IPPP1/443-1003/14-4/MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentujacej nabycie praw i obowiązków służących prowadzeniu działalności;

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2014 r. (data wpływu 5 września 2014 r.), uzupełnionym w dniu 1 października 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie Przedmiotu Transakcji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie Przedmiotu Transakcji.

Wniosek uzupełniono w dniu 1 października 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.)

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe :

D. sp. z o.o. (dalej: „Wnioskodawca” lub „Spółka”) należy do międzynarodowej grupy D. (dalej: „Grupa”) produkującej m.in. składniki do napojów niealkoholowych. Spółka planuje nabyć od B. z o.o. (dalej: „Zbywca”) niektóre prawa i obowiązki służące u Zbywcy prowadzeniu działalności polegającej na produkcji mrożonek owocowych i warzywnych oraz produkcji koncentratów i przecierów owocowych. Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym w Polsce opodatkowaniu od całości osiąganych dochodów.

Zarówno Wnioskodawca jak i Zbywca są czynnymi podatnikami VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT.

Wnioskodawca w ramach transakcji zakupu (dalej: „Transakcja”) planuje nabyć prawa oraz obowiązki wynikające z uzyskanych przez Zbywcę wybranych pozwoleń, w tym w szczególności pozwoleń środowiskowych (m.in. w zakresie instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z produktów roślinnych, na wytwarzanie odpadów, emisji gazów cieplarnianych, wodnoprawnych) (dalej: „Prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń”).

Ponadto wybrani pracownicy Zbywcy (około 100 z ponad około 170 pracowników Zbywcy) (dalej: „Pracownicy’) zostaną przeniesieni do Spółki na podstawie art. 231 Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.) (dalej: „KP”) wraz ze swoimi umowami o pracę jak również innymi elementami wynikającymi z prawa pracy, tj. Wnioskodawca przejmie prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę a spoczywające do tej pory na Zbywcy (dalej: „Prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę”).

Wyżej wymienione Prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń oraz Prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę stanowią przedmiot Transakcji (dalej: „Przedmiot Transakcji”).

W ramach Transakcji nie zostaną nabyte żadne inne składniki majątku/prawa i obowiązki Zbywcy poza Prawami i obowiązkami wynikającymi z pozwoleń oraz Prawami i obowiązkami wynikającymi z umów o pracę wspomnianymi powyżej. W szczególności Transakcją nie będą objęte:

 1. tajemnice handlowe,
 2. księgi i pozostała dokumentacja handlowa,
 3. nieruchomości gruntowe, budynki, budowle,
 4. umowy handlowe z dostawcami surowców i odbiorcami produktów,
 5. maszyny i urządzenia,
 6. inne środki trwałe,
 7. zapasy,
 8. środki pieniężne na rachunku bankowym,
 9. zobowiązania oraz należności (z wyjątkiem zobowiązań i należności związanych z Przedmiotem Transakcji).

Należy podkreślić, że nie jest intencją Wnioskodawcy ani Zbywcy nabycie całego przedsiębiorstwa Zbywcy ani jego zorganizowanej części (dalej: „ZCP”).

Zbywca dokumentując Transakcję wystawi na Spółkę fakturę VAT, w której wykaże stawkę VAT ustaloną zgodnie z przepisami ustawy o VAT. Cena określona na fakturze VAT dotyczyć będzie nabywanych Praw i obowiązków wynikających z pozwoleń oraz Praw i obowiązków wynikających z umów o pracę.

Zbywca nie prowadzi analityki finansowo - księgowej pozwalającej na przyporządkowanie do działalności związanej z Prawami i obowiązkami wynikającymi z pozwoleń oraz Prawami i obowiązkami wynikającymi z umów o pracę przychodów, kosztów, zobowiązań i należności odrębnie od innych pozycji. Nie są również prowadzone oddzielne rachunki bankowe przeznaczone do rozliczeń związanych z działalnością związaną z przedmiotem Transakcji. Tym samym u Zbywcy nie jest prowadzona odrębna ewidencja zdarzeń gospodarczych pozwalająca na przyporządkowanie Przedmiotowi Transakcji czy też poszczególnym jego elementom przychodów, kosztów, należności i zobowiązań.

Przedmiot Transakcji nie został u Zbywcy wydzielony jako odrębny dział, wydział, departament lub inna jednostka organizacyjna.

Po dokonaniu transakcji Zbywca planuje prowadzić działalność gospodarczą polegającą m.in. na administrowaniu pozostałym majątkiem Zbywcy, prowadzeniu rozliczeń z kontrahentami (zarówno wierzycielami jak i dłużnikami), prowadzeniu księgowości i rozliczeń prawno-podatkowych oraz sprzedaży posiadanych zapasów produktów. Zbywca planuje również, iż w przyszłości zostanie wszczęta likwidacja jego działalności.

Natomiast Wnioskodawca planuje prowadzić działalność gospodarczą polegającą na produkcji mrożonek owocowych i warzywnych oraz produkcji koncentratów i przecierów owocowych. Działalność ta będzie prowadzona m.in. przy wykorzystaniu Praw i obowiązków wynikających z pozwoleń oraz Praw i obowiązków wynikających z umów o pracę.

Wnioskodawca chce również wskazać, że niezależnie od Transakcji inne spółki z Grupy planują nabycie w drodze odrębnych transakcji innych wybranych składników majątku Zbywcy tj. nieruchomości (budynków, budowli oraz gruntów), praw i obowiązków wynikających z wybranych umów (umowy w tym, np. umowa na dostawę energii, umowy leasingu kotła parowego, areatorów oraz pompy z silnikiem, umowa dzierżawy stawów, umowy najmu zawarte z firmami telekomunikacyjnymi) oraz urządzeń i maszyn. Podmioty te złożą również Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych w zakresie nabycia przez siebie składników majątku.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że Zbywca złoży Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie sprzedaży w analogicznym stanie faktycznym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej nabycie Przedmiotu Transakcji wystawionej przez Zbywcę oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym ...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W opinii Wnioskodawcy, będzie on uprawniony do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej sprzedaż Przedmiotu Transakcji przez Zbywcę oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym, ponieważ będzie on wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych VAT oraz Transakcja będzie stanowiła odpłatne świadczenie usług podlegające VAT i nie będzie korzystała ze zwolnienia z VAT ani z wyłączenia z opodatkowania VAT.

Uzasadnienie stanowiska Spółki.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlegają:

 • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 • eksport towarów;
 • import towarów na terytorium kraju;
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowość prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, w tym również np. przeniesienie praw do własności niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Biorąc pod uwagę fakt, iż Przedmiot Transakcji nie stanowi towarów, lecz prawa i obowiązki, w konsekwencji, transakcja nabycia w ramach Transakcji opisanej powyżej w niniejszym wniosku będzie stanowić odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT. W świetle powyższego przedmiotowa Transakcja nabycia Przedmiotu Transakcji będzie co do zasady podlegała opodatkowaniu VAT według właściwej stawki VAT wynikającej z ustawy o VAT.

W szczególności zatem, zdaniem Wnioskodawcy, Przedmiotem Transakcji nie będzie zakup przedsiębiorstwa lub ZCP, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT (które to czynności są wyłączone z zakresu opodatkowania VAT). Poniżej Wnioskodawca przedstawia argumenty przemawiające za przyjętą przez siebie kwalifikacją Przedmiotu Transakcji.

W opinii Wnioskodawcy, planowanej Transakcji nie można uznać za nabycie przedsiębiorstwa.

Przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęcia przedsiębiorstwa dla celów tej ustawy. Ze względu na powyższe oraz uwzględniając definicję zawartą w innych ustawach, w doktrynie i judykaturze prawa podatkowego jest powszechnie akceptowane, iż dla celów podatku VAT pojęcie przedsiębiorstwa powinno być rozumiane zgodnie z jego definicją zawartą w art. 55(1) Kodeksu cywilnego (Dz.U z 2014 r., Nr 121 ze zm.) (dalej: „KC”). W myśl regulacji zawartej w tym przepisie, przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 • koncesje, licencje i zezwolenia,
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 • tajemnice przedsiębiorstwa,
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z kolei, w myśl art. 55(2) KC, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności albo z przepisów szczególnych. W konsekwencji, sprzedaż przedsiębiorstwa (wyłączona z zakresu ustawy o VAT) ma miejsce jedynie wtedy, gdy wszystkie wymienione w art. 55(1) KC elementy (o ile występują w danym stanie faktycznym) zostaną przekazane nabywcy. W przeciwnym razie, jeżeli jakiekolwiek istotne składniki tworzące przedsiębiorstwo nie zostaną przeniesione na nabywcę, sprzedaży takiej nie należy postrzegać jako zbycia przedsiębiorstwa.

W sytuacji zaprezentowanej przez Wnioskodawcę, jak już zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, Transakcji nie będzie towarzyszył transfer szeregu kluczowych składników składających się na powyższą definicję przedsiębiorstwa i przesądzających o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Zbywcy. Z perspektywy Spółki, przedmiotem nabycia będą tylko niektóre prawa i obowiązki Zbywcy, tj. Prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń oraz Prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę . Ze względu na ograniczony zakres transakcji, przejmowane prawa i obowiązki nie pozwoliłyby na samodzielne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym.

W ocenie Spółki, Prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń oraz Prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę nie będą stanowić przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy o VAT. Przedmiot Transakcji nie wyczerpuje bowiem przytoczonej powyżej definicji przedsiębiorstwa na gruncie prawa cywilnego. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 grudnia 2013 r. (sygn. IPPB5/423-828/13-2/MK), 19 grudnia 2013 r. (sygn. IPPB5/423-774/13-2/MK), 16 października 2012 r. (sygn. IPPP2/443-879/12-4/BH), 8 sierpnia 2012 r. (sygn. IPPP2/443-611/12-2/BH) oraz 13 listopada 2008 r. (sygn. lPPP1/443-1637/08-03/MPe) i w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25 listopada 2013 r. (sygn. ITPB3/423-441/13/DK).

Na uwagę zasługuje również zawarta w ustawowej definicji przedsiębiorstwa i niejednokrotnie podkreślana w orzecznictwie sądów (np. wyrok NSA z dnia 22 stycznia 1997 r., sygn.: SA/Sz 2724/95 oraz wyrok NSA z dnia 24 listopada1999 r. sygn.: I SA/Kr 1189/99) kwestia, iż przedsiębiorstwo nie jest tylko sumą jego składników, lecz ich zorganizowanym zespołem. Zdaniem Wnioskodawcy, Przedmiot Transakcji nie stanowi zorganizowanego zespołu, gdyż know-how pozostający w związku z działalnością gospodarczą Zbywcy, prawa i obowiązki wynikające z większości umów związanych z bieżącą działalnością Zbywcy, w tym prawa i obowiązki wynikające z umów z dostawcami i odbiorcami nie zostaną przejęte przez Wnioskodawcę.

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na brak transferu kluczowych składników, prawa i obowiązki przenoszone w ramach opisywanej Transakcji nie będą mogły stanowić niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze. W tym kontekście, warto zwrócić uwagę na wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 r. (sygn. akt III SA/Wa 540/08), w którym sąd zaznaczył, że „ocena, czy doszło do nabycia przedsiębiorstwa jest, więc możliwa in concreto, a miarodajne jest ustalenie, czy nabyto minimum środków, bez których kontynuowanie przez nabywcę działalności gospodarczej realizowanej przed zbyciem nie jest możliwe”.

W ocenie Wnioskodawcy, w planowanej transakcji nie dojdzie do przeniesienia rzeczonego minimum środków, wystarczających do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, a w celu jej prowadzenia Wnioskodawca będzie musiał podjąć dalsze działania, aby zapewnić brakujące składniki majątku, m.in. podpisać umowy z dostawcami, umowy z kontrahentami, umowy z dostawcami, umowy na dostawę mediów.

Planowane jest, że po dokonaniu powyższej Transakcji, Zbywca będzie prowadzić działalność gospodarczą obejmującą m.in. administrowanie pozostałym majątkiem, rozliczenia z kontrahentami (wierzycielami i dłużnikami), prowadzenie księgowości rozliczeń prawno-podatkowych oraz sprzedaż posiadanych zapasów produktów. Zbywca planuje również, iż w przyszłości zostanie wszczęta likwidacja jego działalności.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy nie można uznać, że przedmiotem nabycia w ramach planowanej Transakcji opisanej powyżej w niniejszym wniosku i objętej zakresem pytania będzie przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy o VAT. W ocenie Wnioskodawcy, Przedmiot Transakcji nie wyczerpuje bowiem przytoczonej powyżej definicji przedsiębiorstwa na gruncie prawa cywilnego, która jest również przyjmowana na gruncie ustawy o VAT.

Przedmiot Transakcji a ZCP

W opinii Wnioskodawcy, planowanej Transakcji nie można również uznać za nabycie ZCP.

Stosownie bowiem do art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, przez ZCP rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Biorąc pod uwagę powyższą definicję oraz w oparciu o doktrynę prawa podatkowego i dotychczasową praktykę organów podatkowych (w tym m.in. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 5 stycznia 2012 r. (sygn 1BPP3/443-1122/11/AM), warunkami uznania danego zespołu składników majątkowych za ZCP, które muszą być spełnione łącznie są:

 1. istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) powiązanych funkcjonalnie, pozwalających na realizację określonych zadań gospodarczych (przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych);
 2. zespół tych składników powinien być wyodrębniony organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie;
 3. zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Powyższe oznacza, że ZCP nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębną działalność (np. po zbyciu na rzecz innego podmiotu), lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników. Innymi słowy, w ocenie Wnioskodawcy, dla uznania, że w przedstawionej sytuacji mamy do czynienia z ZCP decydujący jest fakt wyodrębnienia takiego zespołu składników majątkowych w istniejącym przedsiębiorstwie tak, aby w momencie odrębnego działania na rynku mogło być prowadzone jako samodzielne przedsiębiorstwo. Jednocześnie sprzedający musi tak wyodrębnić majątek z istniejącego przedsiębiorstwa, aby nabywca - bez żadnego dodatkowego wkładu z własnej strony - mógł przy ich użyciu prowadzić przedsiębiorstwo. Warunkiem niezbędnym jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, które to wydzielenie ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

Ad (a) Wyodrębnienie funkcjonalne

W praktyce podatkowej przyjmuje się, iż kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego danego zespołu składników jest spełnione, jeżeli składniki te pozostają między sobą we wzajemnych interakcjach w taki sposób, że należy je traktować, jako zorganizowany, autonomiczny zespół składników powiązanych funkcjonalnie, nie zaś zespół przypadkowych elementów, których jedyną cechą jest to, źe stanowią własność jednego podmiotu.

Powyższe podejście znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych wydawanych w indywidualnych sprawach podatników. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 9 lipca 2013 r. (nr ILPP1/443-378/13-2/JSK) wskazał, że: „<...> zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie całość)”. Podobne stanowisko znaleźć można w innych interpretacjach prawa podatkowego (np. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 2 października 2012 r. (nr (BPBI/2/423-795/12/SD), Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 15 grudnia 2011 r., nr IBPBI/2/423-1159/11/CzP), oraz wyrokach sądów administracyjnych (np. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r,, sygn. Akt III SA/Wa 2836/11).

W ocenie Wnioskodawcy, pomiędzy Prawami i obowiązkami wynikającymi z pozwoleń oraz Prawami i obowiązkami wynikającymi z umów o pracę, nie będzie istnieć wyraźny związek funkcjonalny. Ponadto przeniesiony Przedmiot Transakcji nie umożliwi Spółce podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej bez dodatkowych składników majątkowych, które już są w jej posiadaniu.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z opisem przedstawionym w zdarzeniu przyszłym, nabyty przez Wnioskodawcę Przedmiot Transakcji będzie stanowił zbiór przypadkowych elementów, niepowiązany ze sobą w sposób funkcjonalny i celowy. Przedmiot Transakcji nie będzie wyodrębniony formalnie jako odrębna jednostka w ramach Spółki i nie będzie tworzyć funkcjonalnej całości, realizującej określone, właściwe jej cele i zadania gospodarcze.

W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego nie zostanie spełnione w odniesieniu do przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego Przedmiotu Transakcji związanego bezpośrednio z działalnością Spółki.

Ad (b) Wyodrębnienie organizacyjne

Ustawa o VAT nie określa, co należy rozumieć przez wyodrębnienie organizacyjne. Jednakże, zgodnie z dominującą praktyką organów podatkowych, o wyodrębnieniu organizacyjnym zorganizowanej części ze struktur przedsiębiorstwa powinny świadczyć odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze (np, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 października 2012 r., nr IPPP2/443-879/12-4/BH).

Dodatkowo, wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że ZCP ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział itp. (np, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18 czerwca 2013 r, nr ILPP1/443-232/13-4/AI, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 września 2012 r., nr IPPP1/443-547/12- 2/MPe, podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 3 marca 2008 r. nr IP-PB3-423-524/07-2/MB).

W opisanym zdarzeniu przyszłym Przedmiot Transakcji nie będzie w żaden sposób wydzielony w strukturze organizacyjnej Zbywcy, tj. nie funkcjonuje jako odrębny dział, wydział czy też oddział. Tym samym w ocenie Wnioskodawcy nie można mówić o jakimkolwiek wyodrębnieniu organizacyjnym Przedmiotu Transakcji.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, kryterium wyodrębnienia organizacyjnego nie zostanie spełnione w odniesieniu do przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego Przedmiotu Transakcji związanego bezpośrednio z działalnością Spółki.

Ad (c) Wyodrębnienie finansowe

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku prowadzenia przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa odrębnej księgowości, pozwalającej na niezależne ustalenie wyniku finansowego tej jednostki, tj. w sytuacji, gdy poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie tej jednostce przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań, związanych z jej działalnością.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, gdy sposób prowadzenia ewidencji rachunkowej przedsiębiorstwa pozwala na przyporządkowanie majątku, przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a ściślej do realizowanych przez tę zorganizowaną część przedsiębiorstwa zadań gospodarczych.

Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, brak jest u Zbywcy odpowiedniego przyporządkowania i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych do Przedmiotu Transakcji.

W sytuacji będącej przedmiotem niniejszego wniosku nie jest prowadzona żadna odrębna księgowość dla części przedsiębiorstwa Zbywającego, lecz ustalany jest jeden wspólny wynik finansowy obejmujący całość działalności prowadzonej przez Zbywającego. W związku z tym nie podlegają oddzieleniu finanse Zbywcy od finansów zbywanego przez niego w opisanym zdarzeniu przyszłym Przedmiotu Transakcji.

W konsekwencji, Przedmiot Transakcji, który Wnioskodawca zamierza nabyć w ramach Transakcji, w żaden sposób nie został wyodrębniony (wydzielony) finansowo w ramach przedsiębiorstwa Zbywcy.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, kryterium wyodrębnienia finansowego nie zostanie spełnione w odniesieniu do przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego Przedmiotu Transakcji.

Ad (d) Możliwość funkcjonowania jako odrębne przedsiębiorstwo

Jako kryterium zdolności do funkcjonowania jako niezależne przedsiębiorstwo w praktyce wskazuje się możliwość samodzielnego działania na rynku jako odrębny podmiot prowadzący zadania gospodarcze realizowane w obecnym przedsiębiorstwie. Takie podejście znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach prawa podatkowego oraz wyrokach sądów administracyjnych wydawanych na przestrzeni ostatnich lat, m.in. w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 18 maja 2012 r. (nr ITPB3/423-120/12/DK), Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 2 kwietnia 2012 r. (nr ILPB4/423-4/12-2/ŁM), Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 31 sierpnia 2011 r. (nr tTPB3/423-291/11/DK) oraz w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 1998 r. (sygn. akt SA/Gd 1097/96).

Innymi słowy, aby część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe; materialne i niematerialne wchodzące w skład ZCP muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

W konsekwencji należy uznać, że w przedstawionym zdarzeniu przyszłym Przedmiot Transakcji nie będzie spełniał przesłanek wyodrębnienia funkcjonalnego, a zatem nie będzie stanowił ZCP.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż nabycie dokonane przez Wnioskodawcę w ramach Transakcji opisanej w niniejszym wniosku nie będzie stanowić transakcji nabycia przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT i w związku z tym , planowana Transakcja powinna być uznana za odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT. W konsekwencji transakcja będzie co do zasady podlegała opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT według stawki właściwej.

Prawo do odliczenia VAT naliczonego

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego w zakresie, w jakim towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania przez podatnika czynności opodatkowanych VAT. Art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT stanowi, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty VAT należnego powstaje, zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 oraz ust. 11 przytaczanej ustawy w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 87 ust. 1, gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku VAT oraz gdy towary i usługi, w związku z nabyciem których podatek został naliczony, są wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych (co będzie miało miejsce w przedmiotowym przypadku - Transakcji opisanej w niniejszym wniosku).

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje także w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, tj. w sytuacji świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Biorąc powyższe pod uwagę wskazać należy, że nabyty w ramach Transakcji Przedmiot Transakcji będzie służyć Wnioskodawcy do działalności dającej prawo do odliczenia VAT, zatem Wnioskodawca powinien być uprawniony do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, tj. w analizowanym zdarzeniu - o kwotę podatku naliczonego określonego na fakturze dokumentującej nabycie przez Wnioskodawcę Przedmiotu Transakcji od Zbywcy. W sytuacji natomiast, gdy nie będzie możliwe obniżenie podatku VAT należnego, Wnioskodawca będzie uprawniony do zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje pod warunkiem spełnienia przez podatnika zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, określonych w art. 86 ust. 1 ustawy VAT, jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy VAT. Stosownie zaś do art. 88 ust 3a pkt 2 ustawy VAT, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku (przypadki te nie będą miały miejsca w opisywanym zdarzeniu przyszłym).

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż zgodnie z opisanym zdarzeniem przyszłym:

 • Wnioskodawca będzie czynnym podatnikiem VAT,
 • nabyty przez Wnioskodawcę Przedmiot Transakcji będzie wykorzystywany przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności dających prawo do odliczenia VAT,
 • nie zaistnieją inne przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy o VAT.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, planowana Transakcja nie będzie stanowić transakcji nabycia przedsiębiorstwa lub ZCP, w rozumieniu art. 2 ust. 27e ustawy o VAT, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, a więc będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. W konsekwencji, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionej przez Zbywcę faktury VAT dokumentującej przedmiotową Transakcję lub zwrot różnicy na rachunek bankowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.