IPPP1/443-1255/14-4/KC | Interpretacja indywidualna

W zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży przedsiębiorstwa.
IPPP1/443-1255/14-4/KCinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. podatnik
 3. przedsiębiorstwa
 4. przekazanie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2014 r. (data wpływu 23 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z 14 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 6 listopada 2014 r. (data doręczenia 12 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży przedsiębiorstwa - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży przedsiębiorstwa. Niniejszy wniosek uzupełniono pismem z 14 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 6 listopada 2014 r. (skutecznie doręczonego w dniu 12 listopada 2014 r.)

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

W grudniu 2013 r. sp.j. zakupiło w drodze przetargu przeprowadzonego przez Syndyka Masy Upadłości jako zorganizowane przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ust. o VAT za kwotę 1 510 000 PLN. Na zakup tego Przedsiębiorstwa została sporządzona umowa w dniu 20.12.2013 r. Zakup nie podlegał opodatkowaniu stawką VAT.

W skład zakupionego Przedsiębiorstwa wchodziły według umowy ww wykazy wyposażenia:

 1. Maszyny i Urządzenia
 2. Omodelowanie
 3. Wypożyczalnia
 4. Półfabrykaty
 5. Wypożyczalnia prod. własnej
 6. Produkcja w toku
 7. Magazyn Zbytu oraz przekazane przez Syndyka dokumentacje tech. technologiczne oraz wykonawcze.

W dniu 24.09.2014 r. Spółka sprzedała Przedsiębiorstwo nabyte od Syndyka Masy Upadłości jako zorganizowane przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ust. o VAT firmie L. s.c. za kwotę 300 000 PLN. W skład sprzedanego przedsiębiorstwa weszły wszystkie wykazy wyposażenia/oprócz pewnej ilości maszyn i urządzeń z wykazu-maszyny i urządzenia)-, jakie nabyto od Syndyka, wraz z dokumentacjami technicznymi, technologicznymi i wykonawczymi.

Sprzedaż nie została opodatkowana stawką VAT.

Część maszyn i urządzeń z wykazu -maszyny i urządzenia-została sprzedana innym nabywcom niż wyżej wymienionej spółce L., co każdorazowo było dokumentowane fakturami VAT. Część z tych maszyn pozostała na stanie C. w celu ich dalszej ewentualnej odsprzedaży.

W okresie od zakupu w grudniu 2013 do sprzedaży Fabryki w dn 24.09.2014 r. nabywca C. nie prowadziło w zakupionym przedsiębiorstwie działalności produkcyjnej.

Na koniec roku 2013 został sporządzony w firmie C. remanent uwzględniający składniki zakupionego przedsiębiorstwa.

W uzupełnieniu nadesłanym pismem z dniu 14 listopada 2014 r. (data wpływu 17 listopada 2014 r.), Strona wskazała, że oprócz wymienionego wyposażenia, maszyn i urządzeń, dokumentacji technicznej, technologicznej i wykonawczej Przedsiębiorstwa nie zostały sprzedane na rzecz spółki L. s.c. inne składniki materialne i niematerialne jak umowy z kontrahentami, pracownicy, należności oraz budynki i budowle, grunty związane z działalnością gospodarczą tego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo nie posiadało własnych gruntów, budynków oraz budowli. Produkcja odbywała się w budynkach wynajętych.

W momencie zakupu ww. Przedsiębiorstwa od Syndyka Masy Upadłości wszyscy pracownicy byli już wcześniej zwolnieni a także wyłączone zostały środki pieniężne na kontach Przedsiębiorstwa, a umowy z kontrahentami jak też zobowiązania wobec wierzycieli zostały unieważnione ponieważ przy kupnie od Syndyka Masy Upadłości wszelkie zobowiązania tracą ważność.

Ponieważ właściciel budynków i hal (Zakłady Mechaniczne), w których odbywała się produkcja zażądał bardzo wysokiego czynszu od spółki L. S.C., ww. spółka przeniosła działalność produkcyjną w inne miejsce, zatrudniając także początkowo ok. 20 osób z byłej załogi Fabryki.

Przedmiotem sprzedaży na rzecz firmy L. s.c. był zespół składników materialnych t.j. pakiet maszyn oraz urządzeń i narzędzi niezbędnych do kontynuowania produkcji,która odbywała się w Fabryce Maszyn oraz cała dokumentacja technologiczna przekazana przez Syndyka Masy Upadłości.

Nie był natomiast przedmiotem sprzedaży zespół składników na płaszczyźnie finansowej i organizacyjnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przy sprzedaży Przedsiębiorstwa przez C. sp.j. spółce L. s.c. prawidłowe było nienaliczenie stawki VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Według oceny Wnioskodawcy, sprzedaż Przedsiębiorstwa spółce L. S.C. nie podlega VAT. Sprzedaż Fabryki na rzecz spółki L. s.c. jest to sprzedaż zorganizowanego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy o VAT. Przedsiębiorstwo Strona zakupiła od Syndyka Masy Upadłości jako zorganizowane przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ww. ustawy i uważa, że tak też powinna je sprzedać nabywcy t.j. firmie L. Tylko część maszyn, które nie służyły bezpośrednio do kontynuacji produkcji została sprzedana innym nabywcom niż firma L. s.c., co nie wpłynęło w jakikolwiek sposób na możliwość kontynuacji produkcji przez ww. firmę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Na podstawie art. 2 pkt 6 ww. ustawy przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, (...).

Przez sprzedaż rozumie się - zgodnie z art. 2 pkt 22 ww. ustawy - odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jako spółka jawna zakupiła w grudniu 2013 r, w drodze przetargu przeprowadzonego przez Syndyka Masy Upadłości jako zorganizowane przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ust. o VAT za kwotę 1 510 000 PLN a zakup ten nie podlegał opodatkowaniu VAT. W dniu 24 września 2014 r. Wnioskodawca sprzedał Przedsiębiorstwo firmie L. s.c., w skład którego weszły wszystkie wykazy wyposażenia, oprócz pewnej ilości maszyn i urządzeń z wykazu Maszyny i urządzenia, jakie nabyto od Syndyka, wraz z dokumentacjami technicznymi, technologicznymi i wykonawczymi. Ta transakcja również nie została opodatkowana stawką VAT. Część maszyn i urządzeń z wykazu Maszyny i urządzenia, została sprzedana innym nabywcom, natomiast część z tych maszyn pozostała na stanie Wnioskodawcy w celu ich dalszej ewentualnej odsprzedaży.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy prawidłowe było nienaliczanie VAT przy sprzedaży nabytego wcześniej od syndyka przedsiębiorstwa spółce cywilnej.

Jak stanowi art. 6 pkt 1 ustawy przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji „przedsiębiorstwa”, zatem dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy stosować definicję zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121)

Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo, jako przedmiot zbycia, musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym, co oznacza, że najistotniejsze dla przedmiotowego zagadnienia jest ustalenie, czy przenoszony majątek stanowi na tyle zorganizowany kompleks praw, obowiązków i rzeczy, że zdolny jest do realizacji zadań gospodarczych przypisywanych przedsiębiorstwu. Przepis art. 551 Kodeksu cywilnego wskazuje, że przedsiębiorstwo jest „zespołem składników”. Pojęcie zespół (a nie zbiór) zakłada istnienie pewnego poziomu powiązań organizacyjnych pomiędzy składnikami przedsiębiorstwa.

Ponadto z art. 2 pkt 27e ustawy wynika, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Wnioskodawca w opisie sprawy wskazuje, że oprócz wyposażenia, maszyn i urządzeń, dokumentacji technicznej, technologicznej i wykonawczej Przedsiębiorstwa nie zostały sprzedane na rzecz spółki L. s.c. inne składniki materialne i niematerialne, takie jak umowy z kontrahentami, pracownicy, należności oraz budynki i budowle, grunty związane z działalnością gospodarczą tego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo nie posiadało własnych gruntów, budynków oraz budowli a produkcja odbywała się w budynkach wynajętych. W momencie zakupu Przedsiębiorstwa od syndyka masy upadłości wszyscy pracownicy byli już wcześniej zwolnieni a także wyłączone zostały środki pieniężne na kontach Przedsiębiorstwa, natomiast umowy z kontrahentami jak też zobowiązania wobec wierzycieli zostały unieważnione, ponieważ przy kupnie od syndyka masy upadłości wszelkie zobowiązania tracą ważność.

W świetle przywołanych uregulowań i przedstawionych okoliczności nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że przy sprzedaży przedsiębiorstwa dojdzie do zastosowania wyłączenia spod zakresu opodatkowania VAT przewidzianego w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT.

Jak wynika z ww. treści wniosku transakcja nie obejmie istotnych składników majątkowych służących do prowadzenia działalności gospodarczej, o których mowa art. 551 Kodeksu cywilnego. Transakcji tej nie będzie towarzyszył transfer wszystkich kluczowych składników, wchodzących w skład normatywnej definicji przedsiębiorstwa i determinujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Przedmiotem zbycia będą tylko niektóre składniki przedsiębiorstwa, a po Transakcji Wnioskodawca nadal prowadzi działalność gospodarczą przy wykorzystaniu posiadanych obecnie aktywów. Nie jest możliwe prowadzenie działalności gospodarczej bez posiadania środków finansowych, które są niezbędne do wynajęcia budynków na prowadzenie działalności, pomieszczeń biurowych, regulowania bieżących zobowiązań z związanych z samodzielnym prowadzeniem działalności. Biorąc pod uwagę, że przedmiotem transakcji nie są ani gotówka, ani środki zgromadzone na rachunku bankowym, ani żądne należności, po dokonaniu sprzedaży przedmiot Transakcji nie będzie miał możliwości ani samodzielnego kontynuowania działalności związanej z produkcją, ani rozpoczęcia prowadzenia żadnej innej działalności. Spółka cywilna po nabyciu przedsiębiorstwa w takim stanie, jak zostało to opisane, nie może prowadzić samodzielnie działalności gospodarczej, gdyż w skład przedsiębiorstwa nie wejdzie żadna nieruchomość, bez względu na rodzaj tytułu prawnego, mogąca stanowić siedzibę i zarazem miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Sprzedaż opisanego majątku nie będzie również stanowić zorganizowanej jego części, ze względu na niespełnienie przesłanek zawartych w art. 2 pkt 27e ustawy. Zbywane składniki majątku nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, gdyż przedmiot Transakcji nie spełnia ustawowych przesłanek zawartych w definicji tego pojęcia, tj. nie stanowi masy majątkowej wydzielonej finansowo, organizacyjnie i funkcjonalnie, która umożliwiłaby funkcjonowanie jako oddzielne przedsiębiorstwo.

Tym samym opisana transakcja stanowi przeniesienie własności konkretnych składników majątkowych, a więc dostawę towarów i świadczenie usług opodatkowanych VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.