IPPB5/4510-277/15-2/MW | Interpretacja indywidualna

Czy w odniesieniu do kwot stanowiących koszty uzyskania przychodu nieuregulowanych przez spółkę komandytową przed sprzedażą przedsiębiorstwa w terminach określonych w art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w stosunku do których powstał obowiązek dokonania korekty na podstawie art. 15b ustawy), w przypadku uregulowania tych kwot przez Spółkę nabywającą, Spółce będzie przysługiwało prawo do zaliczenia tych kwot do kosztów uzyskania przychodów w części odpowiadającej posiadanemu przez Spółkę udziałowi w zysku Spółki nabywającej
IPPB5/4510-277/15-2/MWinterpretacja indywidualna
  1. przedsiębiorstwa
  2. spółka komandytowa
  3. zatory płatnicze
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2015 r. (data wpływu 26 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w odniesieniu do kwot stanowiących koszty uzyskania przychodu nieuregulowanych przez spółkę komandytową przed sprzedażą przedsiębiorstwa w terminach określonych w art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w stosunku do których powstał obowiązek dokonania korekty na podstawie art. 15b ustawy), w przypadku uregulowania tych kwot przez Spółkę nabywającą, Spółce będzie przysługiwało prawo do zaliczenia tych kwot do kosztów uzyskania przychodów w części odpowiadającej posiadanemu przez Spółkę udziałowi w zysku Spółki nabywającej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy w odniesieniu do kwot stanowiących koszty uzyskania przychodu nieuregulowanych przez spółkę komandytową przed sprzedażą przedsiębiorstwa w terminach określonych w art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w stosunku do których powstał obowiązek dokonania korekty na podstawie art. 15b ustawy), w przypadku uregulowania tych kwot przez Spółkę nabywającą, Spółce będzie przysługiwało prawo do zaliczenia tych kwot do kosztów uzyskania przychodów w części odpowiadającej posiadanemu przez Spółkę udziałowi w zysku Spółki nabywającej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą prawną, podmiotem prawa niemieckiego (dalej: Spółka, Wnioskodawca). Spółka wraz ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością będzie wspólnikiem spółki komandytowej (dalej: Spółka nabywająca). Następnie, Spółka nabywająca nabędzie przedsiębiorstwo (dalej: Przedsiębiorstwo) od innej spółki komandytowej (dalej: Spk), która powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a której wspólnikami są osoby prawne.

Wśród składników Przedsiębiorstwa mogą występować m.in. zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Wśród takich zobowiązań mogą natomiast występować kwoty wynikające z faktur zakupu, umów albo innych dokumentów, które nie zostaną uregulowane w terminach, o których mowa w art. 15b ust. 1 i 2 ustawy o PDOP, i w stosunku do których przed zbyciem Przedsiębiorstwa powstanie obowiązek dokonania zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15b ust. 1-3 ustawy o PDOP.

Kwoty, w stosunku do których zostanie dokonane zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15b ust. 1-3 ustawy o PDOP, mogą dotyczyć kosztów bezpośrednio oraz niebezpośrednio związanych z przychodami. Planowane jest uregulowanie wskazanych kwot po nabyciu Przedsiębiorstwa przez jego nabywcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do kwot stanowiących koszty uzyskania przychodu nieuregulowanych przez SpK przed sprzedażą Przedsiębiorstwa w terminach określonych w art. 15b ustawy o PDOP (w stosunku do których powstał obowiązek dokonania korekty na podstawie art. 15b ustawy o PDOP), w przypadku uregulowania tych kwot przez Spółkę nabywającą, Spółce będzie przysługiwało prawo do zaliczenia tych kwot do kosztów uzyskania przychodów w części odpowiadającej posiadanemu przez Spółkę udziałowi w zysku Spółki nabywającej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do kwot stanowiących koszty uzyskania przychodu nieuregulowanych przez SpK przed sprzedażą Przedsiębiorstwa w terminach określonych w art. 15b ustawy o PDOP (w stosunku do których powstał obowiązek dokonania korekty na podstawie art. 15b ustawy o PDOP), w przypadku uregulowania tych kwot przez Spółkę nabywającą, Spółce będzie przysługiwało prawo do zaliczenia tych kwot do kosztów uzyskania przychodów w części odpowiadającej posiadanemu przez Spółkę udziałowi w zysku Spółki nabywającej.

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., wprowadziła do ustawy o PDOP art. 15b nakładający na podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązek dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w określonym terminie.

Zgodnie z art. 15b ust. 1 ustawy o PDOP, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (rachunku), a jeżeli nie istniał obowiązek wystawienia faktury (rachunku) - kwoty wynikającej z umowy albo innego dokumentu, i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności, podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

Natomiast, zgodnie z art. 15b ust. 2 ustawy o PDOP, jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów, o których mowa w ust. 1, dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulowana w tym terminie.

Tym samym, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu podatnik zasadniczo będzie zobowiązany do dokonania zmniejszenia tych kosztów, jeżeli nie ureguluje kwoty zobowiązania w ciągu 30 dni od daty upływu terminu jego płatności. Natomiast, w sytuacji ustalenia przez strony terminu płatności dłuższego niż 60 dni, podatnik będzie zobowiązany do dokonania zmniejszenia kosztów podatkowych o kwotę wynikającą z faktury lub innego dokumentu z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli w tym terminie kwota ta nie zostanie uregulowana.

Zgodnie z art. 15b ust. 3 ustawy o PDOP, zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin określony w tych przepisach.

Jednocześnie zgodnie z art. 15b ust. 4 ustawy o PDOP, jeżeli po dokonaniu zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym uregulował zobowiązanie, zwiększa koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanego zmniejszenia.

Zatem, w sytuacji dokonania przez podatnika korekty kosztów podatkowych polegającej na ich zmniejszeniu i późniejszego uregulowania zobowiązania, podatnik jest uprawniony do zwiększenia kosztów podatkowych o kwotę dokonanej korekty w miesiącu uregulowania zobowiązania.

W przypadku natomiast, gdy po dokonaniu korekty kosztów podatkowych na podstawie art. 15b ustawy o PDOP, zobowiązanie związane z takimi kosztami zostanie przejęte przez inny podmiot, zdaniem Wnioskodawcy, w momencie uregulowania takiego zobowiązania podmiot, który dokonał korekty kosztów, nie będzie uprawniony do zwiększenia kosztów podatkowych o dokonaną wcześniej korektę, gdyż to nie on dokona uregulowania przedmiotowego zobowiązania.

W konsekwencji, mając na uwadze ratio legis art. 15b ustawy o PDOP, jakim było usunięcie zatorów płatniczych przez czasowe wyłączenie z kosztów kwot niezapłaconych w określonym terminie, a nie trwałe wyłączenie takich kwot z kosztów, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przejęcia w ramach przedsiębiorstwa zobowiązania, w stosunku do którego zbywca przedsiębiorstwa był zobowiązany do dokonania korekty na podstawie art. 15b ustawy o PDOP, i jego późniejszego uregulowania przez nabywcę przedsiębiorstwa, nabywca przedsiębiorstwa będzie uprawniony do zwiększenia kosztów podatkowych o wartość takiego uregulowanego zobowiązania.

Jednocześnie, zgodnie z art. 5 ustawy o PDOP, przychody i koszty z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału).

Przyjmuje się, że przytoczony powyżej przepis wyraża zasadę transparentności podatkowej spółek osobowych dla celów podatkowych, zgodnie z którą to zasadą spółki osobowe nie są uważane za podatników podatków dochodowych, a osiągane przez te spółki przychody i ponoszone przez nie koszty stanowią odpowiednio przychody i koszty wspólników tych spółek w części odpowiadającej ich udziałowi w zysku takich spółek.

W związku z powyższym, Wnioskodawca jako wspólnik Spółki nabywającej powinien rozpoznawać dla celów PDOP przychody i koszty osiągane przez Spółkę nabywającą w części odpowiadającej posiadanemu przez Wnioskodawcę udziałowi w zysku Spółki nabywającej.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli sprzedający Przedsiębiorstwo (Spk) nie ureguluje zobowiązania związanego z kosztem uzyskania przychodu w terminach określonych w art. 15b ustawy o PDOP i tym samym spowoduje powstanie obowiązku dokonania korekty kosztów na podstawie art. 15b ustawy o PDOP, a nabywca Przedsiębiorstwa (Spółka nabywająca) przejmie takie zobowiązanie w ramach Przedsiębiorstwa i je ureguluje, kwotę uregulowanego zobowiązania Wnioskodawca będzie mógł, na podstawie art. 15b ust. 4 zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w części odpowiadającej posiadanemu przez Wnioskodawcę udziałowi w zysku Spółki nabywającej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.