IPPP3/4512-961/15-2/RD | Interpretacja indywidualna

W zakresie wyłączenia z opodatkowania transakcji zbycia przedsiębiorstwa.
IPPP3/4512-961/15-2/RDinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. przedsiębiorstwa
 3. zbycie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 listopada 2015 r. (data wpływu 23 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania transakcji zbycia przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania transakcji zbycia przedsiębiorstwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca, działający w formie spółki jawnej jest podmiotem leczniczym, prowadzącym działalność leczniczą w formie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. NZOZ stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 k.c. i obejmuje w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo - NZOZ „M.”;
 2. własność ruchomości, w jakie wyposażony jest NZOZ, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości, w których prowadzona jest działalność medyczna (przychodnie);
 4. umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz inne umowy o udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej (w tym umowy abonamentów medycznych);
 5. wierzytelności;
 6. środki pieniężne;
 7. zezwolenia;
 8. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, w związku z czym, przy nabyciu majątku trwałego i majątku obrotowego nie odlicza podatku VAT. Wnioskodawca zamierza dokonać zbycia przedsiębiorstwa (sprzedaż).

Towary, które będą przedmiotem transakcji, były i są wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca zamierza dokonać transakcji przyszłej polegającej na zbyciu przedsiębiorstwa w całości na rzecz jednego nabywcy, który jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność leczniczą w rozumieniu przepisów Ustawy o działalności leczniczej (tzn. jest podmiotem leczniczym). Nabywca w ramach dokonanej transakcji, nabędzie własność ruchomości, w jakie wyposażony jest NZOZ, w tym własność urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, prawa i obowiązki z umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prawa i obowiązki z umów najmu i dzierżawy pomieszczeń w których prowadzona będzie działalność przychodni, wierzytelności, zezwolenia, zobowiązania z działalności, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności leczniczej oraz przejmie pracowników Wnioskodawcy w trybie art. 231 k.p. Nabywca nabędzie zatem cały majątek Wnioskodawcy.

Nabyte przez nabywcę ruchomości, w jakie wyposażony jest NZOZ, w tym urządzenia, materiały, towary i wyroby, będą wykorzystywane wyłącznie na cele działalności leczniczej prowadzonej przez nabywcę w miejsce zbywcy i co najmniej w takim zakresie, w jakim czynił to zbywca. Wnioskodawca zaś nie będzie prowadził dotychczasowej działalności w związku z transakcją zbycia całego majątku wchodzącego w skład przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy transakcja polegająca na zbyciu całości własności ruchomości, w jakie wyposażony jest NZOZ w tym własności urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, praw i obowiązków z umów zawartych Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innych umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej praw i obowiązków z umów najmu i dzierżawy pomieszczeń w których prowadzona będzie działalność przychodni, wierzytelności, zobowiązań, zezwoleń, ksiąg i dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz przejęciem pracowników Wnioskodawcy w trybie art. 231 k.p. na rzecz nabywcy, celem wykonywania działalności leczniczej w takim zakresie, w jaki czynił to Wnioskodawca, ale pod własną nazwą stanowi transakcję zbycia przedsiębiorstwa w konsekwencji czego nie stosuje się do niej przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług z uwagi na dyspozycję art. 6 pkt 1...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Transakcja polegająca na zbyciu własności ruchomości, w jakie wyposażony jest NZOZ, w tym własności urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, praw i obowiązków z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innych umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej praw i obowiązków z umów najmu i dzierżawy pomieszczeń w których prowadzona będzie działalność przychodni, wierzytelności, zobowiązań, zezwoleń, ksiąg i dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz przejęciem pracowników Wnioskodawcy w trybie art. 231 k.p. na rzecz nabywcy, celem wykonywania przez nabywcę działalności leczniczej w takim zakresie, w jakim czynił to Wnioskodawca, ale pod własną nazwą, stanowi transakcję zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług, w konsekwencji czego nie stosuje się do niej przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług.

Do przedstawionej transakcji zbycia przedsiębiorstwa znajdzie zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 6 pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytoriom kraju.

Art. 7 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług stanowi zaś, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Definicja legalna pojęcia towaru została zawarta w art. 2 pkt 6 Ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, iż przez pojęcie towaru rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z treścią art. 6 pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług, nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie przedsiębiorstwa zostało zdefiniowane w art. 551 k.c., gdzie przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej, a obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja polegająca na zbyciu własności ruchomości, w jakie wyposażony jest NZOZ, w tym własności urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, praw i obowiązków z umów najmu i dzierżawy pomieszczeń w których prowadzona będzie działalność przychodni, praw i obowiązków umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wierzytelności, zobowiązań, zezwoleń, ksiąg i dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz przejęciem pracowników Wnioskodawcy w trybie art. 231 k.p. na rzecz nabywcy, celem wykonywania przez nabywcę działalności leczniczej w takim zakresie, w jakim czynił to Wnioskodawca, ale pod własną nazwą, jest transakcją zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku od towarów usług i w związku z tym do tej transakcji będzie miał zastosowanie art. 6 pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług. Transakcja taka będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Nabywca nabędzie kompletny zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, który jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony i pozwala na realizację określonej działalności, tak jak to czynił Wnioskodawca, ale pod własną nazwą Nabywcy. Nabywca nabędzie bowiem cały majątek składający się na przedsiębiorstwo prowadzone dotychczas przez Wnioskodawcę. Przedmiotem transakcji objęte bowiem będą wszystkie składniki majątkowe wchodzące w skład przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponieważ złożony wniosek dotyczy 1 zdarzenia przyszłego, opłata należna za wydanie interpretacji wynosi 40zł – stosownie do przepisu art. 14f § 1 Ordynacji podatkowej. Ponieważ Wnioskodawca uiścił opłatę w wysokości 80zł, kwota 40 zł stanowi nadpłatę i zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPPP1/4512-734/15-2/MPe | Interpretacja indywidualna

przedsiębiorstwa
IPPP3/4512-592/15-2/SM | Interpretacja indywidualna

zbycie
IPPP3/4512-761/15-2/RD | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.