IPPP2/443-705/14-2/DG | Interpretacja indywidualna

W zakresie uznania wydania jedynemu wspólnikowi przedsiębiorstwa jako czynności niepodlegającej opodatkowaniu.
IPPP2/443-705/14-2/DGinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. likwidacja
 3. przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy -przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2014 r. (data wpływu 28 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wydania jedynemu wspólnikowi przedsiębiorstwa jako czynności niepodlegającej opodatkowaniu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lipca 2014 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania wydania jedynemu wspólnikowi przedsiębiorstwa jako czynności niepodlegającej opodatkowaniu.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) prowadzi na terenie Polski działalność gospodarczą w obrębie rynku nieruchomości, w tym w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek oraz wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

 • Wnioskodawca jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 47/20 o łącznej powierzchni 47.154 m2, dla której księgę wieczystą prowadzi Sąd Rejonowy, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, a także cywilnoprawnym właścicielem budynku z parkingiem podziemnym znajdującego się na tym gruncie, z którego zostały wyodrębnione do odrębnych ksiąg wieczystych następujące lokale (których Spółka jest właścicielem):
  • lokal użytkowy, dla którego księgę wieczystą prowadzi Sąd Rejonowy, XI Wydział Ksiąg Wieczystych;
  • lokal użytkowy, dla którego księgę wieczystą prowadzi Sąd Rejonowy, XI Wydział Ksiąg Wieczystych;
 • Wnioskodawca jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowych, składającego się z działek 24/17 i 24/14 o łącznej powierzchni 4.662 m2, dla których księgę wieczystą prowadzi Sąd Rejonowy, XI Wydział Ksiąg Wieczystych, a także cywilnoprawnym właścicielem budynku handlowo-usługowego znajdującego się na tym gruncie,
 • Wnioskodawca posiada 9.535/10.000 udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej, składającego się z działki 24/51 o łącznej powierzchni 34.330 m2, zabudowanej stanowiącymi przedmiot odrębnej własności urządzeniami: stawem, parkingiem, drogami wewnętrznymi dla którego księgę wieczystą prowadzi Sąd Rejonowy, XI Wydział Ksiąg Wieczystych. Dalej jako: Nieruchomość.

W ramach reorganizacji grupy planowana jest likwidacja Spółki. Majątek likwidacyjny Wnioskodawcy nie zostanie spieniężony, a planowane jest jego przekazanie jedynemu wspólnikowi Spółki, z zachowaniem przewidzianej w Kodeksie spółek handlowych procedury likwidacyjnej. Intencją wspólnika jest bowiem prowadzenie działalności polegającej na wynajmie nieruchomości analogicznie do dotychczasowej działalności Spółki.

W konsekwencji, w ramach procesu likwidacji Spółki, dojdzie do przeniesienia na rzecz wspólnika m.in. prawa własności składników majątkowych i niemajątkowych stanowiących przedsiębiorstwo Spółki, w tym wskazanej Nieruchomości, innych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki.

Zarówno Spółka jak i wspólnik będą na moment przeniesienia majątku likwidacyjnego czynnymi podatnikami VAT.

W skład majątku likwidacyjnego, który otrzyma wspólnik będą wchodzić w szczególności, o ile będą istnieć na dzień przeniesienia majątku:

 1. prawo własności budynku z parkingiem podziemnym, budynku handlowo-usługowego, wyodrębnionych lokali,
 2. prawo użytkowania wieczystego gruntów,
 3. przynależności oraz części składowe budynków (między innymi: system antywłamaniowy, instalacja wentylacji i klimatyzacji, system przywoławczy, system sygnalizacji pożarowej, system zdalnego odczytu liczników BMS, instalacja tryskaczowa, windy i schody ruchome, podest nożycowy).
 4. budowle (w szczególności drogi dwu i jednojezdniowe wraz z chodnikami, rondo z wyspą środkową i jednokierunkową jezdnią wokół, most drogowy jednojezdniowy, ściany oporowe z grodzi stalowych, place, parkingi z nawierzchnią z kostki brukowej, słupy stalowe z oprawami oświetleniowymi ulicznymi, kable elektryczne oraz przyłącze kablowe, instalacje wodociągowe, sieć kanalizacyjna, obiekty małej architektury),
 5. prawo własności ruchomości związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
 6. tajemnice związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
 7. związane z Nieruchomością następujące prawa majątkowe:
  7.1. prawa autorskie oraz prawa zależne odnoszące się do projektu architektonicznego, koncepcyjnego i budowlanego i dokumentacji związanej z tymi projektami,
  7.2. prawa wynikające z ustawowej rękojmi za wady, a także prawa z dodatkowych gwarancji jakości wykonania poszczególnych elementów Nieruchomości, udzielone przez wykonawców poszczególnych elementów prac,
  7.3. prawo do znaku towarowego „X”,
  7.4. zobowiązania i wierzytelności wynikające z umów najmu zawartych przez Spółkę dotyczących Nieruchomości związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w tym związane z tymi umowami gwarancje, depozyty, kaucje,
  7.5. zobowiązania i wierzytelności Spółki wynikające z umów serwisowych zawartych przez Spółkę, dotyczących dostawy mediów do Nieruchomości i utrzymania Nieruchomości (ochrona, wywóz śmieci, sprzątanie, dozór techniczny), umów ubezpieczenia związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, oraz umów będących w mocy w momencie likwidacji związanych z obsługą administracyjną (np. obsługą księgową, prawną, podatkową), w które to umowy wspólnik wstąpi w miejsce Spółki za zgodą usługodawców,
  7.6. prawo do domeny internetowej,
 8. księgi handlowe wraz z dokumentacją księgową,
 9. umowy rachunków bankowych, jeżeli będzie to formalnie możliwe (tj. bank wyrazi na to zgodę) i technicznie niezbyt uciążliwe; jeżeli zostanie podjęta decyzja o zamknięciu rachunków bankowych, przeniesieniu będą podlegały tylko środki pieniężne,
 10. dokumenty związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, w tym m.in. umowy najmu Nieruchomości, protokoły przekazania, specyfikacje techniczne, szkice,
 11. wszelkie wierzytelności i prawa majątkowe niewymienione powyżej jako związane z Nieruchomością.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy majątek opisany powyżej, który w ramach likwidacji Spółki zostanie przekazany jedynemu wspólnikowi, będzie stanowić przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...
 2. Czy planowane przekazanie majątku likwidacyjnego stanowiącego przedsiębiorstwo na rzecz jedynego wspólnika Spółki będzie stanowić czynność niepodlegającą przepisom ustawy VAT, zgodnie z art. 6 pkt 1 tej ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Spółka stoi na stanowisku, że składniki jej majątku opisane w zdarzeniu przyszłym, które umożliwiają Spółce prowadzenie działalności gospodarczej polegającej m.in. na wynajmie i zarządzaniu oraz kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, w momencie przekazania w ramach likwidacji jedynemu wspólnikowi będą stanowiły przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

W opinii Spółki, składniki majątku likwidacyjnego Spółki, które mają zostać przekazane jedynemu wspólnikowi, ze względu na ich organizacyjne, funkcjonalne i gospodarcze powiązania, stanowią zespół składników niematerialnych i materialnych, umożliwiający prowadzenia działalności gospodarczej, dlatego też powinny być klasyfikowane jako przedsiębiorstwo.

W związku z powyższym, w opinii Spółki, przekazanie majątku likwidacyjnego w formie przedsiębiorstwa na rzecz jedynego wspólnika będzie stanowić czynność niepodlegającą przepisom ustawy o VAT, zgodnie z art. 6 pkt 1 tej ustawy.

Uzasadnienie stanowiska podatnika

Transakcja zbycia przedsiębiorstwa została expressis verbis wyłączona z zakresu obowiązywania przepisów ustawy o VAT na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. W związku z tym, przekazanie majątku likwidacyjnego w formie przedsiębiorstwa, jako transakcja stanowiąca zbycie tego przedsiębiorstwa, nie będzie opodatkowana podatkiem VAT (w tym też nie będzie ona zwolniona z VAT).

Ustawa o VAT posługuje się wprawdzie pojęciem „przedsiębiorstwa”, jednakże ani jej przepisy, ani przepisy wykonawcze wydane do tej ustawy nie definiują samego pojęcia „przedsiębiorstwo”. Odniesienie do definicji tego pojęcia w prawie podatkowym można odnaleźć w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o PDOP).

W art. 4a pkt 3 ustawy o PDOP wskazano wyraźnie, że przedsiębiorstwo oznacza przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (dalej: KC). W związku z tym, celem ustalenia znaczenia pojęcia „przedsiębiorstwa”, należy posiłkować się odpowiednio przepisami prawa cywilnego.

Zgodnie z art. 551 KC - przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności prawa z papierów wartościowych środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę brzmienie cytowanego przepisu KC, w sytuacji gdy wszystkie wymienione w art. 551 KC elementy (o ile występują w danym stanie faktycznym na dzień przeniesienia majątku Spółki na jej jedynego udziałowca), stanowiące zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych będą przedmiotem dostawy, należy mówić o zbyciu przedsiębiorstwa.

Zdaniem Spółki, w opisywanym zdarzeniu przyszłym, istotne elementy konstytuujące dostawę przedsiębiorstwa zostaną przekazane w ramach planowanej uchwały wspólników Spółki oraz umowy przenoszącej przedsiębiorstwo tytułem podziału majątku likwidacyjnego na rzecz jedynego wspólnika, co potwierdzają niżej przytoczone argumenty.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Spółka planuje przekazanie majątku likwidacyjnego w postaci materialnych, jak też niematerialnych elementów dotychczas istniejącego przedsiębiorstwa. W opisywanym zdarzeniu przyszłym na jedynego wspólnika w ramach przekazania dywidendy likwidacyjnej, poza samą Nieruchomością, zostanie przeniesione także wyposażenie Budynku służące do prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę oraz inne opisane w zdarzeniu przyszłym składniki majątku Spółki. Co więcej, w związku ze zbyciem całokształtu elementów składających się na przedsiębiorstwo na nabywcę przedsiębiorstwa - jedynego wspólnika przejdą prawa i obowiązki, których źródłem są stosunki umowne składające się na elementy tego przedsiębiorstwa, w tym umowy związane z obsługą administracyjną oraz najmem Nieruchomości, a także działalnością gospodarczą Spółki (np. umowy doradcze).

Po drugie, jedyny wspólnik przejmie całokształt elementów przedsiębiorstwa należącego do tej pory do Spółki, co umożliwi mu prowadzenie działalności gospodarczej polegającej m.in. na wynajmie Nieruchomości na własny rachunek temu samemu najemcy (najemcom). Jedyny wspólnik nie będzie musiał zaangażować dodatkowych środków finansowych ani osobowych w celu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem przekazanych składników majątku. W szczególności, jedyny wspólnik nie będzie musiał w tym celu zatrudnić dodatkowego personelu lub przedsięwziąć aktywności w celu znalezienia najemcy na powierzchnię biurową Nieruchomości. Oznacza to, że przeniesienie wszystkich elementów umożliwiających funkcjonowanie masy majątkowej jako przedsiębiorstwa w dotychczasowym kształcie powinno być klasyfikowane jako transakcja zbycia przedsiębiorstwa.

Argumentację tę potwierdza jednolita praktyka organów skarbowych, wyrażona m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych:

 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2013 r. (IPPP1/443-454/13-5/ISZ),
 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby skarbowej w Warszawie z dnia 29 lipca 2013 r. (IPPP1/443-680/13-2/EK),
 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 marca 2013 r. (IPPP2/443-154/13-2/MM),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 września 2012 r. (IPPP3/443-687/12-3/JK),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2012 r. (IPPP1/443-587/12-3/IGo).

Po trzecie, należy także podkreślić, że nie każde działające w przestrzeni gospodarczej przedsiębiorstwo musi składać się ze wszystkich elementów, które zostały wymienione przez ustawodawcę w katalogu otwartym zawartym w art. 551 KC - część z tych elementów może bowiem nie istnieć w danym przedsiębiorstwie. Zatem fakt nieprzeniesienia na rzecz jedynego wspólnika przykładowo licencji czy koncesji w przypadku braku tych składników w majątku Spółki nie oznacza, że nie dochodzi do przeniesienia przedsiębiorstwa.

Po czwarte, w literaturze przedmiotu oraz orzecznictwie (por. m.in. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2010 r., sygn. I SA/Wr 268/09 oraz wyrok NSA oz. w Gdańsku z dnia 9 lutego 2000 r., sygn. I SA/Gd 2036/97), jak też w praktyce organów podatkowych (por. m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2010 r., IPPP1-443-18/10-2/BS) funkcjonuje pogląd, zgodnie z którym do zbycia przedsiębiorstwa dochodzi niezależnie od faktu, czy przekazanie wspomnianych składników następuje w formie jednorazowej czynności, czy też stopniowo, gdyż istotny jest przede wszystkim cel oraz efekt końcowy czynności dokonanych przez strony transakcji. W omawianym przypadku zasadniczym celem jest przeniesienie wszystkich składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa w drodze likwidacji Spółki na rzecz jedynego wspólnika.

Po piąte zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, aby pewien zespół składników majątkowych można było uznać za przedsiębiorstwo, musi on umożliwiać realizację określonych zadań gospodarczych. Pojęcie „przedsiębiorstwo” należy więc analizować w ujęciu funkcjonalnym. Przekazanie opisanych w zdarzeniu przyszłym materialnych i niematerialnych składników majątku Spółki niewątpliwe wypełnia powyższe przesłanki. Co więcej, zgodnie z poglądami judykatury nawet transakcję zbycia nie wszystkich elementów dotychczasowej działalności zbywcy można klasyfikować jako zbycie przedsiębiorstwa pod warunkiem, że przekazywany majątek umożliwia kontynuowanie dotychczasowej działalność gospodarczej zbywcy. Takie stanowisko potwierdzają m.in. następujące orzeczenia:

 • wyrok NSA z dnia 15 maja 2012 r. (I FSK 1223/11) w zw. z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. (sygn. III SA/Wa 1767/10),
 • wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2010 r. (sygn. I SA/Wr 1297/10),
 • wyrok WSA w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2009 r. (sygn. I SA/Ke 225/09).

W świetle przytoczonych przepisów KC, jak też przywołanych orzeczeń sądów administracyjnych oraz interpretacji indywidualnych wydanych przez organy podatkowe z upoważnienia Ministra Finansów, w opinii Wnioskodawcy niewątpliwym jest, że w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym przeniesienie majątku likwidacyjnego przez Spółkę na rzecz jedynego wspólnika należy zaklasyfikować jako przeniesienie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 KC, a w konsekwencji również w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. W ramach planowanej transakcji Spółka przekaże bowiem na rzecz jedynego wspólnika, na mocy odpowiedniej uchwały wspólników Spółki oraz umowy przenoszącej przedsiębiorstwo tytułem podziału majątku likwidacyjnego na rzecz jedynego wspólnika, całokształt materialnych i niematerialnych składników majątkowych, które składają się na prowadzone przez nią przedsiębiorstwo. Podkreślenia wymaga również fakt, że na rzecz jedynego udziałowca przekazane zostaną wszelkie istniejące elementy przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, które następnie umożliwią prowadzenie działalności gospodarczej w dotychczasowym zakresie prowadzonym przez Spółkę, a działalność ta będzie faktycznie prowadzona przez nabywcę przedsiębiorstwa, tj. jedynego wspólnika.

Reasumując, w świetle przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że zespół składników majątkowych i niemajątkowych mający być przedmiotem planowanej transakcji stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy o VAT.

W związku z powyższym, planowane zdarzenie polegające na przekazaniu majątku likwidacyjnego przez Spółkę jej jedynemu wspólnikowi będzie wyłączone z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, jako transakcja zbycia przedsiębiorstwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W świetle art. 2 pkt 6 powołanej ustawy, towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Jednocześnie zapisy art. 6 ustawy wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te – chociaż można je zakwalifikować jako odpłatną dostawę towarów czy też odpłatne świadczenie usług – nie podlegają opodatkowaniu.

W świetle art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy, nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

A zatem, w przypadku, gdy przedmiotem transakcji jest zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czynność ta nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

Pojęcie „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np.: sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Należy zaznaczyć, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”. Zatem dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy posłużyć się definicją sformułowaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

Według art. 551 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że użyte w ww. artykule określenie „w szczególności” wskazuje jedynie na przykładowe wyliczenie składników przedsiębiorstwa. Oznacza to, że z jednej strony w jego skład mogą wchodzić inne elementy, niewymienione w tym artykule, a z drugiej brak któregoś z tych elementów nie musi pozbawiać zespołu rzeczy i praw przymiotu przedsiębiorstwa.

Z kolei, o tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa, decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik jest obowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

Zatem, składniki materialne i niematerialne, wchodzące w skład przedsiębiorstwa, powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, że można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Jeżeli warunki, o których mowa w art. 551 Kodeksu cywilnego, zostaną spełnione, to dostawa realizowana do innego podmiotu, nie będzie podlegała przepisom ustawy.

Ponadto art. 552 k.c. stanowi, że czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba, że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Jak już wskazano powyżej, przepis art. 6 pkt 1 ustawy ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

W myśl art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE L Nr 347, poz. 1 ze zm.), w przypadku przekazania odpłatnie lub nieodpłatnie lub jako aportu do spółki całości lub części majątku, państwa członkowskie mogą uznać, że dostawa towarów nie miała miejsca i że w takim przypadku osoba, której przekazano towary będzie traktowana jako następca prawny przekazującego.

Należy zauważyć, że prawodawca unijny stanowiąc regulację ww. art. 19 Dyrektywy 112 nie zdefiniował jednak użytego w niej pojęcia prawnego „całości lub części majątku”.

W wyroku C-497/01 w sprawie Zita Modes przeciwko Administration de I’enregistrement et des domaines Trybunał zwracając uwagę, że niezgodne z przepisami Dyrektywy jest wprowadzanie przez państwo członkowskie jakichkolwiek ograniczeń – innych niż te, o których mowa w Dyrektywie podkreślił, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, włącznie z jego rzeczowymi składnikami oraz – w zależności od konkretnego przypadku – składnikami niematerialnymi, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Zasady i tryb rozwiązania i likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.). Postępowanie likwidacyjne, prowadzone w celu rozwiązania spółki z przyczyn wskazanych w ustawie Kodeks spółek handlowych, ma na celu uregulowanie stosunków majątkowych spółki wobec jej wspólników i wierzycieli oraz doprowadzić do ostatecznego wykreślenia spółki z rejestru i zakończenia jej bytu prawnego.

Zgodnie z art. 275 § 2 ww. ustawy Kodeks spółek handlowych, w okresie likwidacji nie można, nawet częściowo, wypłacać wspólnikom zysków ani dokonywać podziału majątku spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań.

W myśl art. 276 § 1 tej ustawy, likwidatorami są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej.

W myśl art. 279 likwidatorzy powinni ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia.

Art. 282 § 1 cyt. ustawy stanowi, że likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne). Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. Nieruchomości mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki - jedynie na mocy uchwały wspólników i po cenie nie niższej od uchwalonej przez wspólników.

Zgodnie z art. 286 § 1 KSH, podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.

Majątek, o którym mowa w § 1, dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów (§ 2).

Umowa spółki może określać inne zasady podziału majątku (§ 3).

Stosownie do art. 289 § 1 KSH, w przypadku upadłości spółki jej rozwiązanie następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego, z chwilą wykreślenia z rejestru. Wniosek o wykreślenie z rejestru składa syndyk.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jako czynny podatnik VAT prowadzi działalność gospodarczą w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek oraz wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Wnioskodawca jest właścicielem budynku z parkingiem podziemnym znajdującego się na działce w użytkowaniu wieczystym, w którym wyodrębniono 2 lokale użytkowe, ponadto posiada budynek handlowo-usługowy położony na 2 działkach w użytkowaniu wieczystym. Wnioskodawca posiada także 9.535/10.000 udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości, na której znajduje się staw, parking i drogi wewnętrzne.

W ramach reorganizacji grupy planowana jest likwidacja Spółki. Majątek likwidacyjny Wnioskodawcy zostanie przekazany jedynemu wspólnikowi Spółki, z zachowaniem przewidzianej w Kodeksie spółek handlowych procedury likwidacyjnej.

W ramach procesu likwidacji Spółki, dojdzie do przeniesienia na rzecz wspólnika m.in. prawa własności składników majątkowych i niemajątkowych stanowiących przedsiębiorstwo Spółki, w tym Nieruchomości, innych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki. W skład majątku likwidacyjnego, który otrzyma wspólnik będą wchodzić: prawo własności budynku z parkingiem podziemnym, budynku handlowo-usługowego, wyodrębnionych lokali, prawo użytkowania wieczystego gruntów, przynależności oraz części składowe budynków, budowle, prawo własności ruchomości związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, tajemnice przedsiębiorstwa, związane z Nieruchomością prawa majątkowe (prawa autorskie do projektu architektonicznego i dokumentacji związanej z tymi projektami, prawa wynikające z ustawowej rękojmi za wady, a także prawa z gwarancji dot. Nieruchomości, prawo do znaku towarowego „X ”, zobowiązania i wierzytelności wynikające z umów najmu zawartych przez Spółkę dotyczących Nieruchomości związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, w tym związane z tymi umowami gwarancje, depozyty, kaucje, zobowiązania i wierzytelności Spółki wynikające z umów serwisowych zawartych przez Spółkę, dotyczących dostawy mediów do Nieruchomości i utrzymania Nieruchomości, umów ubezpieczenia związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, oraz umów będących w mocy w momencie likwidacji związanych z obsługą administracyjną, w które to umowy wspólnik wstąpi w miejsce Spółki za zgodą usługodawców, prawo do domeny internetowej), księgi handlowe wraz z dokumentacją księgową, umowy rachunków bankowych lub przeniesienie środków pieniężnych, dokumenty związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, w tym m.in. umowy najmu Nieruchomości, protokoły przekazania, specyfikacje techniczne, szkice, wszelkie wierzytelności i prawa majątkowe niewymienione powyżej jako związane z Nieruchomością.

Zarówno Spółka jak i wspólnik będą na moment przeniesienia majątku likwidacyjnego czynnymi podatnikami VAT. Wspólnik będzie prowadził działalność polegającą na wynajmie nieruchomości analogicznie jak Spółka.

Wskazać należy, że zbycie przedsiębiorstwa ma miejsce wówczas, gdy cały majątek przedsiębiorstwa przechodzi na własność jednego nabywcy, który kontynuuje działalność gospodarczą zbywcy. O tym, czy doszło do wyodrębnienia przedsiębiorstwa decyduje pełen zakres zbywanego majątku, praw i zobowiązań; wyodrębnienie to musi dotyczyć przedsiębiorstwa jako całości. Nie może ono obejmować dowolnej części danego przedsiębiorstwa, żeby można było uznać, że doszło do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwo. Ponadto jak wskazano powyżej, decydujące jest to, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami umożliwiające kontynuowanie określonej działalności gospodarczej.

W rozpatrywanej sprawie – jak wynika z treści wniosku – przedmiotem przekazania jedynemu wspólnikowi będzie przedsiębiorstwo Wnioskodawcy w rozumieniu art. 551 ustawy Kodeks cywilny.

W niniejszej sprawie najistotniejszą jest okoliczność, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami umożliwiające kontynuowanie określonej działalności gospodarczej. Przekazywany zespół składników materialnych i niematerialnych pozostaje we wzajemnych relacjach, które skutkują możliwością kontynuowania działalności gospodarczej w takim samym zakresie, jak prowadzona przez Stronę.

Przedmiotem zbycia będzie zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych funkcjonujący jako niezależne przedsiębiorstwo. Zatem w rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, że zbycie ww. składników majątku pozwoli na prowadzenie działalności gospodarczej w tym samym zakresie przez nabywcę.

W konsekwencji należy stwierdzić, że przedmiotem zbycia w ramach likwidacji Spółki będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy Kodeks cywilny, a więc zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.