ITPP2/443-1654/14/AJ | Interpretacja indywidualna

Wyłączenie z opodatkowania czynności aportu przedsiębiorstwa.
ITPP2/443-1654/14/AJinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. przedsiębiorstwa
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 listopada 2014 r. (data wpływu 2 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności aportu przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania czynności aportu przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Ż” spółka jawna. Podstawowym przedmiotem działalności jest sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych. W skład przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności: nieruchomości, ruchome środki trwałe, w tym środki transportu, zapasy towarów i materiałów, wierzytelności, zespół osobowy, klientela, kontrakty handlowe, umowy z dostawcami, zorganizowana sieć sprzedaży, tajemnice przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty, a także zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz koncesja na obrót hurtowy napojami alkoholowymi.

Z uwagi na zamiar prowadzenia przedsiębiorstwa w formie spółki komandytowej pod nazwą Ż. D. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa., obecna spółka jawna planuje dokonać wniesienia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego aportem do spółki komandytowej bez przeniesienia na nią zezwolenia na obrót hurtowy i detaliczny napojami alkoholowymi (na podstawie art. 552 Kodeksu cywilnego), ponieważ spółka komandytowa taką koncesję posiada.

Wymienione wyłączenie nie wpłynie w żaden sposób na zdolność przedsiębiorstwa do realizacji w pełnym zakresie dotychczasowych zadań gospodarczych, ponieważ spółka komandytowa posiada identyczne wymagane prawem zezwolenie na obrót hurtowy i detaliczny napojami alkoholowymi. Z zastrzeżeniem powyższego wyłączenia, aport obejmie wszystkie składniki materialne i niematerialne, związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy istniejące i wykazane w księgach na dzień aportowania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle powyższego stanu faktycznego wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, ale z wyłączeniem zezwolenia na obrót hurtowy i detaliczny napojami alkoholowymi, do nabywcy spółki komandytowej posiadającej takie zezwolenie, będzie stanowiła czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie tak określonego wkładu niepieniężnego nie będzie czynnością opodatkowaną z uwagi na art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wyłączenie z transakcji zezwolenia publicznoprawnego na obrót alkoholami nie będzie powodowało, że pozostałe składniki majątku będą pozbawione cech przedsiębiorstwa zdefiniowanego w art. 551 Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że do rozstrzygnięcia, czy zbywany zespół składników materialnych i niematerialnych stanowi przedsiębiorstwo nie muszą zostać zbyte wszystkie składniki. Stanowi o tym wprost art. 552 Kodeksu cywilnego, który pozwala na wyłączenie czynności prawnej niektórych składników przedsiębiorstwa, bez wpływu na kwalifikację przedmiotu czynności, jako obejmującej przedsiębiorstwo.

Odwołanie do przepisów Kodeksu cywilnego następuje, ponieważ przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęcia „przedsiębiorstwa”.

Należy także dodać, że na gruncie podatkowym żaden przepis prawa nie zawiera warunku, aby w skład majątku przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa musiały wchodzić zezwolenia przysługujące danemu przedsiębiorcy. Zezwolenia, co do zasady, określone jako uprawnienia publicznoprawne nie są bowiem związane ze składnikami majątku, ale z podmiotem prowadzącym działalność.

Fakt, że zezwolenie na obrót hurtowy i detaliczny napojami alkoholowymi posiadane przez Wnioskodawcę nie przejdzie do spółki komandytowej, nie będzie miał żadnego wpływu na prowadzenie działalności gospodarczej przez nową spółkę w zakresie, w jakim dotychczas prowadziło ją Wnioskodawca, ponieważ nowo utworzona spółka komandytowa posiada wymagane zezwolenie, na podstawie którego będzie mogła prowadzić taką działalność. Wyłączenie prawa z umowy, czy licencji, jak również zezwoleń publicznoprawnych, nie pozbawi kompleksu majątku cech przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części, zatem wkład w takiej postaci nie podlega VAT. Tak orzekł NSA w Warszawie w wyroku z dnia 10 marca 2011 r. (sygn. akt I FSK 1062/10).

Identyczne stanowisko prezentuje także prawo unijne, ponieważ zgodnie z art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L. 347, str. 1, z późn. zm.), w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki lub części majątku państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego.

W przypadku, gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu.

W tym stanie faktycznym i prawnym Wnioskodawca uważa, że wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, ale z wyłączeniem zezwolenia na obrót hurtowy i detaliczny napojami alkoholowymi, stanowi czynność wyłączoną z ustawy o podatku od towarów i usług zgodnie z art. 6 pkt 1 tej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z póżn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

aport
IBPP1/443-878/14/BM | Interpretacja indywidualna

przedsiębiorstwa
ITPP2/443-1129/14/EB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.