Przedsiębiorstwo państwowe | Interpretacje podatkowe

Przedsiębiorstwo państwowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to przedsiębiorstwo państwowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości rozliczenia strat przedsiębiorstwa państwowego.
Fragment:
Należy wobec tego podkreślić, że w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, dochodzi jedynie do zmiany organizacyjno-prawnej, natomiast nowopowstały podmiot kontynuuje byt prawny przedsiębiorstwa państwowego w zakresie wszystkich praw i obowiązków, w tym także tych, które wynikają z prawa podatkowego. Z treści art. 7 ust. 3 pkt 5 wynika, że zakaz uwzględniania strat przedsiębiorstwa państwowego ma miejsce wówczas, gdy przedsiębiorstwo państwowe jest przejmowane lub nabywane na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji. Czynności te nie wyczerpują sposobów zmiany formy prawnej przedsiębiorstw państwowych wymienionych w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji. W myśl art. 1 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji komercjalizacja, w rozumieniu ustawy, polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę; jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, spółka ta wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe, bez względu na charakter prawny tych stosunków. W związku z powyższym jednoosobowa spółka Skarbu Państwa powstająca w wyniku transformacji przedsiębiorstwa państwowego - jako państwowej osoby prawnej charakteryzuje się tym, że: (a) nie dochodzi tu do zawiązania spółki, lecz do przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego, (b) nie dochodzi do zmiany właściciela przedsiębiorstwa, nie pojawia się obok Skarbu Państwa inny podmiot, (c) nie dochodzi do wniesienia mienia jako aportu, lecz na mocy przepisu szczególnego majątek przedsiębiorstwa staje się majątkiem spółki, (d) państwowa osoba prawna zmienia swą formę pozostając państwową osobą prawną.
2017
18
lut

Istota:
Czy strata osiągnięta w latach 2009-2010 przez komercjalizowane przedsiębiorstwo państwowe, będzie mogła być rozliczona przy ustalaniu dochodu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji.
Fragment:
W myśl art. 1 ust. 1 u.k.p.: „ Komercjalizacja, w rozumieniu ustawy, polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę; jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, spółka ta wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe, bez względu na charakter prawny tych stosunków ”. NSA przyjął, że w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, dochodzi jedynie do zmiany organizacyjno-prawnej, natomiast nowopowstały podmiot kontynuuje byt prawny przedsiębiorstwa państwowego w zakresie wszystkich praw i obowiązków, w tym także tych, które wynikają z prawa podatkowego. Konsekwencją prawną tego jest, że zakaz rozliczania strat przedsiębiorstw państwowych przejmowanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji, wyrażony w art. 7 ust. 3 pkt 5 u.p.d.o.p., nie dotyczy jednoosobowych spółek Skarbu Państwa powstałych z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w drodze komercjalizacji, o której mowa w art. 1 ust. 1 u.k.p., bowiem nie dochodzi wówczas do przejęcia lub nabycia przedsiębiorstwa państwowego, ale do jego przekształcenia w spółkę kapitałową. Ograniczenie wynikające z art. 7 ust. 3 pkt 5 u.p.d.o.p. ma w praktyce jedynie odniesienie do przedsiębiorstwa państwowego, które zostało poddane prywatyzacji bezpośredniej, bowiem wówczas nabywca przedsiębiorstwa państwowego jest odrębnym podmiotem, który pod tytułem ogólnym nabywa (przejmuje) ww. przedsiębiorstwo.
2016
10
lut

Istota:
Wypłacona Wnioskodawczyni odprawa na podstawie postanowienia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, jak również Porozumienia kończącego spory zbiorowe nie będzie zwolniona od podatku. Wejście w życie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 i 1478) nie zmieniło dotychczasowej zasady, zgodnie z którą przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie wyłącznie do odszkodowań i zadośćuczynień. Zatem wypłacona odprawa będzie stanowiła dla Wnioskodawczyni przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, albowiem podstawą jej wypłaty będzie stosunek pracy. W konsekwencji pracodawca był obowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wystawić informację PIT-11, natomiast Wnioskodawczyni ww. kwotę opodatkować w zeznaniu podatkowym łącznie z pozostałymi dochodami osiągniętymi w danym roku podatkowym.
Fragment:
Jak wynika z treści wniosku, na mocy Porozumienia kończącego spory zbiorowe zawartego w dniu 30 kwietnia 2014 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Państwowym a Związkami Zawodowymi i Komisją Zakładową Naczelny Dyrektor Przedsiębiorstwa zobowiązał się wprowadzić z dniem 5 maja 2014 r. Program Dobrowolnych Odejść (PDO) zgodnie z Regulaminem Programu Dobrowolnych Odejść Pracowniczych w Przedsiębiorstwie Państwowym, który jest załącznikiem do ww. Porozumienia. W dniu 19 maja 2014 r. Wnioskodawczyni zadeklarowała pisemnie wolę przystąpienia do PDO na zasadach przewidzianych w Regulaminie PDO i zwróciła się z wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy w ramach PDO z przyczyn niedotyczących pracownika za porozumieniem stron w terminie wynikającym z Jej okresu wypowiedzenia umowy o pracę, liczonym od dnia złożenia wniosku. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 5 czerwca 2014 r. zostało pomiędzy Przedsiębiorstwem Państwowym a Wnioskodawczynią zawarte pisemne porozumienie, w którym: w § 1 ust. 2 strony zgodnie postanowiły, że umowa o pracę ulega rozwiązaniu ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2014 r. na mocy porozumienia stron wyłącznie z przyczyn niedotyczących Pracownika; w § 2 ust. 1 ustalono, że w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w ramach PDO Pracodawca wypłaci na moją rzecz następujące świadczenia przysługujące Pracownikowi zgodnie z katalogiem świadczeń wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 1 - 5 Regulaminu PDO to jest: odprawę, o której mowa w ustawie z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.
2016
8
sty

Istota:
Odprawa na podstawie układu zbiorowego pracy, nie będzie zwolniona od podatku. Wejście w życie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 i 1478) nie zmieniło dotychczasowej zasady, zgodnie z którą przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie wyłącznie do odszkodowań i zadośćuczynień. Zatem wypłacona odprawa będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, albowiem podstawą jej wypłaty będzie stosunek pracy. W konsekwencji pracodawca był obowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wystawić informację PIT-11, natomiast Wnioskodawca ww. kwotę opodatkować w zeznaniu podatkowym łącznie z pozostałymi dochodami osiągniętymi w danym roku podatkowym.
Fragment:
Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawca był pracownikiem Przedsiębiorstwa Państwowego, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. W Przedsiębiorstwie Państwowym obowiązywał układ zbiorowy pracy, zgodnie z którym, w określonych przypadkach reorganizacji powodującej zwolnienia pracowników lub innej zmiany struktury Przedsiębiorstwa Państwowego, pracownikom z którymi rozwiązano umowę o pracę w wyniku tych reorganizacji/zmian przysługuje odprawa w określonej wysokości. Przedsiębiorstwo Państwowe wypowiedziało układ zbiorowy pracy i ogłosiło regulamin programu dobrowolnych odejść („ PDO ”). Zgodnie z tym regulaminem pracownicy Przedsiębiorstwa Państwowego korzystający z PDO otrzymywali odprawy w wysokości określonej układem zbiorowym, tak jak w przypadku reorganizacji lub innej zmiany struktury Przedsiębiorstwa Państwowego. W 2014 r. Wnioskodawca i Przedsiębiorstwo Państwowe zawarli porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę w ramach PDO, zgodnie z którym Przedsiębiorstwo Państwowe zobowiązało się wypłacić Wnioskodawcy m.in. odprawę na podstawie układu zbiorowego pracy. Wnioskodawca otrzymał odprawę przed dniem 4 października 2014 r., a Przedsiębiorstwo Państwowe potrąciło z kwoty odprawy (...)
2015
9
sie

Istota:
Wypłacona Wnioskodawcy odprawa na podstawie układu zbiorowego pracy, nie będzie zwolniona od podatku. Wejście w życie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 i 1478) nie zmieniło dotychczasowej zasady, zgodnie z którą przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie wyłącznie do odszkodowań i zadośćuczynień. Zatem wypłacona odprawa będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy, albowiem podstawą jej wypłaty będzie stosunek pracy. W konsekwencji pracodawca był obowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wystawić informację PIT-11, natomiast Wnioskodawca ww. kwotę opodatkować w zeznaniu podatkowym łącznie z pozostałymi dochodami osiągniętymi w danym roku podatkowym.
Fragment:
Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawca był pracownikiem Przedsiębiorstwa Państwowego, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. W Przedsiębiorstwie Państwowym obowiązywał układ zbiorowy pracy, zgodnie z którym, w określonych przypadkach reorganizacji powodującej zwolnienia pracowników lub innej zmiany struktury Przedsiębiorstwa Państwowego, pracownikom z którymi rozwiązano umowę o pracę w wyniku tych reorganizacji/zmian przysługuje odprawa w określonej wysokości. Przedsiębiorstwo Państwowe wypowiedziało układ zbiorowy pracy i ogłosiło regulamin programu dobrowolnych odejść („ PDO ”). Zgodnie z tym regulaminem pracownicy Przedsiębiorstwa Państwowego korzystający z PDO otrzymywali odprawy w wysokości określonej układem zbiorowym, tak jak w przypadku reorganizacji lub innej zmiany struktury Przedsiębiorstwa Państwowego. W 2014 r. Wnioskodawca i Przedsiębiorstwo Państwowe zawarli porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę w ramach PDO, zgodnie z którym Przedsiębiorstwo Państwowe zobowiązało się wypłacić Wnioskodawcy m.in. odprawę na podstawie układu zbiorowego pracy. Wnioskodawca otrzymał odprawę przed dniem 4 października 2014 r., a Przedsiębiorstwo Państwowe potrąciło z kwoty odprawy (...)
2015
9
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości rozliczenia strat przedsiębiorstwa państwowego.
Fragment:
(...) przedsiębiorstwa państwowego, ale do jego przekształcenia w spółkę kapitałową. Zakaz wynikający z art. 7 ust. 3 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma więc zastosowanie jedynie w przypadku prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego, bowiem wówczas nabywca przedsiębiorstwa państwowego jest odrębnym podmiotem, który pod tytułem ogólnym nabywa (przejmuje) ww. przedsiębiorstwo. Reasumując, zakaz rozliczania strat przedsiębiorstw państwowych przejmowanych na podstawie przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, wyrażony w art. 7 ust. 3 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie dotyczy jednoosobowych spółek Skarbu Państwa powstałych z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w drodze komercjalizacji, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, bowiem nie dochodzi wówczas do przejęcia lub nabycia przedsiębiorstwa państwowego, ale do jego przekształcenia w spółkę kapitałową. W konsekwencji, Spółka będzie mogła przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania uwzględnić stratę przedsiębiorstwa państwowego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
2014
12
wrz

Istota:
Czy strata osiągnięta w latach 2009-2010 przez komercjalizowane przedsiębiorstwo państwowe, będzie mogła być rozliczona przy ustalaniu dochodu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji?
Fragment:
Należy zatem przyjąć, że w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, dochodzi jedynie do zmiany organizacyjno-prawnej, natomiast nowopowstały podmiot kontynuuje byt prawny przedsiębiorstwa państwowego w zakresie wszystkich praw i obowiązków, w tym także tych, które wynikają z prawa podatkowego. Konsekwencją prawną tego jest to, że zakaz rozliczania strat przedsiębiorstw państwowych przejmowanych na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji, wyrażony w art. 7 ust. 3 pkt 5 ustawy o CIT, nie dotyczy jednoosobowych spółek Skarbu Państwa powstałych z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w drodze komercjalizacji, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy o Komercjalizacji, bowiem nie dochodzi wówczas do przejęcia lub nabycia przedsiębiorstwa państwowego, ale do jego przekształcenia w spółkę kapitałową. Ograniczenie wynikające ze wskazanego pkt 5 ustawy o CIT, ma w praktyce odniesienie jedynie do przedsiębiorstwa państwowego, które zostało poddane prywatyzacji bezpośredniej, bowiem wówczas nabywca przedsiębiorstwa państwowego jest odrębnym podmiotem, który pod tytułem ogólnym nabywa (przejmuje) ww. przedsiębiorstwo (por. R. Pęk <w:> S.
2014
4
cze

Istota:
Czy strata osiągnięta w 2009 r. w przedsiębiorstwie państwowym będzie mogła być rozliczona przy ustalaniu dochodu Spółki (powstałej w wyniku komercjalizacji) w 2013 r.?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, obecnie obowiązujące przepisy dotyczące możliwości rozliczenia straty nie odnoszą się do straty komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego, tj. przekształconego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W art. 7 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca wyraźnie oddzielił pojęcie przedsiębiorcy od pojęcia przedsiębiorstwa państwowego, wskazując, że brak możliwości rozliczenia strat dotyczy jedynie strat przedsiębiorstw państwowych lub nabywanych na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, nie odniósł się zaś do jego przekształcenia. Zdaniem Spółki, zakaz rozliczania strat przedsiębiorstwa państwowego przejmowanego na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji wyrażony w art. 7 ust. 3 pkt 5) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie dotyczy jednoosobowych spółek Skarbu Państwa powstałych z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w drodze komercjalizacji, bowiem nie dochodzi wówczas do przejęcia lub nabycia przedsiębiorstwa państwowego, ale do jego przekształcenia w spółkę kapitałową. Dochodzi w tym przypadku do zmiany organizacyjno - prawnej, natomiast nowo powstały podmiot kontynuuje byt prawny przedsiębiorstwa państwowego w zakresie wszystkich praw i obowiązków w tym także tych, które wynikają z prawa podatkowego.
2013
29
wrz

Istota:
Czy strata komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego będzie mogła być rozliczona przy ustalaniu dochodu spółki powstałej w wyniku komercjalizacji?
Fragment:
Natomiast w odniesieniu do przedsiębiorstwa państwowego ma to miejsce wówczas, gdy przedsiębiorstwo państwowe jest przejmowane lub nabywane na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji. W ocenie Sądu, że art. 7 ust. 3 pkt 4 updp wyraźnie stanowi o przedsiębiorcy nie o przedsiębiorstwie państwowym i wymienia specyficzne dla przedsiębiorców formy zmian bytu prawnego: przekształcenie w inną formę prawną, łączenie, przejmowanie (o czym mowa w art. 498 ksh) lub podział. Z kolei w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych ustawodawca w powołanych przepisach wskazał na dwa sposoby zmiany formy prawnej poprzez przejęcie lub nabycie w oparciu o przepisy o komercjalizacji i prywatyzacji. Należy jednak zauważyć, iż czynności te nie wyczerpują sposobów zmiany formy prawnej przedsiębiorstw państwowych wymienionych w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji. W świetle art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji możliwe jest również przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę; jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, spółka ta wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe, bez względu na charakter prawny tych stosunków.
2013
13
lut

Istota:
W złożonym piśmie Podatnik przedstawił, iż przedsiębiorstwo państwowe zostało sprywatyzowane poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa (01.07.2004r. – data podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży przedsiębiorstwa państwowego). Ponadto Podatnik stwierdza, iż spółka nabywająca wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa państwowego. W złożonym zapytaniu Podatnik, nabywca przedsiębiorstwa państwowego, zwrócił się o zajęcie stanowiska przez tutejszy urząd skarbowy w następujących kwestiach:
1.czy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur wystawionych na przedsiębiorstwo państwowe za dostawy energii elektrycznej, cieplnej, wody, usług telekomunikacyjnych i sprzątania za miesiąc czerwiec br., których termin płatności upływa w miesiącu lipcu br.?
2.czy podatnik ma prawo do korekty podatku należnego w deklaracji VAT-7 po otrzymaniu dokumentu celnego potwierdzającego wywóz towaru za granicę RP, tj. eksport towarów? Podatnik stwierdza, iż „...w deklaracji VAT-7 za miesiąc czerwiec br. przedsiębiorstwo państwowe sprzedaż eksportową z uwagi na brak potwierdzenia wywozu opodatkowały stawką 22% jako sprzedaż krajową...”.
3.czy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji VAT-7 za miesiąc lipiec br. o kwoty podatku naliczonego z faktur m.in. za usługi marketingowe wystawione na przedsiębiorstwo państwowe? Podatnik stwierdza, iż w oparciu o podpisane umowy o współpracy handlowej z sieciami, po zakończeniu II kwartału otrzymał w miesiącu lipcu br. faktury za usługi marketingowe wystawione z datą miesiąca lipca br. i dotyczące okresu II kwartału br.
4.czy podatnik ma prawo do wystawiania faktur korygujących sprzedaż i obniżania kwoty podatku należnego z tyt. dokonanej sprzedaży przez przedsiębiorstwo państwowe do 30 czerwca 2004r.? Podatnik stwierdza,iż „... na podstawie podpisanych aneksów do umów handlowych jednostka przyjęła zobowiązania przedsiębiorstwa państwowego między innymi w zakresie przyjęcia zwrotów towarów z sieci handlowych po sezonie i będzie musiała po 1 lipca br. korygować wartość sprzedaży tych jednostek”.
5.czy podatnik ma prawo do dokonywania korekt deklaracji podatkowych VAT-7 z tyt. nie dokonania obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z okresu do 30 czerwca 2004r.?
6.czy podatnik. ma prawo do dokonywania korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc czerwiec br. z tyt. nie ujęcia faktur korygujących sprzedaż wzwiązku z nie otrzymaniem do dnia 25 lipca br. potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej wystawionej przez przedsiębiorstwo państwowe?
Fragment:
Ponadto zgodnie z art. 94 ustawy, przepisy art. 93 § 1, art. 93d i art. 93e, z zastrzeżeniem art. 95, stosuje się również do nabywców przedsiębiorstw państwowych oraz do spółek, które na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych nabyły lub przejęły te przedsiębiorstwa. W związku z powyższym sukcesja praw podatkowych dotyczy także podatku od towarów i usług. Powyższe zostało potwierdzone przez Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 29 sierpnia 2000r. (sygn. akt S.A./Bk 957/99) uznał, m.in. że „...art. 93 Ordynacji podatkowej daje podstawę do sukcesji przysługującego zlikwidowanemu podmiotowi prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego na rzecz następcy prawnego, to jest osoby prawnej. Nowo powstały podmiot może dokonywać wprawdzie obliczeń dopiero po dniu rejestracji, lecz nie oznacza to że nie może uwzględnić przy tych odliczeniach faktur otrzymanych przez swego poprzednika prawnego...”. W związku z powyższym stanowisko podatnika, że „stąpienie spółki w prawa (...) przedsiębiorstwa państwowego dotyczy również prawa wynikającego z ustawy o podatku od towarów i usług” jest właściwe.
2011
17
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.