IPPP1/443-1386/14-2/AW | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie dostawy nieruchomości – wyłączenie z art. 6.1
IPPP1/443-1386/14-2/AWinterpretacja indywidualna
 1. grunt zabudowany
 2. przedsiębiorstwa
 3. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2014 r. (data wpływu 27 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej jako: Spółka lub Wnioskodawca) jest spółką kapitałową prawa polskiego oraz polskim rezydentem podatkowym. Spółka na moment transakcji będzie posiadała status czynnego podatnika VAT. Wnioskodawca planuje nabyć od innej spółki kapitałowej prawo użytkowania wieczystego wraz z własnością posadowionych na nim budynków stanowiących łącznie Centrum Handlowe wraz z urządzeniami posadowionymi na tym gruncie (dalej jako: Nieruchomość). Przedmiotem dostawy będzie określony zespół składników materialnych (jak np. nieruchomość, pylon reklamowy, urządzenia techniczne itp.).

W ramach planowanej transakcji zakupu Nieruchomości na Wnioskodawcę zostaną przeniesione:

 • prawo użytkowania wieczystego gruntu,
 • własność budynków oraz inne środki trwale związane z gruntem (np, urządzenia techniczne),
 • prawo do strony internetowej dotyczącej nieruchomości, tj. prawo do domeny oraz prawo do rozporządzania i wykorzystywania zawartości strony internetowej na wszelkich polach eksploatacji - które to jednak zostaną uszczegółowione odrębną umową,
 • dokumentacja związana z Nieruchomością i jej wynajmem, tj. w szczególności dokumenty prawne dotyczące Nieruchomości, umowy najmu, oryginały decyzji administracyjnych, dokumentacja techniczna oraz projektowa budynku,
 • prawa z zabezpieczeń dostarczonych przez najemców na podstawie umów najmu,
 • decyzja na pozwolenie na budowę oraz decyzja o warunkach zabudowy Nieruchomości.

Dodatkowo w związku z nabyciem Nieruchomości, Spółka wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów zawieranych pomiędzy obecnym właścicielem (jako dostawcą) a najemcami poszczególnych lokali. Wstąpienie to odbędzie się z mocy prawa na podstawie art. 678 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, zgodnie z którym „W razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy: może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia”. W związku ze wstąpieniem w prawa wynajmującego na Wnioskodawcę - jak wskazano powyżej - przejdą gwarancje bankowe lub kaucje/depozyty).

Z uwagi na to, iż Wnioskodawca nie jest zainteresowany nabyciem wszystkich elementów, które zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego stanowią przedsiębiorstwo, nie zostaną na niego przeniesione przez Zbywcę:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo Zbywcy lub jego wyodrębniona część, tj. nazwa Zbywcy, znak towarowy,
 • księgi i dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą Zbywcy,
 • nie zostaną przeniesione jakiekolwiek wierzytelności i zobowiązania Zbywcy z tytułu umów o udzieleniu finansowania związanego z inwestycją obejmującą budynki będące przedmiotem zbycia,
 • nie zostaną przeniesione prawa i obowiązki wynikające z umów z dostawcami mediów,
 • nie zostaną przeniesione prawa i obowiązki wynikające z umowy o zarządzanie Nieruchomością,
 • nie zostaną przeniesione prawa i obowiązki wynikające z umowy o pośrednictwa w wynajmie powierzchni,
 • nie zostaną przeniesione prawa i obowiązki wynikające z umów serwisowych,
 • nie zostaną przeniesione prawa i obowiązki wynikające z umowy o marketing,
 • nie zostaną przeniesione prawa i obowiązki wynikające z umowy o obsługę księgowo-finansową,
 • przedmiotem zbycia nie będą inne aktywa Zbywającego, zobowiązania, gotówka, należności,
 • Wnioskodawca nie przejmie pracowników Zbywcy,
 • nie zostaną na Wnioskodawcę przeniesione tajemnice przedsiębiorstwa Zbywcy,
 • nie zostaną przeniesione na Wnioskodawcę rachunki bankowe Zbywcy.

Wnioskodawca przed nabyciem Nieruchomości zorganizuje przetarg, który wyłoni firmę zajmującą się pośrednictwem w wynajmie powierzchni w Nieruchomości z którą zostanie podpisana nowa umowa. Podobnie, nowe umowy zostaną podpisane na usługi serwisowe, marketingowe oraz na dostawę mediów oraz na usługi telekomunikacyjne, ochrony, sprzątanie i obsługę inwestycji.

Zbywca w 2008 r. zaciągnął kredyt inwestycyjny (dalej: Umowa kredytu Zbywcy). Zobowiązania Zbywcy z tytułu zaciągniętego kredytu nie zostaną przeniesione na Wnioskodawcę w związku z realizacją umowy nabycia Nieruchomości.

Nieruchomość w chwili sprzedaży będzie wolna od jakichkolwiek obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych, praw i roszczeń osób trzecich, ograniczeń w rozporządzaniu, także nieujawnionych w księdze wieczystej za wyjątkiem hipoteki umownej kaucyjnej ustanowionej na zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu Umowy kredytu Zbywcy. Zbywca przed zawarciem transakcji (Umowy Sprzedaży) dostarczy Spółce oświadczenie Banku w przedmiocie zrzeczenia się hipoteki oraz zgody na jej wykreślenie z działu IV księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości w formie umożliwiającej skuteczne dokonanie przedmiotowego wykreślenia. Ponadto przed zawarciem Umowy Sprzedaży Zbywca przedstawi oświadczenie Banku, w którym Bank zobowiąże się nie dochodzić swoich roszczeń z tytułu Umowy kredytu Zbywcy w drodze egzekucji z Nieruchomości, o ile:

 1. hipoteka na zabezpieczenie spłaty kredytu, który Wnioskodawca zaciągnie na zakup Nieruchomości (dalej jako: Umowa kredytu Wnioskodawcy) zostanie wpisana z najwyższym pierwszeństwem,
 2. ważność i skuteczność hipoteki z pkt a) oraz Umowa kredytu Wnioskodawcy nie będzie przez Wnioskodawcę kwestionowana,
 3. w stosunku do Wnioskodawcy nie zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości (wniosek o ogłoszenie upadłości nie będzie uważany za złożony, w przypadku gdy zostanie on cofnięty lub oddalony z innych przyczyn niż brak środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego), ani też Wnioskodawca nie złoży oświadczenia o otwarciu postępowania naprawczego,
 4. Umowa kredytu Wnioskodawcy zostanie spłacona, a w przypadku niedokonania spłaty w określonym terminie będzie ona należycie wykonywana,
 5. cena za nabywaną Nieruchomość zostanie w całości uiszczona przez Wnioskodawcę,
 6. Wnioskodawca poniesie określone nakłady na Nieruchomość, przy czym o ile Wnioskodawca dokona do określonej daty spłaty kredytu zaświadczenia zostaną wydane po spłacie kredytów, a pkt a), c), e), f) uważa się za niezastrzeżone, o ile spłata kredytów nie zostanie dokonana z naruszeniem art. 527 i nast. Kodeksu Cywilnego i z art. 127 i nast. Prawa upadłościowego i naprawczego.
 7. Wnioskodawca podejmie działania mające na celu uzyskanie refinansowania zakupu Nieruchomości i spłatę kredytu wraz z należnościami ubocznymi do daty określonej przez strony,
 8. umowy kredytu zostaną zawarte według obowiązującego w Banku wzoru, z uwzględnieniem warunków określonych w niniejszym ustępie i będą miały do nich zastosowanie obowiązujące w Banku regulaminy.

Przedmiotową Nieruchomość Zbywca wykorzystywał dotychczas w działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług polegającej na świadczeniu usług najmu. Wnioskodawca po dokonaniu nabycia będzie kontynuatorem działalności w tym zakresie. Na moment sprzedaży zarówno Zbywca, jak i Wnioskodawca będą czynnymi, zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

W ramach planowanej transakcji nabycia Nieruchomości, Zbywający udzieli również zgody na przeniesienie na Wnioskodawcę wybranych decyzji administracyjnych związanych z planowaną rozbudową/przebudową Nieruchomości. Ponadto, możliwe jest, że po transakcji dojdzie do rozliczenia pomiędzy Zbywcą i Wnioskodawcą z tytułu inwestycji trwających obecnie w obiekcie, które wykonuje Zbywca.

Dodatkowo Wnioskodawca informuje, że w sytuacji, gdy do zbycia całości bądź części budynków i budowli wchodzących w skład Nieruchomości znajdzie zastosowanie zwolnienie z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, strony planują zrezygnować z tego zwolnienia (poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia) i wybrać opodatkowanie VAT tych części budynków i budowli, na podstawie art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy o VAT.

Natomiast kwestia czy i w jakim zakresie w odniesieniu do planowanej transakcji nabycia Nieruchomości znajdzie zastosowanie obligatoryjne zwolnienie z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT nie jest przedmiotem niniejszego wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dla celów przepisów Ustawy o VAT, w opisanym zdarzeniu przyszłym dostawa Nieruchomości (w zakresie w jakim w stosunku do przedmiotu nabycia nie znajdzie zastosowania obligatoryjne zwolnienie z VAT) będzie podlegała opodatkowaniu VAT na podstawie art. 5 Ustawy o VAT i nie znajdzie zastosowania wyłączenie z opodatkowania, o którym mowa w art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W opisanym zdarzeniu przyszłym nabycie Nieruchomości (w zakresie w jakim w stosunku do przedmiotu nabycia nie znajdzie zastosowanie obligatoryjne zwolnienie z VAT) będzie podlegało opodatkowaniu VAT na podstawie art. 5 ustawy o VAT i nie znajdzie zastosowania wyłączenie z opodatkowania, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy, zgodnie z którym przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej.

Jednocześnie przepisy art. 6 ustawy wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te nie podlegają opodatkowaniu.

W myśl art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej część przedsiębiorstwa.

Ustawodawca w ww. przepisie nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji zbycia”. Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmuje wszelkie czynności w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności, jak właściciel, sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aport).

Wyłączenie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług przewidziane w przepisie art. 6 pkt 1 tej ustawy obejmuje jednakże tylko te czynności zrównane z pojęciem dostawy towarów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Zdaniem Wnioskodawcy wykładnia terminów użytych w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT „przedsiębiorstwo” oraz jego „zorganizowana część” ma kluczowe znaczenie, gdyż podleganie planowanej transakcji opodatkowaniu VAT, lub nie, ma istotny wpływ na ustalenie prawa Wnioskodawcy do ewentualnego odliczenia podatku naliczonego VAT w związku z tą transakcją.

W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy interpretacja terminów użytych w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT powinna być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Zdaniem Wnioskodawcy organ wydający interpretację jest uprawniony do dokonania wykładni terminów „przedsiębiorstwo” i „zorganizowana część przedsiębiorstwa”, użytych w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i tym samym, do dokonania klasyfikacji przedmiotu planowanej transakcji (tj. oceny czy przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja zakupu będzie dotyczyła nabycia przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa czy też indywidualnych aktywów niestanowiących przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części).

Powyższe twierdzenie znajduje swoje uzasadnienie w interpretacjach art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, dokonywanych przez sądy administracyjne, zgodnie z którymi pojęcie przepisów prawa podatkowego, objętych zakresem przedmiotowym interpretacji indywidualnych, należy interpretować szeroko.

Przykładowo, jak wynika z treści wyroku WSA w Krakowie z dnia 9 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Kr 1691/11), treść art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej należy rozumieć w ten sposób, że wnioskodawca ma uprawnienie do uzyskania od organu podatkowego interpretacji prawa podatkowego w każdej indywidualnej sprawie, która może kształtować jego prawa i obowiązki na gruncie określonej regulacji podatkowej. Podobne stwierdzenie znajduje się w wyroku NSA z dnia 9 października 2008 r. (sygn. akt I FSK 1239/07).

Co więcej, kwestia kompetencji Ministra właściwego do spraw finansów publicznych do dokonywania wykładni przepisu art. 55(1) Kodeks Cywilny, niejednokrotnie była przedmiotem rozstrzygnięć polskich sądów administracyjnych (w tym, w stanach faktycznych analogicznych do zdarzenia przyszłego objętego niniejszym wnioskiem). W rezultacie, przykładowo NSA w wyroku z dnia 6 stycznia 2010 r. (sygn. akt I FSK 1216/09), uznał że jeżeli u podstaw stanowiska wnioskodawcy legła kwestia wymagająca zajęcia stanowiska organu na płaszczyźnie prawno-podatkowej, Minister Finansów jest zobowiązany do zajęcia stanowiska i podania argumentacji w sprawie klasyfikacji przedmiotu transakcji. Ponadto, NSA podzielił pogląd wyrażony w wyroku WSA w Warszawie z dnia 21 listopada 2007 r. (sygn. akt III SA/Wa 1737/07) i wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 26 maja 2009 r. (sygn. akt I SA/Bd 197/09), zgodnie z którym obowiązku udzielania przez organ podatkowy pisemnej interpretacji nie można zawężać wyłącznie do ustaw zawierających w tytule pojęcie prawa podatkowego, ponieważ nie tylko w tych ustawach uregulowano elementy, od których zależy opodatkowanie i jego wysokość. Jak wskazał Sąd, przez prawo podatkowe w kontekście wymogów dotyczących wydawania jego indywidualnych interpretacji należy rozumieć ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków. Podobne stwierdzenia znajdują się w następujących wyrokach: wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 26 maja 2009 r., (sygn. akt I SA/Bd 197/09), wyrok WSA w Gliwicach z dnia 10 lutego 2009 r: (sygn. akt i SA/Gl 1044/08) oraz wyrok NSA z dnia 4 listopada 2011 r (sygn. akt II FSK 1019/09).

Podobnie, WSA w Kielcach, w wyroku z dnia 29 stycznia 2009 r. (syn. akt I SA/Ke 465/08), uznał że w kontekście stosowania art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, art. 55 (1) KC jest przepisem prawa podatkowego. W konsekwencji, Sąd nie zgodził się z oceną organu, iż Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska wnioskodawcy w zakresie klasyfikacji przedmiotu transakcji.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują terminu „przedsiębiorstwo”. Z tej przyczyny dla celów określenia zakresu pojęcia „przedsiębiorstwo” wykorzystuje się regulację zawartą w art. 55(1) Kodeksu cywilnego, który to przepis stanowi, że przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizacyjne przedsiębiorstwa lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zatem, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

W opinii Wnioskodawcy, w przypadku planowanej transakcji nie dochodzi ani do zbycia przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, lecz nieruchomości wchodzącej w skład majątku Zbywcy. Przedmiotem zbycia będą więc budynki wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu na którym jest posadowiony wraz z umowami najmu, które ściśle związane są z budynkami będącymi przedmiotami nabycia.

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż przedsiębiorstwa (wyłączona z VAT) ma miejsce jedynie wtedy, gdy wszystkie elementy wymienione w art. 55(1) Kodeksu Cywilnego (o ile występują w danym stanie faktycznym zostaną przekazaną nabywcy). Jeśli jakiekolwiek istotne składniki towarzyszące przedsiębiorstwo nie zostaną zbyte sprzedaży takiej nie należy postrzegać jako zbycia przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca planuje nabycie wyłącznie nieruchomość, nie przedsiębiorstwo. Transakcja nie obejmuje kluczowych składników, które zdaniem Spółki mają istotne znaczenie dla funkcjonowania działalności w zakresie wynajmowania nieruchomości. Należy podkreślić, że zgodnie z ustawową definicją „przedsiębiorstwo” obejmuje m.in. zobowiązania odnoszące się do przenoszonych składników. Zatem w związku z faktem, iż zobowiązania kredytowe Zbywcy związane z funkcjonowaniem zbywanej Nieruchomości nie będą przenoszone na Wnioskodawcę, zatem definicja w ustawie o VAT nie będzie spełniona. Co więcej, przedmiotem dostawy nie będzie również szereg kluczowych składników wchodzących w skład przedsiębiorstwa, a mianowicie wierzytelności, środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie Zbywcy, nazwa spółki Zbywcy, należności i zobowiązania wobec osób trzecich powstałe przed dniem dokonania dostawy, czy prawa i obowiązki wynikające z umów z dostawcami usług, w tym pracownicy. Ponadto, Wnioskodawca jak wskazano powyżej nie nabywa ksiąg ani dokumentów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa i jego tajemnic.

Wymienione składniki stanowią istotne elementy dla funkcjonowania „przedsiębiorstwa” (ewentualnie wyodrębnionej w płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej „zorganizowanej części przedsiębiorstwa”).

Z pewnością również sam budynek wraz z umowami najmu, przechodzącymi na Wnioskodawcę z mocy prawa na podstawie art. 678 Kodeksu Cywilnego nie tworzy sam „przedsiębiorstwa” lub jego „zorganizowanej części”, gdyż Wnioskodawca nie będzie mógł przy użyciu tych składników prowadzić działalności gospodarczej bez zawarcia szeregu dodatkowych umów, dokupienia innych składników materialnych lub niematerialnych, zapewnienia zaplecza personalnego itd. Zatem dla nabycia „przedsiębiorstwa” lub jego „zorganizowanej części” niezbędne jest nabycie pełnego ogółu praw w zakres którego wchodzi prawa i zobowiązania, zbycie musi dotyczyć całości majątku w przypadku „przedsiębiorstwa” lub „zorganizowanej części przedsiębiorstwa” jako całości, a nie tylko niektórych jej składników, nawet o znacznej wartości. Tym samym, w opinii Spółki nie można mówić o nabyciu zespołu składników majątkowych i niemajątkowych, które mogłoby stanowić niezależne „przedsiębiorstwo”, bądź jego „zorganizowaną część”.

Z podobnych powodów w opinii Wnioskodawcy opisywanego nabycia nie można traktować jako nabycia w świetle art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, tj. „zorganizowanej części przedsiębiorstwa”, którą należy rozumieć jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo.

Z informacji uzyskanych od Zbywcy wynika, iż nie podejmował on nigdy żadnych działań zmierzających do wyodrębnienia funkcjonalnego lub finansowego Nieruchomości (działalności prowadzonej w Nieruchomości), w szczególności nie zostały podjęte żadne uchwały organów Zbywcy której przedmiotem było wyodrębnienie organizacyjne lub funkcjonalne Nieruchomości.

Zatem zdaniem Wnioskodawcy, planowana transakcja będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów (składników majątkowych) w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 ustawy, podlegających opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla dostawy tych składników i nie będzie mieściła się w katalogu czynności niepodlegających opodatkowaniu przepisom ustawy o VAT, określonym w art. 6 pkt 1 ustawy.

Niniejszym, warto również przywołać stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, który w interpretacji z dnia 27 sierpnia 2013 r. o sygn. IPPP1/443-712/13-2/MP potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, że dostawa dotychczas wynajmowanych nieruchomości bez przeniesienia na nabywcę m.in. należności i zobowiązań zbywcy związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa zbywcy, zobowiązań związanych z finansowaniem działalności, środków pieniężnych zbywcy zgromadzonych na rachunkach bankowych i w kasie, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów, nie stanowi przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Podobnie wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 15 kwietnia 2013 r., o sygn. IPPP1/443-133/13-4/MP, który potwierdził stanowisko nabywcy, że nabycie od przedsiębiorcy nieruchomości wykorzystywanych w celu wynajmu biur, z zamiarem prowadzenia działalności w postaci najmu powierzchni lub dalszego obrotu nabytymi aktywami, bez przenoszenia na nabywcę m.in. umowy z zarządcą nabywanej nieruchomości, umów z dostawcami mediów, umowy o usługi księgowe, wymagalnych należności, zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych sprzedającemu, ksiąg oraz umowy dotyczącej siedziby sprzedającego nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Tak samo wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22 lipca 2013 r., o sygn. IPPP1/443-392/13-4/JL w której potwierdził, że w przypadku dostawy prawa własności budynku wraz z wyposażeniem, prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym usytuowany jest budynek oraz parkingu, w sytuacji, gdy dodatkowe koszty wynikające z warunków umów najmu oraz koszty eksploatacyjne będą regulowane przez nabywcę i zbywcę odpowiednio do okresów, w których każdy z nich był lub będzie właścicielem budynku i stroną tych umów, przed dokonaniem dostawy nastąpi rozwiązanie wszystkich pozostałych umów związanych z budynkiem (m.in. umów z dostawcami mediów, umów o zarządzanie nieruchomością) których dotychczasową stroną był zbywca nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, organ potwierdził, że „Budynek razem z przejmowanymi przez spółkę tylko niektórymi składnikami majątku związanymi z Budynkiem nie będzie stanowić zatem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT. Zbywany budynek będący składnikiem majątku zbywcy nie stanowi również zorganizowanej części przedsiębiorstwa, gdyż przedmiot transakcji nie spełnia ustawowych przesłanek zawartych w definicji tego pojęcia, tj. nie stanowi masy majątkowej wydzielonej finansowo, organizacyjnie i funkcjonalnie, która umożliwiłaby funkcjonowanie jako oddzielne przedsiębiorstwo, nie jest także działem, oddziałem, ani wydziałem, nie jest również wydzielony w żaden inny sposób w wewnętrznej dokumentacji zbywcy”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

grunt zabudowany
IPPP1/443-1058/14-4/AW | Interpretacja indywidualna

przedsiębiorstwa
ITPP2/443-1448/14/PS | Interpretacja indywidualna

zorganizowana część przedsiębiorstwa
IBPP3/443-1373/14/JP | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.