ITPP3/4512-169/16-2/AT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Opodatkowanie czynności sprzedaży nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2016 r. (data wpływu 30 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług dla czynności sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług dla czynności sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką prawa polskiego. Celem jej utworzenia było wybudowanie pawilonu handlowego w ..., a następnie najem lokali handlowych zlokalizowanych w tym pawilonie. Pawilon handlowy został wybudowany i oddany do użytkowania w dwóch etapach: w grudniu 2014 r. i w maju 2015 r. Wnioskodawca uzyskuje przychody z najmu przedmiotowego pawilonu handlowego od grudnia 2014 r.

Obecnie Wnioskodawca zamierza sprzedać powyższą nieruchomość zlokalizowaną w ..., wyodrębnioną w ramach jednej księgi wieczystej (dalej Nieruchomość). Kupującym będzie spółka prawa polskiego lub osoba fizyczna (Kupujący).

Nieruchomość znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Wnioskodawca nabył prawo użytkowania wieczystego od osoby prawnej w ramach jednej transakcji kupna, na podstawie zawartej umowy przedwstępnej i następnie umowy ostatecznej. Umowa ostateczna została zawarta w kwietniu 2014 r. Budowa pawilonu handlowego nastąpiła w części ze środków własnych Wnioskodawcy, a w części została sfinansowana długoterminową pożyczką i kredytem bankowym. Bank ustanowił zabezpieczenia tego kredytu na majątku Wnioskodawcy, m.in. zabezpieczeniem jest hipoteka na Nieruchomości. Obecnie Nieruchomość nie została przez Wnioskodawcę w żaden sposób wyodrębniona w ramach prowadzonej przez niego działalności (organizacyjnie, finansowo, księgowo, czy gospodarczo), lecz na dzień złożenia niniejszego wniosku jedynie składniki majątkowe będące w posiadaniu Wnioskodawcy związane są z Nieruchomością. Wnioskodawca jednak rozważa możliwość nabycia w przyszłości innych nieruchomości o podobnym charakterze lub też rozważa możliwość aby zrealizować projekty inwestycyjne o podobnym charakterze. Planowana przez Wnioskodawcę i Kupującego transakcja sprzedaży obejmie Nieruchomość (użytkowanie wieczyste gruntu oraz własność budynku pawilonu handlowego) w stanie wolnym od obciążeń. Wszelkie ograniczone prawa rzeczowe oraz roszczenia obciążające Nieruchomość będą zaspokojone bezpośrednio z ceny zakupu, w szczególności zaś z ceny zakupu zostanie spłacona pozostała część długoterminowego kredytu bankowego. Należy podkreślić, że nie jest intencją Wnioskodawcy, ani Kupującego, zbycie/nabycie całego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W ramach planowanej transakcji zostaną przeniesione na Kupującego:

 1. prawa wynikające z zawartych umów najmu, jednak takie przeniesienie wynika wprost z przepisów prawa (przejście z mocy prawa, zgodnie z art. 678 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu w miejsce zbywcy; w związku z przejściem umów najmu na Kupującego przeniesione zostaną zabezpieczenia ustanowione przez najemców),
 2. prawa do projektu budowlanego, co jest niezbędne w celu posiadania przez Kupującego planów Nieruchomości w celu prawidłowego administrowania i zarządzania; obowiązek taki wynika z przepisów prawa budowlanego,
 3. prawa wynikające z gwarancji udzielonej przez generalnego wykonawcę.

W ramach transakcji – poza prawami i umowami wyraźnie wyżej wymienionymi – na Kupującego nie przejdą żadne inne prawa, aktywa ani zobowiązania Wnioskodawcy. Poza zakresem planowanej Umowy sprzedaży pozostanie szereg aktywów i pasywów przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, które nie zostaną literalnie wskazane w umowie sprzedaży, dotyczy to m.in. takich elementów niezbędnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (nazwa Wnioskodawcy),
 2. wierzytelności Wnioskodawcy (inne niż wynikające z umów najmu),
 3. środki pieniężne i umowy rachunków bankowych,
 4. zobowiązania Wnioskodawcy (inne niż wynikające z umów najmu),
 5. prawa, roszczenia i zobowiązania wynikających z umów o świadczenie usług księgowych, umów najmu siedziby Wnioskodawcy, umowy dotyczącej zarządzania Nieruchomością, umów dotyczących dostawy mediów do Nieruchomości, usług serwisowych dla Nieruchomości,
 6. koncesje, licencje i zezwolenia,
 7. wartości niematerialne składające się na wartość firmy, takie jak: know-how, reputacja firmy, tajemnice przedsiębiorstwa, ustalone procesy biznesowe, listy klientów, kontakty z instytucjami finansowymi,
 8. księgi rachunkowe i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 9. zakład pracy Wnioskodawcy lub jakakolwiek jego część,
 10. znak towarowy stanowiący oznaczenie indywidualizujące Nieruchomość,
 11. zobowiązanie z tytułu kredytów zaciągniętych przez Wnioskodawcę na budowę Nieruchomości,
 12. zobowiązania z tytułu pożyczek otrzymanych od innych jednostek.

W przedsiębiorstwie Wnioskodawcy Nieruchomość nie została i nie zostanie organizacyjnie wyodrębniona jako dział, wydział lub oddział. Na wyodrębnienie organizacyjne Nieruchomości nie wskazują i nie będą wskazywały żadne dokumenty wewnętrzne Wnioskodawcy. W umowie sprzedaży strony wskażą, iż przedmiotem umowy nie jest przedsiębiorstwo Spółki lub jego zorganizowana część, a nabywca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu zobowiązań zbywcy, wynikającej z „ art. 554 Kodeksu cywilnego” i „ art. 231 kodeksu pracy”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy planowana transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie kwalifikowana jako transakcja zbycia przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja sprzedaży Nieruchomości nie będzie stanowić zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Dodatkowo należy także wskazać, że intencją Wnioskodawcy jest zbycie wyłącznie Nieruchomości wraz z innymi składnikami majątku nierozerwalnie związanymi z Nieruchomością, zgodnie z zakresem zawartym w opisie zdarzenia przyszłego, natomiast księgi rachunkowe, umowy o dostawę mediów czy też środki pieniężne i tajemnice przedsiębiorstwa, itp., nie zostaną przeniesione do Nabywcy w ramach planowanej transakcji (wyjątek stanowią umowy najmu, jako że z mocy prawa zostają one przeniesione na Spółkę).

Przepisy ustawy o VAT oraz przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęcia przedsiębiorstwa. Odniesienie do definicji tego pojęcia w prawie podatkowym można odnaleźć w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.).

W art. 4a pkt 3 omawianej ustawy wskazano wyraźnie, że przedsiębiorstwo oznacza przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów KC. W związku z czym należy odwołać się odpowiednio do przepisów KC i takie stanowisko potwierdza powszechna praktyka organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Zgodnie z „ art. 551 KC ” – przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 • zobowiązania;
 • koncesje, licencje i zezwolenia;
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 • tajemnice przedsiębiorstwa;
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zastosowanie w przedmiotowym katalogu wyrażenia „w szczególności” powoduje, iż katalog ten jest katalogiem otwartym i stanowi przykładowe wymienienie elementów wchodzących w skład przedsiębiorstwa w rozumieniu KC. Należy podkreślić, że nie każde działające w przestrzeni gospodarczej przedsiębiorstwo musi składać się ze wszystkich elementów, które zostały wymienione przez ustawodawcę w katalogu otwartym, zawartym w „ art. 551 KC ” (część z tych elementów może bowiem nie istnieć).

Biorąc powyższe pod uwagę, zdaniem Wnioskodawcy, jedynie w sytuacji, gdy wszystkie wymienione w „ art. 551 KC ” elementy (o ile występują w danym stanie faktycznym), stanowiące zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, zostaną przekazane Nabywcy w ramach planowanej Transakcji, można mówić o zbyciu przedsiębiorstwa.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca zamierza sprzedać składniki majątkowe obejmujące przede wszystkim Nieruchomość. Nie planuje natomiast sprzedać szeregu elementów składających się na przedsiębiorstwo, takich jak m.in.: wierzytelności (z wyjątkiem tych wynikających z zawartych umów najmu), środki pieniężne i rachunki bankowe, tajemnice związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, księgi rachunkowe Wnioskodawcy. Elementem transakcji nie będą również zobowiązania Wnioskodawcy, w tym w szczególności elementem transakcji nie będzie długoterminowy kredyt bankowy i zaciągnięte pożyczki. Lista składników przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, które będą przedmiotem planowanej transakcji oraz tych, które nie będą objęte planowaną transakcją jest przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego.

Ponadto, na podstawie przepisu art. 678 KC, Kupujący wstąpi w stosunek najmu na miejsce Wnioskodawcy w odniesieniu do umów najmu, których stroną jest Wnioskodawca, a które związane są z Nieruchomością będącą przedmiotem sprzedaży. Tak więc przeniesienie praw wynikających z umów najmu dokonuje się z mocy samego prawa, niezależnie od woli Wnioskodawcy. Nie podlegają jednak zbyciu zobowiązania Wnioskodawcy związane z umowami najmu.

W związku z powyższym w zdarzeniu przyszłym wraz ze zbyciem Nieruchomości na Kupującego nie przejdą elementy przedsiębiorstwa wymienione w „ art. 551 KC ”.

Podsumowując, w świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, zdaniem Wnioskodawcy, składniki majątku Wnioskodawcy będące przedmiotem planowanej transakcji nie będą posiadały na dzień sprzedaży cech wymienionych w art. 2 pkt 27e ustawy o VAT oraz w „ art. 551 KC ” i tym samym nie mieszczą się w pojęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czy też przedsiębiorstwa.

Zatem, w przedmiotowej sprawie przepis art. 6 pkt 1 ustawy o VAT nie znajdzie zastosowania.

Czynność zbycia Nieruchomości będzie zatem stanowić odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, podlegającą opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że składniki materialne i niematerialne mające być przedmiotem zbycia nie będą wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym a także, że przedmiotem zbycia nie będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 K.c. Oznacza to, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.