IPPP2/4512-1047/15-2/BH | Interpretacja indywidualna

Wyodrębnienie części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w postaci oddziałów i przyporządkowanie do nich zespołów aktywów i pasywów w tym również należności i zobowiązań; prowadzenie dla każdego oddziału odrębnego rachunku bankowego, sporządzanie odrębnych rachunków zysków i strat, bilansu jak również przyporządkowanie do każdego z oddziałów personelu zarządzającego i operacyjnego oraz innych elementów wymienionych w opisanym zdarzeniu jest wystarczającą przesłanką do uznania, że w przedmiotowej sprawie wydzielone przez Wnioskodawcę części przedsiębiorstwa stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e) ustawy.
IPPP2/4512-1047/15-2/BHinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. przedsiębiorstwa
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2015 r. (data wpływu 30 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyodrębnienia w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy zorganizowanych jego części - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wyodrębnienia w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy zorganizowanych jego części.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka X. sp. z o.o. („Wnioskodawca”) jest spółką z siedzibą (miejscem zarządu) w Polsce i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych („podatek CIT”) oraz czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług („podatek VAT”). Wnioskodawca wchodzi w skład Grupy Kapitałowej X. („GK X.”). Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest: działalność spedycyjna oraz działalność terminalowa; w wielu przypadkach na rzecz klientów jest sprzedawana jedna usługa złożona składająca się z usługi spedycyjnej i usługi terminalowej. Działalność spedycyjna prowadzona przez Wnioskodawcę tylko w siedzibie w Warszawie polega m.in. na: świadczeniu usług związanych ze spedycją krajową i międzynarodową, w tym w zakresie transportu kolejowego i drogowego towarów, a także świadczeniu usług wspomagających transport, w szczególności przeładunek i składowanie towarów.

W ramach prowadzonej działalności terminalowej Wnioskodawca dysponuje natomiast 4 terminalami, zlokalizowanymi na terytorium Polski, w których możliwe jest składowanie (magazynowanie) transportowanych przez Wnioskodawcę towarów, a także ich przeładunek. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą poprzez swoje biura (znajduje się tu siedziba zarządu Spółki i działalność spedycyjna), oddziały zamiejscowe (działalność terminalowa) oraz agencje celne, zlokalizowane także poza oddziałami. Wnioskodawca posiada także 100% udziałów w innych spółkach kapitałowych, które to spółki prowadzą wyłącznie działalność terminalową.

W związku z dążeniem do uporządkowania struktury organizacyjnej Wnioskodawcy oraz GK X. i w celu usprawnienia działania Wnioskodawcy, planowane jest wyodrębnienie w ramach Wnioskodawcy - w zależności od ostatecznych decyzji zarządu Wnioskodawcy - od jednego do czterech części prowadzonej działalności gospodarczej w postaci od jednego do czterech zorganizowanych części przedsiębiorstwa („ZCP”) w rozumieniu ustawy o VAT prowadzących działalność terminalową; nieprzyporządkowana do ww. ZCP terminalowych część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy będzie prowadziła nadal działalność spedycyjną i działalność terminalową (w części, w której ta działalność terminalowa nie będzie wyodrębniona do ZCP terminalowych). Posiadane przez Wnio­skodawcę udziały w spółkach kapitałowych zostaną przyporządkowane do jednej z ww. ZCP prowadzących działalność terminalową albo pozostaną u Wnioskodawcy poza ww. ZCP terminalowymi.

W celu wyodrębnienia ww. części przedsiębiorstwa, które to części mogłyby zostać uznane za ZCP w rozumieniu ustawy o VAT, Wnioskodawca planuje dokonać poniższych czynności:

 1. Zarejestrować w KRS oddziały Wnioskodawcy, z których każdy prowadziłby jedną ZCP terminalową;
 2. Przyporządkować do każdej ZCP personel zarządzający i operacyjny poprzez odpowiednie sformułowanie umów o pracę/ umów cywilnoprawnych/ dokumentów wewnętrznych ZCP, wskazujących na takie przyporządkowanie;
 3. Udzielić każdej ZCP swobody decyzyjnej, obejmującej czynności wchodzące w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, np. w zakresie ustalania warunków kontraktów handlowych zawieranych przez ZCP, zaciągania zobowiązań, zakupu i zarządzania majątkiem ZCP;
 4. Założyć dla każdej ZCP odrębny rachunek bankowy;
 5. Przyporządkować do każdej ZCP w systemach księgowych Wnioskodawcy zespół aktywów i pasywów (w tym również należności i zobowiązań), przychodów i kosztów;
 6. Sporządzić dla każdej ZCP oddzielne bilanse oraz rachunki zysków i strat;
 7. Przyporządkować do każdej ZCP zespół składników (materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań) służących danej działalności, w tym: (a) należności związanych z działalnością ZCP i (b) praw i obowiązków, wynikających z umów dotyczących działalności ZCP (np. umów najmu);
 8. Dokonać jednakowej alokacji składników majątkowych Wnioskodawcy do każdej ZCP tak, aby każda ZCP została wyposażona w majątek pozwalający na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej;
 9. Przypisać do każdej ZCP właściwe umowy i zezwolenia, pozwalające na niezależne funkcjonowanie na rynku każdej z wydzielonych ZCP;
 10. Przyporządkować do każdej ZCP tylko jeden rodzaj działalności, tj. działalność terminalową.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, w wyniku dokonania przez Wnioskodawcę opisanych czynności związanych z wydzieleniem od jednej do czterech części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, które będą prowadziły wyłącznie działalność terminalową - dojdzie do wyodrębnienia w ramach Wnioskodawcy ZCP w myśl art. 2 pkt 27e) ustawy o VAT, a zbycie ZCP jest poza zakresem ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, w wyniku dokonania przez Wnioskodawcę opisanych w zdarzeniu przyszłym Wniosku czynności związanych z wydzieleniem od jednej do czterech części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, które będą prowadziły wyłącznie działalność terminalową - dojdzie do wyodrębnienia w ramach Wnioskodawcy ZCP w myśl art. 2 pkt 27e) ustawy o VAT, a zbycie ZCP jest poza zakresem ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e) ustawy o VAT, przez pojęcie ZCP na gruncie ustawy o VAT należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Taka sama definicja ZCP zawarta została w art. 4a pkt 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.).

Z ww. definicji ZCP wynika, iż w celu uznania, że określona część przedsiębiorstwa podatnika podatku VAT stanowi ZCP w myśl ustawy o VAT, łącznie muszą być spełnione następujące warunki:

 • część przedsiębiorstwa powinna charakteryzować się wyodrębnieniem: organizacyjnym oraz finansowym;
 • na wyodrębnioną część przedsiębiorstwa powinny składać się składniki materialne i niematerialne (w tym zobowiązania),
 • przeznaczeniem ww. zespołu składników materialnych i niematerialnych powinna być realizacja określonych zadań gospodarczych oraz
 • ww. zespół składników materialnych i niematerialnych mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Takie stanowisko - w zakresie warunków, które musi spełnić część przedsiębiorstwa, aby została uznana za ZCP w rozumieniu ustawy o VAT zostało wyrażone m.in. w prawomocnym wyroku WSA z dnia 9 października 2009 r., utrzymanym w mocy wyrokiem NSA z dnia 12 maja 2011 r.

Wnioskodawca zwraca uwagę, iż w ustawie o VAT brak jest definicji określeń użytych przez ustawodawcę w celu scharakteryzowania części przedsiębiorstwa, uznawanej za ZCP w myśl art. 2 pkt 27e) ustawy o VAT. W związku z tym, w celu dokonania prawidłowej wykładni ww. określeń należy odwołać się do orzecznictwa sądów administracyjnych oraz stanowiska wyrażanego przez organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych w tym zakresie.

<Wyodrębnienie organizacyjne ZCP>

Wnioskodawca wskazuje, iż zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych oraz sądów administracyjnych, kryterium wyodrębnienia organizacyjnego ZCP powinno przejawiać się w szczególności w przyznaniu autonomii decyzyjnej ZCP, wyznaczeniu zespołu pracowniczego przynależnego jednostce wewnętrznej oraz wyposażeniu danej jednostki wewnętrznej w majątek.

Zdaniem Wnioskodawcy, wyodrębnienie organizacyjne oznacza więc m.in. to, że dana część przedsiębiorstwa powinna działać jako identyfikowalny, wydzielony w tym przedsiębiorstwie dział/ pion/ jednostka/ biuro/ oddział. W interpretacji indywidualnej z dnia 13 grudnia 2012 r. (nr ILPP1/443-856/12-4/MD) organ wskazał, iż wyodrębnienie organizacyjne nie musi jednak przyjmować formy np. oddziału (w tym oddziału samodzielnie sporządzającego bilans), zarejestrowanego w KRS; może mieć charakter wyłącznie wewnętrzny, ale powinno być identyfikowalne na tle całej działalności przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji konieczne jest zatem istnienie dokumentów wskazujących na wydzielenie części przedsiębiorstwa i pozwalających na jej precyzyjną identyfikację, np. statutu, regulaminu wewnętrznego lub przyjętego schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa.

Kolejnym kryterium do uznania części przedsiębiorstwa za ZCP, na jakie zwrócił uwagę np. NSA w wyroku z dnia 15 listopada 2012 r. (sygn. akt II FSK 692/11) jest autonomia (samodzielność) w podejmowaniu decyzji dotyczących działalności ZCP, np. ustalanie warunków kontraktów handlowych, zakup i zarządzenia majątkiem. Może się to wiązać także z ustanowieniem władz danej jednostki wewnętrznej. Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie wyodrębnienia pracowników konieczne jest wydzielenie osób związanych z funkcjonowaniem ZCP. Powiązanie tych osób z ZCP powinno być identyfikowalne. Może to być realizowanie np. poprzez dokonanie odpowiedniego przypisania pracowników do danej ZCP w treści umów o pracę/ innych umów cywilnoprawnych bądź w dokumencie wewnętrznym, wskazującym na stosowne przypisanie.

Zdaniem Wnioskodawcy, czynności opisane w zdarzeniu przyszłym Wniosku tj.: zarejestrowanie w KRS oddziałów Wnioskodawcy, z których każdy prowadziłby jedną ZCP, przyporządkowanie do każdej ZCP personelu zarządzającego i operacyjnego przez odpowiednie sformułowanie umów o pracę/ umów cywilnoprawnych/ dokumentów wewnętrznych ZCP, wskazujących na takie przyporządkowanie oraz udzielenie każdej ZCP swobody decyzyjnej, obejmującej czynności wchodzące w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, np. w zakresie ustalania warunków kontraktów handlowych, zawieranych przez ZCP, zaciągania zobowiązań oraz zakupu i zarządzania majątkiem ZCP spełnia warunek „wyodrębnienia organizacyjnego” części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, mogącej stanowić ZCP, o którym mowa w art. 2 pkt 27e) ustawy o VAT.

<Wyodrębnienie finansowe ZCP>

Wnioskodawca uważa, iż zgodnie z brzmieniem językowym „wyodrębnienie” rozumiane jest jako wydzielenie z pewnej całości, a słowo „finanse”, „finansowo” - jako pieniądze, majątek.

W interpretacjach indywidualnych, wydawanych ostatnio przez organy podatkowe wskazuje się, iż wyodrębnienie finansowe nie oznacza całkowitej samodzielności finansowej ZCP, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do ZCP. Takie stanowisko zostało wyrażone m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2015 r. (nr IBPP3/4512-113/15/MN). Ponadto, organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych podkreślają, że spełnienie kryterium odrębności finansowej może być zrealizowane m.in. poprzez: (i) prowadzenie ewidencji księgowej operacji gospodarczych ZCP na wyodrębnionych kontach księgowych, wydzielenie w zakładowym planie osobnych kont i centrów kosztów służących odrębnej ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością oraz majątkiem ZCP (wewnętrzne przyporządkowanie środków pieniężnych do danego ZCP w ramach przedsiębiorstwa), ustalenie regulaminu prowadzenia rozrachunku wewnętrznego oraz wprowadzenie możliwości ustalenia wyniku na działalności ZCP. Takie stanowisko zostało wyrażone np. w interpretacji indywidualnej: Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2013 r. (nr ILPP2/443-1044/12-4/EN) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 maja 2008 r. (nr IPPB3-423-282/08-2/PS). Wnioskodawca wskazuje, iż sądy w wydawanych wyrokach zajmują analogiczne do ww. stanowisko, np. w wyroku NSA z dnia 15 listopada 2012 r. (sygn. akt II FSK 692/11) wskazano bowiem, iż prowadzona ewidencja rachunkowa danego przedsiębiorstwa powinna pozwalać na przyporządkowanie do ZCP: majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań.

Zdaniem Wnioskodawcy, czynności opisane w zdarzeniu przyszłym Wniosku tj.: założenie dla każdej ZCP odrębnego rachunku bankowego, przyporządkowanie do każdej ZCP w systemach księgowych aktywów i pasywów (przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań) oraz sporządzenie dla każdej ZCP oddzielnych bilansów oraz rachunków zysków i strat spełnia warunek „wyodrębnienia finansowego” części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, mogącej stanowić ZCP, o którym mowa w art. 2 pkt 27e) ustawy o VAT.

<Przyporządkowanie do ZCP składników materialnych i niematerialnych>

Wnioskodawca uważa, iż zgodnie z definicją ZCP zawartą w ustawie o VAT, na ZCP składa się również „zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania”. Jak wynika z niektórych interpretacji indywidualnych, wydawanych przez organy podatkowe podnoszona jest niekiedy teza, że na potrzeby uzyskania statusu ZCP wśród składników majątkowych powinien znaleźć się przynajmniej jeden składnik materialny oraz niematerialny. Np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2010 r. (nr ITPB3/423-649/09/AM) organ stwierdził, że „pierwszym (ale niewystarczającym) warunkiem jest, by ZCP stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Konieczne jest więc wystąpienie co najmniej po jednym składniku z tych grup składników majątkowych. Nie jest bowiem możliwe istnienie ZCP bez jakichkolwiek ww. składników”.

Niemniej jednak, zdaniem Wnioskodawcy istnieją argumenty za przyjęciem, iż nie jest konieczne, aby w ZCP wystąpił każdy rodzaj składnika (np. w przypadku, gdy w danym ZCP nie występują pozycje wartości niematerialnych i prawnych, gdyż nie są one używane dla prowadzonej działalności). Kluczowe jest natomiast, aby przenoszone składniki obejmowały wszystkie składniki, z których korzystała ZCP przed wyodrębnieniem jej z określonego przedsiębiorstwa. Jak wynika z interpretacji indywidualnych, wydawanych przez organy podatkowe, najistotniejsze jest bowiem, aby ZCP tworzyły składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie jak o zbiorze przypadkowych elementów. ZCP nie powinno więc stanowić jedynie sumy poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, ale być zorganizowanym zespołem tych składników (tak m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2015 r., nr IBPP3/4512-113/15/MN)

Zdaniem Wnioskodawcy, czynności opisane w zdarzeniu przyszłym Wniosku tj.: przyporządkowanie do każdej ZCP zespołu składników (materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań), służących danej działalności, a w szczególności: należności związanych z działalnością ZCP oraz praw i obowiązków, wynikających z umów dotyczących działalności ZCP (np. umów najmu), a także dokonanie jednakowej alokacji składników majątkowych do każdej ZCP tak, aby każda ZCP została wyposażona w majątek pozwalający na prowadzenie działalności gospodarczej spełnia warunek „przyporządkowania składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań” do części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, mogącej stanowić ZCP, o którym mowa w art. 2 pkt 27e) ustawy o VAT.

<Możliwość samodzielnego realizowania zadań gospodarczych przez ZCP>

Wnioskodawca uważa, iż wyodrębniona część przedsiębiorstwa, aby faktycznie mogła zostać uznana za ZCP w rozumieniu ustawy o VAT, musi spełniać też warunek wyodrębnienia funkcjonalnego. „Wyodrębnienie funkcjonalne” oznacza, że ZCP jest podmiotem będącym w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku i realizować zadania gospodarcze. Aby więc wydzielona część przedsiębiorstwa mogła być uznana za ZCP w myśl ustawy o VAT, musi posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego, jako samodzielny podmiot gospodarczy, realizujący zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Stanowisko zgodne z ww. stanowiskiem Wnioskodawcy zostało przedstawione m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 października 2010 r. (nr IPPP1/443-877/10-4/AW).

Zdaniem Wnioskodawcy, czynności opisane w zdarzeniu przyszłym Wniosku tj.: przypisanie do każdej ZCP właściwych umów i zezwoleń, pozwalających na niezależne funkcjonowanie na rynku każdej z wydzielonych ZCP oraz przyporządkowanie do każdej ZCP wyłącznie jednego rodzaju działalności (tj.: działalności terminalowej bądź spedycyjnej) spełnia warunek „możliwości samodzielnego realizowania zadań gospodarczych” przez część przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, mogącej stanowić ZCP, o którym mowa w art. 2 pkt 27e) ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto z art. 2 pkt 27e wynika, że dla celów stosowania ustawy przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Elementami zespołu składników materialnych i niematerialnych, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, powinny być w szczególności aktywa trwałe, obrotowe, a także czynnik ludzki, czyli kadra pracownicza. Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość – obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona – obiektywnie oceniając – posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Podsumowując, zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Brak zaistnienia którejkolwiek z omawianych powyżej przesłanek wyklucza uznanie zespołu składników majątkowych przedsiębiorstwa za jego zorganizowaną część w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalnie niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest nie tylko wyodrębniona organizacyjnie, ale również posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność, której przedmiotem jest działalność spedycyjna oraz działalność terminalowa. Spółka planuje dokonać zmian organizacyjnych poprzez wyodrębnienie od jednego do czterech zorganizowanych części swojego przedsiębiorstwa prowadzących działalność terminalową. W ramach nieprzyporządkowanej do tych wyodrębnionych części pozostałej części przedsiębiorstwa Wnioskodawca nadal będzie prowadził działalność spedycyjną i terminalową.

W celu wyodrębnienia ww. części przedsiębiorstwa, które to części mogłyby zostać uznane za ZCP w rozumieniu ustawy o VAT, Wnioskodawca planuje dokonać poniższych czynności:

 1. Zarejestrować w KRS oddziały Wnioskodawcy, z których każdy prowadziłby jedną ZCP terminalową;
 2. Przyporządkować do każdej ZCP personel zarządzający i operacyjny poprzez odpowiednie sformułowanie umów o pracę/ umów cywilnoprawnych/ dokumentów wewnętrznych ZCP, wskazujących na takie przyporządkowanie;
 3. Udzielić każdej ZCP swobody decyzyjnej, obejmującej czynności wchodzące w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, np. w zakresie ustalania warunków kontraktów handlowych zawieranych przez ZCP, zaciągania zobowiązań, zakupu i zarządzania majątkiem ZCP;
 4. Założyć dla każdej ZCP odrębny rachunek bankowy;
 5. Przyporządkować do każdej ZCP w systemach księgowych Wnioskodawcy zespół aktywów i pasywów (w tym również należności i zobowiązań), przychodów i kosztów;
 6. Sporządzić dla każdej ZCP oddzielne bilanse oraz rachunki zysków i strat;
 7. Przyporządkować do każdej ZCP zespół składników (materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań) służących danej działalności, w tym: (a) należności związanych z działalnością ZCP i (b) praw i obowiązków, wynikających z umów dotyczących działalności ZCP (np. umów najmu);
 8. Dokonać jednakowej alokacji składników majątkowych Wnioskodawcy do każdej ZCP tak, aby każda ZCP została wyposażona w majątek pozwalający na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej;
 9. Przypisać do każdej ZCP właściwe umowy i zezwolenia, pozwalające na niezależne funkcjonowanie na rynku każdej z wydzielonych ZCP;
 10. Przyporządkować do każdej ZCP tylko jeden rodzaj działalności, tj. działalność terminalową.

Wnioskodawca ma wątpliwości, czy w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, w wyniku dokonania przez Wnioskodawcę opisanych czynności związanych z wydzieleniem od jednej do czterech części przedsiębiorstwa, które będą prowadziły wyłącznie działalność terminalową - dojdzie do wyodrębnienia w ramach Wnioskodawcy zorganizowanych części przedsiębiorstwa (ZCP), w myśl art. 2 pkt 27e) ustawy o VAT, a zbycie ZCP jest poza zakresem ustawy o VAT.

Należy wskazać, że pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie może obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, lecz tylko tę część, która spełnia wszystkie kryteria wskazane w art. 2 pkt 27e) ustawy. O tym czy doszło do wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres wydzielanego majątku, praw i zobowiązań. Wyodrębnienie to musi dotyczyć zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości.

Zdaniem tut. Organu wyodrębnienie części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w postaci oddziałów i przyporządkowanie do nich zespołów aktywów i pasywów w tym również należności i zobowiązań; prowadzenie dla każdego oddziału odrębnego rachunku bankowego, sporządzanie odrębnych rachunków zysków i strat, bilansu jak również przyporządkowanie do każdego z oddziałów personelu zarządzającego i operacyjnego oraz innych elementów wymienionych w opisanym zdarzeniu jest wystarczającą przesłanką do uznania, że w przedmiotowej sprawie wydzielone przez Wnioskodawcę części przedsiębiorstwa stanowić będą zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e) ustawy. Przy zastosowaniu wydzielonych składników możliwe będzie prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie działalności terminalowej przez każdy z oddziałów oddzielnie.

Oznacza to, że transakcja zbycia przez Wnioskodawcę zorganizowanych części jego przedsiębiorstwa, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.