Przedsięwzięcie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedsięwzięcie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
16
paź

Istota:

Brak opodatkowania przeniesienia własności wydobytych węglowodorów w ramach wspólnego przedsięwzięcia

Fragment:

Udział w kosztach i prawo do pożytków ze wspólnego przedsięwzięcia Zgodnie z treścią UoWO Partnerzy zobowiązani są do ponoszenia kosztów związanych ze wspólnym przedsięwzięciem w ramach projektów, w których wezmą udział i skutkiem tego będą uprawnieni do pożytków (gazu ziemnego, ropy naftowej i kopalin towarzyszących) proporcjonalnie do posiadanego udziału. Powyższą zasadę potwierdza treść UoWO, zgodnie z którą Strony Umowy będą ponosić koszty związane ze wspólnym przedsięwzięciem w ramach Projektów oraz będą uprawnione do pożytków, w tym Węglowodorów i wszelkich innych korzyści w ramach Projektów proporcjonalnie do swoich Udziałów we Wspólnych Operacjach oraz Działaniach na Własne Ryzyko (dalej „ Udział ” lub „ udział w zysku ”). Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Porozumień Realizacyjnych Udziały Stron Umowy wynoszą: G. 20%, E. 20%, K.20%, P. 20%, T. 20%. Należy wskazać, iż powyższe wartości mogą ulegać zmianie dla poszczególnych Projektów. Wynika to z treści UoWO, zgodnie z którą każda ze Stron Umowy ma prawo, ale nie ma obowiązku do udziału w każdym Projekcie. Stąd, w przypadku gdy w danym Projekcie nie będą uczestniczyli wszyscy Partnerzy, Udział (obowiązek ponoszenia kosztów oraz prawo do pożytków) zostanie rozdzielony pomiędzy tych Partnerów, którzy uczestniczą w Projekcie (np. w przypadku uczestnictwa w Projekcie czterech Partnerów intencją jest aby Udział wyniósł po 25%).

2011
1
lut

Istota:

Czy wynagrodzenia wypłacane osobom zatrudnionym na umowę o dzieło w przypadku finansowania tych wynagrodzeń ze środków UE oraz w części ze środków własnych podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Fragment:

Przedsięwzięcie to będzie finansowane w 80% z udzielonej dotacji, a w 20% ze środków własnych. Ponadto ze złożonego przez Stronę wniosku wynika, iż Beneficjent do realizacji projektu będzie zatrudniał na umowę o dzieło personel merytoryczny, jako bezpośrednich wykonawców realizujących cel programu. Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż wynagrodzenie osób bezpośrednio realizujących cel programu w części finansowanej ze środków pomocowych korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy podatkowej, natomiast w sytuacji, gdy wynagrodzenie osób zatrudnionych przy realizacji projektu finansowane jest ze środków własnych Beneficjenta, to w tej części nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa powyżej.