ITPB4/4511-143/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Czy wniesienie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na pokrycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji i przekazanie nadwyżki (agio) wartości wnoszonego aportu nad łączną wartością nowo utworzonych udziałów na kapitał zapasowy będzie stanowić dla wnioskodawcy przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
ITPB4/4511-143/15-2/MKinterpretacja indywidualna
 1. kapitały pieniężne
 2. objęcie udziałów
 3. przedsiębiorstwa
 4. wkłady niepieniężne
 5. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2015 r. (data wpływu 18 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu z tytułu wniesienia przedsiębiorstwa na pokrycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji i przekazania nadwyżki (agio) wartości wnoszonego aportu nad łączną wartością nowoutworzonych udziałów na kapitał zapasowy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu z tytułu wniesienia przedsiębiorstwa na pokrycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji i przekazania nadwyżki (agio) wartości wnoszonego aportu nad łączną wartością udziałów na kapitał zapasowy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży i naprawy sprzętu rowerowego.

W kwietniu 2015 r. Wnioskodawca wraz z innymi osobami zawiązał spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Przed zarejestrowaniem spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym Wnioskodawca wraz z pozostałymi wspólnikami planuje podwyższyć kapitał zakładowy spółki. Wnioskodawca planuje objąć nowo utworzone udziały w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa przez niego prowadzonego z zastrzeżeniem, że nadwyżka (agio) wartości wnoszonego aportu nad łączną wartością nowo utworzonych udziałów zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. Dodatkowo nadwyżka, o której mowa w zdaniu poprzedzającym będzie znacząco przekraczać łączną wartość nowo utworzonych udziałów. Oszacowana przez Wnioskodawcę wartość aportu w postaci przedsiębiorstwa może odbiegać od wartości ustalonej metodą dochodową co oznacza, że ustalona wartość metodą majątkową może być niższa niż wartość ustalona metodą dochodową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wniesienie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na pokrycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji i przekazanie nadwyżki (agio) wartości wnoszonego aportu nad łączną wartością nowo utworzonych udziałów na kapitał zapasowy będzie stanowić dla wnioskodawcy przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ...
 2. Czy zaniżenie wartości przedsiębiorstwa będzie skutkować powstaniem po stronie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ...

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie pierwsze. W zakresie drugiego pytania sprawa zostanie rozpatrzona odrębnie.

W ocenie Wnioskodawcy, wniesienie jego przedsiębiorstwa na pokrycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji i przekazanie nadwyżki (agio) wartości wnoszonego aportu nad łączną wartością nowo utworzonych udziałów na kapitał zapasowy nie będzie stanowić dla wnioskodawcy przychodu z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przede wszystkim wskazać należy, że transakcja objęcia udziałów w zamian za aport - wkład niepieniężny podlega opodatkowaniu na zasadach dotyczących opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjęcie, że przedmiotowa transakcja podlega opodatkowaniu dodatkowo na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadziłoby do naruszenia zasady zakazu podwójnego opodatkowania tych samych stanów faktycznych co skutkuje naruszeniem art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 października 2004 r., sygn. SK 33/03, OTK ZU nr 9/A/2004, poz. 94; 22 maja 2002 r., sygn. K 6/02, OTK ZU nr 3/A/2002, poz. 33).

Niezależnie od powyższego wskazać należy, że Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie sprzedaży i naprawy sprzętu rowerowego. Wniesienie zatem do spółki wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa Wnioskodawcy nie jest przedmiotem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a więc nie powstaje po stronie Wnioskodawcy przychód z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Czynność wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) jest wynikiem umownych postanowień wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, którzy w takiej formie planują prowadzenie działalności. W przypadku aportu wnoszonego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji jego wniesienie nie powoduje przyrostu majątkowego po stronie wnoszącego - Wnioskodawcy. W zamian za wniesiony wkład osoba fizyczna otrzymuje bowiem tylko udziały. Udziały są zaś surogatem uprawnień nie tylko natury materialnej (nabycie prawa do udziału w zyskach i stratach spółki) ale przede wszystkim są wyznacznikiem praw korporacyjnych, a więc związanych z prowadzeniem spółki i wpływaniem na jej działalność, co wynika bezpośrednio z przepisów kodeksu spółek handlowych. Z powyższego wynika zatem, że osoba wnosząca wkład w postaci przedsiębiorstwa nie otrzymuje za niego zapłaty, lecz jedynie przekształca w udział w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.

Bez znaczenia w ocenie wnioskodawcy pozostaje okoliczność, że ustawodawca wyłączył z opodatkowania w art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, jeżeli przedmiotem wkładu jest przedsiębiorstwo.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Definicja przedsiębiorstwa została zawarta w art. 5a pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). W myśl tego przepisu, ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Przedsiębiorstwo zaś w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 • koncesje, licencje i zezwolenia;
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 • tajemnice przedsiębiorstwa;
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, iż katalog elementów (składników) przedsiębiorstwa, o których stanowi art. 551 ustawy Kodeks cywilny nie ma charakteru zamkniętego, o czym świadczy użyte w nim sformułowanie „w szczególności”. Zgodnie zaś z przepisem art. 552 ustawy Kodeks cywilny, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Analizując powyższe należy stwierdzić, że przedsiębiorstwo – dla celów prawa podatkowego – należy rozumieć jako ogół praw podmiotowych, stosunków faktycznych (np. zakresu i walorów dostawców i klienteli czyli odbiorców, opinii o przedsiębiorstwie czyli jego renomy, lokalizacji, stopnia ściągalności jego wierzytelności itd.) oraz różnych innych wartości (np. systemu organizacyjnego, doświadczeń w zakresie działalności przedsiębiorstwa, jakości znanej i stosowanej technologii itd.), jakie prowadzący przedsiębiorstwo (jego właściciel) sam lub ze współpracującymi osobami wiąże w zorganizowany zespół majątkowy.

Przy tym należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że definitywnej oceny przedmiotu czynności prawnej dokonuje sam podatnik, który jest w pełni zorientowany, czy składniki majątku będące przedmiotem czynności prawnej stanowią przedsiębiorstwo, o którym mowa w przytoczonych powyżej przepisach Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych, innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Katalog przychodów z kapitałów pieniężnych zawiera art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny. Z brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy wynika, że ustawodawca wiąże określone skutki prawne w zakresie podatku dochodowego z objęciem udziałów w zamian za aport po stronie podmiotów wnoszących wkład. Gdy podmiot wnosi do spółki wkład niepieniężny, osiąga w związku z tym zdarzeniem przychód. Jest nim nominalna wartość udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 i 9a, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Oznacza to, że jeżeli do spółki wnoszony jest aport będący przedsiębiorstwem lub zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, to powstały z tego tytułu przychód jest zwolniony z opodatkowania.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje podwyższyć kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa. Mając na uwadze powyżej powołane przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, iż nominalna wartość udziałów objętych przez Wnioskodawcę w zamian za aport w postaci przedsiębiorstwa korzystać będzie ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy. W momencie wniesienia przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje po stronie Wnioskodawcy przychód z tym związany (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy), jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest on zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Niniejszą interpretację wydano w oparciu o opis zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku. Należy przy tym zastrzec, iż rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego), stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ nie prowadzi postępowania dowodowego, ograniczając się do analizy okoliczności podanych we wniosku. W stosunku do tych okoliczności wyraża swoje stanowisko, które zawsze musi być jednak ustosunkowaniem się do poglądu (stanowiska) prezentowanego w danej sprawie przez wnioskodawcę. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania organ uzna, że zdarzenie opisane we wniosku różni się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organnie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.