IPPP2/4512-173/15-2/DG | Interpretacja indywidualna

W zakresie wniesienia do Spółki FS wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa Wnioskodawcy jako czynności niepodlegającej opodatkowaniu.
IPPP2/4512-173/15-2/DGinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 3. przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. . 14B § 1 i §  6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2015 r. (data wpływu 27 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wniesienia do Spółki FS wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa Wnioskodawcy jako czynności niepodlegającej opodatkowaniu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 lutego 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wniesienia do Spółki FS wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa Wnioskodawcy jako czynności niepodlegającej opodatkowaniu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej jako: „AGI” lub „Wnioskodawca”) oraz FS sp. z o.o. (dalej jako: „FS”) są częścią grupy kapitałowej F (dalej jako: „Grupa”), będącej liderem na rynku usług telematycznych specjalizującym się w produkcji nowoczesnych urządzeń i aplikacji wspierających zarządzanie flotą poprzez całodobowe monitorowanie pojazdów. Zarówno AGI, jak i FS są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług (dalej jako: „PTU”) oraz świadczą usługi opodatkowane PTU. W ramach Grupy, FS odpowiada za wsparcie podmiotów wchodzących w skład Grupy w zakresie szeroko pojętych usług IT. Obowiązki AGI dotyczą prowadzenia Biura Rozwoju Produktu (dalej jako: „Biuro”), prowadzącego działania na rzecz rozwoju oferowanych przez Grupę produktów poprzez prace nad specjalistycznym oprogramowaniem używanym do świadczenia usług telematycznych. Biuro jest odpowiedzialne także za zarządzanie słowno-graficznymi znakami towarowymi, do których AGI posiada odpowiednie prawa ochronne, używanymi odpłatnie przez inne podmioty z Grupy. AGI posiada też odpowiednie prawa autorskie do używanych odpłatnie przez inne podmioty z Grupy programów komputerowych. Zarówno słowno-graficzne znaki towarowe, jak i programy komputerowe zostały przez AGI wprowadzone do ewidencji wartości niematerialnych oraz prawnych i dokonywana jest ich amortyzacja. Ponadto, w skład Biura wchodzi również szereg składników materialnych umożliwiających prowadzenie wskazanej działalności. Niektóre ze składników materialnych zostały zamieszczone przez AGI w ewidencji środków trwałych i dokonywana jest ich amortyzacja. Oprócz składników materialnych i niematerialnych tworzących Biuro AGI nie posiada innego majątku. W chwili obecnej z uwagi na ciążące na AGI obowiązki wobec innych członków Grupy, zatrudnia ona w Biurze 9 pracowników. W zamian za wskazane wyżej usługi świadczone przez Biuro (dalej jako: „Usługi”) na rzecz pozostałych podmiotów wchodzących w skład Grupy, AGI pobiera od nich stosowne wynagrodzenie. Oprócz świadczenia Usług AGI nie prowadzi innej działalności gospodarczej.

Na Biuro składają się następujące składniki materialne i niematerialne:

Lp. Numer inwentarzowy Nazwa

 1. X DESKTOP MICROSOFT WINDOWS 2000
 2. X DESKTOP MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONAL
 3. X DESKTOP
 4. X DESKTOP MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL
 5. X LAPTOP
 6. X LAPTOP MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL
 7. X MONITORY KOMPUTEROWE
 8. X ROUTER ZYXEL
 9. X DRUKARKI
 10. X STACJA DOKUJĄCA HP
 11. X SWITCH
 12. X TABLET
 13. X MODEM USB
 14. X BMP/K/00049 - DELL PRECISION T1600
 15. X BMP/K/00048 - VOSTRO 460 MT 15-2500, 500GB, 8GB RA
 16. X BMP/K/00050 - OPTIPLEX 790 MT CORE i5-2500/500GB/8
 17. X SERWER AC1 DEVEL
 18. X SERWER AC1 TEST
 19. X SERWER AC2 DB-DEVEL
 20. X MIERNIKI
 21. X DESKA Z URZĄDZENIAMI S-2
 22. X DESKA Z URZĄDZENIAMI S-3A
 23. X DESKA Z URZĄDZENIAMI S-4
 24. X DESKA Z URZĄDZENIAMI S-5
 25. X ZESTAW POMIAROWY
 26. X STACJA LUTOWNICZA
 27. X TACHOGRAF CYFROWY ACTIA SMAR TECH
 28. X ZASILACZ LABORATORYJNY
 29. X OSCYLOSKOP TDS 2012
 30. X OSCYLOSKOP DS1102CD
 31. X WALIZKA SZKOLENIOWA TRAIN TACH
 32. X TACHOGRAF CYFROWY DTCO Z CZUJNIKIEM KITAS 2171
 33. X LAMPKA BIURKOWA
 34. X STÓŁ MONTAŻOWY, LUTOWNICZY
 35. X TABLICA KORKOWA
 36. X TABLICA STOJĄCA
 37. X TELEFONY KOMÓRKOWE
 38. X APTECZKA
 39. X CZAJNIK
 40. X LAMPKA WARSZTATOWA
 41. X NISZCZARKA
 42. X OKAP
 43. X WENTYLATOR
 44. X EKSPRES DO KAWY
 45. X APARAT FOTOGRAFICZNY
 46. X LISTWA ZASILAJĄCA
 47. X LODÓWKA
 48. X TELEFON KOMÓRKOWY GALAXY NEXUS S I9020
 49. X ADOBE PHOTOSHOP CS6
 50. X MICROSOFT PROJEKT 2010PL
 51. X VISIO PROFESSIONAL 2003
 52. X POLARIS
 53. X MACROMEDIA FLASH PROFESSIONAL
 54. X ESET NOD
 55. X MS OFFICE SMALL BUSINESS
 56. X MS ACCESS
 57. X ENTERPRISE ARCHITECT (SPARX)
 58. X ADOBE ILLUSTRATOR
 59. X ADOBE INDESIGN
 60. X COREL DRAW
 61. X ADOBE PHOTOSHOP
 62. X MS PROJEKT 2010
 63. X CRYSTAL REPORTS XI DEVELOPER FULL
 64. X ALTIUM DESIGNER CUSTOM BOARD IMPLEMENTATION
 65. X VISUAL STUDIO PROFESSIONAL
 66. X ZNAK TOWAROWY AUTOGUARD
 67. X ZNAK TOWAROWY NAVTO
 68. X UDZIAŁ WARTOŚCI BIURA MARKETINGU W WARTOŚCI AG SA
 69. X OPROGRAMOWANIE SYSTEMÓW GEAOPRZESTRZENNYCH
 70. X OPROGRAMOWANIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA
 71. X INNE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
 72. X ZAKOŃCZONE PRACE ROZWOJOWE - PROJEKT S-6
 73. X ZAKOŃCZONE PRACE ROZW.- PROJEKT GOSP. PALIWOWA
 74. X AC 2.1.12 LOKALIZACJA JĘZYKOWA AC2
 75. X ZARZĄDZANIE CZASEM PRACY KIEROWCY
 76. X AC2 MOBILE SAFETY SECURITY
 77. X SWiSH Max4
 78. X MICROSOFT PROJECT 2013 OL 32 BIT/X64
 79. X AC2-RC - RAPORTY CYKLICZNE
 80. X AC2-GT - GIEŁDY TRANSPORTOWE
 81. X MAPY HYBRYDOWE (NLPRC)
 82. X AC2-WEB
 83. X PROJEKT SxDROID
 84. X WEBSTORM

W związku z planowanymi działaniami restrukturyzacyjnymi w ramach Grupy mającymi na celu uproszczenie jej struktury, AGI planuje dokonać aportu Biura do FS (wraz ze wszystkimi jego składnikami materialnymi i niematerialnymi, w tym również wszystkimi należnościami i zobowiązaniami wynikającymi z umów zawartych z jej kontrahentami zarówno z Grupy, jak i spoza niej). Na FS zostanie również przeniesiony rachunek bankowy prowadzony dla AGI, służący do dokonywania bieżących rozliczeń z kontrahentami wraz ze znajdującymi się na nim środkami pieniężnymi, a także dokumentacja, know-how oraz prawa i obowiązki z umów najmu pomieszczeń, w których mieści się Biuro. FS będzie wykorzystywać Biuro do działalności podlegającej opodatkowaniu PTU.

W zamian za aport pod postacią Biura, FS wyda AGI udziały w swoim podwyższonym kapitale zakładowym o wartości nominalnej równej wartości rynkowej wniesionego wkładu niepieniężnego. FS po otrzymaniu aportu będzie kontynuowała działalność gospodarczą prowadzoną dotychczas przez AGI, tj. świadczyć będzie Usługi. Świadczenie Usług nie będzie wymagało od FS zaangażowania dodatkowych zasobów materialnych i niematerialnych oprócz zasobów przejętych w ramach Biura. Jednocześnie wraz z dokonaniem aportu Biura FS wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki pracodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24, poz. 141, ze zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie przez AGI aportem Biura do FS będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wniesienie przez niego wkładu niepieniężnego pod postacią Biura nie będzie podlegać opodatkowaniu PTU na podstawie art. 6 pkt 1 UPTU.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 UPTU opodatkowaniu PTU podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z kolei przez odpłatną dostawę towarów oraz odpłatne świadczenie usług należy rozumieć w myśl UPTU odpowiednio przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel oraz każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Mając na uwadze powyższe, co do zasady uznać należy, że przeniesienie poszczególnych składników Biura na FS podlegałoby opodatkowaniu PTU jako odpłatne świadczenie usług lub odpłatna dostawa towarów. Wyjątek od wskazanej wyżej zasady został przewidziany jednakże w art. 6 pkt 1 UPTU w odniesieniu do transakcji, których przedmiotem jest zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Zarówno pojęcie „transakcji zbycia”, jak i „przedsiębiorstwa” nie zostały zdefiniowane na gruncie UPTU.

Doktryna prawa podatkowego wskazuje, że pod pojęciem „transakcji zbycia” należy rozumieć każdy sposób przeniesienia własności przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części na inny podmiot, niezależnie od tego, w ramach jakiej czynności dochodzi do przejścia własności (J. Martini, P. Skorupa, M. Wojda, VAT Komentarz., Wyd. 1, Warszawa 2014). Tym samym należy uznać, że pojęcie użyte we wskazanym przepisie obejmuje również transakcję aportu, o której mowa we opisie zdarzenia przyszłego. Wskazany pogląd znajduje również potwierdzenie w praktyce organów podatkowych.

Przykładem mogą być tutaj: indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego z dnia 20 października 2014 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi o sygn. IPTPP2/443-538/14-4/JS, indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego z 21 listopada 2014 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o sygn. IBPP4/443-361/14/LG oraz indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego z dnia 10 listopada 2014 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi o sygn. IPTPP4/443-643/14-2/ALN.

Odnosząc się natomiast do pojęcia „przedsiębiorstwa”, Wnioskodawca pragnie wskazać, że wobec braku definicji ustawowej zasadne jest odwołanie się do definicji wskazanego pojęcia zawartej w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93, ze zm., dalej jako „KC”). Stanowisko to, jest powszechnie akceptowane zarówno przez doktrynę prawa podatkowego (J. Martini, P. Skorupa, M. Wojda, VAT Komentarz., Wyd. 1, Warszawa 2014), jak i organy podatkowe (indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego z dnia 20 października 2014 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi o sygn. IPTPP2/443-538/14-4/JS).

Zgodnie z art. 551 KC, przedsiębiorstwem jest zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmujący w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 • koncesje, licencje i zezwolenia;
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 • tajemnice przedsiębiorstwa;
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, sformułowanie „w szczególności”, użyte w przytoczonym powyżej przepisie, wskazuje jedynie na przykładowe wyliczenie składników przedsiębiorstwa. Tym samym uznać należy, że katalog składników ma charakter otwarty, a wymienianie składników ma stanowić jedynie wskazówkę interpretacyjną pomocną przy określaniu, czy dany zespół składników stanowi przedsiębiorstwo, czy też nie. Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych składników nie powinien natomiast skutkować automatycznym uznaniem, że dany zespół nie stanowi przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 KC.

W doktrynie prawa cywilnego podkreśla się, że dla zaistnienia przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym konieczne jest wystąpienie pomiędzy jego poszczególnymi składnikami więzi funkcjonalnej (K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. T. 1, Wyd. 7, Warszawa 2013). Funkcją, którą ma z kolei pełnić wskazany zbiór składników jest prowadzenie działalności gospodarczej. Dodatkowo również użycie w art. 551 KC słowa „zorganizowany” sugeruje, że wchodzące w jego skład składniki materialne i niematerialne muszą tworzyć pewien system organizacyjny. Owo zorganizowanie służące pełnieniu z góry określonej funkcji odróżnia bowiem przedsiębiorstwo od innych zbiorów rzeczy czy praw. W świetle powyższego uznać należy, że przedsiębiorstwo stanowi swego rodzaju instrument służący realizacji funkcji gospodarczej. W celu jak najpełniejszej realizacji wskazanej funkcji przedsiębiorstwo musi się także odznaczać pewną samodzielnością w stosunku do pozostałych elementów nie wchodzących w jego skład, co także wiąże się z realizacją przesłanki odpowiedniego zorganizowania zespołu składników.

Tym samym, w opinii Wnioskodawcy, uznać należy, że pod pojęciem przedsiębiorstwa rozumieć należy taki zespół składników materialnych i niematerialnych, który jako funkcjonalna całość umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej.

Definicja działalności gospodarczej została zawarta w art. 15 ust. 2 UPTU. Zgodnie z tym przepisem jest nią wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Tym samym uznać należy, że dla uznania danej działalności za działalność gospodarczą niezbędne jest jej ukierunkowanie na osiągnięcie zysku (zarobku).

Odnosząc powyższe do objętego wnioskiem zdarzenia przyszłego Wnioskodawca chciałby wskazać, że w jego opinii Biuro spełnia przesłanki uznania go za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 KC obecnie jak i na moment dokonania opisywanego aportu do FS.

Przede wszystkim Wnioskodawca pragnie wskazać, że całość prowadzonej przez niego obecnie działalności gospodarczej prowadzona jest za pośrednictwem Biura i poza działalnością opisywaną w niniejszym wniosku nie prowadzi on żadnej innej działalności gospodarczej. Tym samym Biuro stanowi jedyny instrument AGI do wykonywania działalności gospodarczej.

W omawianym przypadku wątpliwości nie budzi również fakt, że działalność Biura ma charakter zarobkowy. W świetle powyższego, Biuro stanowi, zdaniem Wnioskodawcy, zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, zorganizowany w tym sensie, że jest przeznaczone i zdatne do wykonywania działalności gospodarczej, tj. osiągania zysków (zarobków). Bez odpowiedniego zorganizowania nie byłoby bowiem możliwe efektywne świadczenie Usług. Ścisłe funkcjonalne powiązanie danych elementów przemawia z kolei za tym, że Biuro jest zorganizowanym zespołem elementów a nie jedynie ich przypadkowym zbiorem. W przypadku dokonania przez AGI aportu pod postacią Biura, FS będzie miała możliwość kontynuowania działalności prowadzonej przez AGI bez konieczności angażowania dodatkowych środków własnych FS. Tym samym uznać należy, że składniki wchodzące w skład Biura pomimo ich przeniesienia na FS, zachowają wzajemne powiązania i nadal będą miały charakter zorganizowany i zdatny do prowadzenia działalności gospodarczej w identycznym zakresie, w jakim była ona wykonywana przez AGI.

Brak konieczności angażowania środków własnych podmiotu przejmującego przemawia z kolei za tym, że Biuro ma również charakter samodzielny. W opinii Wnioskodawcy, okoliczność, że w ramach opisywanego aportu nie zostanie wniesiona część środków pieniężnych oraz wierzytelności o zwrot niektórych z pożyczek udzielonych przez AGI, nie powinna mieć wpływu na funkcjonalność i przydatność Biura do prowadzenia działalności gospodarczej i tym samym na możliwość uznania Biura za przedsiębiorstwo w rozumieniu KC.

Mając na uwadze powyższe, w opinii Wnioskodawcy, transakcja opisana w niniejszym wniosku stanowiła będzie transakcję zbycia przedsiębiorstwa, a więc zgodnie z art. 6 pkt 1 UPTU nie będzie podlegać opodatkowaniu PTU.

Po dokonaniu wspomnianego aportu AGI nie będzie świadczyć już Usług z uwagi na brak odpowiedniego zaplecza technicznego i kadrowego. Rozważany jest również scenariusz, zgodnie z którym w ramach aportu Biura do FS nie zostanie wniesiona część środków pieniężnych oraz wierzytelności o zwrot niektórych z pożyczek udzielonych przez AGI.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie rozstrzygnięć w zakresie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W świetle art. 2 pkt 6 powołanej ustawy, towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Jednocześnie zapisy art. 6 ustawy wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te – chociaż można je zakwalifikować jako odpłatną dostawę towarów czy też odpłatne świadczenie usług – nie podlegają opodatkowaniu.

W świetle art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy, nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

A zatem, w przypadku, gdy przedmiotem transakcji jest zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czynność ta nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

Pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Zaznaczyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”. Dlatego też, dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy posłużyć się definicją sformułowaną w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 93 ze zm.).

Stosownie do ww. artykułu Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ustawodawca w ww. przepisie wskazał, jakiego rodzaju elementy wchodzą w skład kompleksu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, czyli przedsiębiorstwa, które może być przedmiotem czynności prawnej. Nie wszystkie jednak elementy tworzące pojęcie przedsiębiorstwa są na tyle istotne, by bez ich zbycia nie można było mówić o zbyciu przedsiębiorstwa. O tym, jakie konkretne składniki muszą być przeniesione na nabywcę, aby można było uznać, że nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa, decydują okoliczności faktyczne, których nie można określić apriorycznie.

Jeżeli warunki, o których mowa w art. 551 Kodeksu cywilnego, zostaną spełnione, to dostawa realizowana do innego podmiotu (np. spółki prawa handlowego lub cywilnego), nie będzie podlegała przepisom ustawy.

W praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, w których niektóre elementy przedsiębiorstwa podlegają wyłączeniu z transakcji sprzedaży. Jednak nawet w takim przypadku, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w taki sposób, by można było o nich mówić jako o zespole, a nie tylko zbiorze pewnych elementów. Decydujące zatem jest to, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami w sposób umożliwiający kontynuowanie określonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 552 Kodeksu cywilnego, czynność prawna, mająca za przedmiot przedsiębiorstwo, obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba, że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Przedsiębiorstwo jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy zbywany majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (Spółka z o.o. - AGI) oraz FS sp. z o.o. („FS”) należą do grupy kapitałowej, która świadczy usługi telematyczne polegające na produkcji nowoczesnych urządzeń i aplikacji wspierających zarządzanie flotą poprzez całodobowe monitorowanie pojazdów. Zarówno Wnioskodawca, jak i Spółka FS są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług oraz świadczą usługi opodatkowane VAT. W ramach Grupy, obowiązki AGI dotyczą prowadzenia Biura Rozwoju Produktu (Biuro), prowadzącego prace nad specjalistycznym oprogramowaniem używanym do świadczenia usług telematycznych. Biuro jest odpowiedzialne także za zarządzanie słowno-graficznymi znakami towarowymi, do których AGI posiada odpowiednie prawa ochronne, używanymi odpłatnie przez inne podmioty z Grupy. AGI posiada też odpowiednie prawa autorskie do używanych odpłatnie przez inne podmioty z Grupy programów komputerowych. Ponadto, w skład Biura wchodzi również szereg składników materialnych umożliwiających prowadzenie wskazanej działalności. Oprócz składników materialnych i niematerialnych tworzących Biuro AGI nie posiada innego majątku. W chwili obecnej AGI zatrudnia w Biurze 9 pracowników. W zamian za ww. usługi świadczone przez Biuro na rzecz pozostałych podmiotów wchodzących w skład Grupy, AGI otrzymuje stosowne wynagrodzenie. Oprócz świadczenia Usług AGI nie prowadzi innej działalności gospodarczej.

W związku z planowanymi działaniami restrukturyzacyjnymi w ramach Grupy, AGI planuje dokonać aportu Biura do FS (wraz ze wszystkimi jego składnikami materialnymi i niematerialnymi, w tym również wszystkimi należnościami i zobowiązaniami wynikającymi z umów zawartych z jej kontrahentami zarówno z Grupy, jaki spoza niej). Na FS zostanie również przeniesiony rachunek bankowy prowadzony dla AGI, służący do dokonywania bieżących rozliczeń z kontrahentami wraz ze znajdującymi się na nim środkami pieniężnymi, a także dokumentacja, know-how oraz prawa i obowiązki z umów najmu pomieszczeń, w których mieści się Biuro. FS będzie wykorzystywać Biuro do działalności podlegającej opodatkowaniu VAT.

W zamian za aport Biura, FS wyda AGI udziały w swoim podwyższonym kapitale zakładowym o wartości nominalnej równej wartości rynkowej wniesionego wkładu niepieniężnego. FS po otrzymaniu aportu będzie kontynuowała działalność gospodarczą prowadzoną dotychczas przez AGI, tj. świadczyć będzie Usługi. Świadczenie Usług nie będzie wymagało od FS zaangażowania dodatkowych zasobów materialnych i niematerialnych oprócz zasobów przejętych w ramach Biura. Jednocześnie wraz z dokonaniem aportu Biura FS wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki pracodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.).

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest czy przeniesienie Biura do Spółki z Grupy nie będzie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

W tym miejscu należy wskazać, że jak wynika z powołanego art. 552 Kodeksu cywilnego, strony – poza wyłączeniami wynikającymi z przepisów szczególnych – mają pozostawioną swobodę co do tego, jakie elementy tworzące pojęcie przedsiębiorstwa objąć przedmiotem czynności prawnej, z tym że swoboda w wyłączeniu poszczególnych składników nie może iść tak daleko, aby zakres wyłączeń przekreślił istotę przedsiębiorstwa określoną w art. 551 Kodeksu cywilnego. Dlatego też zbycie przedsiębiorstwa powinno obejmować co najmniej te składniki, które determinują funkcje spełniane przez przedsiębiorstwo.

Zauważyć należy, że Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, że przedmiotem zbycia będą określone składniki majątkowe wchodzące w skład przedsiębiorstwa, z wykorzystaniem których Spółka wykonywała swoją działalność gospodarczą w zakresie opracowywania specjalistycznego oprogramowania używanego do świadczenia usług telematycznych. Ponadto zostaną przejęci pracownicy Biura. W rezultacie spółka, która nabędzie te składniki będzie kontynuatorem działalności gospodarczej w tym zakresie prowadzonej uprzednio przez Wnioskodawcę.

Biorąc zatem pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy i regulacje prawne w tym zakresie, należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie dojdzie do sprzedaży przedsiębiorstwa, gdyż przedmiot tej transakcji obejmował będzie całość składników materialnych i niematerialnych składających się na przedsiębiorstwo Spółki, z wyłączeniem pewnych składników, co jednak pozostaje bez wpływu na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o nabyte składniki przez ich nabywcę w takim zakresie jak Wnioskodawca.

W związku z tym za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy o zakwalifikowaniu zbywanych składników za przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy, gdyż przedmiot czynności (aport) stanowić będzie pewien poziom zorganizowania i wyodrębnienia spełniający wymogi uznania go za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 i 552 Kodeksu cywilnego, posiadającego zdolność do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zatem czynność ta będzie spełniać definicję transakcji zbycia przedsiębiorstwa, co powoduje, że w sytuacji tej zastosowanie znajdzie przepis art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem należy stwierdzić, że wniesienie aportem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego do spółki FS pozostaje poza zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług, tj. nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa ( art . 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi ( art . 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.