IPPP2/4512-1183/15-4/AO | Interpretacja indywidualna

W zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług aportu otrzymanego w darowiźnie zespołu składników majątkowych do spółki.
IPPP2/4512-1183/15-4/AOinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. przedsiębiorstwa
 3. zbycie
 4. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 1 lutego 2016 r. (data wpływu 4 lutego 2016 r.) na wezwanie Organu z 26 stycznia 2016 r. znak sprawy IPPP2/4512-1183/15-2/AO (skutecznie doręczone 28 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług aportu otrzymanego w darowiźnie zespołu składników majątkowych do spółki - jest prawidłowe.
 • uznania przekazywanego zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług aportu otrzymanego w darowiźnie zespołu składników majątkowych do spółki. Niniejszy wniosek uzupełniony został pismem z dnia 1 lutego 2016 r. (data wpływu 4 lutego 2016 r.) na wezwanie Organu z 26 stycznia 2016 r. znak sprawy IPPP2/4512-1183/15-2/AO (skutecznie doręczone 28 stycznia 2016 r.)

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną posiadającą w Polsce miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Ojciec Wnioskodawcy (prowadzący samodzielną działalność gospodarczą) zamierza przekazać Wnioskodawcy w formie darowizny zespół składników majątkowych będących elementem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W skład działalności gospodarczej darczyńcy wchodzą nieruchomości (grunty wraz z budynkami, obejmującymi hale magazynowe, hale produkcyjne, budynki biurowe, itp. oraz budowlami z nimi związanymi). Nieruchomości wchodzące w skład działalności gospodarczej darczyńcy są przedmiotem najmu oraz dzierżawy na rzecz osób trzecich. Jednym z aktywów w prowadzonej działalności darczyńcy jest również znak towarowy, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest odpłatnie przekazywany do używania podmiotom trzecim (w ramach umów licencji). Znak został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym.

Do zadań gospodarczych podejmowanych w ramach prowadzonej działalności należy m.in.

 1. dzierżawa nieruchomości na własny rachunek,
 2. zarządzanie nieruchomościami własnymi,
 3. administrowanie znakami towarowymi,
 4. ustalanie wysokości opłat licencyjnych z tytułu korzystania ze znaków towarowych przez podmioty trzecie,
 5. bieżące rozliczanie należnych opłat z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości oraz licencjonowania znaku towarowego,
 6. ochrona prawna dla istniejącego znaku towarowego,
 7. podejmowanie wszelkich innych działań z obszaru zarządzania nieruchomościami i znakami towarowymi niezbędnymi z perspektywy ich ochrony i efektywnego nimi władania (np. ochrona znaku na drodze prawnej).

W ujęciu szczegółowym, w ramach prowadzonej działalności powyższe zadania realizowane są poprzez:

 1. zarządzanie rozliczeniami z tytułu korzystania z nieruchomości i znaku towarowego w zakresie wystawiania faktur, monitorowania i ściągania należności oraz regulowania zobowiązań z tym związanych,
 2. nadzór nad prawidłowym korzystaniem nieruchomości lub znaku towarowego przez uprawnione podmioty trzecie,
 3. zapewnienie ciągłości ochrony praw do znaków towarowych, w tym - podejmowanie wszelkich kroków prawnych, które ochronę tę zapewniają.

Działalność gospodarcza darczyńcy we wskazanych obszarach realizowana jest z wykorzystaniem dedykowanych tej działalności składników majątkowych i środków finansowych służących realizacji tych zadań gospodarczych. Zadania te są realizowane przy wsparciu pracowników darczyńcy; przy realizacji tych zadań darczyńca korzysta również ze wsparcia osób trzecich (np. rzeczników patentowych). Działalność darczyńcy w tym obszarze generuje przychody i koszty; powoduje powstawanie zobowiązań darczyńcy wobec podmiotów trzecich. Te przychody i koszty, związane ściśle z działalnością darczyńcy w powyższym zakresie, dają się wydzielić z pozostałych przychodów i kosztów związanych z pozostałym zakresem działalności darczyńcy. W skład zespołu składników majątkowych powiązanych z działalnością darczyńcy wchodzą w szczególności środki trwałe, wyposażenie, należności i zobowiązania wobec kontrahentów oraz prawa wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych.

Niezależnie, darczyńca prowadzi również działalność handlową obejmującą hurtową sprzedaż i odsprzedaż wyrobów stalowych (w formie surowca oraz wyrobów gotowych). W tym zakresie, w skład działalności handlowej darczyńcy wchodzą odrębne składniki majątkowej służące prowadzeniu działalności gospodarczej w tym obszarze. Darczyńca posiada również udziały w spółkach handlowych. Działalność handlowa darczyńcy generuje własne i dające się wyodrębnić przychody i koszty. Oba obszary działalności (handlowa oraz zarządzanie nieruchomościami i znakiem towarowym) są organizacyjnie i finansowo wydzielone i wzajemnie wyodrębnione.

W ramach opisanej darowizny darczyńca (ojciec) zamierza przekazać Wnioskodawcy powyżej wskazany zespół składników majątkowych związanych z działalnością w obszarze zarządzania nieruchomościami i znakiem towarowym. Darowiźnie będą podlegały wszystkie składniki wchodzące w skład działalności gospodarczej darczyńcy w obszarze związanym z zarządzaniem nieruchomościami i znakami towarowymi.

W majątku darczyńcy pozostaną jednocześnie pozostałe składniki majątkowe i zasoby służące prowadzeniu działalności handlowej (sprzedaż i odsprzedaż wyrobów stalowych) oraz posiadane udziały spółek handlowych - w tym zakresie darczyńca w dalszym ciągu prowadził będzie działalność gospodarczą (działalność handlową).

W zakresie znaku towarowego, stanowiącego element zorganizowanego zespołu składników majątkowych darczyńcy, Wnioskodawca informuje, że darczyńca nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych od tego znaku (znak był wytworzony we własnym zakresie przez darczyńcę).

Umowa darowizny zostanie zawarta w formie aktu notarialnego. Na dzień dokonania darowizny określona zostanie wartość rynkowa darowizny i poszczególnych składników majątku. Wartość ta zostanie wskazana w umowie darowizny. Wartość rynkowa zostanie ustalona na podstawie wyceny przeprowadzonej przez niezależny, profesjonalny podmiot.

W wyniku darowizny składniki majątkowe zostaną przekazane do majątku Wnioskodawcy, który będzie kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej prowadzonej przez darczyńcę (ojca) w zakresie zarządzania nieruchomościami i znakami towarowymi, przy użyciu uzyskanych darowizną składników majątkowych. W tym kontekście, Wnioskodawca zamierza wprowadzić otrzymane składniki, w tym znak towarowy, do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wnioskodawca będzie, w ramach podjętej działalności związanej z zarządzaniem znakiem towarowym, kontynuował umowę lub umowy z osobami trzecimi w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości oraz umowy upoważniające osoby trzecie do odpłatnego korzystania ze znaku towarowego i będzie wykazywać przychody z tych tytułów, na podstawie wystawianych faktur VAT.

Wnioskodawca w dalszej kolejności, w perspektywie okresu przekraczającego rok od otrzymanej darowizny, zamierza wnieść aportem otrzymany w darowiźnie zespół składników majątkowych do utworzonej przez siebie (i ewentualnie inne osoby fizyczne) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka).

Aport zostanie dokonany z agio emisyjnym, tj. cześć wartości aportu zasili kapitał zakładowy Spółki; nadwyżka wartości aportu ponad wartość przekazaną na kapitał zakładowy zasili kapitał zapasowy spółki. W zamiana za aport Wnioskodawca uzyska udziały Spółki. Przy tym, z przyczyn biznesowych, może się zdarzyć, że aport zostanie dokonany przed upływem roku od dokonania darowizny do Wnioskodawcy.

W piśmie uzupełniającym złożony wniosek wyjaśniono, że:

 • Wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT wyłącznie w oparciu o zespół składników majątkowych otrzymany w darowiźnie. Wnioskodawca na podstawie darowanego majątku będzie kontynuował działalność gospodarczą prowadzoną przez darczyńcę, tj. w zakresie zarządzania nieruchomościami i znakami towarowymi.
 • Wnioskodawca zamierza dokonać na rzecz spółki kapitałowej aportu całego prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa (obejmującego składniki majątkowe otrzymane uprzednio darowizną). Nie jest przewidywane uprzednie wyłączenie z tego aportowanego majątku jakichkolwiek składników, które byłyby przedmiotem dalszego prowadzenia działalności przez Wnioskodawcę.
 • Przedmiotem aportu do spółki kapitałowej będą wszelkie składniki majątkowe otrzymane uprzednio w drodze darowizny przez Wnioskodawcę i wykorzystywane następnie przez Wnioskodawcę do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej we wskazanym wyżej zakresie zarządzania nieruchomościami i znakami towarowymi. Zgodnie z treścią Wniosku w skład zespołu składników majątkowych otrzymanych darowizną (a następnie aportowanych) będą wchodzić, przede wszystkim, nieruchomości obejmujące grunty wraz z budynkami w postaci hali magazynowych, hali produkcyjnych, budynków biurowych, będące przedmiotem najmu/dzierżawy na rzecz podmiotów trzecich, zarejestrowany w urzędzie patentowym znak towarowy, będący przedmiotem odpłatnego przekazania do używania (licencjonowania) podmiotom trzecim. Przedmiotem darowizny, i w konsekwencji aportu do spółki kapitałowej, będą również inne składniki majątkowe służące do prowadzenia przedsiębiorstwa w powyższym zakresie, obejmujące m.in. wyposażenie, urządzenia i materiały biurowe, itp. W skład aportu wchodzić będą również wszelkie umowy zawarte/kontynuowane w ramach prowadzonej działalności (najem/dzierżawa nieruchomości, umowy licencyjne do korzystania ze znaku towarowego), zawarte umowy o współpracy z podwykonawcami (np. rzecznik patentowy), umowy o pracę/umowy zlecenia z pracownikiem/pracownikami wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli po uzyskaniu darowizny, w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, Wnioskodawca pozyska dodatkowe składniki majątkowe służące prowadzeniu przedsiębiorstwa, aportem będą objęte również tak pozyskane przez Wnioskodawcę, w trakcie prowadzenia tej działalności gospodarczej, składniki majątkowe.
 • Z prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa nie zostaną wyłączone jakiekolwiek składniki w ramach dokonywanego aportu, w związku z tym:
  • Wnioskodawca na rzecz spółki kapitałowej dokona aportu zespołu wskazanych wyżej składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań istniejących na dzień aportu wynikających z prowadzonego przedsiębiorstwa;
  • wskazany zespół składników będzie stanowił całość istniejącego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, które będzie cechować się samodzielnością organizacyjną i finansową;
  • wskazany zespół składników, przeznaczony u Wnioskodawcy do realizacji zadań gospodarczych w zakresie działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami i znakami towarowymi, po aporcie do spółki kapitałowej również będzie przeznaczony do realizacji powyższych zadań gospodarczych realizowanych przez spółkę;
  • wskazany zespół składników będzie stanowił niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujący powyżej wskazane zadania gospodarcze.
 • Po aporcie przez Wnioskodawcę otrzymanego w darowiźnie zespołu składników do spółki kapitałowej, spółka ta będzie kontynuowała prowadzoną przez Wnioskodawcę działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami i znakami towarowymi przy użyciu składników majątkowych uzyskanych aportem.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki będzie podlegał opodatkowaniu VAT po stronie Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisana transakcja aportu do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa otrzymanego wcześniej przez Wnioskodawcę w drodze darowizny nie będzie podlegać VAT na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Na podstawie art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednocześnie, w myśl art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowi organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy przekazywany aportem do Spółki zespół składników majątkowych (uzyskany wcześniej darowizną) spełnia warunki uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa dla potrzeb VAT - por. stanowisko do pytania 1. Organ zauważa, że pytanie nr 1 dotyczy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn po stronie Wnioskodawcy darowizny zespołu składników majątkowych, które zdaniem Wnioskodawcy wspólnie będą tworzyć zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Art. 6 pkt 1 ustawy o VAT stanowi, że przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W związku z tym transakcja aportu wskazanego zespołu składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa będzie wyłączona spod opodatkowania VAT. Dla powyższej konkluzji nie ma znaczenia fakt, że aport zostanie dokonany z agio emisyjnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest
 • prawidłowe w zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług aportu otrzymanego w darowiźnie zespołu składników majątkowych do spółki,
 • nieprawidłowe w zakresie uznania przekazywanego zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ww. ustawy).

Na podstawie art. 6 pkt 1 ww. ustawy przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Użyte przez ustawodawcę w powyższym przepisie pojęcie „transakcji zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawy towarów” w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Zatem „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, darowizna, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”. Dlatego też, dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy posłużyć się definicją sformułowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

Na mocy art. 551 Kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że powyższa definicja opisuje przedsiębiorstwo w ujęciu przedmiotowym, jako zespół niematerialnych i materialnych składników stanowiący przedmiot prawa w szerokim znaczeniu. Użyte w ww. przepisie określenie „w szczególności” wskazuje na przykładowe wyliczenie składników przedsiębiorstwa. Oznacza to, że z jednej strony w jego skład mogą wchodzić inne elementy, niewymienione w tym artykule, a z drugiej - brak któregoś z tych elementów nie pozbawia zespołu rzeczy i praw przymiotu przedsiębiorstwa. Nie wszystkie elementy tworzące pojęcie przedsiębiorstwa są na tyle istotne, by bez ich zbycia nie można było mówić o zbyciu przedsiębiorstwa. O tym, jakie konkretnie składniki muszą być przeniesione na nabywcę, aby można było uznać, że nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa, decydują okoliczności faktyczne. Każdorazowo należy więc badać okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją.

Na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów usług ustawodawca wyłączył ponadto zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Stosownie do art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług przez „zorganizowaną część przedsiębiorstwa” rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższą przesłankę należy rozumieć jako potencjalną zdolność zorganizowanej części przedsiębiorstwa do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielnego podmiotu gospodarczego i to w ramach istniejącego przedsiębiorstwa.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że ojciec Wnioskodawcy (prowadzący samodzielną działalność gospodarczą) zamierza przekazać Wnioskodawcy w formie darowizny zespół składników majątkowych będących elementem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W ramach opisanej darowizny darczyńca (ojciec) zamierza przekazać Wnioskodawcy zespół składników majątkowych związanych z działalnością w obszarze zarządzania nieruchomościami i znakiem towarowym. Darowiźnie będą podlegały wszystkie składniki wchodzące w skład działalności gospodarczej darczyńcy w obszarze związanym z zarządzaniem nieruchomościami i znakami towarowymi. W majątku darczyńcy pozostaną jednocześnie pozostałe składniki majątkowe i zasoby służące prowadzeniu działalności handlowej (sprzedaż i odsprzedaż wyrobów stalowych) oraz posiadane udziały spółek handlowych - w tym zakresie darczyńca w dalszym ciągu prowadził będzie działalność gospodarczą (działalność handlową). W wyniku darowizny składniki majątkowe zostaną przekazane do majątku Wnioskodawcy, który będzie kontynuował prowadzenie działalności gospodarczej prowadzonej przez darczyńcę (ojca) w zakresie zarządzania nieruchomościami i znakami towarowymi, przy użyciu uzyskanych darowizną składników majątkowych. Wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT wyłącznie w oparciu o zespół składników majątkowych otrzymany w darowiźnie. W tym kontekście, Wnioskodawca zamierza wprowadzić otrzymane składniki, w tym znak towarowy, do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Wnioskodawca będzie, w ramach podjętej działalności związanej z zarządzaniem znakiem towarowym, kontynuował umowę lub umowy z osobami trzecimi w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości oraz umowy upoważniające osoby trzecie do odpłatnego korzystania ze znaku towarowego i będzie wykazywać przychody z tych tytułów, na podstawie wystawianych faktur VAT.

Wnioskodawca w dalszej kolejności, w perspektywie okresu przekraczającego rok od otrzymanej darowizny, zamierza wnieść aportem otrzymany w darowiźnie zespół składników majątkowych do utworzonej przez siebie (i ewentualnie inne osoby fizyczne) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca zamierza dokonać na rzecz spółki kapitałowej aportu całego prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa (obejmującego składniki majątkowe otrzymane uprzednio darowizną). Nie jest przewidywane uprzednie wyłączenie z tego aportowanego majątku jakichkolwiek składników, które byłyby przedmiotem dalszego prowadzenia działalności przez Wnioskodawcę. Przedmiotem aportu do spółki kapitałowej będą wszelkie składniki majątkowe otrzymane uprzednio w drodze darowizny przez Wnioskodawcę i wykorzystywane następnie przez Wnioskodawcę do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej we wskazanym wyżej zakresie zarządzania nieruchomościami i znakami towarowymi. Zgodnie z treścią Wniosku w skład zespołu składników majątkowych otrzymanych darowizną (a następnie aportowanych) będą wchodzić, przede wszystkim, nieruchomości obejmujące grunty wraz z budynkami w postaci hali magazynowych, hali produkcyjnych, budynków biurowych, będące przedmiotem najmu/dzierżawy na rzecz podmiotów trzecich, zarejestrowany w urzędzie patentowym znak towarowy, będący przedmiotem odpłatnego przekazania do używania (licencjonowania) podmiotom trzecim. Przedmiotem darowizny, i w konsekwencji aportu do spółki kapitałowej, będą również inne składniki majątkowe służące do prowadzenia przedsiębiorstwa w powyższym zakresie, obejmujące m.in. wyposażenie, urządzenia i materiały biurowe, itp. W skład aportu wchodzić będą również wszelkie umowy zawarte/kontynuowane w ramach prowadzonej działalności (najem/dzierżawa nieruchomości, umowy licencyjne do korzystania ze znaku towarowego), zawarte umowy o współpracy z podwykonawcami (np. rzecznik patentowy), umowy o pracę/umowy zlecenia z pracownikiem/pracownikami wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli po uzyskaniu darowizny, w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, Wnioskodawca pozyska dodatkowe składniki majątkowe służące prowadzeniu przedsiębiorstwa, aportem będą objęte również tak pozyskane przez Wnioskodawcę, w trakcie prowadzenia tej działalności gospodarczej, składniki majątkowe. Wnioskodawca wskazał, że z prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa nie zostaną wyłączone jakiekolwiek składniki w ramach dokonywanego aportu, w związku z tym Wnioskodawca na rzecz spółki kapitałowej dokona aportu zespołu wskazanych wyżej składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań istniejących na dzień aportu wynikających z prowadzonego przedsiębiorstwa; wskazany zespół składników będzie stanowił całość istniejącego przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, które będzie cechować się samodzielnością organizacyjną i finansową; wskazany zespół składników, przeznaczony u Wnioskodawcy do realizacji zadań gospodarczych w zakresie działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami i znakami towarowymi, po aporcie do spółki kapitałowej również będzie przeznaczony do realizacji powyższych zadań gospodarczych realizowanych przez spółkę; wskazany zespół składników będzie stanowił niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące powyżej wskazane zadania gospodarcze. Aport zostanie dokonany z agio emisyjnym, tj. cześć wartości aportu zasili kapitał zakładowy Spółki; nadwyżka wartości aportu ponad wartość przekazaną na kapitał zakładowy zasili kapitał zapasowy spółki. W zamiana za aport Wnioskodawca uzyska udziały Spółki. Przy tym, z przyczyn biznesowych, może się zdarzyć, że aport zostanie dokonany przed upływem roku od dokonania darowizny do Wnioskodawcy. Po aporcie przez Wnioskodawcę otrzymanego w darowiźnie zespołu składników do spółki kapitałowej, spółka ta będzie kontynuowała prowadzoną przez Wnioskodawcę działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami i znakami towarowymi przy użyciu składników majątkowych uzyskanych aportem.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania podatkiem VAT aportu ww. składników majątkowych.

Aby można uznać, że przedmiotem dokonywanej czynności jest przedsiębiorstwo to przedmiotem tym muszą być objęte bezwzględnie te elementy, które umożliwią kontynuowanie działalności gospodarczej. Nie można w tym zakresie formułować jednoznacznych, uniwersalnych wzorów czy kryteriów. Będą się one zmieniały przy każdej dokonywanej czynności a okoliczności konkretnego przypadku stanowią podstawę oceny czy przedmiotem czynności prawnej jest przedsiębiorstwo czy też nie. Tym samym, ocena czy doszło do zbycia przedsiębiorstwa jest możliwa w sytuacji kiedy miarodajne będzie ustalenie czy zbyto minimum środków, bez których kontynuowanie przez nabywcę działalności gospodarczej realizowanej przed zbyciem nie jest możliwe.

W konsekwencji, zbycie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług ma miejsce wówczas, gdy cały niezbędny do kontynuowania prowadzonej działalności majątek przedsiębiorstwa przechodzi na własność nabywcy, który kontynuuje działalność gospodarczą zbywcy. Wynika to również z treści przepisu art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, który stanowi, że – w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta określona w ust. 1-8 jest dokonywana przez nabywcę przedsiębiorstwa lub nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Wnioskodawca otrzyma w drodze darowizny od ojca zespół składników majątkowych na podstawie którego będzie kontynuował działalność gospodarczą prowadzoną przez darczyńcę, tj. w zakresie zarządzania nieruchomościami i znakami towarowymi. Wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT wyłącznie na podstawie zespołu składników majątkowych otrzymanych w darowiźnie. Następnie Wnioskodawca zamierza dokonać na rzecz spółki kapitałowej aportu całego prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa (obejmującego składniki majątkowe otrzymane uprzednio darowizną). Przedmiotem aportu do spółki kapitałowej będą wszelkie składniki majątkowe otrzymane uprzednio w drodze darowizny przez Wnioskodawcę i wykorzystywane następnie przez Wnioskodawcę do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej we wskazanym wyżej zakresie. Z prowadzonego przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwa nie zostaną wyłączone jakiekolwiek składniki w ramach dokonywanego aportu. Jak wskazał Wnioskodawca, nie jest przewidywane uprzednie wyłączenie z tego aportowanego majątku jakichkolwiek składników, które byłyby przedmiotem dalszego prowadzenia działalności przez Wnioskodawcę.

W świetle przedstawionej treści wniosku i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że skoro w niniejszych okolicznościach przedmiotem aportu na rzecz spółki kapitałowej będzie całe prowadzone przez Wnioskodawcę przedsiębiorstwo, z którego Wnioskodawca nie przewiduje wyłączenia jakichkolwiek składników i po aporcie spółka będzie kontynuowała prowadzoną przez Wnioskodawcę działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami i znakami towarowymi przy użyciu składników majątkowych uzyskanych aportem, to Wnioskodawca dokona zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. W wyniku aportu nabywca (spółka) przejmie wszelkie składniki majątkowe otrzymane uprzednio w drodze darowizny przez Wnioskodawcę i wykorzystywane następnie przez Wnioskodawcę do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej we wskazanym wyżej zakresie zarządzania nieruchomościami i znakami towarowymi na podstawie których spółka będzie kontynuowała prowadzoną przez Wnioskodawcę działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami i znakami towarowymi.

W konsekwencji, oznacza to, że w rozpoznawanej sprawie będzie miał zastosowanie przepis art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Będący przedmiotem aportu zespół składników majątkowych stanowił będzie zorganizowany kompleks majątkowy, którego zbycie będzie wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Przy czym, dla braku zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do przedmiotowego aportu nie ma znaczenia to, że aport zostanie dokonany z agio emisyjnym.

Zatem w tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednakże pomimo uznania, że transakcja aportu do spółki zespołu składników majątkowych otrzymanych w darowiźnie będzie wyłączona spod opodatkowania podatkiem VAT, to nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że aportem będzie przekazywał zorganizowaną część przedsiębiorstwa i w tej części stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe. Jak wskazano wyżej, w związku z przedstawionymi we wniosku okolicznościami przedmiot aportu spełnia warunki do uznania go za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy Kodeks cywilny. Wnioskodawca natomiast w stanowisku do niniejszego pytania wskazał, że przekazywany aportem do spółki zespół składników majątkowych spełnia warunki do uznania go za zorganizowaną część przedsiębiorstwa dla potrzeb VAT posiłkując się stanowiskiem przedstawionym w pytaniu nr 1 wniosku. Organ zauważa, że stanowisko Wnioskodawcy odnośnie uznania zespołu składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa przedstawione w pytaniu nr 1 odnosi się odrębnej czynności, gdyż dotyczy składników majątkowych darowanych przez ojca Wnioskodawcy. Tym samym, stanowisko to nie przekłada się na zastosowanie do aportu zespołu składników majątkowych na podstawie których (wyłącznie) Wnioskodawca kontynuuje działalność i które w całości wniesie do spółki.

Organ informuje, że w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wniosek został rozpatrzony odrębnie.

Końcowo należy wskazać, że w celu dokonania oceny, czy dane składniki niematerialne i materialne stanowią przedsiębiorstwo czy też zorganizowaną jego część, konieczna jest analiza całokształtu okoliczności faktycznych konkretnej sprawy, która może nastąpić jedynie w postępowaniu dowodowym. Organ wydający interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego - zgodnie z art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa - związany jest przedstawionym przez Wnioskodawcę opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i tym samym nie jest uprawniony do dokonania takich ustaleń w postępowaniu interpretacyjnym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności niepodlegające opodatkowaniu
ITPP2/4512-1187/15/AK | Interpretacja indywidualna

przedsiębiorstwa
IPPP2/4512-1218/15-2/BH | Interpretacja indywidualna

zbycie
ITPP2/4512-820/15/AGW | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IBPP3/4512-889/15/KS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.