IPPP2/4512-515/15-2/AO | Interpretacja indywidualna

W zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego w związku z jego sprzedażą lub darowizną na rzecz żony
IPPP2/4512-515/15-2/AOinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. darowizna
 3. przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 3 czerwca 2015 r. (data wpływu 5 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego w związku z jego sprzedażą lub darowizną na rzecz żony - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego w związku z jego sprzedażą lub darowizną na rzecz żony.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca od 1990 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do centralnej ewidencji działalności gospodarczej. W 1996 r. na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego, Wnioskodawca otrzymał zabudowaną nieruchomość, która stanowi wspólność umowną, majątkową, małżeńską, rozszerzoną. Na otrzymanej nieruchomości Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług noclegowych, gastronomicznych i rekreacyjnych. Zgodnie z PKD zakres przedmiotowej działalności obejmuje prowadzenie:

 • 56.10.A - Restauracji i innych placówek gastronomicznych,
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
 • 85.51.Z - Pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Dochody z działalności gospodarczej opodatkowane są liniowym - 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych odbywa się za pomocą podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca zamierza dokonać transakcji zbycia całego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy Kodeks cywilny, tj. zorganizowanego zespółu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. W skład majątku przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności środki trwałe (w tym nieruchomości) i wyposażenie, towary handlowe, należności i zobowiązania wobec kontrahentów, prawa wynikające z umów cywilnoprawnych. Otrzymany w formie darowizny grunt nie był ujęty w ewidencji środków trwałych. W załączniku do aktu notarialnego zostaną wykazane wartości poszczególnych składników przedsiębiorstwa oraz wartość gruntu.

Wnioskodawca rozważa zbycie przedsiębiorstwa jako:

 1. Sprzedaż przedsiębiorstwa w przypadku pojawienia się podmiotu zainteresowanego jego nabyciem.
 2. Przekazanie przedsiębiorstwa w formie darowizny małżonce na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego. Żona zamierza kontynuować działalność przedsiębiorstwa po spełnieniu wszelkich wymogów rejestracyjnych. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej przez żonę nie ulegnie zmianie.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w opisanym stanie faktycznym w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, sprzedaż nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług...
 2. Czy przekazanie przedsiębiorstwa żonie w formie darowizny jest wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług... (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

Stanowisko Wnioskodawcy,

Ad.1

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa, nie wystąpi konieczność opodatkowania transakcji podatkiem od towarów i usług ze względu na dyspozycję art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym przedmiot transakcji stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, tj. zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy zatem do czynienia ze sprzedażą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, co jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, który stanowi, że przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ad. 2. W ocenie Wnioskodawcy darowanie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do nowo zarejestrowanej jednoosobowej działalności gospodarczej żony, nie jest czynnością opodatkowaną na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przez zbycie rozumie się również darowanie przedsiębiorstwa, które w przedmiotowej sprawie jest zbyciem nieodpłatnym.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia przedsiębiorstwa, dlatego też należy odwołać się do definicji przedmiotowej przedsiębiorstwa zawartej w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zgodnie z którą przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W skład majątku prowadzonego przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę wchodzą w szczególności środki trwałe (w tym nieruchomości) i wyposażenie, towary handlowe, należności i zobowiązania wobec kontrahentów, prawa wynikające z umów cywilnoprawnych.

Za transakcję zbycia przedsiębiorstwa (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) należy uznać zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne zbycie. Oznacza to, że w przypadku darowizny przedsiębiorstwa transakcja taka nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ww. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 22 ww. ustawy przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Na podstawie art. 6 pkt 1 ww. ustawy przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Użyte przez ustawodawcę w powyższym przepisie pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowizna, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej. Przy czym, dla zastosowania niniejszego przepisu kluczowy jest przedmiot transakcji, natomiast bez znaczenia jest to czy czynność zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa dokonywana jest odpłatnie czy też nieodpłatnie.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”. Dlatego też, dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy posłużyć się definicją sformułowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Na mocy art. 551 Kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że powyższa definicja opisuje przedsiębiorstwo w ujęciu przedmiotowym, jako zespół niematerialnych i materialnych składników stanowiący przedmiot prawa w szerokim znaczeniu. Użyte w ww. przepisie określenie „w szczególności” wskazuje na przykładowe wyliczenie składników przedsiębiorstwa. Oznacza to, że z jednej strony w jego skład mogą wchodzić inne elementy, niewymienione w tym artykule, a z drugiej - brak któregoś z tych elementów nie pozbawia zespołu rzeczy i praw przymiotu przedsiębiorstwa. O tym, jakie konkretnie składniki muszą być przeniesione na nabywcę, aby można było uznać, że nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa decydują okoliczności faktyczne. Każdorazowo należy więc badać okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją.

Przedsiębiorstwo, jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym. W szczególności, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak aby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu, gdyż przedsiębiorstwo w rozumieniu powyższego przepisu powinno łączyć mienie w funkcjonalnie zorganizowane przedsięwzięcie gospodarcze, a nie tylko stanowić zgromadzone niematerialne i materialne składniki stanowiące sobą przedsiębiorstwo w powyżej przedstawionym znaczeniu przedmiotowym. Organizacyjna i funkcjonalna istota przedsiębiorstwa kreuje powstanie samodzielnego podmiotu gospodarczego, zdolnego do funkcjonowania w obrocie na niezmienionych zasadach, pomimo jego zbycia. Ponadto, przepis art. 551 Kodeksu cywilnego wskazuje, że przedsiębiorstwo jest „zespołem składników”. Pojęcie zespół (a nie zbiór) zakłada istnienie pewnego poziomu powiązań organizacyjnych pomiędzy składnikami przedsiębiorstwa. Przy czym, zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca od 1990 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do centralnej ewidencji działalności gospodarczej. W 1996 r. na podstawie umowy darowizny zawartej w formie aktu notarialnego, Wnioskodawca otrzymał zabudowaną nieruchomość, która stanowi wspólność umowną, majątkową, małżeńską, rozszerzoną. Na otrzymanej nieruchomości Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług noclegowych, gastronomicznych i rekreacyjnych. Zgodnie z PKD zakres przedmiotowej działalności obejmuje prowadzenie: 56.10.A - Restauracji i innych placówek gastronomicznych, 55.10.Z - Hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania, 85.51.Z - Pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca zamierza dokonać transakcji zbycia całego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy Kodeks cywilny, tj. zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. W skład majątku przedsiębiorstwa wchodzą w szczególności środki trwałe (w tym nieruchomości) i wyposażenie, towary handlowe, należności i zobowiązania wobec kontrahentów, prawa wynikające z umów cywilnoprawnych. Otrzymany w formie darowizny grunt nie był ujęty w ewidencji środków trwałych. W załączniku do aktu notarialnego zostaną wykazane wartości poszczególnych składników przedsiębiorstwa oraz wartość gruntu. Wnioskodawca rozważa zbycie przedsiębiorstwa jako sprzedaż przedsiębiorstwa w przypadku pojawienia się podmiotu zainteresowanego jego nabyciem lub przekazanie przedsiębiorstwa w formie darowizny małżonce na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego. Żona zamierza kontynuować działalność przedsiębiorstwa po spełnieniu wszelkich wymogów rejestracyjnych. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej przez żonę nie ulegnie zmianie.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii zastosowania art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług do sprzedaży lub darowizny przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.

Aby można uznać, że przedmiotem dokonywanej czynności jest przedsiębiorstwo to przedmiotem tym muszą być objęte bezwzględnie te elementy, które umożliwią kontynuowanie działalności gospodarczej. Nie można w tym zakresie formułować jednoznacznych, uniwersalnych wzorów czy kryteriów. Będą się one zmieniały przy każdej dokonywanej czynności a okoliczności konkretnego przypadku stanowią podstawę oceny czy przedmiotem czynności prawnej jest przedsiębiorstwo czy też nie.

W niniejszych okolicznościach Wnioskodawca zamierza dokonać zbycia całego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego tj. zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Z wniosku nie wynika, aby jakiekolwiek składniki wchodzące w skład przedsiębiorstwa Wnioskodawcy z planowanej transakcji zbycia (sprzedaży/darowizny) zostały wyłączone. Zatem należy uznać, że na nabywcę przejdą wszystkie składniki majątku niezbędne do podjęcia przez nabywcę działalności gospodarczej. Tak więc z uwagi na przedstawione okoliczności, w wyniku sprzedaży lub przekazania w formie darowizny, nabywca przejmie kluczowe dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa, w dotychczasowym kształcie, składniki majątku Wnioskodawcy. Potwierdzeniem tego jest chociażby wskazanie Wnioskodawcy, że żona Wnioskodawcy zamierza kontynuować działalność przedsiębiorstwa i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej nie ulegnie zmianie. Zatem w zbywanym zespole składników materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa Wnioskodawcy zachowane zostaną funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami i przekazana masa będzie mogła posłużyć kontynuowaniu przez nabywcę działalności gospodarczej w zakresie podlegającym przejęciu.

W świetle przedstawionej treści wniosku i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że czynność zbycia całego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego - zarówno w postaci sprzedaży, jak i przekazania przedsiębiorstwa żonie w formie darowizny, która po dokonaniu czynności rejestracyjnych zamierza kontynuować działalność przedsiębiorstwa - stanowić będzie czynność wyłączoną z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym, że – jak wskazuje Wnioskodawca – przedmiotem zbycia będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego zamierzane ww. czynności nie będą opodatkowane na gruncie podatku od towarów i usług. Tym samym, w przypadku sprzedaży lub darowizny przedsiębiorstwa żonie u Wnioskodawcy nie wystąpi konieczność opodatkowania podatkiem od towarów i usług ww. transakcji.

Dodatkowo należy zauważyć, że bez znaczenia w sprawie będzie to, że transakcja w przypadku przekazania przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w formie darowizny żonie będzie miała miejsce pomiędzy osobami, których łączy małżeńska wspólność majątkowa. Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca i jego małżonka są traktowani jako odrębne podmioty. Odrębnie więc spełniają definicję podatnika zawartą w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Autonomiczność prawa podatkowego wyklucza możliwość takiej interpretacji jego przepisów, która zakładałaby, że wspólność majątkowa istniejąca pomiędzy małżonkami na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ma wpływ na zakres praw i obowiązków podatników podatku od towarów i usług. Dopuszczalne jest dokonywanie czynności cywilno-prawnych pomiędzy małżonkami pozostającymi w małżeńskiej wspólności majątkowej, w sytuacji kiedy czynności te dotyczyć będą sfery objętej zakresem ich działalności gospodarczej. Przekazywany przez podatnika podatku od towarów i usług majątek na rzecz małżonka, który w analizowanym przypadku stanowi całe przedsiębiorstwo, w świetle Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi (przy istnieniu wspólności majątkowej) niewątpliwie majątek wspólny małżonków, jednakże w świetle ustawy o podatku VAT są to składniki, które podatnik (małżonek) nabył, wykorzystuje i zbywa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Organ informuje, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wniosek zostanie rozpatrzony odrębnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
IPTPP3/4512-393/15-5/JM | Interpretacja indywidualna

darowizna
IPPB1/4511-699/15-2/AM | Interpretacja indywidualna

przedsiębiorstwa
IPPP2/4512-408/15-4/MJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.