy) nie jest zobowiązany do wykonania tych czynności przez przedstawiciela podatkowego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Jednakże, w ocenie tut. organu, w przedmiotowym przypadku brak obowiązku ustanowienia przedstawiciela podatkowego nie oznacza, że jego ustanowienie jest niemożliwe. W tym zakresie podatnicy mają bowiem dowolność. Tym samym w sytuacji gdy podmiot hiszpański dla przedmiotowej czynności zamierza ustanowić Wnioskodawcę (agencję celną) przedstawicielem podatkowym, Wnioskodawca winien spełniać odpowiednie przedstawione wyżej warunki. Jednocześnie stosownie do § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedstawiciela podatkowego (Dz.U. Nr 68, poz. 359) zauważyć należy, iż przedstawiciela podatkowego ustanawia się w drodze umowy zawartej pomiędzy podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (czyli podmiotem hiszpańskim), a podmiotem, o którym mowa w art. 15 ust. 8 ustawy czyli agencją celną (Wnioskodawcą), zwanej dalej "umową".

2011
3
gru

Istota:

Wpłat za pośrednictwem rachunku bankowego przedstawiciela podatkowego z tytułu zobowiązań podatkowych Mocodawcy.

Fragment:

Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia: określi tryb ustanawiania przedstawiciela podatkowego, a także czynności, jakie może on wykonywać, może określić przypadki, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego - uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego rozliczenia podatku przez podmioty nieposiadające siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju. (art. 15 ust. 10 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 01.07.2011r.) Na podstawie wskazanej delegacji ustawowej opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przedstawiciela podatkowego (Dz. U. Nr 68, poz. 359) zwane dalej rozporządzeniem, określające tryb ustanawiania przedstawiciela podatkowego oraz czynności, jakie może on wykonywać. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia przedstawiciela podatkowego ustanawia się w drodze umowy zawartej pomiędzy podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", a podmiotem, o którym mowa w art. 15 ust. 8 ustawy, zwanej dalej "umową". Natomiast na mocy § 3 rozporządzenia przedstawiciel podatkowy wykonuje obowiązki podatnika w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług, prowadzenia i przechowywania dokumentacji oraz ewidencji na potrzeby tego podatku oraz inne czynności wynikające z przepisów o podatku od towarów i usług, jeżeli zostały wymienione w umowie.

2011
1
wrz

Istota:

Czy w miejscu przechowywania w Polsce dokumentacji dla celów podatku od towarów i usług czyli w siedzibie ustanowionego przedstawiciela podatkowego , Spółka może dołączać do wystawionych faktur kopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez polskiego notariusza listów przewozowych (CMR)?

Fragment:

Czy w miejscu przechowywania w Polsce dokumentacji dla celów podatku od towarów i usług czyli w siedzibie ustanowionego przedstawiciela podatkowego , Spółka może dołączać do wystawionych faktur kopie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez polskiego notariusza listów przewozowych (CMR)... Zdaniem wnioskodawcy przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają nakazu ograniczania się tylko i wyłącznie do oryginałów listów przewozowych - zobowiązują jedynie do przedstawienia dowodów wykonania usługi. Można zatem przyjąć, że ten sam dokument w wersji ksero potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza jest również spełnieniem warunku określonego w art. 83 ustawy. Zgodnie bowiem z art. 96 pkt 2 oraz 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. prawo o notariacie notariusz stwierdza zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne, tj. dopiski, poprawki, uszkodzenia, notariusz stwierdza to w poświadczeniu. Z powyższego wynika więc, że w przypadku otrzymania takiej potwierdzonej przez notariusza kopii dokumentu, nastąpiło wcześniejsze okazanie oryginału tego dokumentu. Poświadczony notarialnie dokument jest więc w opinii wnioskodawcy tym samym dokumentem i daje takie samo prawo do zastosowania stawki VAT 0%.