IPPP1/443-764/14-2/MPe | Interpretacja indywidualna

W zakresie braku opodatkowania majątku Spółki, który zostanie wydany udziałowcowi w związku z likwidacją Spółki
IPPP1/443-764/14-2/MPeinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja spółki
 2. przedsiębiorstwa
 3. udziałowiec
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 2 lipca 2014 r. (data wpływu 4 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania majątku Spółki, który zostanie wydany udziałowcowi w związku z likwidacją Spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania majątku Spółki, który zostanie wydany udziałowcowi w związku z likwidacją Spółki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w W. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) prowadzi na terenie Polski działalność gospodarczą w obrębie rynku nieruchomości, w tym w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek oraz wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Wnioskodawca jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w W., stanowiącej działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 126/1, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą (dalej: Grunt) oraz właścicielem budynku biurowego położonego na tym Gruncie (dalej: Budynek, łącznie: Nieruchomość). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka osiąga przychody z tytułu wynajmu powierzchni biurowej Budynku.

Jedynym wspólnikiem Spółki jest R. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (dalej: Jedyny Wspólnik). W chwili obecnej, z uwagi na zamiar uproszczenia struktury własnościowej spółek, otwarta została likwidacja Spółki, która prowadzona jest zgodnie z zasadami przewidzianymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Majątek likwidacyjny Wnioskodawcy nie zostanie spieniężony, a planowane jest jego przekazanie Jedynemu Wspólnikowi, po ściągnięciu wierzytelności Spółki i uregulowaniu zobowiązań w niezbędnym zakresie wymaganym przez Kodeks spółek handlowych. Intencją Jedynego Wspólnika jest bowiem prowadzenie działalności polegającej na wynajmie powierzchni w Budynku analogicznie do dotychczasowej działalności Spółki.

Na cele prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, Spółka uzyskała środki pieniężne między innymi w drodze kredytu udzielonego przez bank, na podstawie umowy kredytu (dalej: Umowa Kredytu). Wierzytelność z tytułu Umowy Kredytu zostanie zaspokojona przed przeniesieniem majątku likwidacyjnego.

Przeniesienie własności pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli aktywów Spółki, w tym Nieruchomości oraz innych składników majątkowych na rzecz Jedynego Wspólnika w ramach podziału nieupłynnionego majątku Spółki, zostanie dokonane w oparciu o odpowiednią uchwałę wspólników Spółki oraz umowę przenoszącą przedsiębiorstwo tytułem podziału majątku polikwidacyjnego na rzecz Jedynego Wspólnika w formie aktu notarialnego, z zachowaniem przewidzianej w Kodeksie spółek handlowych procedury likwidacyjnej.

W konsekwencji, w ramach procesu likwidacji Spółki, dojdzie do przeniesienia na rzecz Jedynego Wspólnika m.in. prawa własności składników majątkowych i niemajątkowych stanowiących przedsiębiorstwo Spółki, w tym wskazanej Nieruchomości, innych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki.

Zarówno Spółka jak i Jedyny Wspólnik są czynnymi podatnikami VAT.

W skład majątku likwidacyjnego, który otrzyma Jedyny Wspólnik, wchodzić będą w szczególności:

 1. prawo do znaku towarowego słowno - graficznego indywidualizującego przedsiębiorstwo;
 2. prawo własności Budynku,
 3. prawo wieczystego użytkowania Gruntu,
 4. budowle, przynależności, części składowe znajdujące się na Nieruchomości (m.in. chodniki, rynny i system odwadniający, kamery, systemy alarmowe, windy, oświetlenie terenu, instalacje wodnokanalizacyjne, instalacje wentylacji i klimatyzacji, instalacje grzewcze) oraz infrastruktura związana z Budynkiem,
 5. prawo własności nieruchomości związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
 6. tajemnice związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
 7. następujące prawa majątkowe związane z prowadzeniem działalności przez Spółkę:
   1. prawa własności intelektualnej, majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne do wszelkich projektów koncepcyjnych, architektoniczno-budowlanych, wykonawczych, rysunków, szkiców, opracowań sporządzonych dla celów wybudowania Budynków (dalej: Projekty Budowlane), w stosunku do których Spółce przysługują majątkowe prawa autorskie,
   1. prawa wynikające z ustawowej rękojmi za wady,
   1. prawa z gwarancji budowlanych przysługujące Spółce, udzielonych przez wykonawców i podwykonawców Budynku oraz infrastruktury związanej z Budynkiem;
 8. zobowiązania i wierzytelności Spółki, wynikające z:
   1. umów związanych z obsługą administracyjną (np. obsługą księgową, prawną, podatkową, zarządzania Nieruchomością),
   1. umów najmu i dzierżawy zawartych przez Spółkę dotyczących Nieruchomości, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa (dalej łącznie: Umowy Najmu);
   1. umowy archiwizacji dokumentów,
   1. umów ubezpieczenia związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa;
   1. umów serwisowych zawartych przez Spółkę, dotyczących dostawy mediów do Nieruchomości oraz świadczenia wszelkiego rodzaju usług w odniesieniu do Nieruchomości, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa;
   1. umów związanych z utrzymaniem Nieruchomości (ochrona, wywóz śmieci, sprzątanie, dozór techniczny),
 9. księgi handlowe wraz z dokumentacją księgową,
 10. rachunki bankowe, jeżeli będzie to formalnie możliwe i technicznie niezbyt uciążliwe; jeśli zostanie podjęta decyzja o ich zamknięciu, przeniesieniu będą podlegały tylko środki pieniężne,
 11. wszelkie dokumenty związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, w tym m.in. Umowy Najmu, protokoły przekazania pomieszczeń, zgodnie z Umowami Najmu, Projekty Budowlane,
 12. wszelkie wierzytelności i prawa majątkowe niewymienione powyżej, związane z Nieruchomością oraz prowadzeniem przedsiębiorstwa przez Spółkę.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy majątek opisany powyżej, który w ramach likwidacji Spółki zostanie przekazany Jedynemu Wspólnikowi, będzie stanowić przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...
 2. Czy planowane przekazanie majątku likwidacyjnego stanowiącego przedsiębiorstwo na rzecz Jedynego Wspólnika Spółki będzie stanowić czynność niepodlegającą przepisom ustawy o VAT, zgodnie z art. 6 pkt 1 tej ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Składniki majątku opisane w zdarzeniu przyszłym, które umożliwiają Spółce prowadzenie działalności gospodarczej polegającej m.in. na wynajmie i zarządzaniu oraz kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, w momencie przekazania w ramach likwidacji Jedynemu Wspólnikowi będą stanowiły przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

W opinii Spółki, składniki majątku polikwidacyjnego Spółki, które mają zostać przekazane Jedynemu Wspólnikowi, ze względu na ich organizacyjne, funkcjonalne i gospodarcze powiązania, stanowią zespół składników niematerialnych i materialnych, umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej, dlatego też powinny być klasyfikowane jako przedsiębiorstwo.

W związku z powyższym, w opinii Spółki, przekazanie majątku likwidacyjnego w formie przedsiębiorstwa na rzecz Jedynego Wspólnika będzie stanowić czynność niepodlegającą przepisom ustawy o VAT, zgodnie z art. 6 pkt 1 tej ustawy.

Uzasadnienie stanowiska podatnika

Transakcja zbycia przedsiębiorstwa została expressis verbis wyłączona z zakresu obowiązywania przepisów ustawy o VAT na mocy art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. W związku z tym, przekazanie majątku likwidacyjnego w formie przedsiębiorstwa, jako transakcja stanowiąca zbycie tego przedsiębiorstwa, nie będzie opodatkowana podatkiem VAT (w tym też nie będzie ona zwolniona z VAT).

Ustawa o VAT posługuje się wprawdzie pojęciem „przedsiębiorstwa”, jednakże ani jej przepisy, ani przepisy wykonawcze wydane do tej ustawy nie definiują samego pojęcia „przedsiębiorstwo”. Odniesienie do definicji tego pojęcia w prawie podatkowym można odnaleźć w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o PDOP - Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 86 ze zm.). W art. 4a pkt 3 ustawy o PDOP wskazano wyraźnie, iż przedsiębiorstwo oznacza przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (dalej: KC - Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U, z 1964 r„ nr 16 poz, 93 ze zm.)). W związku z tym, celem ustalenia znaczenia pojęcia „przedsiębiorstwa”, należy posiłkować się odpowiednio przepisami prawa cywilnego.

Zgodnie z art. 55(1) KC - „przedsiębiorstwo” jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę brzmienie cytowanego przepisu KC, w sytuacji gdy wszystkie wymienione w art. 55(1) KC elementy (o ile występują w danym stanie faktycznym na dzień przeniesienia majątku Spółki na jej Jedynego Wspólnika), stanowiące zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych będą przedmiotem dostawy, należy mówić o zbyciu przedsiębiorstwa.

Zdaniem Spółki, w opisywanym zdarzeniu przyszłym, istotne elementy konstytuujące dostawę przedsiębiorstwa zostaną przekazane w ramach planowanej uchwały wspólników Spółki oraz umowy przenoszącej przedsiębiorstwo tytułem podziału majątku polikwidacyjnego na rzecz Jedynego Wspólnika, co potwierdzają niżej przytoczone argumenty.

Po pierwsze, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Spółka planuje przekazanie majątku likwidacyjnego w postaci materialnych, jak też niematerialnych elementów dotychczas istniejącego przedsiębiorstwa. W opisywanym zdarzeniu przyszłym na Jedynego Wspólnika w ramach przekazania dywidendy likwidacyjnej, poza samą Nieruchomością, zostanie przeniesione także wyposażenie Budynku służące do prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę oraz inne opisane w zdarzeniu przyszłym składniki majątku Spółki. Co więcej, w związku ze zbyciem całokształtu elementów składających się na przedsiębiorstwo na nabywcę przedsiębiorstwa Jedynego Wspólnika przejdą prawa i obowiązki, których źródłem są stosunki umowne składające się na elementy tego przedsiębiorstwa, w tym umowy związane z obsługą administracyjną oraz najmem Nieruchomości, a także działalnością gospodarczą Spółki (np. umowy doradcze).

Po drugie, Jedyny Wspólnik przejmie całokształt elementów przedsiębiorstwa należącego do tej pory do Spółki, co umożliwi mu prowadzenie działalności gospodarczej polegającej m.in. na wynajmie Nieruchomości na własny rachunek temu samemu najemcy (najemcom). Jedyny Wspólnik nie będzie musiał zaangażować dodatkowych środków finansowych ani osobowych w celu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem przekazanych składników majątku. W szczególności, Jedyny Wspólnik nie będzie musiał w tym celu zatrudnić dodatkowego personelu lub przedsięwziąć aktywności w celu znalezienia najemcy na powierzchnię biurową Nieruchomości. Oznacza to, że przeniesienie wszystkich elementów umożliwiających funkcjonowanie masy majątkowej jako przedsiębiorstwa w dotychczasowym kształcie powinno być klasyfikowane jako transakcja zbycia przedsiębiorstwa.

Argumentację tę potwierdza jednolita praktyka organów skarbowych, wyrażona m.in. w następujących interpretacjach indywidualnych:

 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2013 r. (IPPP1/443-454/13-5/ISZ),
 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 lipca 2013 r. (IPPP1/443-680/13-2/EK),
 • Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 marca 2013 r. (IPPP2/443-154/13-2/MM),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 września 2012 r. (IPPP3/443-687/12-3/JK),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2012 r. (IPPP1/443-587/12-3/IGo),

Po trzecie, należy także podkreślić, że nie każde działające w przestrzeni gospodarczej przedsiębiorstwo musi składać się ze wszystkich elementów, które zostały wymienione przez ustawodawcę w katalogu otwartym zawartym w art. 55(1) KC - część z tych elementów może bowiem nie istnieć w danym przedsiębiorstwie. Zatem fakt nieprzeniesienia na Jedynego Wspólnika przykładowo licencji czy koncesji w przypadku braku tych składników w majątku Spółki nie oznacza, że nie dochodzi do przeniesienia przedsiębiorstwa.

Po czwarte, w literaturze przedmiotu oraz orzecznictwie (por. m.in. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2010 r., sygn. I SA/Wr 268/09 oraz wyrok NSA oz. w Gdańsku z dnia 9 lutego 2000r,, sygn. I SA/Gd 2036/97), jak też w praktyce organów podatkowych (por. m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2010 r. IPPP1-443-18/10-2/BS) funkcjonuje pogląd, zgodnie z którym do zbycia przedsiębiorstwa dochodzi niezależnie od faktu, czy przekazanie wspomnianych składników następuje w formie jednorazowej czynności, czy też stopniowo, gdyż istotny jest przede wszystkim cel oraz efekt końcowy czynności dokonanych przez strony transakcji. W omawianym przypadku zasadniczym celem jest przeniesienie wszystkich składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa w drodze likwidacji Spółki na rzecz Jedynego Wspólnika.

Po piąte, zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, aby pewien zespół składników majątkowych można było uznać za przedsiębiorstwo, musi on umożliwiać realizację określonych zadań gospodarczych. Pojęcie „przedsiębiorstwo” należy więc analizować w ujęciu funkcjonalnym. Przekazanie opisanych w zdarzeniu przyszłym materialnych i niematerialnych składników majątku Spółki niewątpliwe wypełnia powyższe przestanki. Co więcej, zgodnie z poglądami judykatury nawet transakcję zbycia nie wszystkich elementów dotychczasowej działalności zbywcy można klasyfikować jako zbycie przedsiębiorstwa pod warunkiem, że przekazywany majątek umożliwia kontynuowanie dotychczasowej działalność gospodarczej zbywcy. Takie stanowisko potwierdzają m.in. następujące orzeczenia:

 • wyrok NSA z dnia 15 maja 2012 r. (I FSK 1223/11) w zw. z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. (sygn. III SA/Wa 1767/10),
 • wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2010 r. (sygn, I SA/Wr 1297/10),
 • wyrok WSA w Kielcach z dnia 13 sierpnia 2009 r. (sygn. I SA/Ke 225/09).

W świetle przytoczonych przepisów KC, jak też przywołanych orzeczeń sądów administracyjnych oraz interpretacji indywidualnych wydanych przez organy podatkowe z upoważnienia Ministra Finansów, w opinii Wnioskodawcy niewątpliwym jest, iż w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym przeniesienie majątku likwidacyjnego przez Spółkę na rzecz Jedynego Wspólnika należy zaklasyfikować jako przeniesienie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) KC, a w konsekwencji również w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. W ramach planowanej transakcji Spółka przekaże bowiem na rzecz Jedynego Wspólnika, na mocy odpowiedniej uchwały wspólników Spółki oraz umowy przenoszącej przedsiębiorstwo tytułem podziału majątku polikwidacyjnego na rzecz Jedynego Wspólnika, całokształt materialnych i niematerialnych składników majątkowych, które składają się na prowadzone przez nią przedsiębiorstwo. Podkreślenia wymaga również fakt, iż na rzecz Jedynego Wspólnika przekazane zostaną wszelkie istniejące elementy przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, które następnie umożliwią prowadzenie działalności gospodarczej w dotychczasowym zakresie prowadzonym przez Spółkę, a działalność ta będzie faktycznie prowadzona przez nabywcę przedsiębiorstwa, tj. Jedynego Wspólnika.

Reasumując, w świetle przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, iż zespół składników majątkowych i niemajątkowych mający być przedmiotem planowanej transakcji stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy o VAT.

W związku z powyższym, planowane zdarzenie polegające na przekazaniu majątku likwidacyjnego przez Spółkę jej Jedynemu Wspólnikowi i będzie wyłączone z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, jako transakcja zbycia przedsiębiorstwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.