IPPB5/4510-182/16-2/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych tworzących Dział Handlowy oraz Dział Inwestycyjny za zorganizowane części przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych podziału przez wydzielenie(art. 12 ust. 1 pkt. 9)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 marca 2016r. (data wpływu 3 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania pionów ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing za zorganizowane części przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych podziału przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uznania pionów ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing za zorganizowane części przedsiębiorstwa oraz skutków podatkowych podziału przez wydzielenie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową prawa polskiego, która podlega (i na moment opisanego zdarzenia przyszłego będzie podlegać) nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu CIT w Polsce (Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym). Wnioskodawca jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku VAT w Polsce.

Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki Dzielonej jest (i) działalność obejmująca produkcję środków piorących i czystości oraz produktów chemii budowlanej, a także usługi aplikacyjne i impregnacyjne z wykorzystaniem klejów przemysłowych oraz (ii) działalność obejmująca sprzedaż, dystrybucję i marketing i promocję (w tym działalność szkoleniową) środków piorących i czystości, kosmetyków oraz klejów konsumenckich, produktów chemii budowlanej i klejów dla przemysłu na terenie Polski oraz działalność wspomagającą.

Działalność Spółki Dzielonej w zakresie produkcji prowadzona jest za pośrednictwem oddziałów i zakładów produkcyjnych w Polsce („Oddziały”; Oddziały zlokalizowane są poza miejscem siedziby Spółki Dzielonej).

W chwili obecnej H. planuje zmianę sposobu funkcjonowania. Zmiana ma związek m.in. ze zmianą modelu biznesowego grupy kapitałowej, do której należy Spółka Dzielona („Grupa H.”). W tym zakresie planuje się, że nastąpi podział H. („Podział”). Podział nastąpi w trybie przewidzianym w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), tj. w drodze podziału przez wydzielenie. W ramach podziału część majątku Spółki Dzielonej zostanie przeniesiona na inną polską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest (i będzie w chwili Podziału) większościowym udziałowcem Spółki Dzielonej.

W wyniku Podziału funkcjonować będą dwa podmioty, tj.:

 • podmiot zajmujący się działalnością obejmującą produkcję środków piorących i czystości oraz produktów chemii budowlanej, a także obejmującą usługi aplikacyjne i impregnacyjne z wykorzystaniem klejów przemysłowych („Działalność w zakresie Produkcji”). Podmiotem tym będzie Spółka Dzielona; oraz
 • podmiot zajmujący się działalnością obejmującą sprzedaż, dystrybucję i marketing i promocję (w tym działalność szkoleniową) środków piorących i czystości, kosmetyków oraz klejów konsumenckich, produktów chemii budowlanej i klejów dla przemysłu na terenie Polski oraz działalność wspomagającą („Działalność w zakresie Dystrybucji”). Podmiotem tym będzie obecny udziałowiec Spółki Dzielonej, tj. H. Polska Distribution Sp. z o.o. będący spółką kapitałową prawa polskiego („H.D”, „Spółka Przejmująca”).

Przeprowadzenie opisanej wyżej reorganizacji umożliwi Grupie H. przejrzyste wyodrębnienie poszczególnych rodzajów działalności biznesowej i specjalizację w danych obszarach. Rozwiązanie takie będzie bezpośrednio oddziaływać na polskie podmioty, umożliwiając im poprawę pozycji rynkowej w Polsce, co leży w bezpośrednim interesie H. i H.D. Poprawa pozycji rynkowej w Polsce (i Grupy H. na świecie) ma z kolei pozytywny wpływ na popyt na produkty firmy H., co jest w bezpośrednim interesie H. Potencjalny wzrost sprzedaży (wynikający z lepszej pozycji rynkowej) będzie również w bezpośrednim interesie H.D.

Wnioskodawca zwraca uwagę, że Spółka Dzielona posiada i będzie posiadała na moment Podziału dwa piony biznesowe. Pierwszy z nich jest odpowiedzialny za prowadzenie działalności produkcyjnej („ZCP Produkcja”; ten pion pozostanie w H. po Podziale) oraz pion marketingu i dystrybucji („ZCP Sprzedaż i Marketing”; ten pion zostanie przeniesiony w ramach Podziału do H.D). Poniżej Wnioskodawca przedstawia zasady funkcjonowania ww. pionów w ramach H. z perspektywy organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

 1. Wyodrębnienie organizacyjne

Zarówno ZCP Produkcja jak i ZCP Sprzedaż i Marketing są i będą na moment Podziału wyposażone (tj. wykorzystują / będą wykorzystywać na potrzeby prowadzonej działalności) w niezbędne składniki materialne i niematerialne potrzebne do prowadzenia odpowiednio Działalności w zakresie Produkcji oraz Działalności w zakresie Dystrybucji. Obejmuje i będzie to obejmować w szczególności:

W przypadku ZCP Produkcja:

 • aktywa trwałe (w tym m.in. budynki, budowle, magazyny, maszyny produkcyjne, sprzęt biurowy i inne środki trwałe, a także wartości niematerialne i prawne, łącznie z koncesjami i licencjami);
 • kontakty biznesowe (związane ściśle z prowadzeniem procesu produkcyjnego - jak np. kontakty z dostawcami, listę dostawców wraz ze specyfikacją produktów oraz podsumowaniem zasad współpracy), specjalistyczną wiedzę na temat produkcji produktów oferowanych przez H.;
 • zapasy (w tym m.in. surowce i opakowania);
 • pracowników wykonujących zadania w ramach Działalności w zakresie Produkcji, w tym dyrektorów oraz menadżerów odpowiedzialnych za poszczególne aktywności w ramach Działalności w zakresie Produkcji;
 • powierzchnię biurową umożliwiającą odpowiednim pracownikom realizację zadań związanych z Działalnością w zakresie Produkcji;
 • umowy handlowe związane z Działalnością w zakresie Produkcji;
 • środki pieniężne niezbędne do prowadzenia działalności i należności związane z Działalnością w zakresie Produkcji;
 • zobowiązania (np. z tytułu rozliczeń z dostawcami).

W przypadku ZCP Sprzedaż i Marketing:

 • aktywa trwałe (m.in. magazyny, sprzęt biurowy, maszyny wykorzystywane przez klientów H.);
 • kontakty biznesowe, specjalistyczną wiedzę na temat marketingu i dystrybucji produktów i usług oraz historię współpracy z klientami („baza kliencka”);
 • zapasy produktów oraz materiały wykorzystywane na cele marketingowe;
 • towary handlowe oraz wyroby gotowe;
 • pracowników wykonujących zadania w ramach Działalności w zakresie Dystrybucji, w tym dyrektorów odpowiedzialnych za aktywności poszczególnych jednostek organizacyjnych;
 • pracowników z działu prawnego, księgowego, finansowego, kadr, komunikacji korporacyjnej (PR), IT oraz administracyjnego wspomagających prowadzenie Działalności w zakresie Dystrybucji oraz Działalności w zakresie Produkcji;
 • powierzchnię biurową umożliwiającą odpowiednim pracownikom realizację zadań związanych z Działalnością w zakresie Dystrybucji;
 • umowy handlowe związanych z Działalnością w zakresie Dystrybucji;
 • środki pieniężne i należności związane z Działalnością w zakresie Dystrybucji;
 • zobowiązania związane z dystrybucją towarów i usługami marketingowymi, w tym zobowiązania w stosunku do kontrahentów.

Nie jest wykluczone, że przed dniem Podziału, H. sprzeda całość lub część zapasów (zarówno przyporządkowanych do ZCP Produkcja jak i do ZCP Sprzedaż i Marketing).

Dodatkowo, do chwili Podziału rachunek bankowy będzie wykorzystywany zarówno przez ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing. Po Podziale H. oraz H.D będą dysponować odrębnymi rachunkami bankowymi.

Wnioskodawca nadmienia, że w ramach planowanego Podziału, może się zdarzyć, że nie wszystkie zobowiązania oraz / lub wierzytelności dotyczące Działalności w zakresie Dystrybucji zostaną przeniesione na H.D (np. pewna część przeterminowanych wierzytelności, będących przedmiotem toczących się postępowań sądowych, których prawdopodobieństwo windykacji jest niskie; przed Podziałem, Spółka Dzielona zamierza spisać te należności ze swoich ksiąg rachunkowych).

Zarówno ZCP Produkcja, jak i ZCP Sprzedaż i Marketing są formalnie wyodrębnione w strukturze Spółki Dzielonej - tj. są odrębnymi działami funkcjonującymi odrębnie na zasadach przewidzianych w zarządzeniu Prezesa zarządu („Zarządzenie”). Do Zarządzenia został załączony schemat organizacyjny H. („Organigram”), który obrazuje podstawowe zasady wyodrębnienia oraz funkcjonowania odpowiednio ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing (jako osobnych pionów biznesowych). Zarówno Organigram jak i Zarządzenie potwierdzają formalnie status ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing jako odrębnych wewnętrznie jednostek organizacyjnych, zorganizowanych w ramach struktury H. jako organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie niezależne wewnętrznie jednostki posiadające uprawnienia i środki umożliwiające im samodzielne wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem przypisanej do nich działalności.

W celu podkreślenia odrębności organizacyjnej oraz samodzielności w podejmowaniu biznesowych decyzji, każda z jednostek posiada m.in. swoich dyrektorów, posiadających niezbędne kompetencje i doświadczenie do zarządzania danym rodzajem działalności.

Faktyczne wyodrębnienie ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing wynika bezpośrednio z odrębnego charakteru przedmiotu działalności oraz wykonywanych w ramach tych jednostek funkcji i zadań.

Zarówno przed jak i po Podziale obydwa piony biznesowe mają / będą miały dostęp do odpowiedniego wsparcia prawnego, księgowego, finansowego, zarządzania kadrami, informatycznego, komunikacji korporacyjnej oraz administracyjnego („Usługi Wsparcia”), co umożliwi zapewnienie ciągłości w prowadzeniu Działalności w zakresie Produkcji oraz Działalności w zakresie Dystrybucji. Po przeniesieniu ZCP Sprzedaż i Marketing do H.D, H. będzie korzystać z Usług Wsparcia świadczonych przez H.D na podstawie odpowiedniej umowy. Natomiast Usługi Wsparcia na rzecz ZCP Sprzedaż i Marketing będą dostarczane przez wewnętrzne działy H.D.

Przed Podziałem ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing nabywają część usług zewnętrznych w oparciu o wspólne umowy handlowe („Wspólne umowy”) podpisane pomiędzy H. oraz zewnętrznymi podmiotami (np. usługodawcami i dostawcami). Na moment Podziału zapewnione będzie, aby zarówno H., jak i H.D miały podpisane odrębne umowy na przedmiot objęty Wspólnymi umowami (np. poprzez zawarcie nowych umów) albo aby H.D przystąpiła do Wspólnych umów (poprzez podpisanie odpowiednich aneksów).

 1. Wyodrębnienie finansowe

Wypracowane przed Podziałem wyodrębnienie finansowe ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing pozwala dokonać na potrzeby wewnętrzne (poza systemem księgowym) podziału kosztów księgowych (według określonego klucza) oraz ustalić wynik finansowy osobno dla każdego ZCP.

Jak wspomniano w części odnoszącej się do wyodrębnienia organizacyjnego, do każdego ZCP możliwe będzie również przypisanie (na moment Podziału) określonych składników majątkowych. Księgowość i dokumentacja finansowa H. już w chwili obecnej pozwala i jest prowadzona w sposób umożliwiający sporządzenie dla celów rachunkowości zarządczej odrębnego rachunku zysków i strat oraz bilansu dla każdego z ZCP z osobna. Należności od klientów będą - przed Podziałem - w całości obsługiwane przez ZCP Sprzedaż i Marketing (następnie należności te zostaną przeniesione na H.D w ramach Podziału).

 1. Przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne)

H. potwierdza, że osobami odpowiedzialnymi za bieżące zarządzanie działalnością ZCP Produkcja są i będą dyrektorzy oraz menadżerowie odpowiedzialni za poszczególne aktywności w ramach Działalności w zakresie Produkcji. Dodatkowo, osobami odpowiedzialnymi za bieżące zarządzanie działalnością ZCP Sprzedaż i Marketing są i będą dyrektorzy odpowiedzialni za aktywności poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Każdy z przedmiotowych ZCP ma / będzie miał przyporządkowany do siebie zespół pracowników, którzy wykonują / będą wykonywać poszczególne funkcje dotyczące działalności podstawowej tych pionów biznesowych, tj. odpowiednio Działalności w zakresie Produkcji oraz Działalności w zakresie Dystrybucji.

Wnioskodawca zaznacza, że działalność ZCP Produkcja nie obejmuje / nie będzie obejmowała funkcji w zakresie sprzedaży, dystrybucji lub marketingu. Natomiast ZCP Sprzedaż i Marketing nie pełni / nie będzie pełniła jakichkolwiek funkcji produkcyjnych. Zatem, oba piony realizują / będą realizować odrębne funkcje biznesowe.

Zarówno ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing będą dysponować na moment Podziału pracownikami oraz wszystkimi wskazanymi wyżej składnikami materialnymi i niematerialnymi przydzielonymi tym pionom biznesom, co pozwoli w praktyce na samodzielne podejmowanie decyzji biznesowych oraz prowadzenie działalności przez każdą z tych jednostek a następnie przez H.D w sposób tożsamy jak czyniła to dotychczas Spółka Dzielona oraz jakby czyniło to niezależne przedsiębiorstwo.

W rezultacie Podziału wyodrębnienie ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing, jako odrębnych struktur (obejmujących odpowiednie zespoły powiązanych ze sobą składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia odrębnych działalności gospodarczych), ma na celu zapewnienie kontynuacji działalności skupionych obecnie w ramach jednej struktury H. poprzez dwa niezależne od siebie podmioty, tj. H. i H.D.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing stanowić będą w dacie Podziału zorganizowane części przedsiębiorstwa („ZCP”) w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, a w konsekwencji podział Spółki Dzielonej nie będzie skutkował powstaniem po jej stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT...
 2. Czy ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing stanowić będą w dacie Podziału ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27e uptu, a w konsekwencji zgodnie z art. 6 pkt l uptu podział Spółki Dzielonej nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych tj. w zakresie pytania oznaczonego nr 1. W zakresie pytania oznaczonego numerem 2 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania pierwszego, ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing stanowić będą w dacie Podziału ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, a w konsekwencji podział Spółki Dzielonej nie będzie skutkował powstaniem po jej stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT.

Kwalifikacja ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing w dacie Podziału jako ZCP na gruncie updop i uptu — część wspólna odnośnie pytań nr 1 i 2

Zgodnie z definicją zawartą w art. 4a pkt 4 updop oraz w art. 2 pkt 27e uptu, ZCP jest to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zatem na gruncie obu przytoczonych ustaw podatkowych mamy do czynienia z ZCP, jeśli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące wyżej wymienione zadania gospodarcze.

W związku z tym, że ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób spełnienie powyższych przesłanek powinno być weryfikowane, konieczne jest indywidualne rozpatrzenie każdego przypadku.

W dotychczasowych poglądach organów podatkowych wielokrotnie zostało podkreślone, że ZCP nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których można prowadzić odrębną działalność, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników. Podstawowym wymogiem jest zatem to, aby ZCP stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Przykładowo argumenty takie wskazał:

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 7 marca 2013 r. (sygn. ILPP5/443-61/12-4/PG), tj.: „nie wystarczy zatem zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym. W przeciwnym razie nie można bowiem uznać, iż dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 8 stycznia 2014 r. (sygn. IPPP1/443-1296/13-2/IGo) tj.: „zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 2 stycznia 2014 r. (sygn. IPTPP2/443-847/13-2/KW) i w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 22 listopada 2013 r. (sygn. IPTPP2/443-708/13-2/JN) tj.: „aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 9 maja 2011 r. (sygn. IBPP3/443-118/11/PH), tj. „Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Zdaniem Wnioskodawcy, ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing spełniają ten warunek. W tym zakresie Wnioskodawca zwraca w szczególności uwagę, że przedmiotowe piony biznesowe funkcjonują niezależnie w ramach Spółki Dzielonej już przed datą Podziału. Wnioskodawca uważa, że obejmuje to odrębność organizacyjną, finansową i funkcjonalną. Na szczególną uwagę zasługuje w tym zakresie fakt, że odrębność jednostek jest potwierdzona formalnym zarządzeniem Prezesa zarządu Spółki Dzielonej, co sprawia m.in., że zwierzchność kierownictwa ZCP ma formalne umocowanie.

Poniżej Wnioskodawca odnosi się do poszczególnych kryteriów odnośnie istnienia ZCP.

Ad. i. Istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ulega żadnej wątpliwości, że ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing stanowią oraz będą stanowić na moment Podziału odrębne zespoły składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań).

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing na moment Podziału będą wyposażone w niezbędne składniki materialne i niematerialne potrzebne do prowadzenia działalności w zakresie przydzielonych im funkcji, obejmujące w szczególności:

W przypadku ZCP Produkcja:

 • aktywa trwałe (w tym m.in. budynki, budowle, magazyny, maszyny produkcyjne, sprzęt biurowy i inne środki trwałe, a także wartości niematerialne i prawne, łącznie z koncesjami i licencjami);
 • kontakty biznesowe (związane ściśle z prowadzeniem procesu produkcyjnego - jak np. kontakty z dostawcami, listę dostawców wraz ze specyfikacją produktów oraz podsumowaniem zasad współpracy), specjalistyczną wiedzę na temat produkcji produktów oferowanych przez H.;
 • zapasy (w tym m.in. surowce i opakowania);
 • pracowników wykonujących zadania w ramach Działalności w zakresie Produkcji, w tym dyrektorów oraz menadżerów odpowiedzialnych za poszczególne aktywności w ramach Działalności w zakresie Produkcji;
 • powierzchnię biurową umożliwiającą odpowiednim pracownikom realizację zadań związanych z Działalnością w zakresie Produkcji;
 • umowy handlowe związane z Działalnością w zakresie Produkcji;
 • środki pieniężne niezbędne do prowadzenia działalności i należności związane z Działalnością w zakresie Produkcji;
 • zobowiązania (np. z tytułu rozliczeń z dostawcami).

W przypadku ZCP Sprzedaż i Marketing:

 • aktywa trwale (m.in. magazyny, sprzęt biurowy, maszyny wykorzystywane przez klientów H.);
 • kontakty biznesowe, specjalistyczną wiedzę na temat marketingu i dystrybucji produktów i usług oraz historię współpracy z klientami („baza kliencka”);
 • zapasy produktów oraz materiały wykorzystywane na cele marketingowe;
 • towary handlowe oraz wyroby gotowe;
 • pracowników wykonujących zadania w ramach Działalności w zakresie Dystrybucji, w tym dyrektorów odpowiedzialnych za aktywności poszczególnych jednostek organizacyjnych;
 • pracowników z działu prawnego, księgowego finansowego, kadr, komunikacji korporacyjnej (PR), IT oraz administracyjnego wspomagających prowadzenie Działalności w zakresie Dystrybucji oraz Działalności w zakresie Produkcji;
 • powierzchnię biurową umożliwiającą odpowiednim pracownikom realizację zadań związanych z Działalnością w zakresie Dystrybucji;
 • umowy handlowe związanych z Działalnością w zakresie Dystrybucji;
 • środki pieniężne i należności związane z Działalnością w zakresie Dystrybucji;
 • zobowiązania związane z dystrybucją towarów i usługami marketingowymi, w tym zobowiązania w stosunku do kontrahentów.

Nie jest wykluczone, że przed dniem Podziału, H. sprzeda całość lub część zapasów (zarówno przyporządkowanych do ZCP Produkcja jaki do ZCP Sprzedaż i Marketing).

Dodatkowo, do chwili Podziału rachunek bankowy będzie wykorzystywany zarówno przez ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing. Po Podziale H. oraz H.D będą dysponować odrębnymi rachunkami bankowymi.

W oparciu o opisany wyżej zespół składników materialnych i niematerialnych ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing mogą / będą mogły zarówno przed jak i po Podziale samodzielnie kontynuować działalność w zakresie przydzielonych funkcji. Podkreślić należy, że jak wskazano powyżej funkcje te są od siebie niezależne i dotyczą odrębnych rodzajów działalności Spółki Dzielnej (tj. produkcji oraz marketingu i dystrybucji).

W tym kontekście Wnioskodawca podkreśla, iż należności i zobowiązania (z nielicznymi wyjątkami) dotyczące działalności Spółki Dzielonej są odpowiednio alokowane ze względu na ich przedmiot - odpowiednio do ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing. Zdaniem Wnioskodawcy, aby uznać, że mamy do czynienia z ZCP, nie jest wymagane, aby w ramach Podziału Spółka Przejmująca przejęła wszelkie należności i zobowiązania w skład danej jednostki. Dopuszczalne jest na przykład, aby wierzytelności wobec banku (wynikające z tego, że bank prowadzi rachunek bankowy, z której korzysta Spółka Dzielona) nie były przedmiotem przeniesienia na Spółkę Przejmującą. W tym zakresie, Spółka Dzielona zwraca uwagę, że Naczelny Sąd Administracyjny („NSA”) w wyroku z 27 marca 2013 r. (sygn. II FSK 1896/11), stwierdził, że „w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie muszą wchodzić wszelkie zobowiązania przedsiębiorstwa. Z definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynika bowiem jedynie, że zespół składników materialnych i niematerialnych musi być na tyle zorganizowany i kompletny, aby mógł funkcjonować jako samodzielne przedsiębiorstwo, prowadzące określony rodzaj działalności gospodarczej. Z tych względów nie ma podstaw do uznania, że co do zasady utraci on tę samodzielność poprzez wyłączenie ze składników majątkowych niektórych zobowiązań”. Analogiczne stanowisko zajął NSA w wyroku z 20 marca 2012 r. (sygn. I FSK 815/11) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 17 lutego 2014 r. (sygn. IBPP4/443-605/13/LG), w której powołując się na ten wyrok stwierdził, że „nie ma podstaw do przyjęcia, iż przeniesienie zobowiązań (długów, wierzytelności) jest tą okolicznością, która decyduje bądź współdecyduje o możliwości wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (wyrok NSA z dnia 20 marca 2012 r., sygn. akt I FSK 815/11). Nawet jeśli wszystkie zobowiązania i należności nie zostaną przeniesione, nie oznacza, to, że zbywana masa majątkowa nie może być uznana za zorganizowaną część przedsiębiorstwa”.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing, warunek istnienia zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) będzie na moment Podziału spełniony.

Ad. ii. Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe

Zdaniem Wnioskodawcy, na tle przedstawionych w opisie zdarzenia przyszłego faktów, ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing będą na moment Podziału wyodrębnione organizacyjnie i finansowo.

Pojęcie „wyodrębnienia organizacyjnego” zostało wyjaśnione m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji indywidualnej wydanej w dniu 14 lutego 2012 sygn. ILPB3/423-595/09/12-S/EK, zgodnie z którą: „Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość.)

Również Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z 4 grudnia 2013 r. (sygn. IPTPB3/423-369/13-3/KJ) wskazał, że: „wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział.

Taką argumentację podzielają również sądy administracyjne. Wskazać tutaj można przykładowo wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego („WSA”) w Gdańsku z 21 listopada 2012 r. (sygn. akt I SA/Gd 971/12), w którym sąd stwierdził, że: „Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonywana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia, jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość)”. W wyroku WSA w Warszawie z 21 czerwca 2012 r. (sygn. III SA/Wa 2836/11) sąd uznał, że: „wyodrębnienie organizacyjne nie musi mieć sformalizowanego charakteru, ani też nie może być uznawane za decydujące dla bytu zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

Wyodrębnienie organizacyjne może przy tym wynikać ze statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze, ale jak podkreślają również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach, może mieć również charakter faktyczny. W tym zakresie Spółka Dzielona podkreśla, iż zarówno przed jak i na moment Podziału, ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing są / będą formalnie wyodrębnione w strukturze Spółki - tj. są / będą odrębnymi działami funkcjonującymi odrębnie na zasadach przewidzianych w zarządzeniu Prezesa zarządu (Zarządzenie). Do Zarządzenia został załączony schemat organizacyjny H., który obrazuje podstawowe zasady wyodrębnienia oraz funkcjonowania odpowiednio ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing (jako osobnych biznesów). Zarówno Organigram jak i Zarządzenie potwierdzają formalnie status ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing jako odrębnych wewnętrznie jednostek organizacyjnych, zorganizowanych w ramach struktury Spółki jako organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie niezależne wewnętrznie jednostki posiadające uprawnienia i środki umożliwiające ich samodzielne wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem przypisanej do nich działalności.

W celu podkreślenia odrębności organizacyjnej oraz samodzielność w podejmowaniu biznesowych decyzji, do każdej z jednostek przypisano osoby zarządzające pracownikami przynależnymi do poszczególnych jednostek organizacyjnych. W szczególności, H. potwierdza, że osobami odpowiedzialnymi za bieżące zarządzanie działalnością ZCP Produkcja są i będą dyrektorzy oraz menadżerowie odpowiedzialni za poszczególne aktywności w ramach Działalności w zakresie Produkcji. Dodatkowo, osobami odpowiedzialnymi za bieżące zarządzanie działalnością ZCP Sprzedaż i Marketing są i będą dyrektorzy odpowiedzialni za aktywności poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Jak zostało również wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing prowadzą odrębne rodzaje działalności w Spółce Dzielonej, do których przypisane zostały określone (odrębne) zadania i funkcje. Poszczególne zadania realizowane są przez konkretnych pracowników mających do dyspozycji odpowiednie narzędzie i składniki przypisane do tych poszczególnych działalności. Wyodrębnienie organizacyjne ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing przejawia się zatem również w prowadzeniu przez oba te piony biznesowe odrębnej od siebie działalności.

Mając powyższe na uwadze, w ocenie Wnioskodawcy, ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing będą na moment Podziału wyodrębnione pod względem organizacyjnym w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy.

W zakresie spełnienia warunku wyodrębnienia finansowego, podkreślane jest przez organy podatkowe, że wystarczającym jest prowadzenie rachunkowości w taki sposób, aby można było przyporządkować koszty i przychody, należności oraz zobowiązania do ZCP.

Przykładowo, w interpretacji indywidualnej z dnia 10 stycznia 2013 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn. ILPP2/443-1044/12-4/EN, wskazał, że „(...) wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (...)”.

Podobne stanowisko zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej z dnia 4 lipca 2014 roku, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, sygn. ITPB3/423-170/14/DK: „(...) Wyodrębnienie finansowe nie oznacza natomiast całkowitej samodzielności finansowej lecz sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Nie należy tego pojęcia utożsamiać z posiadaniem przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa pełnej samodzielności finansowej, czy też samodzielnym sporządzaniem bilansu (...)”.

Natomiast w interpretacji z dnia 27 czerwca 2014 roku, sygn. IPTPB3/423-95/14-4/GG, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził: „(...) Konsekwencją finansowego wyodrębnienia majątku mającego stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest konieczność przypisania do tego majątku również wszelkich zobowiązań związanych ze składnikami tego majątku. (...) Wyodrębnienie finansowe nie oznacza, co prawda pełnej, całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (...)”.

Stosowane przez Spółkę Dzieloną narzędzia kontrolingowe pozwalają na identyfikację i przyporządkowanie (na cele wewnętrzne poza systemem księgowym) do każdego z pionów biznesowych należności związanych z tymi biznesami, jak również zobowiązań. Na moment Podziału przypisane do każdego z biznesów należności i zobowiązania zostaną odpowiednio alokowane do ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing. Wypracowane przed Podziałem wyodrębnienie finansowe ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing pozwala również dokonać na potrzeby wewnętrzne (poza systemem księgowym) podziału kosztów księgowych (według określonego klucza) dla każdego ZCP.

Dzięki tak prowadzonej ewidencji zdarzeń gospodarczych, jak również w oparciu o stosowane narzędzia kontrolingowe możliwe jest zatem przygotowanie na potrzeby zarządcze H. bilansów i rachunku wyników oddzielnie dla ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing. A zatem, Spółka Dzielona jest / będzie w stanie ustalić sytuację majątkową każdego z biznesów (tj. zarówno ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing) w sposób przejrzysty zarówno przed jak i na moment Podziału.

W świetle powyższych argumentów, nie ulega wątpliwości, że ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing będą stanowiły na moment Podziału jednostki wyodrębnione finansowo.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing, przesłanka wyodrębnienia organizacyjnego i finansowego będzie spełniona na moment Podziału.

Ad. iii. Przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne)

Warunek przeznaczenia do realizacji określonych zadań gospodarczych odnosi się do funkcjonalnego wyodrębnienia ZCP.

Pojęcie „wyodrębnienia funkcjonalnego” zostało wyjaśnione m.in. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 września 2014 roku, sygn. IBPBI/2/423-744/14/BG, zgodnie z którą: „(...) Wyodrębnienie funkcjonalne należy natomiast rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość, tj. obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa (...)”.

Co więcej, jak wskazuje Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 26 maja 2014, sygn. IBPP3/443-203/14/AŚW ocenie organu, dla uznania, że zbywana część przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, istotne znaczenie ma ocena, czy ta zbywana część przedsiębiorstwa jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej. Wyodrębnienie organizacyjne i finansowe (wskazane przepisami ustawy) nie musi mieć charakteru bardzo sformalizowanego. Bardziej istotne jest wyodrębnienie stricte funkcjonalne, które pozwala na dalsze funkcjonowanie części przedsiębiorstwa w sposób niezależny po oddzieleniu go od reszty przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie funkcjonalne w strukturach Spółki Dzielonej w ramach ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing, przejawia się wyraźną odrębnością w zakresie działalności operacyjnej prowadzonej w ramach każdego z biznesów. Do działalności realizowanej w ramach ZCP Produkcja należy w szczególności produkcja środków piorących i czystości oraz produktów chemii budowlanej, a także świadczenie usług aplikacyjnych i impregnacyjnych z wykorzystaniem klejów przemysłowych. Z kolei działalność wykonywaną w ramach ZCP Sprzedaż i Marketing stanowi sprzedaż, dystrybucję i marketing i promocję (w tym działalność szkoleniową) środków piorących i czystości, kosmetyków oraz klejów konsumenckich, produktów chemii budowlanej i klejów dla przemysłu na terenie Polski oraz działalność wspomagającą. Są to więc całkowicie od siebie niezależne obszary działalności gospodarczej i z tych też względów globalnie została podjęta decyzja o ich formalnym wyodrębnieniu, poprzez rozdzielenie tych obszarów działalności.

Wnioskodawca podkreśla, iż ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing powinny być traktowane jako wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie Wnioskodawcy zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonych do realizacji określonych (odrębnych) zadań gospodarczych, wystarczających do utworzenia niezależnego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność operacyjną. Wynika, to m.in. z faktu, że do każdego z tych biznesów przypisane są niezbędne składniki wyszczególnione w opisie zdarzenia przyszłego.

Co więcej, jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, oba biznesy (tj. ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing) mają przyporządkowane zespoły pracowników (w tym kierownictwo posiadającego możliwości decyzyjne w zakresie działalności prowadzonej przez daną jednostkę), którzy wykonują poszczególne funkcje dotyczące działalności operacyjnej tych biznesów.

Wyodrębnienia funkcjonalnego dla ZCP Produkcja nie podważa fakt, iż po Podziale przedmiotowa jednostka będzie korzystać z odpowiedniego wsparcia prawnego, księgowego, kadrowego, komunikacji korporacyjnej, informatycznego oraz administracyjnego (Wsparcie) ze strony H.D. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z planowanym Podziałem, Wsparcie dla ZCP Sprzedaż i Marketing będzie kontynuowane na obecnych warunkach, natomiast w przypadku ZCP Produkcja na podstawie odrębnej umowy zawartej przez H. z H.D. Tego rodzaju rozwiązanie pozwoli na niezakłócone kontynuowanie działalności gospodarczej zarówno w ramach ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż.

W rezultacie, zarówno ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing dysponować będą pracownikami oraz wszystkimi wskazanymi wyżej składnikami materialnymi i niematerialnymi przydzielonymi tym biznesom co pozwoli w praktyce na kontynuowanie działalności przez ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing w sposób tożsamy, jak czyniła to dotychczas Spółka Dzielona oraz jakby czyniło to niezależne przedsiębiorstwo.

Zatem, zdaniem Wnioskodawcy, nie powinno ulegać wątpliwości, że warunek przeznaczenia ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing do realizacji określonych zadań gospodarczych zostanie spełniony w dacie Podziału.

Ad. iv. Zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze

Ostatnim warunkiem uznania zespołu składników materialnych i niematerialnych za ZCP jest zdolność stanowienia przez niego niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadanie gospodarcze.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany wyżej zespół składników zorganizowanych jako ZCP Produkcja umożliwia samodzielne prowadzenie działalności w zakresie produkcji produktów oferowanych przez H., natomiast opisany wyżej zespół składników (w szczególności bazy klientów, pracownicy, umowy handlowe w zakresie marketingu i dystrybucji) umożliwia ZCP Sprzedaż i Marketing samodzielne prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży i marketingu produktów oraz usług oferowanych przez Spółkę Dzieloną.

W związku z powyższym, ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing są w stanie samodzielne prowadzić działalność gospodarczą w formie odrębnych przedsiębiorstw w wyżej wymienionym zakresie.

Mając na uwadze przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego fakty oraz przytoczoną powyżej argumentację wspartą dotychczasową linią interpretacyjną organów podatkowych oraz orzecznictwem sądów administracyjnych, zdaniem Wnioskodawcy, ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing będą zdolne na moment Podziału do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych jako niezależne przedsiębiorstwa, w szczególności zaś ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing będą odznaczać się zarówno przed jak i na moment Podziału następującymi cechami:

 1. będą stanowić zespoły składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań;
 2. będą posiadać organizacyjne i finansowe wyodrębnienie;
 3. będą przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębniona funkcjonalnie);
 4. będą posiadać zdolność do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze.

Okoliczności przedstawionego zdarzenia przyszłego wskazują zatem bez wątpliwości na to, że wyodrębnione w drodze Podziału ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing, będą posiadały przed oraz w dacie Podziału zdolność do samodzielnego, niezależnego funkcjonowania. Wszystkie te okoliczności wskazują jednoznacznie, zdaniem Wnioskodawcy, że ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing powinny być traktowane w momencie Podziału jako zorganizowane części przedsiębiorstwa w Spółce Dzielonej w rozumieniu powołanych na wstępnie przepisów podatkowych.

Szczegółowe uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1

Zgodnie z art. 12 ust. i pkt 9 updop w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią ZCP - przychodem podatkowym w momencie podziału jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia.

Jak Wnioskodawca wykazał powyżej, w opisanym zdarzeniu przyszłym spełnione zostaną przesłanki uznania ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing za odrębne ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop.

W konsekwencji, wyodrębnienie ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing w skutek Podziału Spółki Dzielonej nie będzie skutkować powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem CIT.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie w linii interpretacyjnej organów podatkowych, przykładowo w:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 czerwca 2015 r., sygn. IPPB5/4510-269/15-4/MK;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 stycznia 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-1367/13/AP;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 stycznia 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-57/14/AP;
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 maja 2011 r., sygn. IPPB5/423-485/11-2/DG.

Podsumowując ZCP Produkcja oraz ZCP Sprzedaż i Marketing stanowić będą w dacie Podziału ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 updop, a w konsekwencji Podział Spółki Dzielonej nie będzie skutkował powstaniem po jej stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.