IPPP2/443-862/14-3/BH | Interpretacja indywidualna

Zbycie Lokali przez Spółkę nie może zostać uznane za czynność zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz tym samym nie jest transakcją wyłączoną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy VAT.
IPPP2/443-862/14-3/BHinterpretacja indywidualna
  1. przedsiębiorstwa
  2. zorganizowana część przedsiębiorstwa
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2014 r. (data wpływu 10 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia Lokali – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zbycia Lokali.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką jawną z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”). W majątku Spółki znajduje się kilkanaście lokali (położonych w różnych częściach Polski) wraz z odpowiednimi udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej (części wspólne budynku oraz gruntów/użytkowania wieczystego gruntów) oraz wyposażeniem tych lokali (meble) oraz grunt. Większość lokali została nabyta przez poprzednika prawnego Spółki w postaci wkładu niepieniężnego (aport przedsiębiorstwa osoby fizycznej), jednak część z nich została od tego czasu zbyta w ramach umowy sprzedaży.

Spółka nabyła także nowe lokale od osób trzecich. Spółka prowadzi działalność polegającą na wynajmowaniu nieruchomości zarówno na cele mieszkaniowe jak i biurowe oraz inne cele użytkowe. Niemniej Spółka sprzedaje także wynajmowane przez siebie lokale, jeśli potencjalni nabywcy zaoferują korzystne warunki kupna. Wnioskodawca rozważa sprzedaż wszystkich posiadanych przez siebie lokali oraz gruntu (dalej: „Lokale”). Zbycie nastąpi na rzecz kilku różnych nabywców – jeden z kontrahentów Spółki nabędzie tylko lokale mieszkalne (i związane z nimi części wspólne oraz udział w prawie własności gruntu oraz wyposażenie lokali), drugi z kontrahentów nabędzie tylko lokale użytkowe (i związane z nimi części wspólne oraz udział w prawie własności gruntu oraz wyposażenie lokali), natomiast kolejny kontrahent nabędzie grunt. Na nabywców Lokali nie przejdą poza Lokalami żadne inne składniki majątku Spółki, w tym w szczególności nie zostaną przeniesione umowy z pracownikami (współpracownikami) Spółki, nie zostaną przeniesione księgi rachunkowe, oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo, środki pieniężne ani konta bankowe Spółki. Z mocy prawa nabywcy Lokali staną się stroną umów najmu zawartych przez Spółkę z obecnymi najemcami Lokali zgodnie z treścią art. 678 § 1 Kodeksu Cywilnego. Ponieważ Spółka na potrzeby swojej działalności nabywa oraz zbywa nieruchomości, w momencie dokonania transakcji ilość zbywanych składników majątku może być różna od stanu z dnia złożenia wniosku o wydanie interpretacji bądź wydania interpretacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy zbycie Lokali przez Spółkę należy uznać za czynność zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyłączoną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, zbycie Lokali przez Spółkę nie może zostać uznane za czynność zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz tym samym nie jest transakcją wyłączoną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, zbycie Lokali nie będzie stanowić czynności zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy VAT. Przepisy Ustawy o VAT nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”, w związku z tym zasadne jest sięgnięcie do definicji zawartej w przepisach ustawy – Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 551 z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, dalej: „k.c.”): przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); własność nieruchomości lub ruchomości w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; koncesje, licencje i zezwolenia; patenty i inne prawa własności przemysłowej; majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; tajemnice przedsiębiorstwa; księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej. Powyższa definicja zawarta w przepisach k.c. znajduje zastosowanie również na gruncie Ustawy VAT, o czym może świadczyć – zawarta w art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT – definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa („organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania”), która bezpośrednio nawiązuje do definicji „przedsiębiorstwa” zawartej w k.c. W zakres zbywanych Lokali nie będą wchodzić składniki wskazane w definicji przedsiębiorstwa przytoczonej powyżej, w tym w szczególności nie będzie wchodzić oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo (nazwa przedsiębiorstwa), ani własność ruchomości (z wyłączeniem wyposażenia Lokali w postaci mebli), w tym urządzeń, towarów, wyposażenia ani wierzytelności, środki pieniężne, wartości niematerialne i prawne, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Spółkę.

Wnioskodawca nie przekaże również na rzecz nabywców Lokali żadnych umów wiążących go z kontrahentami (poza przechodzącymi na nabywcę z mocy prawa umowami najmu zgodnie z treścią art. 678 § 1 k.c.). W ocenie Wnioskodawcy, fakt iż przekazywany majątek obejmuje jedynie Lokale, wpływa na funkcjonalne związki pomiędzy pozostałymi składnikami, które przed zbyciem Lokali stanowiły przedsiębiorstwo Spółki. Lokale bowiem, jako wyodrębnione składniki majątku, nie wystarczają do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie Christel Schriever (sygn. akt C-444/1) wynika, że decydującym dla oceny transakcji przekazania aktywów jest możliwość prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej przy pomocy zbywanych składników. Trudno ocenić, żeby jakakolwiek działalność mogła opierać się samodzielnie na nieruchomościach, bez związku z pozostałymi elementami przedsiębiorstwa, jak choćby pracownicy, programy komputerowe, zobowiązania handlowe, środki pieniężne. Ponadto, należy zauważyć, iż zbycie następuje na rzecz trzech różnych podmiotów, a zbywane składniki majątku nie pozostają w żadnych stosunkach wzajemnych funkcjonalnych zależności. W konsekwencji zdaniem Spółki, planowana transakcja zbycia Lokali nie będzie wyłączona spod działania przepisów Ustawy VAT, na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

przedsiębiorstwa
IPPP1/443-1255/14-4/KC | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
ILPP2/443-793/14-4/JK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.