IPTPB1/415-200/12-6/AG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy w związku z wniesieniem do Spółki Akcyjnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (tj. części działalności Spółki Jawnej) po Jego stronie powstanie podatek do zapłaty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2012 r. (data wpływu 15 marca 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 czerwca 2012 r. (data wpływu 19 czerwca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodów w związku z wniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowo tworzonej Spółki Akcyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2012 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa m. in. w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z czym pismem z dnia ....Nr ...., na podstawie art. 169 § 1 i § 2, w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 8 czerwca 2012 r., skuteczne doręczenie nastąpiło w dniu 11 czerwca 2012 r. Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 18 czerwca 2012 r. (data wpływu 19 czerwca 2012 r.), nadanym w polskiej placówce operatora publicznego w dniu 18 czerwca 2012 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Podstawową działalnością firmy Wnioskodawcy (działalność prowadzona w formie Spółki Jawnej) jest sprzedaż kryształowych komponentów firmy S., przeznaczonych zarówno do branży tekstylnej, kosmetycznej, meblarskiej oraz branż pokrewnych, w których można zastosować kryształ, jak również sprzedaż ozdób do ciała (kryształowe tatuaże). Przez cały okres swojej działalność zajmuje się dystrybucją dodatków krawieckich z kryształu, jak również dystrybucją biżuterii, a w drodze rozwoju wszystkimi niemalże produktami, głównie austriackiej firmy S.

Wnioskodawca systematycznie się rozwija, o czym świadczy rozwinięcie działalności produkcyjno – usługowej w zakresie zdobienia odzieży aplikacjami wytwarzanymi wg własnych projektów z kryształów S. oraz innych producentów. W tym celu zakupiono 3 maszyny do automatycznego układania wzorów oraz urządzenia do ich naklejania na elementy odzieży metoda termiczną, czy metodą ultradźwięków.

Głównym jednakże trzonem mającym wpływ na sukces przedsiębiorstwa jest zespół doświadczonych handlowców zajmujących się pozyskiwaniem i serwisowaniem klientów na terenie całego kraju, jak i w niewielkim stopniu, poza jego granicami. W miarę rozwoju działalności systematycznie wprowadzano do oferty handlowej nowe produkty firmy S., tj. biżuterię, która projektowana jest oraz produkowana również w oparciu o własne siły pracownicze z komponentów S. Nowym segmentem produktów wprowadzonych do dystrybucji jest także tzw. „architektura”, czyli wszelkiego rodzaju kryształowe ozdoby mające zastosowanie przy projektowaniu i wykonawstwie niepowtarzalnych, oryginalnych elewacji oraz wnętrz domów i mieszkań. W skład tej gamy produktów wchodzą ozdobne elementy do łazienek, kuchni (kryształowe gałki, płytki zdobione kryształami), wnętrz salonowych, czy sypialni (meble, pościel, bielizna). Dużą nową grupą produktów, których dystrybucją zajmuje się firma Wnioskodawcy jest również oświetlenie: od stylowych, potężnych żyrandoli, poprzez wszelakiego rodzaju lampy z elementów kryształowych do nowoczesnych rozwiązań punktów i grup świetlnych bazujących na technice LED-owej, czy światłowodowej. Oprócz sprzedaży komponentów Wnioskodawca zajmuje się produkcją wzorów zarówno z kryształów oraz metali firmy S., jak również kryształów i metali innych producentów.

W związku z ciągłym rozwojem, jak również chęcią pozyskania nowych środków finansowych Wnioskodawca rozważa możliwość powołania nowej spółki, tj. Spółki Akcyjnej, która będzie spółką publiczną (notowana na NewConnect).

Akcjonariuszem Spółki będzie Spółka Jawna, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem (przy czym firma - Spółka Jawna Wnioskodawcy nadal będzie funkcjonować obok nowo powstałej Spółki). Akcje nowej Spółki zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (jak wskazano wyżej Wnioskodawca prowadzi działalność w wielu dziedzinach, które mogą zostać wyodrębnione organizacyjnie i finansowo). W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie wchodzić: zespół pracowników zajmujących się danym działem oraz zespół składników materialnych oraz niematerialnych. Wskazana część będzie wyodrębniona organizacyjnie i finansowo w taki sposób, że będzie stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Nadto, Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości, która zabudowana jest budynkiem, w którym mieści się siedziba Wnioskodawcy oraz prowadzona jest w nim działalność. Przewidywane wydzielenie części przedsiębiorstwa nie będzie obejmowało ww. nieruchomości, ani prawa do nieruchomości. W istocie w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostanie przeniesione niemalże całe przedsiębiorstwo Wnioskodawcy, za wyjątkiem powyższej nieruchomości, w której Wnioskodawca ma zamiar rozpocząć całkowicie nową działalność. Nowo powstała Spółka będzie musiała we własnym zakresie zapewnić sobie prawo do nieruchomości.

W piśmie z dnia 18 czerwca 2012 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca poinformował, iż prowadzi działalność w następujących formach:

  • w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - jako wspólnik,
  • w Spółki Jawnej, której dotyczy wniosek o interpretację - jako wspólnik,
  • w Spółce Jawnej - jako wspólnik,
  • jednoosobowo.

Wskazał ponadto, iż przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej będzie tylko i wyłącznie zorganizowana część przedsiębiorstwa wyodrębniona z działalności prowadzonej w ramach Spółki Jawnej działającej pn. „...” Spółka Jawna. Wnioskodawca nie zamierza wnosić do Spółki Akcyjnej któregokolwiek z prowadzonych przedsiębiorstw w całości. Akcjonariuszem w Spółce Akcyjnej będzie Spółka Jawna, a nie Wnioskodawca. Po wniesieniu zorganizowanej części ww. przedsiębiorstwa do Spółki Akcyjnej, Spółka Jawna będzie zajmowała się obrotem nieruchomościami (wynajmem, dzierżawą nieruchomości).

Siedziba i firma Spółki Akcyjnej i zostanie wynajęta od Spółki Jawnej. Akcjonariuszem Spółki Akcyjnej będzie w chwili jej zawiązywania jedynie Spółka Jawna, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem.

Aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie wniesiony na pokrycie kapitału zakładowego. Przedmiotem aportu będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa a nie całe przedsiębiorstwo. Spółka Akcyjna będzie kontynuowała część działalności Spółki Jawnej (akcjonariusza) dotyczącą produkcji i sprzedaży towarów opisanych we wniosku o interpretację. Spółka Jawna będzie prowadziła jedynie działalność z zakresu obrotu nieruchomościami.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy wydzielony zespół składników stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli w jego skład nie będzie wchodziło prawo do nieruchomości...
  2. Czy w związku z wniesieniem do Spółki Akcyjnej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (tj. części działalności Spółki Jawnej) po Jego stronie powstanie podatek do zapłaty...

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie nr 2. W zakresie pytania nr 1 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, jednym ze źródeł przychodów, zdefiniowanym przez ustawodawcę, jest przychód z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych oraz odpłatne zbycie praw innych niż wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, przychodem z kapitałów pieniężnych jest m. in. nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną objętych w zamian za wkład niepieniężny. Do 31 grudnia 2004 r. przepis ten stanowił, że przychód z objęcia akcji dotyczył sytuacji, gdy zostały one objęte za wkład niepieniężny inny niż zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Przychód z objęcia akcji powstaje w dniu:

  1. zarejestrowania spółki,
  2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki,
  3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż po stronie wspólników w Spółce Jawnej powstanie przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Niemniej jednak, w art. 21 ust. l pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca zwolnił od podatku dochodowego nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Przychód z tytułu objęcia akcji w związku ze zwolnieniem nie będzie podlegał więc opodatkowaniu. Wnioskodawca nie będzie zatem zobowiązany do zapłaty podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyszczególnienia źródeł przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustawodawca dokonał w art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 powyższej ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie. Przepis art. 10 ust. 2 pkt 2 tej ustawy stanowi przy tym, iż przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki mającej osobowość prawną lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych prawnych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych, innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)– c).

Według art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

W myśl art. 17 ust. 1a pkt 2 tej ustawy, przychód określony w art. 17 ust. 1 pkt 9 cytowanej ustawy, powstaje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni - objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Wyżej wymienione przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują, że ustawodawca wiąże określone skutki prawne w zakresie podatku dochodowego z objęciem udziałów w zamian za aport przez wnoszących wkład. Zależą one od rodzaju wnoszonego wkładu. Gdy podmiot wnosi do spółki kapitałowej (tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej) wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, osiąga w związku z tym zdarzeniem przychód. Jest nim nominalna wartość udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny. Przychód ten podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W przypadku objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej część przedsiębiorstwa, w momencie wniesienia wkładu u podmiotu obejmującego udziały lub akcje, nie powstaje w związku z tą transakcją przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Powstały w związku z ww. czynnością przychód zwolniony jest bowiem z opodatkowania ww. podatkiem, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem Spółki Jawnej. Zamierza wnieść do Spółki Akcyjnej jako wkład niepieniężny zorganizowaną część przedsiębiorstwa, które prowadzi. Aport będzie wniesiony do Spółki Akcyjnej na pokrycie kapitału zakładowego. Siedziba nowo utworzonej Spółki kapitałowej będzie znajdowała się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Akcjonariuszem Spółki będzie Spółka Jawna, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem (przy czym firma - Spółka Jawna Wnioskodawcy nadal będzie funkcjonować obok nowo powstałej Spółki). Akcje nowej Spółki zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (jak wskazano wyżej Wnioskodawca prowadzi działalność w wielu dziedzinach, które mogą zostać wyodrębnione organizacyjnie i finansowo). W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie wchodzić: zespół pracowników zajmujących się danym działem oraz zespół składników materialnych oraz niematerialnych. Wskazana część będzie wyodrębniona organizacyjnie i finansowo w taki sposób, że będzie stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W wyżej przedstawionej sytuacji należy mieć na uwadze, iż stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane wyżej przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż w związku z wniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Akcyjnej, powstanie przychód w wysokości nominalnej wartość udziałów objętych przez Spółkę Jawną w zamian za aport. Jednakże przychód ten korzystać będzie ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód z ww. tytułu nie będzie więc podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, iż interpretacje prawa podatkowego wydaje się wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Z uwagi na powyższe niniejsza interpretacja nie wywiera skutków prawnych dla pozostałych wspólników Spółki.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.