ITPP2/443-1575/14/EB | Interpretacja indywidualna

Wyłączenie z opodatkowania czynności zbycia przedsiębiorstwa.
ITPP2/443-1575/14/EBinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. przedsiębiorstwa
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2014 r. (data wpływu 18 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Od dnia 1 lutego 1989 r. prowadzi Pan działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru działalności gospodarczej. Rodzaj prowadzonej działalności to handel detaliczny odzieżą. Posiada Pan w środkach trwałych dwa lokale użytkowe. W jednym z nich prowadzi sklep odzieżowy, drugi wynajmuje podmiotom gospodarczym. W 2008 r. w jednym z lokali zostały poczynione nakłady inwestycyjne przewyższające 30% ceny nabycia. W skład firmy dodatkowo wchodzą drobne wyposażenie sklepu, umowy z kontrahentami, należności i zobowiązania, zapasy towarów, środki finansowe będące na rachunku bankowym. Firma zatrudnia jednego pracownika. Jest Pan podatnikiem VAT czynnym. Dochody jakie firma osiąga opodatkowane są na zasadach ogólnych na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów wraz z towarzyszącymi ewidencjami. Z uwagi na zły stan zdrowia i wiek, chce Pan przekazać w formie darowizny aktem notarialnym w całości przedsiębiorstwo, które zdefiniowane jest w art. 55 Kodeksu cywilnego, dla spółki jawnej, którą obecnie prowadzą obie córki. W jej ramach, prowadzą działalność polegającą na handlu hurtowym i detalicznym odzieżą. Będą one kontynuowały działalność w tym samym zakresie. Spółka ta przejmie wszystkie zobowiązania oraz należności firmy. Wszystkie dotychczasowe umowy zawarte z kontrahentami zostaną przepisane na istniejącą spółkę jawną córek. Również dotychczas zatrudniony pracownik przejdzie do spółki jawnej na podstawie stosownych przepisów Kodeksu pracy ze wszystkimi przysługującymi mu uprawnieniami. Miejsce „świadczenia usług” przez spółkę jawną nie ulegnie zmianie i będzie w dalszym ciągu funkcjonowało jako kolejne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (sklep odzieżowy). Wszystkie środki trwałe amortyzowane i zamortyzowane zostaną przekazane spółce jawnej. Przekazane zostaną również nieruchomości związane z dalszym prowadzeniem dotychczasowej działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przekazanie w formie darowizny aktem notarialnym całego przedsiębiorstwa, które zdefiniowane jest w art. 551 Kodeksu cywilnego obecnie istniejącej już spółce jawnej, której wspólniczkami są córki i będą kontynuowały tą działalność, nie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie w formie darowizny przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego spółce jawnej prowadzonej przez córki, które będą kontynuowały niniejszą działalność jest wyłączone spod działania ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr poz. 177 poz. 1054 z 2011r.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku okoliczności, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

aport
IBPP2/4512-37/15/KO | Interpretacja indywidualna

przedsiębiorstwa
IPPB2/415-769/14-2/MK1 | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.