ITPP2/4512-314/15/PS | Interpretacja indywidualna

Wyłączenia z opodatkowania czynności zbycia przedsiębiorstwa oraz brak obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego przez zbywającego.
ITPP2/4512-314/15/PSinterpretacja indywidualna
  1. korekta podatku naliczonego
  2. przedsiębiorstwa
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego -> Korekta kwoty podatku naliczonego
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2015 r. (data wpływu 17 marca 2015 r.), uzupełnionym w dniu 3 czerwca 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania darowizny gospodarstwa rolnego oraz braku obowiązku korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 3 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku opodatkowania darowizny gospodarstwa rolnego oraz braku obowiązku korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Prowadzi Pan wraz z żoną własne gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 86,2218 ha. W skład gospodarstwa wchodzą: dom mieszkalny, chlewnie, magazyny, suszarnia do zbóż, garaże oraz sprzęt - maszyny rolnicze (m. in. kombajn zbożowy, ciągnik, przyczepy, opryskiwacz, brona i inne niezbędne do prowadzeni działalności rolniczej). Od dnia 1 kwietnia 2006 r. jest Pan czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, rozliczającym się z VAT na zasadach ogólnych (rezygnacja ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy). W okresie od grudnia 2006 r. do stycznia 2015 r. nabywał Pan potrzebny w gospodarstwie sprzęt i maszyny z pełnym odliczeniem podatku. W najbliższym czasie gospodarstwo wraz z urządzeniami i maszynami, w tym nabytymi z odliczeniem podatku, zostanie przekazane w formie darowizny na rzecz zięcia i córki. Umowa darowizny będzie przewidywała bezpłatną i dożywotnią służebność na rzecz Pana, jego żony i syna. Zięć, jako przyszła osoba obdarowana,

prowadzi obecnie swoje gospodarstwo rolne i jest również czynnym podatnikiem VAT (zrezygnował z przysługującego mu zwolnienia). Po dokonaniu darowizny zięć będzie kontynuował prowadzoną obecnie przez Pana działalność rolno-hodowlaną oraz dokonywał odpisów podatku naliczonego od zakupów dokonanych na potrzeby gospodarstwa rolnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  • Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym przekazanie gospodarstwa rolnego w formie darowizny będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarowi usług...
  • Czy w związku z planowaniem dokonania darowizny gospodarstwa rolnego na opisanych powyżej warunkach, będzie na Panu spoczywał obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego od zakupionych środków produkcji (maszyn i urządzeń) związanych z prowadzeniem gospodarstwa, w stosunku do których nie upłynął pięcioletni okres korekty...

Zdaniem Wnioskodawcy, dokonanie darowizny gospodarstwa rolnego, w myśl art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarowi usług nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT. Powołana podstawa prawna stanowi, że przepisów ustawy o podatku od to warów i usług nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Pojęcie zbycia należy w tym przypadku traktować szeroko, jako dokonanie wszelkich czynności powodujących przeniesienie

prawa do rozporządzania, w tym również darowiznę. Jako że ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia przedsiębiorstwa, jego doprecyzowania szukać należy w art. 551 i art. 553 Kodeksu cywilnego, w myśl których gospodarstwo rolne spełnia warunki zawarte w definicji przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę powyższe, w Pana, ocenie dokonanie darowizny gospodarstwa rolnego, na podstawie art. 6 pkt 1ustawy o VAT, spełnia warunki uprawniające do zwolnienia z opodatkowania.

Odnośnie drugiego pytania uważa Pan, że nie będzie zobowiązany do dokonania korekty odliczonego podatku. Na mocy art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, ustawodawca niejako „przenosi” obowiązek dokonania korekty na, nabywcę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, o ile poszczególne składniki majątku przedsiębiorstwa nie będą przez niego wykorzystane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych. W opisanym zdarzeniu przyszłym obdarowany (nabywca gospodarstwa), jako podatnik VAT, który będzie kontynuował działalność rolno-hodowlaną, będzie zobowiązany do dokonania ewentualnych „odpisów”. Jednak w sytuacji kontynuowania przez nabywcę działalności rolnej jako podatnika VAT czynnego, nie zwolnionego podmiotowo z podatku, obowiązek korekty nie wystąpi zarówno w stosunku do Pana, jak i nabywcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenia przyszłe, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo wskazuje się, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Mając na uwadze fakt, że stroną wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest Pan, zaznacza się, że niniejsza interpretacja nie ma mocy wiążącej dla nabywcy gospodarstwa rolnego, który chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinien wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej wydanie.

Ponadto podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że zbywane gospodarstwo rolne mające być przedmiotem zbycia będzie stanowiło przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

korekta podatku naliczonego
ITPP1/4512-164/15-3/MN | Interpretacja indywidualna

przedsiębiorstwa
IPPP1/4512-1000/15-3/AS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.