ITPB3/4510-2/15/PS | Interpretacja indywidualna

Czy w sytuacji, gdy wartość wkładu w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego wniesiona do spółki komandytowej ustalona przez spółkę z o.o. w oparciu o opinię spółki i biegłego rzeczoznawcy będzie wyższa, aniżeli wartość tego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy wyliczona według wartości księgowej (wykazanej w księgach rachunkowych) oraz wyższa niż wartość nominalna udziałów spółki, różnica tych wartości stanowi przychód Wnioskodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych?
ITPB3/4510-2/15/PSinterpretacja indywidualna
  1. aport
  2. powstanie przychodu
  3. przedsiębiorstwa
  4. przychód
  5. spółka komandytowa
  6. wkłady niepieniężne
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zakres regulacji
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawionewe wniosku z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości powstania przychodu podatkowego na skutek wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki komandytowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości powstania przychodu podatkowego na skutek wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa do spółki komandytowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z o.o., która zamierza wnieść aportem całe swoje przedsiębiorstwo do nowo zawiązanej spółki komandytowej. Przedmiotem aportu do spółki komandytowej będzie całość majątku Wnioskodawcy, a zatem w szczególności prawo własności nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynków, prawo własności ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wierzytelności, koncesje licencje i zezwolenia, tajemnice przedsiębiorstwa, usługi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zobowiązania z tytułu stosunku pracy, a także wynikające z innych umów cywilnoprawnych oraz decyzji administracyjnych. Wnioskodawca - spółka z o.o. zamierza wnieść przedsiębiorstwo w rozumieniu artykułu 551 Kodeksu cywilnego jako aport całego przedsiębiorstwa wraz ze wszystkimi składnikami. Czynność prawna obejmująca aport do spółki komandytowej tak rozumianego przedsiębiorstwa dojdzie do skutku jedną czynnością prawną - aktem notarialnym. Po przeprowadzeniu tego procesu na majątku spółki - Wnioskodawcy pozostanie prawo do udziału w zysku spółki komandytowej w zamian za wniesiony wkład. Wszystkie aktywa i pasywa spółki z. o.o. przeniesione zostaną na spółkę komandytową. Spółka z o.o. - Wnioskodawca kontynuować będzie prowadzenie ksiąg rachunkowych. Wartość aportu - przedsiębiorstwa Wnioskodawcy przez wzgląd na należny do zapłacenia podatek od czynności cywilnoprawnych została oszacowana na podstawie wyceny dokonanej przez spółkę i biegłych rzeczoznawców. Otrzymana wartość przedsiębiorstwa spółki z o.o. jest wyższa od nominalnego kapitału i wartości księgowej spółki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji, gdy wartość wkładu w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego wniesiona do spółki komandytowej ustalona przez spółkę z o.o. w oparciu o opinię spółki i biegłego rzeczoznawcy będzie wyższa, aniżeli wartość tego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy wyliczona według wartości księgowej (wykazanej w księgach rachunkowych) oraz wyższa niż wartość nominalna udziałów spółki, różnica tych wartości stanowi przychód Wnioskodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych...

W ocenie Wnioskodawcy oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Wnioskodawcy jako wyższej niż wartość księgowa wynikająca z bilansu i ksiąg rachunkowych oraz wyższa niż wartość nominalna udziałów nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej "uCIT". Art. 7 ust. 1 i 2 uCIT jako podstawę opodatkowania wskazuje dochód rozumiany jako różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania przychodu. Natomiast pojęcie przychodu zostało zdefiniowane w rozdziale 2, w art. 12-14 uCIT. Żaden z przepisów tam zawartych nie wskazuje, aby zmiana sposobu szacowania wartości mienia - metodą wartości rynkowej, a nie księgowej stanowiła przychód.

Dodatkowo art. 12 ust. 1 pkt 7 uCIT stanowi, że za przychód uważa się udziały w spółce objęte za wkład w postaci aportu ale innego niż przedsiębiorstwo, natomiast art. 12 ust. 4 pkt 3c uCIT zawiera wprost wyłączenie spod podatku przychodu z tytułu objęcia ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce osobowej za aport.

W powyższym stanie faktycznym i prawnym zasadnym zdaje się stanowisko, że przyjęcie innej niż wartość księgowa i wartość nominalna udziałów w kapitale zakładowym spółki, wartości przedsiębiorstwa nie stanowi przychodu i jest wyłączone spod opodatkowania podatkiem dochodowym będący odjemną dla obliczenia dochodu, brak jest podstawy opodatkowania, a co za tym idzie nie ma i samego podatku.

Nadto sama czynność prawna objęcia ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce osobowej, nie będącej osobą prawną, w zamian za wkład niepieniężny - aport - również jest zwolniona z podatku dochodowego.

Wobec powyższego w opisanym stanie faktycznym nie wystąpi obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do postanowień art. 1 § 2 i art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), spółka komandytowa jest osobową spółką handlową. Spółka osobowa na gruncie podatków dochodowych nie ma podmiotowości podatkowej odrębnej od wspólników, nie jest ona podmiotem obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego; podmiotami takimi są natomiast wspólnicy tej Spółki. W zależności od tego, czy wspólnicy są osobami fizycznymi, czy prawnymi podlegają opodatkowaniu albo podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo podatkiem dochodowym od osób prawnych (ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

W myśl przepisu art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe. Spółka osobowa ma zdolność do czynności prawnych, nie posiada jednak osobowości prawnej.

Jak wynika z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jej regulacje prawne mają zastosowanie m.in. do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej z zastrzeżeniem ust. 1 i 3 (art. 1 ust. 2 ustawy). Jeżeli wspólnikiem spółki komandytowej jest spółka kapitałowa, to do jej opodatkowania mają zastosowanie przepisy art. 5. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Powyższe oznacza, iż co do zasady przesunięcia majątkowe pomiędzy wspólnikiem spółki osobowej, który jest podatnikiem, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a spółką osobową, która nie jest podmiotem podatkowym w podatku dochodowym od osób prawnych są neutralne z punktu widzenia tej ustawy. Wskazana zasada dotyczy także wniesienia do spółki osobowej wkładu przez jej wspólnika (będącego osobą prawną).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Pojęcie kapitału zakładowego występuje w kodeksie spółek handlowych przede wszystkim w odniesieniu do spółek kapitałowych, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, a także w drodze regulacji szczególnej w spółce komandytowo - akcyjnej.

Z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy wynika więc jednoznacznie, iż dotyczy on jedynie określenia przychodu stanowiącego nominalną wartość udziału (akcji) w spółce kapitałowej albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Z przedstawionych okoliczności wynika, że Spółka zamierza wnieść aportem całe swoje przedsiębiorstwo do nowo zawiązanej spółki komandytowej. Wobec powyższego art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdzie zastosowania w przedmiotowej sprawie.

W konsekwencji uznać należy, że wniesienie przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego do spółki niebędącej osobą prawną, tj. spółki komandytowej, nie spowoduje po jego stronie powstania przychodu. Wynikać to będzie również z uregulowania zawartego w art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Zatem nawet gdy wartość wkładu w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego wniesiona do spółki komandytowej ustalona przez Wnioskodawcę w oparciu o opinię spółki i biegłego rzeczoznawcy będzie wyższa, aniżeli wartość tego przedsiębiorstwa wyliczona według wartości księgowej (wykazanej w księgach rachunkowych) oraz wyższa niż wartość nominalna udziałów spółki, to różnica tych wartości nie będzie stanowić przychodu Wnioskodawcy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z dnia 13 marca 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.