IPPP2/4512-885/15-4/KOM | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie nieodpłatnego przeniesienia przedsiębiorstwa spółki cywilnej oraz obowiązku sporządzenia spisu z natury i zapłaty podatku VAT w związku z rozwiązaniem spółki cywilnej
IPPP2/4512-885/15-4/KOMinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie
 2. przedsiębiorstwa
 3. spis z natury
 4. zbycie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną -> Towary własnej produkcji
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 7 września 2015 r. (data wpływu 14 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 12 października 2015 r. (data wpływu 14 października 2015 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 5 października 2015 r. znak IPPP2/4512-885/15-2/KOM, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przeniesienia przedsiębiorstwa spółki cywilnej oraz obowiązku sporządzenia spisu z natury i zapłaty podatku VAT w związku z rozwiązaniem spółki cywilnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przeniesienia przedsiębiorstwa spółki cywilnej oraz obowiązku sporządzenia spisu z natury i zapłaty podatku VAT w związku z rozwiązaniem spółki cywilnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wspólnikami S. S.C. (dalej: „Wnioskodawca”) są od dnia 11 sierpnia 2011 r. małżonkowie Justyna W. oraz Włodzimierz W. Na mocy umowy majątkowej małżeńskiej (umowa z dnia 26 maja 2010 r., zawarta przed notariuszem) pomiędzy małżonkami W. ustanowiona została rozdzielność majątkowa. Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nastąpiło przed zawarciem małżeństwa.

Ze względu na faktyczne prowadzenie działalności S. S.C., tj. salonu day spa (usługi fryzjerskie i kosmetyczne) wyłącznie przez jednego ze wspólników spółki, tj. Justynę W., małżonkowie Wapińscy, jako wspólnicy spółki cywilnej, postanowili przenieść przedsiębiorstwo S. S.C., tj. zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony dotychczas do prowadzenia działalności gospodarczej przez S. S.C., wyłącznie na Justynę W.

W tym celu, wspólnicy spółki cywilnej będącej Wnioskodawcą planują zawarcie umowy darowizny, na mocy której przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego, prowadzone do tej pory przez S.S.C. (objęte współwłasnością łączną wspólników spółki cywilnej) zostanie nieodpłatnie przeniesione na Justynę W., która to będzie kontynuowała prowadzenie działalności z wykorzystaniem nabytego w drodze darowizny przedsiębiorstwa w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (przedsiębiorstwo zostanie nabyte do majątku osobistego Justyny W.). Planowane jest zawarcie umowy darowizny pomiędzy wspólnikami spółki cywilnej (po stronie darczyńców), a Justyną W., jako osobą prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą - po stronie obdarowanej.

Po zbyciu przedsiębiorstwa przeznaczonego dotychczas do prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę, małżonkowie W. planują podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy spółki S. S.C. będącej Wnioskodawcą.

W uzupełnieniu z dnia 12 października 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy nieodpłatne zbycie przedsiębiorstwa spółki cywilnej w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego, przez wspólników spółki cywilnej będących małżonkami, pomiędzy którymi ustanowiona została rozdzielność majątkowa, na rzecz jednego z tych małżonków, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie podlega opodatkowaniu VAT...
 2. Czy jeśli rozwiązanie umowy spółki cywilnej poprzedzone zostanie dokonaniem darowizny przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu cywilnego (tj. wszystkich składników materialnych i niematerialnych, które były przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej przez S. S.C.) i na dzień rozwiązania spółki cywilnej nie będzie w spółce żadnych towarów, o których mowa w art. 14 ustawy o VAT, to po stronie spółki cywilnej nie powstanie obowiązek sporządzania spisu z natury i ewentualnej zapłaty podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zbycie przedsiębiorstwa przez wspólników spółki cywilnej w drodze darowizny nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

Ad. 2.

Jeśli rozwiązanie umowy spółki cywilnej zostanie poprzedzonej dokonaniem darowizny przedsiębiorstwa, na dzień rozwiązania spółki cywilnej nie będzie w spółce żadnych towarów, o których mowa w art. 14 ustawy o VAT, a w konsekwencji w ogóle nie powstanie po stronie spółki cywilnej obowiązek sporządzenia spisu z natury i ewentualny obowiązek zapłaty podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do postanowień art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu.

Zaznaczyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”. Dlatego też, dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy posłużyć się definicją sformułowaną w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121).

Stosownie do ww. artykułu Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ustawodawca w ww. przepisie wskazał, jakiego rodzaju elementy wchodzą w skład kompleksu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, czyli przedsiębiorstwa, które może być przedmiotem czynności prawnej. Nie wszystkie jednak elementy tworzące pojęcie przedsiębiorstwa są na tyle istotne, by bez ich zbycia nie można było mówić o zbyciu przedsiębiorstwa. O tym, jakie konkretne składniki muszą być przeniesione na nabywcę, aby można było uznać, że nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa, decydują okoliczności faktyczne, których nie można określić apriorycznie.

Jeżeli warunki, o których mowa w art. 551 Kodeksu cywilnego, zostaną spełnione, to dostawa realizowana do innego podmiotu, nie będzie podlegała przepisom ustawy.

Zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna, mająca za przedmiot przedsiębiorstwo, obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba, że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Przedsiębiorstwo jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy zbywany majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest spółką cywilną prowadzącą działalność w zakresie salonu day spa (usługi fryzjerskie i kosmetyczne), w której wspólnikami są małżonkowie, z ustanowioną rozdzielnością majątkowa. Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej nastąpiło jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Małżonkowie jako wspólnicy spółki cywilnej będącej czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT, postanowili przenieść darowizną całe przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, tj. zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony dotychczas do prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę cywilną, wyłącznie na jednego ze wspólników (małżonkę), który będzie kontynuował prowadzenie działalności w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej (przedsiębiorstwo zostanie nabyte do majątku osobistego wspólniczki). Po zbyciu przedsiębiorstwa przeznaczonego dotychczas do prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę, małżonkowie planują podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy spółki cywilnej.

Z opisu sprawy wynika zatem, że w momencie rozwiązania spółki cywilnej nie będzie ona posiadała żadnego majątku, gdyż całe przedsiębiorstwo spółki przed jej rozwiązaniem zostanie przekazane jednemu ze wspólników, który będzie prowadził jednoosobową działalność gospodarczą z wykorzystaniem całego przekazanego darowizną majątku przedsiębiorstwa.

Zatem należy stwierdzić, że skoro przedmiotem przeniesienia ze spółki cywilnej do jednoosobowej działalności gospodarczej będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, to w okolicznościach niniejszej sprawy, czynność objęta zakresem pytania nr 1 nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

W myśl art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej.

W myśl art. 14 ust. 4 ustawy, przepisy ust. 1 i 3 stosuje się do towarów, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „spisem z natury”. Podatnicy są obowiązani załączyć informację o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego, do deklaracji podatkowej składanej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (art. 14 ust. 5).

W niniejszej sprawie całość przedsiębiorstwa Wnioskodawcy przed zakończeniem działalności gospodarczej zostanie przekazana nieodpłatnie darowizną do działalności gospodarczej jednego ze wspólników, co oznacza, że na dzień zaprzestania działalności Wnioskodawca nie będzie posiadał żadnych towarów ani składników majątkowych, a zatem na dzień zaprzestania działalności nie wystąpią towary podlegające opodatkowaniu. Tym samym wartość remanentu likwidacyjnego wyniesie „0”. Ww. przepis art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy odnosi się do towarów, będących w posiadaniu podatnika w dniu zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. U Wnioskodawcy nie będzie towarów na dzień zaprzestania działalności, a więc nie wystąpi obowiązek, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy, a zatem nie jest on zobowiązany do sporządzenia spisu z natury, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy.

Reasumując, w związku z przeniesieniem ze spółki jawnej do jednoosobowej działalności gospodarczej jednego ze wspólników przedsiębiorstwa przed zakończeniem działalności gospodarczej spółki jawnej, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzenia „spisu z natury” towarów, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy, ponieważ na dzień zaprzestania działalności nie wystąpią towary podlegające opodatkowaniu oraz do zapłaty podatku VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.