ITPB3/423-527a/11/DK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Zakres opodatkowania transakcji podziału przez wydzielenie występującego po stronie Wnioskodawcy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 6 października 2011 r. (data wpływu 11 października 2011 r.) dotyczącym udzielenia pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania transakcji podziału przez wydzielenie występującego po stronie Wnioskodawcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania transakcji podziału przez wydzielenie występującego po stronie Wnioskodawcy.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której przedmiot działalności według wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego stanowi m.in. poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, działalność wydawnicza oraz wynajem i dzierżawa.

Działalność Wnioskodawcy od początku jego istnienia związana była ze świadczeniem usług poligraficznych polegających m.in. na naświetlaniu płyt offsetowych, usług drukarskich oraz fotograficznych na rzecz przedsiębiorców jak i konsumentów, oraz sprzedażą detaliczną materiałów fotograficznych. Usługi te świadczone były przede wszystkim w wynajmowanym przez Wnioskodawcę lokalu położonym w G.. W lokalu tym stanowiącym biuro handlowe Wnioskodawcy (dalej, jako Biuro handlowe) zlokalizowana była większość sprzętu służącego do świadczenia opisanych powyżej usług, jak również asortyment podlegający dystrybucji przez Wnioskodawcę.

W 2009 r. wspólnicy Wnioskodawcy postanowili przyjąć do spółki nowego wspólnika i w związku z tym podwyższyć dotychczasowy kapitał zakładowy Wnioskodawcy o 50.000 zł, z kwoty 122.000 zł do kwoty 177.000 zł. Nowoutworzone udziały objęte zostały przez przystępującego do spółki wspólnika poprzez wniesienie do Spółki aportu w postaci szeregu nieruchomości zlokalizowanych w G., zarówno gruntowych jak i budynkowych. W lokalu zlokalizowanym w nieruchomości położonej w G. zorganizowana została siedziba Wnioskodawcy.

Od chwili nabycia przez Wnioskodawcę praw do ww. nieruchomości, w działalności Wnioskodawcy wyodrębniły się dwa ośrodki. Pierwszy zlokalizowany został w Biurze handlowym, drugi zaś obejmował nieruchomości położone w G.

W pierwszym ze wskazanych ośrodków Wnioskodawca w dalszym ciągu świadczy na rzecz swoich kontrahentów drobne usługi poligraficzne związane z wywoływaniem zdjęć, wykonywaniem nadruków na wszelkiego rodzaju materiałach, oraz dystrybuuje materiały poligraficzne jak i fotograficzne.

W drugim z opisanych ośrodków zlokalizowane są maszyny i urządzenia w postaci naświetlarki płyt offsetowych. Maszyny te obsługiwane są przez pracowników Wnioskodawcy wykonujących pracę tylko w zakresie ich obsługi na terenie nieruchomości położonych w G. Wnioskodawca czerpie nadto korzyści w postaci czynszu najmu z tytułu wynajmowanych na rzecz podmiotów trzecich nieruchomości zlokalizowanych w G..

W związku z powyższymi działaniami w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy doszło w sposób niesformalizowany do wyodrębnienia części usługowej zlokalizowanej w Biurze handlowym, oraz części produkcyjnej, w której wykonywane są usługi naświetlania płyt offsetowych oraz do której zaliczane są stanowiące własność Wnioskodawcy, a wynajmowane na rzecz podmiotów trzecich nieruchomości zlokalizowane w G. . Oba miejsca wykonywania działalności gospodarczej wskazane zostały właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

W chwili obecnej udziałowcy spółki Sp. z o.o. planują dokonanie podziału Spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., tj. przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na spółkę nowo zawiązaną, z wykorzystaniem kapitałów własnych Wnioskodawcy, innych niż kapitał zakładowy (art. 542 § 4 k.s.h.). W wyniku tak dokonanego podziału utworzony miałby zostać nowy podmiot, którego wspólnikami zostaną dotychczasowi wspólnicy Wnioskodawcy, a któremu przyznane zostałoby prawo własności szeregu nieruchomości położonych w G. zobowiązania związane z tymi nieruchomościami, w szczególności zobowiązania do dostawy mediów, zlokalizowane w tym miejscu maszyny i urządzenia służące do naświetlania, oraz prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy istniejącego między Wnioskodawcą a pracownikami wykonującymi obsługę tych maszyn. Przy Wnioskodawcy pozostaną z kolei prawa wynikające z umowy najmu lokalu – biura handlowego Wnioskodawcy położonego w G., znajdujące się tam maszyny, tj. służące do świadczenia usług poligraficznych polegających na drukowaniu prac poligraficznych, zdjęć, zgromadzone w tym lokalu stany magazynowe (obejmujące papier produkcyjny, klisze) oraz prawa wynikające ze stosunku pracy istniejącego między Wnioskodawcą a pracownikami świadczącymi prace w tym lokalu, jak również oznaczenie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w postaci znaku graficznego, nazwy, oraz autorskie prawa majątkowe do projektu graficznego strony internetowej.

W związku z planowanym podziałem, oraz mogącymi powstać na tym tle skutkami podatkowymi Wnioskodawca ma zamiar podjąć działania, które usankcjonują wyodrębnienie części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy na część usługową zlokalizowaną w G., oraz część produkcyjną wraz z nieruchomościami położonymi w G.

Wnioskodawca w szczególności planuje na mocy zarządzeń Prezesa Zarządu Spółki dokonać wyodrębnienia obu części przedsiębiorstwa, wskazując w każdym z nich zakres działalności, którymi będzie się zajmować, składniki majątku oraz pracowników przypisanych do każdej z części przedsiębiorstwa. Czynności te potwierdzić mają wyodrębnienie organizacyjne obu części przedsiębiorstwa, które po przeprowadzonym podziale stanowić będą dwa niezależne od siebie przedsiębiorstwa.

W ślad za dokonanym wyodrębnieniem organizacyjnym Zarząd Spółki podejmie również działania zmierzające do wyodrębnienia finansowego obu części przedsiębiorstwa. Działania te polegać będą na utworzeniu dla działań części produkcyjnej wraz z nieruchomościami odrębnego numeru rachunku bankowego, na który wpływać będą przychody z tytułu czynszu najmu oraz z działalności usługowej wykonywanej przy wykorzystaniu maszyn zainstalowanych w nieruchomościach położonych w G.. Od chwili utworzenia nowego rachunku bankowego, jego numer będzie wskazywany na fakturach VAT wystawianych przez Wnioskodawcę podmiotom najmującym od niego część nieruchomości oraz podmiotom - odbiorcom usług naświetlania świadczonym przez Wnioskodawcę.

Na posiadany dotychczas przez Wnioskodawcę rachunek bankowy wpływać będą z kolei przychody uzyskiwane przez Biuro handlowe zlokalizowane w G., w tym w szczególności przychody z tytułu sprzedaży towarów dokonywanej w siedzibie Biura handlowego, jak również przychody z tytułu świadczonych tam usług. Kolejną z czynności potwierdzających wyodrębnienie finansowe będzie rozpoczęcie prowadzenia osobnego rejestru faktur sprzedaży dla każdej z wyodrębnionych działalności. Do każdej z części przedsiębiorstwa przyporządkowane zostaną także odpowiednie zobowiązania, tj. do części usługowej wszelkie zobowiązania wynikające z dostaw papieru oraz materiałów produkcyjnych służących do świadczenia usług poligraficznych w Biurze handlowym. Do części przedsiębiorstwa związanej z nieruchomościami położonymi w G. przypisane zostaną z kolei wszelkie zobowiązania związane z dostawą mediów do przedmiotowych nieruchomości, tj. prądu, wody, Internetu oraz zobowiązanie do dostarczenia przedmiotu najmu w umówionym stanie.

W wyniku dokonanych przez Wnioskodawcę opisanych powyżej czynności, ma dojść do powstania dwóch połączonych ze sobą części przedsiębiorstwa, które w chwili dokonanego podziału Spółki w sposób opisany powyżej stanowić będą dwa niezależne od siebie przedsiębiorstwa, zdolne do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wynajmie nieruchomości oraz świadczeniu usług naświetlania (w przypadku przedsiębiorstwa stanowiącego własność nowoutworzonego w wyniku podziału podmiotu) oraz świadczeniu usług poligraficznych i fotograficznych wraz z dystrybucją materiałów fotograficznych (w przypadku pozostałej po podziale części przedsiębiorstwa stanowiącego własność Wnioskodawcy). Powyższe w ocenie Wnioskodawcy sprawiać będzie, iż spełnione zostaną trzy kryteria, od których zależy uznanie części przedsiębiorstwa za zorganizowaną część, tj. kryterium wyodrębnienia organizacyjnego, kryterium wyodrębnienia finansowego oraz kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego. To ostatnie, oraz wyodrębnienie funkcjonalne w ocenie Wnioskodawcy spełnione są już w chwili obecnej bowiem w działalności przedsiębiorstwa wyraźnie zauważyć można dwa rodzaje różnych działalności, tj. działalność usługową realizowaną w Biurze handlowym oraz działalność związaną z naświetlaniem oraz wynajmowaniem podmiotom trzecim nieruchomości stanowiących własność Wnioskodawcy. Wyodrębnienie finansowe zostanie dokonane z kolei w chwili utworzenia nowego rachunku bankowego, oraz rozpoczęcia oddzielnego ewidencjonowania faktur.

W związku z powyższym, zadano następujące pytania.

 1. Czy w stanie faktycznym przywołanym powyżej, przy założeniu realizacji opisanych czynności zmierzających do wyodrębnienia organizacyjnego oraz finansowego, po dokonaniu podziału Spółki, dojdzie do powstania dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa...
 2. Czy w związku z opisanym powyżej podziałem powstaną dla Spółki dzielonej lub spółki nowo zawiązanej lub wspólników Spółki dzielonej jakiekolwiek skutki podatkowe na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...

Niniejsza interpretacja dotyczy odpowiedzi na pytanie pierwsze oraz drugie w części dotyczącej Wnioskodawcy, w zakresie w jakim pytanie drugie odnosi się do spółki nowo zawiązanej oraz wspólników Spółki sprawa będzie rozpatrywana odrębnie.

W ocenie Wnioskodawcy odpowiedź na drugie z postawionych w niniejszym wniosku pytań uzależniona jest od stwierdzenia, iż po dokonaniu formalnego wyodrębnienia dwóch części przedsiębiorstwa (poprzez podjęcie opisanych powyżej czynności), będą one stanowić zorganizowane części w znaczeniu określonym w art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca podkreśla, iż przedstawiony powyżej opis przedsiębiorstwa, jego sposób organizacji oraz funkcjonowania potwierdza, iż można w nim wyodrębnić dwa niezależne od siebie zespoły składników, które w chwili ich formalnego wyodrębnienia zdolne będą do podjęcia i skutecznego prowadzenia działalności gospodarczej. W rezultacie powyższego Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż zarówno majątek wydzielony (którego własność przeniesiona zostanie na nowo zawiązaną spółkę) jak i majątek pozostały przy Wnioskodawcy (w wyniku podziału) stanowić będą zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Zgodnie z treścią art. 4a pkt 4 ww. ustawy, zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Ustawa wskazuje jednocześnie, iż przez przedsiębiorstwo należy rozumieć przedsiębiorstwo w znaczeniu art. 551 Kodeksu cywilnego, a to jest: zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wnioskodawca podkreśla, iż każda z części majątku, która powstałaby w wyniku podziału stanowi zespół składników majątkowych i niemajątkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku majątku, który pozostanie po podziale przy Wnioskodawcy stanowić go będą: prawa wynikające z umowy najmu lokalu, prawa do oznaczenia graficznego Wnioskodawcy, tj. oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorstwo, prawo własności stanów magazynowych (materiałów, towarów i wyrobów), know how przedsiębiorstwa, prawo własności maszyn poligraficznych, prawo własności do wyposażenia biurowego znajdującego się w wynajmowanym lokalu, zobowiązania związane z umową najmu lokalu oraz umowami leasingu sprzętu służącego do świadczenia usług poligraficznych, jak również prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy istniejącego między pracownikami świadczącymi pracę w Biurze handlowym a Wnioskodawcą, oraz autorskie prawa majątkowe do projektu graficznego strony internetowej.

Majątek spółki nowopowstałej stanowić będą prawo własności nieruchomości budynkowych oraz gruntowych zlokalizowanych w G.zobowiązania wynikające z umów najmu wskazanych powyżej nieruchomości, zobowiązania wynikające z dostarczania mediów do nieruchomości, prawa do zlokalizowanych na terenie nieruchomości maszyn naświetlających, prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy istniejącego przed podziałem między Wnioskodawcą a pracownikami świadczącymi pracę na terenie nieruchomości.

Każdy z opisanych zatem zbiorów praw majątkowych stanowi zespół praw majątkowych i niemajątkowych służących do prowadzenia działalności gospodarczej. Dalej zauważyć należy, iż rozłożenie składników przedsiębiorstwa na dwa ośrodki, tj. Biuro handlowe oraz nieruchomości położone przy w G. sprawia, iż ośrodki te uznać należy za wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie. Czynności które podjęte zostaną przez Prezesa Zarządu, a opisane powyżej, tj. wydanie zarządzeń określających podział przedsiębiorstwa na część usługową oraz część przemysłową z nieruchomościami, sprawią iż wyodrębnione ośrodki zyskają nie tylko rozdzielność organizacyjną, lecz także oddzielność finansową. Z uwagi na swój skład majątkowy, każda z części przedsiębiorstwa zdolna będzie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Cześć produkcyjna wraz z nieruchomościami prowadzić będzie działalność usługową w zakresie naświetlania oraz wynajmowania nieruchomości, część zlokalizowana w Biurze handlowym świadczyć będzie w dalszym ciągu drobne usługi poligraficzne połączone ze sprzedażą detaliczną.

Wnioskodawca wskazuje, iż tak przeprowadzony podział sprawia, iż w jego rezultacie powstaną dwie części przedsiębiorstwa, które spełniać będą podstawowe cechy od których uzależniana jest ich zdolność do bycia zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, to jest:

 • wyodrębnienie organizacyjne,
 • wyodrębnienie finansowe, oraz
 • wyodrębnienie funkcyjne.

Wnioskodawca odwołuje się w tym miejscu do stanowiska wyrażonego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w T, który w postanowieniu w sprawie interpretacji prawa podatkowego o sygn. OP/4232-5/05 wskazał, iż: „Z wyżej cytowanych przepisów ustawy podatkowej wynika, iż pierwszym (ale niewystarczającym) warunkiem, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) konieczne jest wystąpienie co najmniej po jednym składniku z tych grup składników majątkowych.

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej oraz funkcyjnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wymagane jest także, by zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła potencjalnie stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.”

Wnioskodawca wskazuje także na inne interpretacje organów podatkowych, których analiza pozwala przyjąć, iż dokonany w przyszłości podział Wnioskodawcy doprowadzi do powstania dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Vide chociażby:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji z dnia 10 października 2008 r. o sygn. ILPB3/423-446/08-2/HS:„(...) zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, które w przyszłości mogą służyć do prowadzenia odrębnego zakładu, lecz zorganizowany, autonomiczny zespół tych składników. Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki czyli kadra pracownicza.”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji z dnia 11 lipca 2008 r. o sygn. IP-PB3-423-816/08-2/MB: „Organizacyjny aspekt wyodrębnienia oznacza, że składniki tworzące część przedsiębiorstwa powinny posiadać cechę zorganizowania. Cecha ta powinna występować w istniejącym przedsiębiorstwie, a więc w ramach działalności prowadzonej przez Podatnika i dotyczyć określonego zespołu składników tworzących część tego przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwie Podatnika wydzielona część jest wyodrębniona w postaci oddzielnej jednostki organizacyjnej, działu. (....). Aspekt finansowy wyodrębnienia oznacza, że powinno być możliwe przypisanie przedmiotowi aportu, w strukturach Podatnika, określonych wskaźników finansowych, w tym przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań realizowanych osiąganych przez przedmiot aportu. Takie przypisanie wielkości powinno być możliwe w szczególności przy wykorzystaniu komputerowego systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem lub systemu księgowo–rachunkowego.”;
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji z dnia 7 kwietnia 2009 r. o sygn. IPPP3/443-29/09-4/SM: „Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tą część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

W rezultacie powyższego Wnioskodawca wskazuje, iż mimo tego że w jego ocenie w chwili obecnej już istnieje takie ukształtowanie i organizacja przedsiębiorstwa, dzięki której można wyodrębnić dwie niezależne zorganizowane części przedsiębiorstwa, to jednak przed podziałem podjęte zostaną dalsze działania, które pozwolą potwierdzić to wyodrębnienie także na płaszczyźnie organizacyjnej oraz finansowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu Wnioskodawca stoi nastanowisku, zgodnie z którym w chwili jego podziału powstaną dwie części przedsiębiorstwa, które spełniać będą cechy, od których ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych uzależnia uznanie ich za zorganizowane części przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze powyższe Wnioskodawca stoi na stanowisku, zgodnie z którym dokonany w formie wskazanej powyżej podział w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., będzie neutralny pod względem podatkowym dla Spółki dzielonej.

Mając na uwadze całość przedstawionej powyżej argumentacji, w opinii Wnioskodawcy przeprowadzenie podziału Spółki, w przedstawionych okolicznościach, jak również przy uwzględnieniu wykonania przytoczonych powyżej czynności zmierzających do wyodrębnienia organizacyjnego, jak i finansowego Wnioskodawcy, doprowadzi do powstania w wyniku podziału dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz nie doprowadzi do powstania jakichkolwiek konsekwencji podatkowych po stronie Spółki dzielonej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie dotyczącym Spółki dzielonej uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o: zorganizowanej części przedsiębiorstwa – oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, iż jednym z podstawowych wymogów jest to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza, co prawda pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie.

Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest nie tylko wyodrębniona organizacyjnie, ale również posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Aby zatem określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 ww. ustawy), musi odznaczać się pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

W treści wniosku Spółka wskazała, że opisywane zespoły składników majątkowych będą wyodrębnione organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie jeszcze przed dokonaniem podziału przez wydzielenie, oraz przejmą odpowiadające im zobowiązania. Ponadto każda ze wskazanych części będzie stanowiła niezależnie przedsiębiorstwo zdolne do prowadzenia określonej działalności gospodarczej. Konsekwencją powyższego jest to, że każdy z przedstawionych zespołów majątkowych będzie spełniał warunki niezbędne dla uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Niezależnie od powyższego należy wskazać, że ostatecznie to właściwy organ podatkowy mający stosowne uprawnienia może dokonać oceny realnie wydzielanych zespołów składników majątkowych Spółki pod kątem spełniania kryteriów niezbędnych dla uznania ich jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności: w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa – wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Odnosząc powyższe do treści wniosku należy stwierdzić, iż w sytuacji gdy na dzień przeprowadzenia planowanego podziału przez wydzielenie będziemy mieli do czynienia z dwoma zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych nie dojdzie do wystąpienia przychodu podatkowego po stronie Spółki jako podmiotu dzielonego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu; ul. Św. Jakuba 20; 87-100 Toruń.