IPPP3/4512-968/15-2/WH | Interpretacja indywidualna

Nie uznanie przedmiotu transakcji za ZCP ani przedsiębiorstwo.
IPPP3/4512-968/15-2/WHinterpretacja indywidualna
 1. przedsiębiorstwa
 2. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2015 r. (data wpływu 25 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania przedmiotu transakcji za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania przedmiotu transakcji za przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Spółka należy do Grupy kapitałowej D. Obecnie planowane jest dokonanie przez Spółkę nabycia określonej nieruchomości (dalej: „Transakcja”), złożonej z czterech działek, zabudowanej budynkami oraz budowlami, trwale związanymi z gruntem (dalej: „Nieruchomość”).

Obecnym właścicielem Nieruchomości jest spółka D. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „D.” lub „Zbywca”), która jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Głównym obszarem działalności D. jest obsługa kilkudziesięciu linii lotniczych poprzez świadczenie usług cateringu lotniczego w najważniejszych portach lotniczych w kraju. Usługi realizowane przez Zbywcę polegają na świadczeniu komplementarnej obsługi cateringu na rzecz klientów, od produkcji poprzez kompletację, aż po dostawę posiłków na pokłady samolotów.

Nieruchomość będąca przedmiotem przyszłej transakcji została nabyta w 1998 r. przez D. na własność jako teren niezabudowany. Na Nieruchomości tej Zbywca w latach 1998-2001 zrealizował inwestycję budowy budynków oraz budowli, mającej na celu wytworzenie obiektu „L.” wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dalej: „Inwestycja”). Po zrealizowaniu Inwestycji, na Nieruchomości powstały następujące naniesienia, stanowiące budynki lub budowle w rozumieniu prawa budowlanego, m.in.: budynek o łącznej powierzchni zabudowy około 1907 m2, wraz z parkingami, stacja transformatorowa, infrastruktura wodno-kanalizacyjna (spełniająca funkcję oczyszczalni ścieków), zbiornik wody, infrastruktura drogowa oraz infrastruktura świetlna.

Nieruchomość jest wykorzystywana bezpośrednio przez D. do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Także znajdująca się na Nieruchomości infrastruktura wodno-kanalizacyjna, pełniąca funkcje oczyszczalni ścieków oraz punktu poboru wody, została przez Zbywcę utworzona dla potrzeb własnej działalności gospodarczej ze względu na brak możliwości podłączenia się do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej.

W 2010 r. D. zawarła tzw. umowę na korzystanie z infrastruktury ze spółką L. sp. z o.o. (dalej: „Kontrahent). Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Na mocy tej umowy, Zbywca zobowiązał się do tankowania wody pitnej, przemysłowej oraz ich transportu na płytę lotniska, a także wyznaczenia miejsca pod praso-kontener z zasilaniem 380V na terenie śmietnika suchego na rzecz Kontrahenta. W praktyce, umowa była realizowana przy wykorzystaniu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (punktu poboru wody oraz oczyszczalni ścieków), zlokalizowanych na przedmiotowej Nieruchomości.

W 2015 r. do powyższej umowy zawarty został aneks nr 1, zgodnie z którym zmienił się jej przedmiot. D. zobowiązał się jedynie do wyznaczenia i udostępnienia miejsca pod praso-kontener z zasilaniem 380V, na terenie śmietnika suchego, znajdującego się na terenie Nieruchomości. Planowane jest jednocześnie, że po przeprowadzeniu Transakcji, będąca jej przedmiotem Nieruchomość będzie w dalszym ciągu wykorzystywana przez Zbywcę do prowadzonej przez niego działalności opodatkowanej - jednakże po dokonaniu Transakcji będzie mieć to miejsce na podstawie zawartej z Wnioskodawcą umowy najmu lub dzierżawy.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż w ramach transakcji nabycia Nieruchomości, dojdzie do przeniesienia na niego jako Nabywcę wyłącznie własności Infrastruktury wraz z gruntem. Na Nabywcę nie przejdą żadne składniki niematerialne ani żadne dodatkowe składniki materialne. W szczególności nie dojdzie do przejścia na Nabywcę środków pieniężnych D., znajdujących się na rachunkach bankowych, praw i obowiązków z jakichkolwiek umów, których stroną jest obecnie D., zobowiązań, wynikających z prowadzonej przez D. przy wykorzystaniu Infrastruktury działalności gospodarczej czy należności handlowych, powstałych do dnia zawarcia Transakcji. Przedmiotem transakcji nie będą więc takie składniki niematerialne i materialne, które umożliwiałyby dalsze prowadzenie działalności przez Nabywcę w oparciu o Infrastrukturę.

Spółka zaznacza, iż nie będzie przedmiotem Transakcji także wspomniana powyżej umowa na korzystanie z infrastruktury zawarta z Kontrahentem. Zbywca pozostanie stroną ww. umowy, a jej realizacja będzie kontynuowana w oparciu o korzystanie z Nieruchomości (w tym ze znajdującej się na niej Infrastruktury) na podstawie umowy najmu lub dzierżawy, zawartej przez D. z Wnioskodawcą. W skład przedmiotu Transakcji nie będą także wchodziły takie elementy jak: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (nazwa przedsiębiorstwa), tajemnice przedsiębiorstwa, a także księgi i dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie dojdzie także do przejścia wraz z Infrastrukturą jakichkolwiek pracowników, zatrudnianych przez D.

Przedmiotowa Nieruchomość stanowi źródło mniej niż 1% przychodów z działalności D., a wartość Nieruchomości stanowi ok. 12% ogólnej wartości aktywów trwałych D. Znajdująca się na Nieruchomości Infrastruktura wraz z gruntem nie stanowi formalnie wydzielonej organizacyjnie i finansowo części przedsiębiorstwa D.. Zbywca nie prowadzi osobnych ksiąg dla przedmiotu Transakcji. Po dokonaniu Transakcji, D. planuje kontynuować dotychczasową działalność gospodarczą, tzn. nie nastąpi postawienie go w stan likwidacji. Ponadto, Wnioskodawca informuje, iż w stosunku do konsekwencji planowanej transakcji w zakresie podatku VAT z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego do działającego z upoważnienia Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wystąpił także Zbywca, tj. D.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Transakcja będzie wyłączona z opodatkowania VAT jako nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Transakcja nie będzie wyłączona z opodatkowania VAT, gdyż nie będzie stanowić przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 1. Brak możliwości uznania dla celów VAT nabycia Infrastruktury wraz z gruntem za nabycie przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega w szczególności odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl natomiast art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawa o VAT nie zawiera jednocześnie własnej definicji legalnej pojęcia „przedsiębiorstwo”, w związku z czym zasadne jest, w opinii Wnioskodawcy, odwołanie się w tym względzie do powszechnie akceptowanej w doktrynie oraz orzecznictwie praktyki i posłużenie się definicją „przedsiębiorstwa”, przewidzianą przepisami prawa cywilnego. Zgodnie z art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.Ust. z 2014 r. poz. 121 ze zm.; dalej: „k.c.”), przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 5. koncesje, licencje i zezwolenia,
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 8. tajemnice przedsiębiorstwa,
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W świetle orzecznictwa sądów powszechnych, należy przyjąć, że czynnikiem konstytuującym przedsiębiorstwo w znaczeniu przewidzianym w art. 551 k.c. jest występowanie elementu organizacji oraz funkcjonalnego powiązania różnorodnych jego składników, które umożliwiają traktowanie przedsiębiorstwa jako pewnej całości (tak: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 listopada 2010 r.).

W ocenie Wnioskodawcy, w analizowanym zdarzeniu przyszłym, brak jest podstaw do uznania, iż przedmiot Transakcji stanowi przedsiębiorstwo. Przedmiot ten nie stanowi bowiem zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych, które mogłyby posłużyć prowadzeniu działalności gospodarczej. Z Transakcji wyłączony jest bowiem szereg kluczowych składników, wymienionych szczegółowo w opisie zdarzenia przyszłego, bez których funkcjonowanie przedsiębiorstwa i prowadzenie działalności gospodarczej nie jest możliwe.

Przedmiot Transakcji obejmował będzie wyłącznie elementy, określone w pkt . 2 art. 551 k.c., a więc własność Nieruchomości, w skład której wchodzi Infrastruktura wraz z gruntem. Oznacza to, iż brak będzie większości elementów, decydujących o zakwalifikowaniu tego zespołu elementów jako przedsiębiorstwa w świetle przepisów prawa cywilnego. Zdaniem Wnioskodawcy, za przedmiot Transakcji należy więc uznać poszczególne składniki majątkowe, pomiędzy którymi nie występuje element organizacji oraz funkcjonalnego powiązania, umożliwiający ich potraktowanie jako przedsiębiorstwa.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym brak jakiegokolwiek lub kilku składników wchodzących w skład ustawowej definicji przedsiębiorstwa, przewidzianej w art. 551 k.c., prowadzi do braku możliwości zakwalifikowania przedmiotu danej transakcji jako przedsiębiorstwo, jest powszechnie akceptowane przez organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 1 sierpnia 2013 r. (sygn. IPPP1/443-698/13-2/PR) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że:

„W przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia ze zbyciem przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu ww. definicji. Jak wynika bowiem z wniosku przedmiotem sprzedaży jest grunt wraz z posadowionymi na nim budynkami i budowlami. Zgodnie z art. 678 Kodeksu Cywilnego, z mocy prawa na Nabywcę zostaną przeniesione prawa i obowiązki Zbywcy wynikające z umów najmu. Ponadto, w wyniku Transakcji na Nabywcę zostaną przeniesione niektóre zobowiązania i należności Zbywcy ściśle związane z Nieruchomością oraz umowami najmu obciążającymi Nieruchomość. Dodatkowo w związku z Transakcją Zbywca zamierza przenieść osobną umową na Nabywcę prawa autorskie do projektów architektonicznych dotyczących Inwestycji. Ponadto, przedmiotem Transakcji między Zbywcą i Nabywcą nie będą zobowiązania i należności z umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Zbywcę (nie są one bezpośrednio związane z Nieruchomością) takie jak: umowy rachunków bankowych, umowy o świadczenie usług księgowych, prawnych, marketingowych, nazwa przedsiębiorstwa Zbywcy, i inne wymienione szczegółowo we wniosku. Zbywca nie zatrudnia żadnych pracowników. Budynki, będące przedmiotem planowanej Transakcji, nie stanowią formalnie organizacyjnie wydzielonych części przedsiębiorstwa Zbywcy w działalności prowadzonej przez Zbywcę. Jak wynika z powyższego, Zbywca dokona zbycia składników majątku przedsiębiorstwa a nie przedsiębiorstwa rozumianego według art. 551 Kodeksu cywilnego. Opisana we wniosku transakcja nie obejmuje bowiem istotnych elementów przedsiębiorstwa rozumianego według art. 551 Kodeksu cywilnego, takich jak tajemnice przedsiębiorstwa, księgi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wierzytelności, zobowiązania i środki pieniężne Zbywcy.”

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, należy stwierdzić, iż przedmiotem Transakcji nie będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy o VAT.

 1. Brak możliwości uznania nabycia Infrastruktury wraz z gruntem za nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, iż przesłankami zakwalifikowania danego przedmiotu jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa są:

 1. istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 2. wyodrębnienie tych składników pod względem finansowym i organizacyjnym w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. możliwość funkcjonowania zespołu tych składników jako niezależnego przedsiębiorstwa, samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

Poniżej Wnioskodawca przedstawia argumenty, przemawiające za uznaniem przedmiotu Transakcji za nabycie odrębnych składników majątkowych, niestanowiących zorganizowanej części przedsiębiorstwa, ze względu na brak spełnienia ww. przesłanek.

Ad. 1.

W świetle ustawy o VAT, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa jest posiadający określone cechy zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania. Jak wskazała natomiast Spółka w opisie zdarzenia przyszłego, przedmiotem planowanej Transakcji będą wyłącznie składniki materialne, tj. Nieruchomość, w skład której wchodzi Infrastruktura wraz z gruntem. Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że przedmiotem transakcji nie będą żadne składniki niematerialne. Do nabywanej wraz z gruntem Infrastruktury nie będą przypisane żadne zobowiązania, należności ani umowy, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej D.. W szczególności, nie dojdzie do cesji umowy na korzystanie z infrastruktury, zawartej przez D. z Kontrahentem, która w dalszym ciągu będzie realizowana przez Zbywcę przy wykorzystaniu własnych pracowników oraz Infrastruktury, wynajętej lub wydzierżawionej od Nabywcy.

Ad. 2.

Wyodrębnienie organizacyjne należy rozumieć jako sytuację, w której zorganizowana część przedsiębiorstwa jest wydzielona w strukturze organizacyjnej podatnika w formie odrębnej jednostki (takiej jak dział, oddział, wydział, departament), co potwierdzają również formalne dokumenty będące w posiadaniu podatnika (np. schemat organizacyjny).

Takie podejście potwierdza praktyka organów podatkowych. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 13 grudnia 2012 r., sygn. ILPP1/443-856/12-4/MD wskazuje się, że:

(...) wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie całość). Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa obrotowe, ale także czynnik ludzki, a więc pracowniczy. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

W analizowanym zdarzeniu przyszłym nabywana w ramach Transakcji Infrastruktura wraz z gruntem nie została formalnie wydzielona w strukturze organizacyjnej D. Nie stanowi ona odrębnego działu czy też oddziału, lecz jedynie zespół składników majątkowych przedsiębiorstwa. W konsekwencji, w opinii Spółki, brak jest podstaw do uznania, że składniki majątkowe, nabywane w ramach Transakcji, są zespołem składników o określonym wyodrębnieniu organizacyjnym.

Dla spełnienia natomiast warunku wyodrębnienia finansowego potrzebne jest prowadzenie rachunkowości w taki sposób, aby można było przyporządkować koszty i przychody, a także należności oraz zobowiązania do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Takie podejście znajduje potwierdzenie na gruncie praktyki podatkowej. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 10 stycznia 2014 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPP2/443-1044/12-4/EN, wskazał, że „(...) wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W opinii Wnioskodawcy, w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym brak jest także podstaw do uznania, iż przedmiot Transakcji jest finansowo wyodrębniony w przedsiębiorstwie D., ponieważ D. nie prowadzi osobnych ksiąg dla przedmiotu Transakcji. Nie jest też możliwe wyodrębnienie przychodów i kosztów, „przypisanych” do przedmiotu Transakcji w żaden inny, zorganizowany i wiarygodny sposób.

Ad. 3.

Dla uznania, że przedmiot Transakcji stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa istotne znaczenie ma także ocena, czy jest ona zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej. Oznacza to, że ten zespół składników materialnych i niematerialnych i powinien pozwalać, z uwagi na swoje zorganizowanie, posiadany personel, infrastrukturę, itp. na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.

Zdaniem Spółki, w świetle opisu zdarzenia przyszłego, Infrastruktura wraz z gruntem jako niestanowiące zespołu składników wyodrębnionych organizacyjnie oraz finansowo, nie umożliwiają obecnie oraz nie umożliwią jej jako Nabywcy w przyszłości prowadzenia w oparciu, wyłącznie o nie, samodzielnej działalności gospodarczej. W ocenie Spółki, pomiędzy nabywanymi elementami nie istnieje żaden wyraźny związek funkcjonalny. Fakt wyłączenia z przedmiotu Transakcji szeregu składników, wskazanych szczegółowo w opisie zdarzenia przyszłego oznacza, iż Infrastruktura wraz z gruntem nie posiada zdolności do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych.

Wobec powyższego, w opinii Wnioskodawcy, analizowana Transakcji nie stanowi nabycia zespołu zorganizowanych materialnych i niematerialnych składników majątkowych.

Mając na uwadze wszystkie powyższe okoliczności opisane w zdarzeniu przyszłym, należy stwierdzić, iż Infrastruktura wraz z gruntem nie spełnia przesłanek uznania za przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. W konsekwencji, do dokonania Transakcji nie będzie miał zastosowania art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

przedsiębiorstwa
IPPP3/4512-853/15-2/KP | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IPPP2/4512-897/15-2/MJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.