Przedsięwzięcia wspólne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedsięwzięcia wspólne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
26
lut

Istota:

1. „Czy można rozliczać w całości koszty poniesione na wspólny Projekt refakturując ich odpowiednią część na Partnerów; czy koszty te w takim przypadku będą stanowić koszt uzyskania przychodu w całości?2. Jak należy rozliczyć przychody Spółki?”

Fragment:

Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu. W zależności od zakwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami lub innych niż bezpośrednio związanych z przychodami zastosowanie znajdą odpowiednio regulacje zawarte w art. 15 ust. 4 oraz 15 ust. 4d updop. Stosownie do przepisu art. 15 ust. 4 updop, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c. W myśl przepisu art. 15 ust. 4d updop, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącane w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Jednocześnie, w świetle art. 5 updop, koszty uzyskania przychodów ustalone w powyższy sposób nie mogą swą wartością przekraczać udziału, jaki przypada na uczestnika wspólnego przedsięwzięcia.

2013
26
mar

Istota:

„Czy Koszty i Przychody wynikające ze Wspólnych Operacji podlegają przypisaniu Spółce zgodnie z art. 5 ustawy o CIT, tj. wyłącznie w proporcji odpowiadającej posiadanemu przez Spółkę udziałowi we Wspólnych Operacjach, a pozostała część Przychodów i Kosztów wynikająca ze Wspólnych Operacji, podlegająca przypisaniu E, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w CIT po stronie Spółki (są neutralne dla Spółki)? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 2/”

Fragment:

Z uwagi na fakt, iż Strony uczestniczą w Przychodach i Kosztach zgodnie z udziałem we Wspólnych Operacjach (80%/20%), ustaliły w Umowie o Wspólnych Operacjach szczegółowe zasady rozliczeń: miesięcznych, rocznych. Rozliczenia miesięczne w ramach Wspólnych Operacji. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Wspólnych Operacjach Spółka jako Operator, w terminie określonym w Umowie o Wspólnych Operacjach, będzie przedstawiała miesięczne zestawienie (tzw. Monthly Statements) przychodów osiągniętych w ramach Wspólnych Operacji i poniesionych kosztów. Miesięczne zestawienie będzie zawierało co najmniej: Koszty dotyczące danego miesiąca z uwzględnieniem znanych kosztów na podstawie rezerw, z podziałem na kategorie, uzyskane Przychody, udział Stron w Przychodach i Kosztach Wspólnych Operacji. Miesięczne zestawienie Kosztów Wspólnych Operacji, służące do wyliczenia udziałów Spółki i E, będzie obejmowało następujące zmienne: koszty uwzględnione w umowie o Wspólnych Operacjach poniesione przez Strony Umowy w ramach Wspólnych Operacji, zarówno na podstawie faktur VAT /rachunków/ not lub też faktur wystawianych przez podmioty trzecie bądź przez E na rzecz Operatora, koszty towarów i usług nabytych przez Strony Umowy w okresie rozliczeniowym, które dotyczyły tego okresu, a które nie zostały jeszcze udokumentowane (...)

2011
1
sie

Istota:

W zakresie wzajemnych rozliczeń transakcji hedgingowych wynikających z zawartej pomiędzy stronami umowy o wspólne przedsięwzięcie

Fragment:

Zwrotem lub przenoszeniem kosztów określa się taką sytuację, w której nie świadczy się usług na rzecz lub dla kontrahenta, a jedynym zamiarem jest odzyskanie pieniędzy w wysokości wydatków, które powinien w całości lub w określonej części ponieść tenże kontrahent (na mocy umowy). W związku z tym techniczne udokumentowanie przelewów przez S. dla N. i na rzecz S. powinno odbywać się nie za pomocą faktur, a uznaniowych not księgowych. Stanowisko S. znajduje potwierdzenie w dokonywanych przez organy podatkowe interpretacjach prawa podatkowego. W podobnym stanie faktycznym w postanowieniu z dnia 9 marca 2007 r. (1471/VUR2/443-455/06/ST), Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego stwierdził, że Spółka poprzez przesłanie na rachunek bankowy N. (Rachunek Zastrzeżony) kwoty odsetek naliczonych i wypłaconych przez bank (w odpowiedniej proporcji), nie świadczy na rzecz N. usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Za dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy – stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy – uważa się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

2011
1
kwi

Istota:

1. Czy koszty związane z bieżącą eksploatacją Oczyszczalni (działalność przewidziana umową "konsorcjum" będą stanowiły koszty uzyskania przychodu i będą wykazywane w deklaracji CIT?
2. Czy przychody za odbiór ścieków z Oczyszczalni będą stanowiły przychody i będą wykazywane w deklaracji CIT?

Fragment:

Wspólne przedsięwzięcia charakteryzuje to, że dwóch lub więcej wspólników przedsięwzięcia jest związanych ustaleniami umownymi oraz, że owe ustalenia umowne ustanawiają sprawowanie współkontroli. Celem zawiązania konsorcjum jest najczęściej wspólne działanie w realizacji konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego, które ze względu na potencjał finansowy przekracza możliwości jednego podmiotu. Utworzenie konsorcjum ma zwykle charakter tymczasowy, czyli po osiągnięciu celu, do którego zostało powołane, jest rozwiązywane. Ponieważ prawo nie wyszczególnia umowy konsorcjum, należy ona do tzw. umów nienazwanych. Konsorcjum zwykle nie jest spółką prawa handlowego, nie ma własnej osobowości prawnej, nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, nie musi więc być rejestrowane, nie musi mieć odrębnej nazwy ani też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są niezależne w swoich dotychczasowych działaniach (czyli działaniach nie związanych z konsorcjum), a w działaniach konsorcjum realizują wspólną politykę finansową objętą porozumieniem. Przedsiębiorcy w konsorcjum wybierają spośród siebie lidera - konsorcjanta - wytypowana spośród uczestników konsorcjum firma - który prowadzi rozliczenia gospodarcze, w tym podpisuje umowy i fakturuje sprzedaż.

2011
1
mar

Istota:

Czy Partner miał prawo wystawić fakturę po wykonaniu części zadania mu powierzonego, po dokonaniu odbioru częściowego przez Zamawiającego , czy też powinien wystawić fakturę po wykonaniu zadania przez wszystkich Partnerów i podpisaniu protokołu ostatecznego przez Zamawiającego ?
W ocenie Podatnika Partner powinien wystawić fakturę w dniu odbioru ostatecznego i podpisaniu protokołu przez Zamawiającego.

Fragment:

Zatem przedsiębiorcy działający w ramach konsorcjum, w tym także Lider tego Konsorcjum są odrębnymi podatnikami podatku od towarów i usług. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie regulują sposobu rozliczenia udziału we wspólnym przedsięwzięciu. Powyższe oznacza, że partnerzy konsorcjum powinni do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne zasady wynikające z w/w ustawy. Z mocy art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie natomiast z art. 19 ust. 1 w/w ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1. I tak w myśl ust. 4 jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Zatem Partner Konsorcjum, zgodnie z powyższymi przepisami, winien był po wykonaniu powierzonego mu zadania wystawić fakturę w terminie nie późniejszym niż w 7 dniu od dnia wykonania usługi.

2011
1
mar

Istota:

Czy poprawne jest rozliczenie transakcji opisanego wspólnego przedsięwzięcia oraz jaką stawkę podatku VAT należy zastosować w opisanej sytuacji?

Fragment:

Zgodnie z art.8 ust.1 w/cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostku organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art.7. Zaś stawka podatku VAT zgodnie z art.41 ust.1 w/cyt. ustawy wynosi 22%. W przedstawionym stanie faktycznym kontrahent przerzuca tj. refakturuje na Podatnika 1 / 2 kosztów poniesionych w związku z użytkowaniem przedmiotu wspólnie finansowanego leasingu operacyjnego. Zarówno ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, jak i wydane na jej podstawie akty wykonawcze nie regulują zagadnienia refakturowania. Pojęcie to zostało utrwalone przez doktrynę i praktykę. Skutki prawne refakturowania zostały uregulowane przez VI Dyrektywę Rady UE z dnia 17 maja 1977r. Zgodnie z art.6(4) VI Dyrektywy, w przypadku, gdy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rachunek kogo innego bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że sam przyjął i świadczył daną usługę. Poprzez refakturowanie rozumie się dwa rodzaje stanów faktycznych. Pierwszym z przypadków refakturowania jest tzw. odsprzedaż usług. W takim przypadku refakturujący kupuje usługę na własny rachunek i we własnym imieniu, a następnie usługę tą odsprzedaje ostatecznemu jej nabywcy (który jest zazwyczaj jej konsumentem).

2011
1
lut

Istota:

Pytanie dotyczy rozliczenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów z kontraktów realizowanych wraz z inną firmą w konsorcjum.

Fragment:

Nr 54 poz. 654 ze zm.) zgodnie z którym przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną , ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia , wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy i praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału.Zasady powyższe stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. W wypadku osiągania przychodów określonych w art. 5, osoby twierdzące, że uzyskują takie przychody powinny fakt ten udowodnić oraz wykazać wielkość udziałów. Dowodem w sprawie może być np. umowa pisemna, zeznania świadków bądź inne dowody. Nadmienić należy, iż osoba prawna będąca udziałowcem np. wspólnego przedsięwzięcia, nie ewidencjonuje zdarzeń gospodarczych powstałych w tej spółce w swoich księgach rachunkowych. Ma natomiast obowiązek włączyć do deklaracji miesięcznej (CIT-2) oraz zeznania rocznego odpowiednio, kwotę uzyskanego w tej spółce przychodu, kosztów uzyskania przychodu, przysługujące obniżki dochodu, podstawy opodatkowania oraz podatku.

2011
1
lut

Istota:

Dot. sposobu dokonywania wzajemnych rozliczeń przychodów i kosztów oraz zysku lub ewentualnej straty związanej z realizacją inwestycji w ramach konsorcjum.

Fragment:

Zaś wszyscy uczestnicy konsorcjum – w tym ci, którzy nie realizują danej inwestycji we własnym imieniu ale w ramach konsorcjum – w zależności od podziału obowiązków, winni samodzielnie rozliczać osiągnięte przychody jak i poniesione koszty. Po zakończeniu inwestycji powinno nastąpić ostateczne rozliczenie pomiędzy wszystkimi konsorcjantami na podstawie umowy konsorcjum lub sporządzonego na jej podstawie „porozumienia inwestycyjnego”, z którego będzie wynikać udział każdego z konsorcjantów w zysku lub stracie z danej inwestycji – wspólnego przedsięwzięcia (art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Reasumując, przedstawione w piśmie stanowisko – jest prawidłowe.