IPPP3/443-1115/14-2/SM | Interpretacja indywidualna

Uznanie aportu składników za transakcje zbycia przedsiębiorstwa
IPPP3/443-1115/14-2/SMinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. przedsiębiorstwa
 3. zbycie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2014 r. (data wpływu 10 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania aportu składników za transakcję zbycia przedsiębiorstwa, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania aportu składników za transakcję zbycia przedsiębiorstwa, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce (dalej „Wnioskodawca”) jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie rozwoju modułów tekstronicznych przeznaczonych do wszycia w standardowe produkty tekstylne. W szczególności Wnioskodawca zajmuje się projektowaniem rozwiązań technologicznych oraz algorytmów w obrębie modułów tekstronicznych dla nowych rodzin produktów (między innymi plecaki miejskie/turystyczne, odzież dla motocyklistów, odzież sportowa).

Wnioskodawca podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce od całości osiąganych dochodów i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W celu pozyskania finansowania dla realizacji planowanych projektów aktualnie rozważane jest przez Wnioskodawcę zawiązanie z zewnętrznym inwestorem spółki kapitałowej (dalej „Spółka”). W tym celu Wnioskodawca planuje wniesienie do Spółki ogółu posiadanych przez Wnioskodawcę aktywów i pasywów.

Aport do Spółki będzie obejmował wszystkie przenoszalne składniki majątkowe przysługujące Wnioskodawcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności:

 1. oznaczenie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy - „I.”;
 2. umowa najmu lokalu, w którym Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą;
 3. znak towarowy „I. t.” oraz „I. T.” nieobjętych prawem ochronnym;
 4. wynalazki nieobjęte prawami ochronnymi;
 5. prawa majątkowe związane z projektem dotyczącym produkcji modułów tekstronicznych/elektronicznych przeznaczonych do wszycia w wyroby tekstylne typu plecak i kurtka sportowa oraz prawa majątkowe związane z produktem finalnym hełm ochronny do monitorowania parametrów fizjologicznych, a także całość dokumentacji i opracowań związanych z tymi prawami;
 6. umowy pożyczek udzielonych Wnioskodawcy;
 7. inne umowy, w szczególności:
  • ubezpieczenia samochodu osobowego stanowiącego środek trwały Wnioskodawcy;
  • o świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz Wnioskodawcy;
  • o współpracy dotyczącej opracowania prototypu plecaka hi-tech;
  • o świadczenie usług doradczych dotyczących analiz stanu techniki w obrębie tekstroniki oraz analiz marketingowych docelowych rynków;
  • o prowadzenie ksiąg rachunkowych Wnioskodawcy;
  • o zachowaniu poufności zawarte z kontrahentami Wnioskodawcy;
  • o prowadzenie bankowych rachunków bieżących zawartej z Bankiem, wraz z rachunkami bankowymi;
 8. inne środki trwałe (w szczególności sprzęt komputerowy, środki transportu, meble biurowe, wyposażenie, narzędzia i urządzenia biurowe, laboratoryjne i magazynowe);
 9. kopie ksiąg rachunkowych i podatkowych Wnioskodawcy oraz inną dokumentację związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 10. środki pieniężne w kasie i zgromadzone na rachunkach bankowych Wnioskodawcy (jeśli takie będą w posiadaniu Wnioskodawcy na dzień aportu);
 11. należności, w tym z tytułu dostaw i usług w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy (jeśli takie będą przysługiwać Wnioskodawcy na dzień aportu);
 12. zobowiązania, w tym z tytułu umów cywilnoprawnych, umów handlowych, dostaw i usług (jeśli takie będą istniały na dzień aportu).

Wnioskodawca nie zatrudnia pracowników i z tego względu aport wnoszony przez Wnioskodawcę nie będzie obejmował pracowników.

Aport do Spółki będzie obejmować wszystkie składniki aktywów oraz pasywów Wnioskodawcy, z wyłączeniem jedynie tych, które będą nieprzenoszalne z mocy prawa, np. zobowiązań publicznoprawnych oraz środków finansowych (gotówki) niezbędnych w celu ich zaspokojenia, a także ksiąg rachunkowych i podatkowych w zakresie, w jakim będą niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków publicznoprawnych przez Wnioskodawcę (zapłaty podatków, przechowywania dokumentacji podatkowej i rachunkowej), a na Spółkę zostaną przeniesione kopie tych ksiąg. Wyłączone z transakcji pojedyncze aktywa (środki finansowe niezbędne w celu zaspokojenia nieprzenoszalnych zobowiązań publicznoprawnych Wnioskodawcy, księgi podatkowe i rachunkowe) i pasywa (nieprzenoszalne zobowiązania publicznoprawne) nie będą stanowić składników istotnych dla dalszego prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

W zamian za wniesione składniki majątkowe Wnioskodawca obejmie udziały w kapitale zakładowym Spółki. Po dokonaniu aportu, jedynymi składnikami majątkowymi (poza tymi związanym z należnościami publicznoprawnymi oraz księgami, wymienionymi wyżej) posiadanymi przez Wnioskodawcę będą udziały w Spółce, a Wnioskodawca nie będzie już prowadzić działalności gospodarczej w zakresie rozwoju modułów tekstronicznych przeznaczonych do wszycia w standardowe produkty tekstylne.

Działalność gospodarcza w zakresie rozwoju modułów tekstronicznych przeznaczonych do wszycia w standardowe produkty tekstylne, która była do czasu aportu prowadzona przez Wnioskodawcę, będzie kontynuowane przez Spółkę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wskazany w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników majątkowych Wnioskodawcy będący przedmiotem aportu do Spółki stanowi przedsiębiorstwo Wnioskodawcy na potrzeby opodatkowania podatkiem od towarów i usług, i w konsekwencji czy aport tych składników do Spółki, na podstawie art. 6 pkt 1 UVAT, należy uznać dla Wnioskodawcy za transakcję zbycia przedsiębiorstwa, która nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Składniki majątkowe przysługujące Wnioskodawcy, wnoszone aportem do Spółki (wymienione w opisie zdarzenia przyszłego) będą stanowić przedsiębiorstwo Wnioskodawcy na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „UVAT”. W konsekwencji, aport do Spółki będzie stanowił transakcję zbycia przedsiębiorstwa, która na podstawie art. 6 pkt 1 UVAT nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT, a Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług od tego aportu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 UVAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 UVAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez towary - w świetle art. 2 pkt 6 UVAT - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 UVAT, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej (...).

Zgodnie z art. 6 pkt 1 UVAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

A zatem w przypadku, gdy przedmiotem transakcji jest zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czynność ta nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

Pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 UVAT, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Wyłączenie stosowania UVAT przewidziane w przepisie art. 6 pkt 1 UVAT obejmuje tylko te czynności zrównane z pojęciem dostawy towarów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Ponadto, stosownie do art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 147, str. 1, z późn. zm.), w przypadku przekazania, odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary, będzie traktowana jako następca prawny przekazującego. W przypadkach gdy odbiorca nie podlega w pełni opodatkowaniu, państwa członkowskie mogą przedsięwziąć środki niezbędne w celu uniknięcia zakłóceń konkurencji. Mogą także przyjąć wszelkie niezbędne środki, aby zapobiec uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania poprzez wykorzystanie przepisów niniejszego artykułu.

Z powyższego przepisu wynika, że wprowadza on, tak samo jak ma to miejsce w UVAT, możliwość wyłączenia z zakresu opodatkowania przekazania całości lub części majątku przedsiębiorstwa.

Przepisy UVAT nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”. Zatem dla potrzeb zastosowania przepisów UVAT należy posłużyć się definicją sformułowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwaną dalej „KC”.

Zgodnie z art. 55(1) KC przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że użyte w ww. artykule określenie „w szczególności” wskazuje jedynie na przykładowe wyliczenie składników przedsiębiorstwa. Oznacza to, że z jednej strony w jego skład mogą wchodzić inne elementy, nie wymienione w tym artykule, a z drugiej brak któregoś z tych elementów nie musi pozbawiać zespołu rzeczy i praw przymiotu przedsiębiorstwa.

Dla uznania za przedsiębiorstwo składniki materialne i niematerialne, wchodzące w skład przedsiębiorstwa, powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 55(2) KC, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba, że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Natomiast wyłączenie z aportu niektórych składników wchodzących w skład przedsiębiorstwa nie wyklucza uznania, iż mamy do czynienia z aportem całego przedsiębiorstwa, która to czynność pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Istotne jest jednak, aby przedmiotem aportu były bezwzględnie te elementy, które umożliwiają kontynuowanie działalności gospodarczej. Dlatego użyte w art. 6 pkt 1 UVAT pojęcie „przedsiębiorstwo” obejmuje każdy zespół składników materialnych i niematerialnych służących do realizacji określonych zadań gospodarczych, bez względu na to, czy obejmuje on całość, czy jedynie część majątku określonego podmiotu.

W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że do zbycia przedsiębiorstwa dochodzi w sytuacji, gdy na nabywcę przeszły składniki majątku konieczne do podjęcia przez niego takiej działalności gospodarczej, jaką prowadził zbywca. Przykładowo:

 1. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 czerwca 2008 r. sygn. akt I FSK 688/07: „(...) Skoro zatem nie zostały skutecznie podważone ustalenia faktyczne, że zespół składników majątkowych nabytych przez skarżącą Spółkę od M.K. stanowi organizacyjną i funkcjonalną całość przeznaczoną do prowadzenia określonej działalności gospodarczej (produkcji soków i napojów) przez tę Spółkę, to zasadne było uznanie nabytego zespołu składników majątkowych za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego (...)”;
 2. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 maja 2012 r. sygn. akt I FSK 1223/11: „(...) przedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa zawarte w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT należy rozumieć w sposób funkcjonalny, a nie tylko werbalny, tzn. analizując, czy dany zespół aktywów (przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa), który jest przedmiotem zbycia, pozwalał na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, której służy (...)”;
 3. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 marca 2011 r. sygn. akt I FSK 1062/10: „(...) wyjaśnienia pojęcia „przedsiębiorstwo” w ramach wykładni systemowej należy poszukiwać na gruncie art. 55(1) Kodeksu cywilnego, w świetle którego zbycie przedsiębiorstwa oznacza przekazanie podstawowych jego składników, które umożliwiają nabywcy kontynuowanie dotychczasowej działalności (...) wymienione w ww. przepisie składniki przedsiębiorstwa zostały wskazane jedynie w sposób przykładowy, a nie enumeratywny. Aby zatem uznać, iż przedmiotem aportu jest całe przedsiębiorstwo, przekazywane składniki majątku muszą stanowić zorganizowany kompleks majątkowy przeznaczony do prowadzenia danej działalności. Istnieje zatem możliwość wyłączenia w ramach konkretnej czynności prawnej określonych składników wchodzących w skład przedsiębiorstwa, bez naruszania statusu tego przedsiębiorstwa (...)”.

Powyższe wnioski zostały także potwierdzone przez Ministra Finansów w wydanych dotychczas interpretacjach indywidualnych, między innymi w:

 1. interpretacji wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2013 r. sygn. ITPP2/443-973/13/AP: „(...) składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w taki sposób, by można było o nich mówić jako o zespole, a nie tylko zbiorze pewnych elementów. Decydujące zatem jest to, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w sposób umożliwiający kontynuowanie określonej działalności gospodarczej (...)”;
 2. interpretacji wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 października 2013 r. sygn. IPPP2/443-838/13-2/JW: „(...) Przedsiębiorstwo jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy zbywany majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej (...)”;
 3. interpretacji wydanej za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2014 r. sygn. IPPP1/443-654/14-2/EK: „(...) należy stwierdzić, że wnoszony aportem do Wnioskodawcy zespół składników majątkowych i niemajątkowych z wyłączeniem zobowiązań niezbywalnych z mocy prawa i środków finansowych niezbędnych w celu ich zaspokojenia bądź z wyłączeniem posiadanych przez Zbywcę akcji innej spółki stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego. Mimo wyłączenia powyższych składników z przedmiotu wkładu niepieniężnego, mienie będące przedmiotem tego wkładu stanowić będzie całość przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (...)”.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, przedmiot aportu do Spółki, wskazany szczegółowo w opisie zdarzenie przyszłego, będzie stanowił na moment aportu do Spółki przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) KC. Przemawiać za tym będą następujące cechy przedmiotu aportu:

 1. przedmiot aportu będzie obejmował wszystkie przenoszalne składniki majątku (materialne i niematerialne) wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, tj. oznaczenie indywidualizujące „I.”, znaki towarowe i wynalazki, autorskie prawa majątkowe, umowy (w tym najmu nieruchomości), rzeczowe środki trwałe, należności, zobowiązania, środki pieniężne, rachunki bankowe, kopie ksiąg i dokumentacji podatkowo-rachunkowych;
 2. składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład aportu do Spółki będą pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w taki sposób, iż można mówić o nich jako o zespole;
 3. przedmiot aportu będzie stanowił organizacyjną i funkcjonalną całość zdolną do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rozwoju modułów tekstronicznych przeznaczonych do wszycia w określone produkty;
 4. przedmiot aportu będzie stanowił na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, który będzie pozwalał na prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie rozwoju modułów tekstronicznych przeznaczonych do wszycia w określone produkty, dzięki czemu działalność ta będzie mogła być kontynuowana przez Spółkę;
 5. u Wnioskodawcy pozostaną jedynie te składniki, które będą nieprzenoszalne z mocy prawa, tj. zobowiązania publicznoprawne oraz środki finansowe (gotówka) niezbędne w celu ich zaspokojenia, a także księgi rachunkowe i podatkowe konieczne dla prawidłowego wykonywania obowiązków nałożonych na Wnioskodawcę (na Spółkę zostaną przeniesione kopie tych ksiąg), przy czym składniki te nie będą stanowić składników istotnych dla dalszego prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Wnioskodawcy i nie będą pozbawiać przedmiotu aportu cech przedsiębiorstwa.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, uznanie przedmiotu aportu, wskazanego szczegółowo w opisie zdarzenia przyszłego, za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) KC, będzie oznaczać, że na podstawie art. 6 pkt 1 UVAT, transakcja wniesienia aportu do Spółki powinna być wyłączona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, a Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku wystawienia faktury VAT z tytułu aportu do Spółki i rozliczenia VAT należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że w dniu 23 stycznia 2014 r. opublikowany został tekst jednolity ustawy Kodeks Cywilny - Dz. U. z 2014 r., poz. 121.

Niniejsza interpretacja rozstrzyga jedynie w zakresie podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 4 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.