Przedstawiciel handlowy | Interpretacje podatkowe

Przedstawiciel handlowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedstawiciel handlowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym wartość finansowanych przez Wnioskodawcę noclegów w czasie podróży lub pobytu u Klienta, kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego, opłat parkingowych nie stanowi przychodu zatrudnionego Przedstawiciela Handlowego ze stosunku pracy oraz jako płatnik nie powinien pobierać i odprowadzać z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Fragment:
W związku z powyższym Wnioskodawca zatrudnił pracownika na stanowisku Przedstawiciela Handlowego (dalej jako: Przedstawiciel Handlowy lub Pracownik), mającego stale miejsce zamieszkania na terenie Warszawy, który w celu realizacji powierzonych zadań służbowych, pozyskiwania i obsługi Klientów Wnioskodawcy, zobligowany jest do ciągłego przemieszczania się po określonym obszarze na terytorium Polski. Podstawą stosunku pracy zawartego z Przedstawicielem Handlowym jest umowa o pracę, w której oznaczono miejsce pracy jako całe terytorium Polski. Specyfika pracy przedstawicieli handlowych, tzn. częstotliwość wyjazdów oraz obszar ich działania, wskazuje, że podróże niniejszej grupy zawodowej nie będą mogły być kwalifikowane do podróży służbowych w rozumieniu przepisów art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, dalej jako: KP). Z tego względu Wnioskodawca nie będzie wypłacał Pracownikowi diet oraz innych należności przysługujących zgodnie z Kodeksem pracy za czas odbywania podróży służbowej. Ewentualne rozliczenie diet odbywać się będzie w przypadku odbywania sporadycznych zagranicznych wyjazdów Pracownika. Jednocześnie umowa o pracę przewiduje, że Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów ponoszonych przez Pracownika w celu i w związku z wykonaniem przedmiotowej umowy o pracę.
2016
7
kwi

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z używaniem na podstawie umowy leasingu samochodów osobowych
Fragment:
Natomiast wykorzystywanie samochodów przez przedstawicieli handlowych do realizacji obowiązków i jednoczesne ich wynajęcie tym przedstawicielom powoduje, że samochody nie są wykorzystywane wyłącznie na cele wynajmu. Wykorzystywanie samochodów przez przedstawicieli handlowych w celu realizacji ich obowiązków i wynajem tych samych samochodów przedstawicielom do wykorzystania w celach prywatnych nie pozwala na stworzenie jasnych i przejrzystych zasad, z których wynikałby brak możliwości użycia samochodów do celów prywatnych w czasie wykorzystywania ich do wykonywania obowiązków służbowych. Z uwagi na to, że samochody będą wykorzystywane do celów prywatnych przedstawicieli handlowych (po ich wynajęciu od Wnioskodawcy), Spółka nie ma obiektywnych możliwości wyeliminowania ich użycia w takim celu również w czasie kiedy powinny być wykorzystywane wyłącznie do wykonywania obowiązków na rzecz Spółki. Praca przedstawicieli handlowych charakteryzuje się tym, że nie możliwe jest dokładne określenie z góry w jakim czasie (każdego dnia) samochód będzie wykorzystywany do realizacji obowiązków na rzecz Spółki, a w związku z tym w jakim czasie będzie podlegał wynajęciu na rzecz przedstawiciela handlowego.
2015
13
mar

Istota:
Zwrot przedstawicielowi handlowemu wydatków na nocleg w czasie podróży lub pobytu u Klienta stanowi dla tegoż pracownika przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość ww. świadczenia otrzymanego przez pracownika niebędącego w podróży służbowej – ponad kwotę określoną w art. 21 ust. 1 pkt 19 cyt. ustawy podatkowej – Wnioskodawca ma obowiązek doliczyć do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu i od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z przepisami art. 31, 32 i 38 ww. ustawy. Natomiast zwrot kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego oraz opłat parkingowych, nie skutkuje po stronie pracownika powstaniem przychodu z tego tytułu. Tym samym, po stronie Spółki nie powstaje obowiązek ustalenia przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ani też obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.
Fragment:
W związku z powyższym Spółka zatrudniła pracownika na stanowisku Przedstawiciela Handlowego (dalej jako: Przedstawiciel Handlowy lub Pracownik), mającego stale miejsce zamieszkania na terenie W., który w celu realizacji powierzonych zadań służbowych, pozyskiwania i obsługi Klientów spółki, zobligowany jest do ciągłego przemieszczania się po określonym obszarze na terytorium Polski. Podstawą stosunku pracy zawartego z Przedstawicielem Handlowym jest umowa o pracę, w której oznaczono miejsce pracy jako cale terytorium Polski. Specyfika pracy przedstawicieli handlowych, tzn. częstotliwość wyjazdów oraz obszar ich działania, wskazuje, że podróże niniejszej grupy zawodowej nie będą mogły być kwalifikowane do podróży służbowych w rozumieniu przepisów art. 77 5 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, dalej jako: KP). Z tego względu spółka T. nie będzie wypłacała Pracownikowi diet oraz innych należności przysługujących zgodnie z Kodeksem pracy za czas odbywania podróży służbowej. Ewentualne rozliczenie diet odbywać się będzie w przypadku odbywania sporadycznych zagranicznych wyjazdów Pracownika. Jednocześnie umowa o pracę przewiduje, że Pracodawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów ponoszonych przez Pracownika w celu i w związku z wykonaniem przedmiotowej umowy o pracę.
2015
27
lut

Istota:
„Czy wydatki poniesione przez pracodawcę na noclegi przedstawicieli handlowych niebędących w podróży służbowej w sytuacji, gdy potrzeba noclegu jest bezpośrednio związana z czynnościami służbowymi wykonywanymi przez pracownika stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu na gruncie ustawy podatku od osób prawnych? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 2/”
Fragment:
Wyjazdy przedstawicieli handlowych do pracy na terenie wskazanym w umowie o pracę nie stanowią podróży służbowych w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Z tego względu Spółka nie wypłaca pracownikom diet i innych należności przysługujących pracownikom zgodnie z Kodeksem pracy w przypadku podróży służbowych. W trakcie wykonywania pracy zatrudnieni przedstawiciele handlowi ponoszą jednak wydatki związane z wykonywaną pracą. Do wydatków tych należą wydatki na noclegi. Przedstawiciele handlowi zbierają na potwierdzenie dokonania powyższych wydatków faktury, rachunki lub paragony, które następnie przedstawiają Spółce. Spółka zwraca pracownikom równowartość poniesionych wydatków na podstawie przedłożonych do rozliczenia dokumentów. Dokumenty te są wystawiane na Spółkę, która figuruje w fakturach i rachunkach jako nabywca. Dokonując zatem oceny stanowiska Spółki w zakresie kwalifikacji podatkowej opisanych we wniosku wydatków za noclegi przedstawicieli handlowych (będących pracownikami Spółki), należy stwierdzić, że koszty te pozostają w związku z prowadzoną przez Nią działalnością, stąd też, jako wypełniające dyspozycję art. 15 ust. 1 updop, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu.
2013
18
maj

Istota:
Czy wydatki na bieżącą eksploatację samochodów, wynajmowanych przez Spółkę dla swoich przedstawicieli handlowych, w szczególności koszty zakupionego paliwa, opłat za przejazd autostradą, napraw bieżących i przeglądów gwarancyjnych, stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W celu prawidłowej realizacji usług Spółka przekazuje przedstawicielowi handlowemu, na podstawie umowy najmu, samochód, za który przedstawiciel płaci czynsz miesięczny. Wyliczenie czynszu oparte jest na kryteriach uzasadniających ekonomiczne i rynkowe czynniki, z uwzględnieniem spodziewanych przychodów ze sprzedaży produktów Spółki, wykonywanej przez danego przedstawiciela handlowego przy wykorzystaniu wynajmowanego od Spółki samochodu. Przedstawiciel handlowy, zgodnie z umową najmu, zobowiązany jest do wykorzystywania wynajmowanego samochodu tylko w celu prowadzenia działalności na rzecz Spółki. Za wykorzystanie przez przedstawiciela handlowego samochodu dla celów prywatnych, stwierdzone na podstawie prowadzonej karty przebiegu pojazdu, Spółka obciąża wynajmującego według ustalonej stawki za 1 km przebiegu pojazdu wystawiając fakturę VAT. W umowie najmu samochodu zawarty jest punkt, iż koszty bieżącej eksploatacji samochodów, w tym w szczególności koszty paliwa, opłaty za przejazd autostradą, bieżące naprawy, przeglądy gwarancyjne pokrywa Spółka. W tym celu Wnioskodawca przekaże przedstawicielom handlowym karty paliwowe na tankowanie wynajmowanych aut oraz karty serwisowe na wszystkie naprawy bieżące i gwarancyjne.
2012
29
gru

Istota:
„Czy Spółka może rozliczyć w koszty uzyskania przychodu koszty najmu, eksploatacji, paliwa wynajmowanego przez nią samochodu osobowego, bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz czy taką ewidencję musi prowadzić przedstawiciel handlowy, który wynajmowany samochód użytkuje?”
Fragment:
Od początku wynajmu jedynym użytkownikiem tego samochodu był przedstawiciel handlowy Spółki (firma zewnętrzna). Spółka nie używa i nie zamierza używać przedmiotowego samochodu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka może rozliczyć w koszty uzyskania przychodu koszty najmu, eksploatacji, paliwa wynajmowanego przez nią samochodu osobowego, bez prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz czy taką ewidencję musi prowadzić przedstawiciel handlowy, który wynajmowany samochód użytkuje... Zdaniem Spółki, w sytuacji, gdy samochód jest wynajmowany przez nią, a jednocześnie nigdy nie był i nie jest używany przez nią, zaś jedynym użytkownikiem tego samochodu od początku wynajmu był jej przedstawiciel handlowy (firma zewnętrzna) - ma możliwość na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczać koszty wynajmu, eksploatacji i paliwa dotyczące przedmiotowego samochodu do kosztów uzyskania przychodu Spółki - bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Wynajmowany przez Spółkę samochód jest użytkowany przez przedstawiciela handlowego - inną firmę - poza siedzibą Spółki - zatem nie jest możliwe prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu w sposób przewidziany w art. 16 ust. 5 ustawy o PDOP.
2011
1
sie

Istota:
Czy podatnik może naliczać diety i koszty noclegu przedstawiciela handlowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, w formie delegacji i czy wydatki z tytułu zwrotu kosztów noclegu poniesionych przez przedstawiciela handlowego stanowią dla niego koszt uzyskania przychodów?
Fragment:
Zdarza się, że przedstawiciel handlowy w związku z przedłużonymi rozmowami musi zanocować na trasie. Firma zwraca przedstawicielowi koszty noclegu i zalicza je do kosztów uzyskania przychodów. Firma nie nalicza diet dla przedstawiciela handlowego z tytułu delegacji. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy koszt noclegu poniesiony przez przedstawiciela handlowego jest kosztem uzyskania przychodów dla firmy... Czy firma powinna naliczać diety i koszty noclegu przedstawiciela handlowego w formie delegacji... Zdaniem wnioskodawcy, nie jest podróżą służbową stałe wykonywanie zadań w różnych miejscowościach i terminach, których wyboru dokonuje każdorazowo sam pracownik w ramach uzgodnionego rodzaju pracy. Przykładem jest przedstawiciel handlowy spółki, do którego zadań należy zdobywanie klienta na wyznaczonym obszarze kraju. Taki pracownik nie będzie miał prawa do diety, chyba że pracodawca zleci wykonanie zadania poza umówionym obszarem; wtedy będzie to traktowane jako podróż służbowa. Zdaniem strony, wydatki z tytułu zwrotu kosztów noclegów przedstawicielom handlowym będą stanowiły koszty uzyskania przychodów, ponieważ są wydatkami pracodawców na rzecz pracowników w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków wynikających z umowy o pracę i pozostają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podatnika.
2011
1
maj

Istota:
Definicja zakładu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Polska spółka będzie działała wyłącznie jako przedstawiciel handlowy Spółki, tzn. nie będzie prowadziła żadnej innej działalności i nie będzie działała jako przedstawiciel handlowy innego podmiotu. Poprzednio i obecnie polska spółka nie działa jako przedstawiciel handlowy innego podmiotu, nabywa od Spółki, względnie innych spółek niemieckich należących do koncernu towary, które sprzedaje odbiorcom w Polsce.Polska spółka będzie posiadała pełnomocnictwo od Spółki wyłącznie do zawierania w imieniu Spółki umów dostawy towarów z Niemiec do Polski. Za swoje usługi polska spółka będzie otrzymywała prowizje zależną od obrotu. Wynagrodzenie polskiej spółki nie będzie w żadnej części stałe. Ryzyko gospodarcze związane z zawarciem i wykonaniem umów dostawy i odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające będzie obciążać wyłącznie Spółkę.Polska spółka będzie działać samodzielnie jako przedstawiciel handlowy, tzn. będzie samodzielnie wyszukiwać odbiorców, nawiązywać z nimi kontakt oraz zawierać umowy, warunki umowy dostaw będą jednak określane przez Spółkę. Poza wyżej opisaną działalnością typową dla przedstawiciela handlowego polska spółka nie będzie świadczyć na rzecz Spółki żadnych usług, a w szczególności nie będzie świadczyć usług marketingowych i reklamowych ani usług w zakresie magazynowania, dystrybucji i dostawy towarów dla odbiorców.
2011
1
maj

Istota:
Czy otrzymaną kwotę premii pieniężnej należy traktować jako wartość brutto czy wartość netto?
Fragment:
Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że w związku z udziałem w konkursie zorganizowanym przez jednego z producentów, jako przedstawiciel handlowy otrzymał nagrodę w postaci premii pieniężnej, która to została przyznana za realizację zebranych zamówień na dostawy wyrobów producenta powyżej pewnego kwotowego pułapu. Przedmiotowa premia stanowi nagrodę za efektywność we współpracy handlowej i jest świadczeniem pieniężnym nie dotyczącym skonkretyzowanych transakcji. W związku z powyższym kwota otrzymanej przez Podatnika premii pieniężnej związana jest ze świadczeniem przez Podatnika usług. Wyżej wywmieniona usługa podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zatem w szczególności, dotyczy jej obowiązek udokumentowania fakturą, zgodnie z wymogami art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.
2011
1
kwi

Istota:
Czy wydatki spółki na bieżącą eksploatację samochodów wydzierżawianych jej przedstawicielom handlowym stanowią dla spółki koszt uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Osoba taka pełni funkcję przedstawiciela handlowego spółki, działającego w celu prowadzenia sprzedaży produktów spółki. Jednym z elementów (załączników) umowy między stronami jest umowa dzierżawy samochodów, które przedstawiciel handlowy, w celu wykonania umowy, dzierżawi od spółki płacąc czynsz dzierżawny. Wyliczenie czynszu dzierżawnego jest oparte na kryteriach uzasadnionych ekonomicznie i rynkowo, z uwzględnieniem spodziewanych i faktycznie uzyskanych przychodów ze sprzedaży produktów spółki, wykonywanej przez danego przedstawiciela handlowego przy wykorzystaniu dzierżawionych od spółki samochodów. Przedstawiciel handlowy, zgodnie z umową, zobowiązany jest do wykorzystywania dzierżawionego samochodu tylko w celu prowadzenia działalności na rzecz spółki. Za stwierdzone, na podstawie prowadzonej przez przedstawiciela handlowego karty przebiegu pojazdu, koszty wykorzystania dzierżawionego samochodu dla celów prywatnych, przedstawiciel handlowy zostaje obciążony fakturą VAT. Koszty bieżącej eksploatacji (paliwo, bieżące naprawy, przeglądy gwarancyjne, ubezpieczenie) samochodów wydzierżawianych przedstawicielom handlowym pokrywa spółka. W tak przedstawionym stanie faktycznym spółka wnosi o u udzielenie odpowiedzi na pytanie czy ww. koszty bieżącej eksploatacji samochodów stanowią w spółce koszt uzyskania przychodów.
2011
1
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.