Przedstawiciel | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedstawiciel. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
16
gru

Istota:

Czy od diet wypłacanych delegatom za udział w zebraniu przedstawicieli Wnioskodawca powinien pobrać 18% zryczałtowanego podatku dochodowego, czy zaliczkę na ogólnych zasadach po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodu 111,25 zł?

Fragment:

W Banku jest wybranych 30 przedstawicieli składających się z 14 pracowników Banku, 7 członków Rady Nadzorczej oraz 9 pozostałych delegatów (emeryci, renciści, itp.). Za udział w zebraniu przedstawicieli każdy z delegatów otrzymuje dietę w wysokości 122 zł brutto. Wynagrodzenie zostało ustalone w formie uchwały zebrania przedstawicieli. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z art. 20 statutu Banku (Wnioskodawcy) zebranie przedstawicieli jest najwyższym organem Banku − organem stanowiącym. W zebraniu przedstawicieli biorą udział przedstawiciele wybierani spośród członków wchodzących w skład poszczególnych grup członkowskich w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą proporcjonalnie do ilości członków danej grupy, przy czym jeden przedstawiciel powinien przypadać na nie mniej niż 4 członków Banku i nie więcej niż 4% ogólnej liczby członków Banku. W dniu 27 czerwca 2015 r. zebranie przedstawicieli uchwaliło wynagrodzenie za udział w zebraniu przedstawicieli w kwocie 122 złotych brutto. Delegata z Bankiem nie wiąże żadna umowa. Wynagrodzenie zostało ustalone w formie uchwały zebrania przedstawicieli. Delegat otrzymuje wynagrodzenie od Banku (osoby prawnej) dlatego, że łączą go z osobą prawną zależności w związku z pełnioną funkcją w organie osoby prawnej i świadczenie to otrzymywane jest właśnie w związku z wykonywaną funkcją.

2016
15
lip

Istota:

Ponieważ przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia w sprawie przedstawiciela podatkowego nie precyzują kwestii utraty statusu przedstawiciela podatkowego dla przedstawicieli podatkowych prawidłowo umocowanych, uznać należy, iż Wnioskodawca nie utraci statusu przedstawiciela podatkowego, w przypadku gdy przestanie spełniać warunki, o których mowa w § 2 rozporządzenia.

Fragment:

Ponadto, ani regulacje Rozporządzenia ani żaden inny przepis prawa podatkowego, nie przewidują skutku w postaci utraty statusu przedstawiciela podatkowego przez podmiot, który w momencie ustanowienia go przedstawicielem podatkowym spełniał warunki określone w § 2 pkt 2 Rozporządzenia, lecz w trakcie świadczenia usług przedstawiciela podatkowego na rzecz danego podatnika przestał ten warunek spełniać (przykładowo rozliczył nieterminowo własny podatek). Zdaniem Spółki, mając na uwadze brzmienie wskazanych powyżej regulacji, jedyną konsekwencją tego, iż podmiot prawidłowo ustanowiony przedstawicielem podatkowym przestał spełniać warunki wynikające z § 2 pkt 2 Rozporządzenia, stawiane przedstawicielowi podatkowemu, jest obowiązek poinformowania kontrahenta o tym fakcie w formie pisemnej, jak stanowi § 4 Rozporządzenia. Przepisy nie regulują natomiast momentu, w którym utrata statusu przedstawiciela następuje. Odmienna interpretacja § 4 Rozporządzenia, przewidująca utratę przez prawidłowo ustanowionego przedstawiciela podatkowego możliwości dalszego reprezentowania kontrahenta (podatnika) ze względu na nieterminowe rozliczenie przez przedstawiciela podatkowego własnych zobowiązań podatkowych w trakcie pełnienia tej funkcji, stanowiłaby rozszerzenie dyspozycji regulacji Rozporządzenia.

2016
30
cze

Istota:

W zakresie opodatkowania w Polsce przychodów Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży weksli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej za pośrednictwem Podwykonawcy.

Fragment:

Im więcej reprezentowanych przedsiębiorstw, tym większą domniemuje się niezależność przedstawiciela. Komentarz OECD wskazuje jednak, że w przypadku gdy przedstawiciel działa na rzecz wielu przedsiębiorstw w ramach normalnej działalności gospodarczej i żadne przedsiębiorstwo nie zajmuje dominującej pozycji to i tak można go uznać za przedstawiciela zależnego, jeżeli przedsiębiorstwa porozumieją się w celu kontrolowania działań przedstawiciela (zob. Komentarz OECD do art. 5 pkt 38.6). Nie jest zwykle zależnym przedstawicielem inny przedsiębiorca, chyba że jest podporządkowany pod względem gospodarczym (np. gdy jego działalność oparta jest wyłącznie o zlecenia od tego przedsiębiorstwa). Przedstawiciel w takiej sytuacji zdany jest ekonomicznie tylko na jednego przedsiębiorcę. W rezultacie działalność na rzecz tylko jednego przedsiębiorcy przez cały okres działalności lub w długim zakresie determinuje status zależnego przedstawiciela. Jednakże powyższa okoliczność nie może mieć charakteru decydującego i wymaga uwzględnienia pozostałych okoliczności faktycznych. Konstrukcja przepisu art. 5 ust. 5 umowy polsko–cypryjskiej wskazuje, że w przypadku stwierdzenia ze przedstawiciel jest jednak zależny (pierwsza przesłanka), to nie ma konieczności badania wystąpienia drugiej przesłanki - „ działania w ramach zwykłej działalności ”.

2015
18
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania udostępnienia Przedstawicielom składników majątkowych, tj. m.in. telefonów komórkowych, samochodów oraz laptopów w celu świadczenia usług w zakresie realizacji polityki handlowej i marketingowej

Fragment:

Udostępnienie m.in. wskazanych składników majątkowych Przedstawicielom jest wkalkulowane w wysokość wynagrodzenia przysługującego Przedstawicielowi od Wnioskodawcy. Ustalona wysokość wynagrodzenia przysługującego Przedstawicielowi jest wypadkową wielu czynników, ale jednym z elementów mającym wpływ na obniżenie wysokości wynagrodzenia jest udostępnienie określonych składników majątkowych przez Spółkę. Wnioskodawca ma wątpliwości dotyczące kwestii, czy udostępnianie Przedstawicielom składników majątkowych tj. telefonów komórkowych, samochodów oraz laptopów, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zdaniem Wnioskodawcy, udostępnienie Przedstawicielom składników majątkowych wskazanych w opisie sprawy stanowi jeden z elementów współpracy stron i ma charakter jedynie pomocniczy. W ocenie Spółki, nie ma ekonomicznego sensu wydzielenie usługi udostępnienia składników majątkowych, gdyż jest ona nierozerwalnie związana z wykonaniem przez Przedstawicieli usługi określonej w umowie. Przy założeniu braku łączącego Spółkę z Przedstawicielami stosunku prawnego, świadczenie przez Spółkę na rzecz Przedstawicieli samodzielnej usługi udostępnienia określonych rzeczy nie miałoby racji bytu.

2015
20
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT udostępnienia Przedstawicielom telefonów komórkowych, samochodów oraz laptopów w celu świadczenia usług marketingowo-informacyjnych na rzecz Wnioskodawcy.

Fragment:

Udostępnienie m.in. wskazanych składników majątkowych Przedstawicielom jest wkalkulowane w wysokość wynagrodzenia przysługującego Przedstawicielowi od Wnioskodawcy. Ustalona wysokość wynagrodzenia przysługującego Przedstawicielowi jest wypadkową wielu czynników, ale jednym z elementów mającym wpływ na obniżenie wysokości wynagrodzenia jest udostępnienie określonych składników majątkowych przez Wnioskodawcę. Zainteresowany ma wątpliwości dotyczące kwestii, czy udostępnianie przez Wnioskodawcę Przedstawicielom telefonów komórkowych, samochodów i laptopów, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zdaniem Wnioskodawcy, udostępnienie Przedstawicielom składników majątkowych wskazanych w opisie sprawy stanowi jeden z elementów współpracy stron i ma charakter jedynie pomocniczy. Zdaniem Spółki, nie ma ekonomicznego sensu wydzielenie usługi udostępnienia składników majątkowych, gdyż jest ona nierozerwalnie związana z wykonaniem przez Przedstawicieli usługi określonej w umowie. Przy założeniu braku łączącego Spółkę z Przedstawicielami stosunku prawnego, świadczenie przez Spółkę na rzecz Przedstawicieli samodzielnej usługi udostępnienia określonych rzeczy nie miałoby racji bytu.

2015
16
paź

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem i eksploatacją udostępnionych przedstawicielom składników majątku

Fragment:

Wnioskodawca zwraca przy tym uwagę, że w ramach umów podpisywanych z Przedstawicielami nie będzie następowało przeniesienie własności wymienionych rzeczy. Ponadto, Przedstawiciele nie będą również uprawnieni do swobodnego dysponowania udostępnionym mieniem wykraczającym poza użytkowanie niezbędne dla wykonywania postanowień umów zawartych pomiędzy Wnioskodawcą a Przedstawicielami. Wskazane składniki majątkowe będą stanowiły własność Wnioskodawcy lub będą przedmiotem umowy leasingu. W umowach podpisywanych z Przedstawicielami wprost będą znajdowały się postanowienia wskazujące na możliwość korzystania z przekazanych składników majątkowych (m.in. telefony komórkowe, samochody oraz laptopy) wyłącznie w celu świadczenia ww. usług na rzecz Wnioskodawcy. Koszty związane z używaniem i eksploatacją udostępnionych składników majątku będzie ponosił Wnioskodawca (w tym m.in. koszt paliwa, rozmów telefonicznych, niezbędnych napraw, rat leasingowych). Udostępnienie m.in. wskazanych składników majątkowych Przedstawicielom będzie wkalkulowane w wysokość wynagrodzenia przysługującego Przedstawicielowi od Wnioskodawcy. Ustalona wysokość wynagrodzenia przysługującego Przedstawicielowi będzie wypadkową wielu czynników, ale jednym z elementów mającym wpływ na obniżenie wysokości wynagrodzenia będzie udostępnienie określonych składników majątkowych przez Wnioskodawcę.

2015
16
paź

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem i eksploatacją udostępnionych przedstawicielom składników majątku

Fragment:

Wnioskodawca zwraca przy tym uwagę, że w ramach umów podpisywanych z Przedstawicielami nie następuje przeniesienie własności wymienionych rzeczy. Ponadto, Przedstawiciele nie są również uprawnieni do swobodnego dysponowania udostępnionym mieniem wykraczającym poza użytkowanie niezbędne dla wykonywania postanowień umów zawartych pomiędzy Wnioskodawcą a Przedstawicielami. Wskazane składniki majątkowe stanowią własność Wnioskodawcy lub są przedmiotem umowy leasingu. W umowach podpisywanych z Przedstawicielami wprost znajdują się postanowienia wskazujące na możliwość korzystania z przekazanych składników majątkowych (m.in. telefony komórkowe, samochody oraz laptopy) wyłącznie w celu świadczenia ww. usług na rzecz Wnioskodawcy. Koszty związane z używaniem i eksploatacją udostępnionych składników majątku ponosi Wnioskodawca (w tym m.in. koszt paliwa, rozmów telefonicznych, niezbędnych napraw, rat leasingowych). Udostępnienie m.in. wskazanych składników majątkowych Przedstawicielom jest wkalkulowane w wysokość wynagrodzenia przysługującego Przedstawicielowi od Wnioskodawcy. Ustalona wysokość wynagrodzenia przysługującego Przedstawicielowi jest wypadkową wielu czynników, ale jednym z elementów mającym wpływ na obniżenie wysokości wynagrodzenia jest udostępnienie określonych składników majątkowych przez Wnioskodawcę.

2013
27
kwi

Istota:

W jaki sposób należy wyliczyć wynagrodzenie dla delegatów za udział w zebraniu przedstawicieli i czy należy wystawić PIT-11?

Fragment:

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Zgodnie z art. 20 Statutu Banku w (...) zebranie przedstawicieli jest najwyższym organem Banku (Wnioskodawcy). W zebraniu przedstawicieli biorą udział przedstawiciele wybierani spośród członków wchodzących w skład poszczególnych grup członkowskich w liczbie ustalonej przez radę nadzorczą proporcjonalnie do ilości członków danej grupy, przy czym jeden przedstawiciel powinien przypadać na nie mniej niż 4 członków Banku i nie więcej niż 4% ogólnej liczby członków Banku. Każde zebranie grupy członkowskiej wybiera przynajmniej jednego przedstawiciela. Czas trwania mandatu przedstawiciela wynosi 4 lata. Liczba przedstawicieli na zebraniu przedstawicieli nie może być mniejsza niż 25. W Banku jest wybranych 37 przedstawicieli składających się z 7 pracowników Banku, 10 członków rady nadzorczej oraz 20 osób pozostałych. Zebranie przedstawicieli w 2011 r. uchwaliło wynagrodzenie za udział w zebraniu przedstawicieli w kwocie 150 złotych. Delegata z Bankiem nie wiąże żadna umowa. Wynagrodzenie zostało ustalone w formie uchwały zebrania przedstawicieli. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: W jaki sposób należy wyliczyć wynagrodzenie dla delegatów za udział w zebraniu przedstawicieli i czy należy wystawić PIT-11...

2012
21
cze

Istota:

W zakresie odpowiedzialności przedstawiciela bezpośredniego w procedurze importu towarów

Fragment:

Na podstawie art. 5 ust. 2 WKC przedstawicielstwo bezpośrednie ma miejsce wtedy, gdy przedstawiciel działa w cudzym imieniu i na cudzą rzecz. Przedstawiciel bezpośredni swoim działaniem na rzecz osoby reprezentowanej i w jej imieniu wywołuje skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 18 WKC zgłaszającym jest osoba, która dokonuje zgłoszenia celnego w swoim imieniu (przedstawiciel pośredni albo przedsiębiorca wykonujący czynności samodzielnie) lub osoba, w której imieniu dokonywane jest zgłoszenie celne (osoba reprezentowana przez przedstawiciela bezpośredniego). Z przedstawionej definicji wynika, że przedstawiciel bezpośredni nie jest zgłaszającym, co ma istotne znaczenie w kontekście art. 161 ust. 5 WKC. Przedstawiciel bezpośredni nie może dokonać zgłoszenia towaru do procedury wywozu w urzędzie celnym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania lub siedziby, jeśli miejsce to nie jest tożsame z miejscem zamieszkania lub siedziby eksportera, albo też z miejscem zapakowania lub załadunku towaru. Natomiast z punktu widzenia ponoszonej odpowiedzialności przedstawicielstwo bezpośrednie jest korzystniejsze dla przedstawiciela. Ponieważ nie jest on zgłaszającym, w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności przed organem celnym za mogący powstać, również w przypadku jego niewłaściwych działań, dług celny (za http://www.mf.gov.pl/_files_/sluzba_celna/podrecznik_celny/2_2_2.html).

2012
13
mar

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów długu celnego przez Agencję Celną (przedstawiciel bezpośredni).

Fragment:

Wspólnotowego Kodeksu Celnego wynika, iż zgłaszającym jest osoba, która dokonuje zgłoszenia celnego w swoim imieniu (przedstawiciel pośredni albo przedsiębiorca wykonujący czynności samodzielnie) lub osoba, w której imieniu dokonywane jest zgłoszenie celne (osoba reprezentowana przez przedstawiciela bezpośredniego). Z przedstawionej definicji wynika więc, że przedstawiciel bezpośredni nie jest zgłaszającym, a w konsekwencji nie ponosi odpowiedzialności przed organem celnym za mogący powstać dług celny. WKC przewiduje również możliwość występowania przedstawiciela na rzecz osoby reprezentowanej, ale w imieniu własnym, określając taką formę reprezentacji jako przedstawicielstwo pośrednie. Działanie takie wywołuje skutki zarówno dla przedstawiciela, jak i dla reprezentowanego. Konstrukcja przyjęta w przypadku przedstawicielstwa pośredniego zakłada poniesienie przez przedstawiciela większej odpowiedzialności za swoje działania, w zamian za traktowanie go jako zgłaszającego. Przedstawiciel pośredni w powyższych przypadkach (jako zgłaszający) jest dłużnikiem solidarnie z osobą, na rzecz której jest składane zgłoszenie celne. Przedstawiciel bezpośredni może stać się dłużnikiem jedynie w konkretnym przypadku, określonym w art. 201 ust. 3 WKC. Zgodnie z powołanym przez Wnioskodawcę wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 14 kwietnia 2008 r., sygn. akt III SA/GL 1377/07, „ Przedstawiciel bezpośredni działający w imieniu i na rzecz innej osoby w ramach przedstawicielstwa bezpośredniego może zostać uznany za dłużnika solidarnego na podstawie art. 201 ust. 3 i art. 213 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.